TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

04 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

ANTALYA ŞUBE 

nk_08.gif, 836B ŞUBE GİRİŞ SAYFASI

 
 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      ``PLAN POLİTİKASI YOK``

BASIN AÇIKLAMASI

Yayına Giriş Tarihi: 18.01.2018
Güncellenme Zamanı: 05.02.2018 11:36:51
Yayınlayan Birim: ANTALYA

 

Güncellenme Zamanı: 05.02.2018 11:11:51

 
``PLAN POLİTİKASI YOK``
 

An­tal­ya‘da yeşil alan­la­rın rant bas­kı­sı al­tın­da ol­du­ğu­nu ileri süren Şehir Plan­cı­la­rı Odası Şube Baş­ka­nı Ma­na­voğ­lu, "Şu anda An­tal­ya‘da kişi ba­şı­na 4.7 met­re­ka­re yeşil alan dü­şü­yor. Bunun 10 metre kare ol­ma­sı gerek" dedi

An­tal­ya‘da kent­te yeşil alan sis­te­mi­nin ku­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifade eden Şehir Plan­cı­la­rı Odası An­tal­ya Şube Baş­ka­nı Ebru Ma­na­voğ­lu, yeşil alan­la­rın teh­li­ke al­tın­da ol­du­ğu­nu be­lir­ten. Yeşil alan­la­rın ko­run­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen Baş­kan Ma­na­voğ­lu, "Kent­sel yeşil alan­lar sis­te­mi­ni kur­ma­mız gerek. An­tal­ya‘da en önem­li­si bu. Şu anda An­tal­ya‘da kişi ba­şı­na 4.7 met­re­ka­re yeşil alan dü­şü­yor ki bunun 10 metre kare ol­ma­sı gerek. Açık ve yeşil alan bağ­la­mın­da de­ğer­le­ri­mi­zi ko­ru­ya­maz­sak yeşil alan­la­rın teh­li­ke al­tın­da ol­du­ğu­nu söy­le­ye­bi­li­riz. Onun için de mut­la­ka bun­la­rı ko­ru­ma­mız lazım. Bun­lar ge­le­ce­ği­mi­zin gü­ven­ce­si" diye ko­nuş­tu. 


"YEŞİLE İHTİYA­CI­MIZ VAR"
Yeşil alan­la­rın da­ğı­lım­la­rın­dan da söz eden Baş­kan Ma­na­voğ­lu, "An­tal­ya kenti sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de kişi ba­şı­na düşen aktif yeşil alan mik­ta­rı, 4.6 met­re­ka­re­dir. Ancak, bu ye­ter­li değil. Bu oran kişi ba­şı­na Mu­rat­pa­şa‘da 4.3, Kepez‘de 4.3, Kon­ya­al­tı‘nda 6.7, Dö­şe­me­al­tı‘nda 7.0, Aksu‘da 1.1 met­re­ka­re­dir. 3194 sa­yı­lı imar Ka­nu­nu‘na göre yeşil alan mik­ta­rı kişi ba­şı­na 10 met­re­ka­re düş­me­si gerek. Özel­lik­le An­tal­ya‘nın ha­va­sı­nın sıcak ol­ma­sıy­la yeşil alan­la­ra daha çok ih­ti­ya­cı­mız var. Bu ba­kım­dan mut­la­ka bun­la­rı ko­ru­ma­mız ve daha da ço­ğalt­ma­mız ge­re­ki­yor. Par­ça­lı ya­pı­lan bir takım pro­je­ler ge­le­cek­te biz­le­rin ne­le­ri kay­bet­ti­ği­mi­zi kötü bir şe­kil­de kar­şı­mı­za çı­ka­ra­cak­tır. Bun­lar için mü­ca­de­le­miz ve tek­nik, bi­lim­sel ça­lış­ma­la­rı­mız devam edecek" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. 


"DÜ­ZENSİZ DA­ĞI­LIM"
Kent­te dü­zen­siz da­ğı­lım ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Şehir Plan­cı­la­rı Odası An­tal­ya Şube Baş­ka­nı Ebru Ma­na­voğ­lu, yeşil alan­la­rın etkin kul­la­nıl­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Baş­kan Ma­na­voğ­lu, "Yeşil alan­la­rın alan­sal ola­rak stan­dart­la­rın al­tın­da ol­ma­sı­nın yanı sıra, yeşil alan­la­rın kent ge­ne­lin­de dü­zen­siz da­ğı­lı­mı var. Bir yeşil alan sis­te­mi kur­gu­su­nun bu­lun­ma­yı­şı, yeşil alan­la­rın uy­gu­la­ma­da kar­şı­laş­tık­la­rı hu­kuk­sal so­run­lar ve mül­ki­yet so­run­la­rı, yeşil alan­la­rın eri­şi­le­bi­lir­lik so­run­la­rı, yeşil alan­la­rın bü­yük­lük ola­rak ye­ter­li ol­ma­dı­ğın­dan do­la­yı iş­lev­sel­lik ba­kı­mın­dan etkin kul­la­nı­la­ma­ma gibi so­run­lar da bu­lun­mak­ta­dır" şek­lin­de ko­nuş­tu. 


PLAN POLİTİKASI 
Kent plan­la­ma­da yeşil alan plan­la­ma­sı­nın ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Baş­kan Ma­na­voğ­lu, "An­tal­ya kenti sahip ol­du­ğu zen­gin doğal, kül­tü­rel, ta­rih­sel ve eko­lo­jik özel­lik­le­riy­le, dağ­la­rı, kı­yı­la­rı, su kay­nak­la­rı var­lı­ğıy­la ül­ke­mi­zin en po­pü­ler tu­rizm kent­le­rin­den bi­ri­si­dir. Kent son yıl­lar­da kent­leş­me­ye bağlı ola­rak hızlı bir de­ği­şim ge­çir­mek­te, alan­sal ola­rak bü­yü­mek­te, nü­fu­su hızlı bir şe­kil­de art­mak­ta­dır. Kent plan­la­rın­da, sis­tem­li bir yeşil alan plan­la­ma po­li­ti­ka­sı­nın ol­ma­ma­sı, bu ya­şa­nan sü­reç­te doğal alan­la­rın, sit alan­la­rı­nın, ko­ru­na­cak de­ğer­le­rin ve yeşil alan­la­rın rant ve ya­pı­laş­ma bas­kı­sı al­tın­da kal­ma­sı­na neden ol­mak­ta­dır. Geç­miş­te Şehir Plan­cı­la­rı Odası An­tal­ya Şu­be­si ola­rak Do­ku­ma alanı, Vakıf Çift­li­ği, Lara Kent Parkı‘na yö­ne­lik bas­kı­lar­la mü­ca­de­le et­miş­tir ve et­me­ye de devam edecek. Her zaman kötü pro­je­ler ya­pıl­mı­yor. Kamu ya­ra­rı­na olan pro­je­le­re de des­tek sağ­la­mış­tır. Ör­ne­ğin, İl Özel İdare Bi­na­sı yı­kı­mı ve park alanı ol­ma­sı, Kent mer­ke­zi mey­dan ça­lış­ma­la­rı, yeşil alan oluş­tur­ma­ya yö­ne­lik pro­je­le­re des­tek ver­dik " dedi.

Bağlantılar: 
Preview by Thumbshots.org
antalyaningundemi.com/?sayfa=4&id=5890#
 
 

Okunma Sayısı: 124

Tüm Şube Basın Açıklamaları
Tüm Basın Açıklamaları

 
Copyright © 2007-2020
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.