TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

17 ŞUBAT 2019 PAZAR  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

İZMİR ŞUBE 

nk_08.gif, 836B ŞUBE GİRİŞ SAYFASI

 
 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      KENT YÖNETİCİLERİNİ; İZMİR`İN SERMAYENİN TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA ONAYLADIKLARI PARSEL BAZINDA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ KONUSUNDA UYARIYORUZ!

BASIN AÇIKLAMASI

Yayına Giriş Tarihi: 23.01.2018
Güncellenme Zamanı: 23.01.2018 16:19:55
Yayınlayan Birim: İZMİR

 

Yasa ve Yönetmeliklerde de açıkça ifade edildiği üzere, imar planları en genel tanımıyla, fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini sağlamak, ülke, bölge ve şehir düzeyinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli çevreler oluşturmak üzere hazırlanan, arazi kullanım ve yapılaşma kararları getiren unsurlardır.

Ancak, belirli nüfus projeksiyonları ve süreler dikkate alınarak hazırlanmış olan imar planları günümüz yaşam standartları ve ihtiyaçların gelişen teknoloji ve yaşam koşullarının farklılaşması gibi etkenlerle başlangıçta hesaplanan nüfus projeksiyonlarının ve sürelerin aşılmasıyla ömrünü tamamlayabilmektedir. Bu gibi durumlar, özellikle İzmir kenti gibi büyük metropol kentlerde karşılaşılan en büyük sorunların başında sosyal donatı alanları ve ihtiyaç duyulan teknik altyapı alanların eksikliklerin oluşmasına neden olmaktadır. Gerek İzmir gerekse diğer metropol kentlerde yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekanın oluşmasını sağlamak ancak sosyal donatı alanlarının ve teknik altyapı alanlarının arttırılmasıyla mümkün olabilmektedir. Bu durumun çözüme kavuşturulması ise ancak ve ancak ömrünü tamamlamış durumda olan imar planlarının bütüncül yaklaşımlarla ele alınarak revize edilmesi ile mümkün olabilmektedir.

Günümüz itibariyle, yerel yönetimler dışında Başbakanlık Toplu Konut İdaresi, Başbakanlık Özelleştirme Yüksek Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi pek çok kurumun imar planı yapma ve onama yetkisi bulunmaktadır.

Ancak son yıllarda İzmir‘de artan bir ivmeyle, yukarıda bahsi geçen kurumlardan özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca bütüncül yaklaşımdan uzak, yaşanan kentsel sorunların giderek artmasına neden olacak nitelikte, ayrıcalıklı imar haklarını içeren parsel bazında imar planı değişikliklerini onaylandığını  görmekteyiz. Ayrıca Özelleştirme İdaresinin kamu arazilerini el değiştirmesi yolu ile Alışveriş Merkezi, rezidans ve iş merkezlerine dönüştürmek üzere imar planı değişkliklerini onayladığını görmekteyiz.

Karşılaşmakta olduğumuz parsel bazında imar planı değişikliklerine bakıldığında ise, İzmir bütününde özellikle kentin rant odaklarında yer alan ve çeşitli sermaye gruplarının elinde bulunan yada eline geçen arazi parçaları özelinde imar planı değişikliği yapıldığı, kentin ihtiyaçlarından olan park alanı dışındaki kullanım kararlarının (eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel tesisler, dini tesisler, belediye hizmet alanları, ulaşım altyapısı için gerekli alanlar ve diğer teknik ve sosyal altyapı alanları) gözetilmediği, imar planlarının bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak revize edilmediği ve tamamıyla sermaye gruplarının rantsal talepleri doğrultusunda gerçekleştirildiği görülmektedir.

 

Bu kapsamda son yıllarda onaylanmış olan parsel bazında imar planı değişikliklerinin kent merkezindeki dağılımlarına ilişkin hazırlamış olduğumuz bilgi haritasını kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bilgi haritasında da görüleceği üzere, bahsetmiş olduğumuz parsel bazında imar planı değişiklikleri Alsancak Liman Arkası bölgesi, Yeni Kent Merkezi çevresi ve Bornova Kazımdirik Mahallesi gibi kentin rant odaklarında yoğunlaşmaktadır. Diğer taraftan bu planları onaylayan kurumlara baktığımızda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi, Konak Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi şeklinde yerel ve merkezi idarelerin aynı yaklaşımı izlediği görülmektedir
 
 
 TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak, kentimizde gerçekleştirilmekte olan ve tamamen rant odaklı parsel bazında gerçekleştirilen imar planı değişikliklerinin takipçisi olmakla birlikte hukuki mücadelemizi sürdürmekteyiz. Bu doğrultuda açmış olduğumuz davalardan, İzmir İli, Bornova İlçesi, Kazımdirik Mahallesi 3720 ada 5 nolu parselin konut dışı kentsel çalışma alanından 2. ve 3. Derece İş Merkezi Alanına dönüştürülmesine ilişkin Folkart AŞ. Tarafından sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planını değişikliklerinin iptali istemiyle planı onaylayan kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı açtığımız dava sürecinde yakın zamanda mahkemeden gelen bilirkişi raporunda, planlama ilkeleri ve şehircilik esaslarına aykırı olması gerekçeleriyle söz konusu imar planı değişikliklerinde kamu yararı bulunmadığı sonucuna varıldığı ifade edilmiştir. Söz konusu bilirkişi raporuyla da yukarıda bahsetmiş olduğumuz ve mücadelemizi sürdürdüğümüz hususların doğruluğu ortaya çıkmıştır.

İzmir kentinin özellikle son bir yılda almış olduğu yoğun göç ile hızlı artan nüfusu düşünüldüğünde kamu yararından uzak sermaye odaklı kentin planlanması İzmir‘in gelecekte; hava kalitesi düşük, yaşam standartları düşük, kamusal alanları özellikle bu bölgelerde tamamen niteliği değişen ve ulaşım sorunlarıyla ülkemizdeki bugün özellikle göç veren metropol kentlerin kaderini yaşaması kaçınılmaz olacaktır. Aynı zamanda kentlerin planlanmasında rantın eşit dağılımı yine kent yöneticilerinin sorumluluklarındandır ancak parsel bazında yapılan plan değişikilikleri kentlerin adaletli yönetimini ortadan kaldırmakta ve bu yönde talepler için gelecekte referans oluşturmaktadır.

Dönüşen kentin ihtiyaçları ilgili kurumlar tarafından plan bütünlüğünde ele alınmadığı zaman sermaye odakları tarafından noktasal değişiklik talepleri gelmektedir. Bu durumda yapılması gereken İzmir kentinin bütünününde kurumlar arası koordinasyonun sağlanarak, altyapı, üstyapı ve sosyal yaşamı iğileştirici, rantın adaletli dağılımını sağlayan,  kamu kaynaklarının adil kullanımını sağlayacak, doğaya uyumlu, yaşam kalitesini yükseltecek diğer önlemlerinde düşünüldüğü, teknolojik gelişimlerinde göz önünde bulundurulduğu ve katılımcı bir süreçle yönetilen nazım imar planı çalışmaları yapmak ve buna uygun, projeksiyon yıllarını tamamlamış uygulama imar planlarının revizyonlarını gerçekleştirmektir.

Sonuç olarak kent yöneticilerini; imar planı yapma ve onaylama yetkisi bulunan kurumların görevi, bu yetkilerini halktan yana, halkın sağlıklı ve güvenli çevrelerde, eşit imkanlara sahip daha yaşanabilir kentler haline getirmekten yana kullanmak olmalıyken, bunun aksine bilime ve hukuka aykırı çeşitli sermaye gruplarının rantsal talepleri doğrultusunda hazırlanan imar planı değişikliklerini onaylanarak İzmir‘in çarpık kentleşmesini sağlayacak kentleşme politikalarından ivedilikle vaz geçmeleri konusunda uyarıyor ve bu tür uygulamalara karşı hukuki mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz.

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi

 

Okunma Sayısı: 311

Tüm Şube Basın Açıklamaları
Tüm Basın Açıklamaları

 
Copyright © 2007-2019
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.