TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

25 NİSAN 2018 ÇARŞAMBA  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      ÇANAKKALE BELEDİYESİ SOSYAL KONUTLAR MEVKİİ KENTSEL YENİLEME ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI

YARIŞMA

Yayına Giriş Tarihi: 22.05.2014
Güncellenme Zamanı: 14.07.2017 09:51:43
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ

 

Güncellenme Zamanı: 22.05.2014 18:08:29

 
Çanakkale Belediyesi Sosyal Konutlar Mevkii Kentsel Yenileme Ulusal Mimari Proje Yarışması Son Başvuru Tarihi 30 Eylül 2014
 

 

Çanakkale Belediyesi tarafından "Sosyal Konutlar Mevkii Kentsel Yenileme Ulusal Mimari Proje Yarışması" düzenlenmekte olup son başvuru tarihi 30 Eylül 2014‘tür.

 Yarışma, Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası veya Peyzaj Mimarları Odası üyelerinden en az bir kişinin ekipte bulunması koşulu ile herkesin katılımına açıktır. 

 

ÇANAKKALE BELEDİYESİ

SOSYAL KONUTLAR MEVKİİ KENTSEL YENİLEME ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI

İLAN METNİ

 

Son Başvuru Tarihi  : 30/09/2014   (17:00‘ye kadar)

 

İletişim Adresi           : İsmetpaşa Mahallesi, 2. Demircioğlu Caddesi No:132

17100  ÇANAKKALE

 

Telefon                      : (0286) 444 17 17 _ 1136 - 1121 - 1183

Fax                             : (0286) 213 78 09

Web                           : www.canakkale.bel.tr

e-posta                       : yarisma@canakkale.bel.tr

 

 

 1. YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ

 

Çanakkale Belediyesi Sosyal Konutlar Mevkii Kentsel Yenileme Ulusal Mimari Proje Yarışmasıdır.

Yarışma, serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yapılacaktır. Yarışma konusu birden fazla meslek disiplinini ve/ veya sanat dalının katkısını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır.

 

 

 1. YARIŞMA ALANINA İLİŞKİN BİLGİLER

 

Çanakkale Belediyesi‘nce 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile sınırları belirlenmiş alanda ve 32L.3A-32L.3D pafta 497, 498, 499, 500, 501, 505, 562, 565, 586, 860, 863, 864, 865 nolu adalar Çanakkale Sosyal Konutlar Mevkii Bölgesidir. Yarışma alanı güneyinde Sarıçay, batısında Tuğsavul Caddesi, kuzeyinde 116. Jandarma Alayı ve doğusunda 30 Ağustos Caddesi arasında kalan yaklaşık 83.440 m²‘yi kapsamaktadır.

 

 

 1.  YARIŞMANIN AMACI, KONUSU VE KAPSAMI

 

Yarışma; Çanakkale‘nin vizyonu koşutunda mekânsal, kültürel, sanatsal ve doğal değerlerin nitelikli bir biçimde geliştirilmesini amaçlamaktadır. Yanı sıra bu yarışma ile işlevsel, sürdürülebilir, yenilikçi, ekonomik çözümler içeren, özgün, kimlikli mekânlar oluşturarak yarışma alanının kentle bütünleşmesi ve kentsel yaşama kazandırılması hedeflenmektedir. Öte yandan yarışma alanı; kent bütününde izlenen değişimlerden kaynaklanan baskı nedeniyle konut, ticaret, kültür gibi işlevlere dayalı eksenler üzerinden hızlı bir dönüşüm sürecinin başlayacağını ifade etmektedir. Dolayısıyla yarışma söz konusu bu süreci disipline etmeyi, farklı boyutları da içerecek biçimde tasarım ve planlama ile yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda yarışmacının söz konusu alana ilişkin sosyal, kültürel, ekonomik boyutlardaki bakışı ve gözlemlerinin de önem taşıdığının bilinmesi gerekmektedir.

            Yarışma alanı yaklaşık 1980‘li yıllarda sosyal konut olarak inşa edilen yapılardan ve 866 birimden oluşan bir konut alt bölgesidir. Geçen süre içerisinde kentle bütünleşmesi bu bağlamda kullanıcı profilin de olan değişimler ile birlikte gereksinme ve beklentilerin farklılaşması, öte yandan yapılarda görülen eskimişlik ile bakım, onarım ve deprem güvenliği arayışındaki zorluklar ile maliyet ve bu nedenlerle ortaya çıkan mevcut kullanıcı talepleri sonucunda kullanıcılarla yapılan görüşmeler ve alan araştırmaları sonucu elde edilen bulgular gözetilerek bu alanın yıkılarak yenilenmesi kararı alınmıştır. Bu amaca yönelik olarak 02.12.2013/179 gün ve sayılı karar ile Revizyon Nazım İmar Planı ve Revizyon Uygulama İmar Planı Belediye Meclisi tarafından onaylanmıştır. Bu planlarının kararları doğrultusunda değinilen sorunların aşılması ve daha yaşanılabilir bir konut alt bölgesi yaratma adına ulusal proje yarışması yapılmasına ve yarışmanın vazgeçilemez ilkesinin mevcut kullanıcının alanda korunmasına yine belediyesince karar verilmiştir.

 

 

 1. YARIŞMADAN BEKLENTİLER

 

Yarışmanın konusu ya da amacı bir başka ifade ile "mekânın yeniden üretimi" olarak da betimlenebilir. Dolayısıyla bu üretim sürecine kaynaklık edecek kararları kapsayacak bir tasarımın önerilmesi yarışmacılardan beklenmektedir. Ortaya çıkacak öneriler sonrasında gereksinme duyulacak olası planlama kararları, kent bütünü kapsamında ele alınarak Çanakkale Belediyesi tarafından değerlendirilip, sonuçlandırılacaktır. Dolayısıyla yarışma alanı verilen sınır itibariyle bütün bir konut alt bölgesi olarak kabul edilecektir. Öte yandan revizyon uygulama imar planında tanımlanan yapı/imar adaları ve yollar yarışmacı tarafından yeniden yorumlanabilecektir. Ancak ekli belgelerde de işaretlendiği gibi alandaki mevcut okul, cami, ağaç ve ağaç grupları öneri tasarımlarda korunacak ve imar planı verisi olan toplam inşaat alanı değerine uyulacaktır.

Ayrıca;

 

 • Kuram ve pratiği örtüştüren çağdaş şehircilik ilkeleri doğrultusunda kullanıcıların gereksinmeleri, kentsel peyzaj, kentsel estetik, kullanılabilirlik, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik gibi kavramların dikkate alınarak çözümlerin geliştirilmesi,
 • Günümüz ve gelecek açısından kent bütünü, kent merkezi ve yakın çevre fonksiyonları ile olası ilişkilerin kurgulanması ve öneri tasarımın bütünleşmesinin sağlanması,
 • Tasarımın özgün ve kimlikli bir yaşam alanı yaratma niteliğini ifade etmesi,
 • Tasarımda açık ve kapalı alanlar ile fonksiyonlar arasında kabul edilebilir, uyumlu bir dengeye ulaşılmış olması,
 • Yarışma alanının tabi olduğu yasa ve yönetmeliklerin getirdiği hüküm ile koşullara uygunluk sağlanması,
 • Yukarıda da değinildiği gibi alanın kentle bütünleşmesinde ve kendi içerisinde önem kazanan ulaşım kurgusunun açıklıkla ifade edilmesi,
 • Etaplamalı bir yaklaşım, tasarımı belirleyen kriterlerden biri olacaktır. Ancak bu kritere alanın potansiyellerinin frenleyicisi olarak bakılmaması ve ileri fikirler ile yaklaşımların önemsenmesi,
 • Günümüzde gerek kavramsal boyut, gerekse uygulamanın örnekler üzerinde yoğun tartışma konusu olan kentsel yenileme düşüncesine bir örnek oluşturması,
 • Kentsel yenilemenin içeriğinde deprem güvenliğini dikkate alan ve ekonomik çözümler üreten modellerin oluşturulması,

 

 

yarışmacılardan beklenmektedir.

 

 

 1. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

 

Yarışmaya katılacak olan yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin bu koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, İdare ile ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten bir mimarın ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya en az bir Mimar, bir şehir plancısı ve bir peyzaj mimarı bulundurmak koşulu ile T.M.M.O.B. ilgili odalarına kayıtlı üyelerden oluşan ekipler katılabilir. Ekip başı kimlik zarfında belirtilecektir. Yarışmaya ekip olarak katılan müelliflerin her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur. Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

 

 

 • T.M.M.O.B. Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir. ) Şartname Çanakkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü‘nden 100.-TL bedelle CD ortamında satın alınabilir. Ayrıca Ziraat Bankası Kordon Şubesi TR050001000813115992405011  No‘lu hesaba şartname tutarını yatırdıktan sonra alındı makbuzunu 0 286 213 78 09 nolu   faksa veya "Çanakkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü/İsmetpaşa Mahallesi, 2. Demircioğlu Caddesi No:132 ÇANAKKALE" adresine gönderdikleri takdirde şartname dokümanı adreslerine gönderilecektir.
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

 

Bu paragraflarda belirtilen şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir. Yarışma şartname ve eklerine www.canakkale.bel.tr internet adresinde yayınlanan yarışma bölümünden de ulaşılabilir.

 

 1. JÜRİ ÜYELERİNİN VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ

  

            Seçici Kurul Danışman Üyeleri:

Ülgür GÖKHAN

Belediye Başkanı

Özleyiş ÇETİN

İmar ve Şehircilik Müdürü-Şehir Plancısı

Aydın BÜYÜKSARAÇ

Jeofizik Müh. - Doç. Dr.

Cumhur ASLAN

Sosyolog -  Doç. Dr.

Ferhat HACIALİBEYOĞLU

Mimar - Dr.

 

Seçici Kurul Asıl Üyeleri:

Zekai GÖRGÜLÜ

Mimar-Şehir Plancısı - Prof. Dr. (Jüri Başkanı)

Ülkü ALTINOLUK

Mimar - Prof. Dr.

Mustafa ZORBOZAN

İnşaat Mühendisi - Prof. Dr.

Abdullah KELKİT

Peyzaj Mimarı - Prof. Dr.

Yasemen SAY ÖZER

Mimar - Doç.Dr.

 

 

 

 

Seçici Kurul Yedek Üyeleri:

Özgür Şahan ÖZER

Şehir Plancısı

Kadri Faik TETİK

İnş. Mühendisi

Kerem ÇINAR

Mimar

 

Raportörler: 

Aynur ATAN

Hrt.-Kad. Teknikeri - Çanakkale Belediyesi

Seyyide GÜLTEKİN

İnşaat Teknikeri - Çanakkale Belediyesi

Suzan DEMİR

İnşaat Teknikeri - Çanakkale Belediyesi

 

Raportör Yardımcısı:         

Meral HARPUT

Mimar - Çanakkale Belediyesi

 

 1. YARIŞMA TAKVİMİ

  

Yarışmanın İlanı                                : 15 / 05 / 2014

Sorular için son gün                           : 13 / 06 / 2014 - Saat: 17.00

Cevapların İlanı                                 : 17 / 06 / 2014

Proje Teslim Tarihi ve Saati               : 30 / 09 / 2014 - Saat: 17.00

Jüri Değerlendirme Tarihi                  : 15 / 10 / 2014

Sonuçların Açıklanma Tarihi             : 24 / 10 / 2014

 

 1. ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucu seçilen projelere aşağıdaki ödüller net olarak ödenecektir.

 

1. Ödül

90.000,00 TL.

2. Ödül

70.000,00 TL.

3. Ödül

50.000,00 TL.

Mansiyon

20.000,00 TL.

Mansiyon

20.000,00 TL.

Mansiyon

20.000,00 TL.

 

Jüri gerekli gördüğü takdirde satın almaya değer projeleri belirleyecektir. Bu amaçla jürinin kullanımına 20.000,00 TL. ayrılmıştır.

Belirtilen ödül ve mansiyonlar ile jüri üyeleri ve raportörlerin ücretleri yarışma sonucunun açıklanmasını, izleyen 30 gün içerisinde 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. maddesine göre ödenecektir.

 

Okunma Sayısı: 619

Tüm Yarışmalar

 
Copyright © 2007-2018
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.