TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

23 EKİM 2018 SALI  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI, ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖRÜŞÜ

KURUM GÖRÜŞÜ

Yayına Giriş Tarihi: 15.04.2009
Güncellenme Zamanı: 15.04.2009 11:02:09
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ

 

 
BODRUM, KONACIK BELEDİYESİ 1/25000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI HAKKINDA GÖRÜŞ
 

T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

Sayı      :B.18.0.ÇED.0.05.03/250.01.07-865       2421       

Konu    : Çevre Düzeni Planı                                                  

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASINA (Hatay Sokak 24/17 Çankaya-ANKARA)

İlgi       :

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Müdürlüğü‘nün 24.03.2009 tarih ve B.09.0.TAU.0.17.00.00-2138 sayılı yazısı.

b) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı‘nın 06.06.2008 tarih B.09.0.TAU.0.17.00.00-4851 sayılı 2008/5 nolu Genelgesi.

c) Başbakanlık Hukuk Müşavirliği‘nin 14.10.2008 tarih ve B.02.0.HUK.647-2006-9/4626 sayılı yazısı.

 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (BİB) Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü‘nün ilgi (a) yazısı ile Muğla İli, Bodrum İlçesi, Konacık Belediyesi sınırları bütününde hazırlanan 1/25 000 ölçekli çevre düzeni planı teklifinin incelenerek 3194 sayılı İmar kanunun 9. maddesi uyarınca onaylandığı ve bu plan ile ilgili işlemlerin ilgi (b) genelge uyarınca yürütülmesi gerektiği belirtilmektedir.

Konunun hassasiyeti ve önemi sebebiyle daha sonra telafisi mümkün olmayan sonuçların oluşmaması ve uygulamalarda birlikteliğin sağlanması amacıyla Bakanlığımızca açıklama yapılması gereği zorunlu hale gelmiştir.

Bilindiği üzere Kanunlar, anayasal hukuk rejiminde yetkili organlarca meydana getirilen toplum düzenini sağlayıcı ve herkesin uymak zorunda olduğu hukuk kurallarıdır. Normlar hiyerarşisi; Anayasa, Kanun, KHK, T4i2ük-,^önetmelik olarak tanımlanır. Genelge ise, kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek gibi ilgililere gönderilen açıklayıcı yazılardır. Merkezi kurumların hazırladıkları düzenleyici işlemlerin hem kanuna dayanması hem de kanuna aykırı olmaması gerekmektedir. Bu anlamda kurumların kanuna dayanmadan düzenleyici işlemde bulunması mümkün değildir.

Bu çerçevede;

- 3194 sayılı İmar Kanununun 5. maddesinde planlara ilişkin tanımlar yer alırken 6. maddesinde plan kademeleri belirtilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu‘nda planlar, Çevre Düzeni Planları (ÇDP) ve İmar Planlan (Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı) olarak iki şekilde tanımlanmıştır.

-3194 sayılı İmar Kanunun 9. maddesinde BİB‘nın yetkisi "Bakanlık gerekli görülen hallerde, kamu yapıları ve enerji tesisleriyle ilgili alt yapı, üst yapı ve iletim hatlarına ilişkin imar planı ve değişikliklerinin, umumi hayata müessir afetler dolayısıyla veya toplu konut uygulaması veya Gecekondu Kanununun uygulanması amacıyla yapılması gereken planların ve plan değişikliklerinin, birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar planlarının veya içerisinden veya civarından demiryolu veya karayolu geçen, hava meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağlantısı bulunan yerlerdeki imar ve yerleşme planlarının tamamını veya bir kısmını, ilgili belediyelere veya diğer idarelere bu yolda bilgi vererek ve gerektiğinde işbirliği sağlayarak yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye ve re‘sen onaylamaya yetkilidir" olarak tanımlanmış olup imar planları ile sınırlıdır.

-Diğer taraftan Çevre Düzeni Planları ile ilgili yapma,yaptırma ve onama yetkisine sahip kurumlar; 08.05.2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun‘un 2 (h) ve 10 (c) maddelerinde (Çevre ve Orman Bakanlığının yetkisi 2872/5491 Sayılı Çevre Kanunu‘nun 9 (b) maddesinde "1/50.000 ve 1/100.000 ölçekli bölge ve havza bazındaki" planlar olarak tanımlanmıştır.), 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu‘nda, 5393 sayılı Belediye Kanunu‘nda ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu‘nda tanımlanmıştır.

-Ayrıca, Bakanlığımızca 4856 sayılı Kanun ve 2872/5491 sayılı Kanuna dayanılarak Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik hazırlanmış ve 11.11.2008 tarih ve 27051 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikte Çevre Düzeni Planları konusunda yetkili idarelerce uyulması gereken usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmeliğin 4. maddesinin (m) bendinde "Yetkili idare: İlgili mevzuatı uyarınca çevre düzeni planı yapma, yaptırma, onaylama ve izleme ve denetleme yetkisine sahip idareleri," olarak tanımlanmakta, "Planların onaylanması, yürürlüğe girmesi ve ilanı" başlıklı bölümündeki 12. maddesinde "(1) Çevre düzeni planları ilgili mevzuatları doğrultusunda yetkili idarelerce onaylanır." hükmü bulunmaktadır.

-  Konu yargı kararları çerçevesinde incelendiğinde; 02.09.2003 tarihinde Bayındırlık ve İskan bakanlığı tarafından onaylanmış olan Tahtalı Barajı 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonunun iptali için Danıştay 6. Dairesi‘nin E:2004/283 sayılı esasında açılan davada, Danıştay tarafından 15.02.2005 tarihinde "4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun‘un geçici 6. maddesi hükmü gereğince " 08.05.2003 tarihinden sonra Bayındırlık ve İskan Bakanlığı‘nın 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı yapma yetkisi kalmamıştır." yönünde kararı verilmiş olup 2004/283 esas no‘lu ve 2005/6496 karar no‘lu 21.12.2205 tarihli kararla da söz konusu plan revizyonunun iptaline karar verilmiştir. Dolayısı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 08.05.2003 tarihinde sonra 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı onaylayamayacağı ve çevre düzeni planı konusunda yetkisinin kalmadığı Yargı Kararları ile ortaya konmuştur.

Bu kapsamda sonuç olarak;

- Kurumların Kanunlarda belirtilenler dışında yetki oluşturmasının söz konusu olmadığı,

-  Çevre Düzeni Planları ile ilgili yetkileri açıklayan Başbakanlık Hukuk Müşavirliği‘nin ilgi (c) yazısında belirtilen "...Bölge ve havza bazında 1/50.000 ve 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarını yapmaya, onaylamaya, bu planların yapılmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemeye Çevre ve Orman Bakanlığı, İl Çevre Düzeni Planlarını yapmaya ve onaylamaya ise 5302, 5393 ve 5216 sayılı kanunlarda belirtilen makamlar yetkilidir." hükmü çerçevesinde Çevre Düzeni Planı yapma ve onaylama konusundaki yetkilerin ilgili idarece kullanılacağı,

- İlgi (a) yazı ile dağıtımı yapılan Çevre Düzeni Planının kapsadığı alan ve ölçek itibariyle 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca onaylanması gerektiği,

-Uygulamalarda karışıklığa meydan vermemek üzere; çevre düzeni planlarının yapımı ve onanması konusunda kanunlarda tanımlanmış yetkiler çerçevesinde iş ve işlemlerin yürütülmesi gerekliği hususlarında bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

 

Dağıtım:

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

(Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü)

- Genelkurmay Başkanlığı (Harekat Dairesi Başkanlığı)

- Maliye Bakanlığı

(Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

- Kültür ve Turizm Bakanlığı

(Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü) (Muğla Kültür ve T.V.K.B.K Müdürlüğü)

- Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

- İller Bankası Genel Müdürlüğü (İmar Planlama Dairesi Başkanlığı)

- Muğla Valiliği

(İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği) (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) (Tarım İl Müdürlüğü)

- Konacık Belediye Başkanlığı

- TMMOB Şehir Plancıları Odası

- TMMOB Şehir Plancıları Odası (İzmir Şubesi)

 

Okunma Sayısı: 4006

Tüm Mevzuat - Kurum Görüşleri

 
Copyright © 2007-2018
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.