TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

24 MAYIS 2019 CUMA  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

İZMİR ŞUBE 

nk_08.gif, 836B ŞUBE GİRİŞ SAYFASI

 
 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      FOLKART INCITY İNŞAATI DERHAL DURDURULMALIDIR!

BASIN AÇIKLAMASI

Yayına Giriş Tarihi: 04.09.2018
Güncellenme Zamanı: 04.09.2018 19:05:25
Yayınlayan Birim: İZMİR

 

 

FOLKART INCITY İNŞAATI DERHAL DURDURULMALIDIR!

Bornova İlçesi Kazım Dirik Mahallesi 358 Ada 155 Parsele ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2016 tarih ve 05.835 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile Bornova Belediye Meclisinin 02.09.2016 tarih ve 201 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği "dava konusu plan değişikliklerinin parçacı nitelik taşıdığı, dava konusu plan onama sınırları dışında daha büyük bir bölgeyi içermesi nedeniyle daha kapsamlı bir çözümleme gerektiren ve donatı alanları dengesini yeniden kurmayı hedefleyen bütüncül plan "revizyonu" yerine, parçacıl plan "değişikliği" olmasının imar mevzuatı, planlama esasları ve şehircilik ilkelerine uygun olmadığı, alanda plan değişiklikleri öncesinde hiçbir konut alanı plan kararının bulunmaması nedeniyle, yeni öngörülen "Ticaret – Konut Alanı" kullanımı ile alanda nüfus artışından söz edilmesinin zorunluluk içerdiği, dava konusu plan değişikliklerinde Ticaret-Konut Alanı kullanımı haricinde Yeşil Alan kullanımı öngörülmekle beraber, ilave nüfusun gereksinimi olan eğitim ve sağlık gibi kentsel – sosyal altyapı alanları öngörülmemiş olduğu dikkate alındığında; dava konusu plan değişikliklerinin planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine, kamu yararına ve imar mevzuatına uygun olmadığı.." gerekçesiyle İzmir 1.İdare Mahkemesi 2018/11195 E. Sayılı 28.06.2018 tarihli kararıyla iptal edilmiştir.

Öncelikle İzmir kentinin kazandığı bu hukuki mücadelenin gereklerini Bornova Belediyesi`nin yerine getirmesi gerekmektedir. Plan değişikliğine ilişkin mahkemenin verdiği iptal kararı doğrultusunda Bornova Belediyesi 358 ada 155 parselde yapılan inşaatı derhal mühürlemeli ve söz konusu plana istinaden verilmiş olan ruhsatı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 28.maddesi gereğince iptal etmelidir. İstinyepark projesi örneğinde görüldüğü gibi planın iptal edilmesine rağmen hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem de Balçova Belediyesi seferber olup inşaatın durmaması için hukukun etrafından dolanarak ruhsatın iptal edilmesi gereken süre içerisinde mahkemenin iptal ettiği planın aynısını yeni plan adı altında onaylanarak kesinleşmesini sağlanmış ve inşaat devam etmiştir. Bu kapsamda Bornova Belediyesi`ni hukuktan ve İzmir kentinden yana olması ve bir takım sermaye gruplarının peşinden gitmemesi yönünde uyarıyoruz.

2013 yılından bu yana Bornova İlçesi Kazımdirik Mahallesinde yer alan Ankara Caddesi ile Ağaçlı yol olarak bilinen Üniversite Caddesi arasında kalan ve Ağaçlı yol üzerinde bulunan Tarım İl Müdürlüğü‘nün arkasında yer alan bölgenin yaklaşık yarısı, büyük inşaat firmalarının talepleri doğrultusunda yüksek rant artışını ve ayrıcalıklı imar hakkı sağlayan parsel bazlı imar planı değişikliklerine konu olmaktadır. Örneğin Folkart‘ın yalnızca üç projesi bu bölgede yer almaktadır. Farklı kurumlar tarafından Özelleştirme İdaresi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi Meclislerince onaylanmakta olan söz konusu imar planı değişikliklerinin; bütüncül yaklaşımdan uzak, İzmir‘de yaşanan kentsel sorunların giderek artmasına neden olacak nitelikte, ayrıcalıklı imar haklarını içeren bu planlara ilişkin uyarılarımızı çokça kamuoyu önünde yapmış olmamıza rağmen bu anlayıştan vazgeçilmemiş ve yenileri bu sürede eklenmiştir. Şimdi geldiğimiz süreçte tüm kurumlar tarafından adeta el ele vererek onaylanan imar planı değişikliklerinin; planlama ilke ve esaslarına aykırı, hukuğa ve kamu yararına aykırı olduğu TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak açtığımız davada İzmir 1. idare mahkemesinin almış olduğu FolkartIncity Projesine ait imar planı değişikliği iptal kararı ile yeniden kanıtlamış bulunmaktayız. Aynı zamanda bu bölgedeki hızla sayıları artan projeler ile İstanbul‘da gördüğümüz ticaretin, iş yerlerinin ve konutun bir arada olduğu, İzmir‘in yeni lüks konut tipi ile yeni yaşam biçimini de tariflediği, dolayısıyla İzmir‘in kent kimliğine kadar bir dönüşümünün senaryosunun çizildiği görülmektedir.

Bölge, eski tarihlerde onaylanmış plan değişikliği öncesindeki imar planında 8 katlı iş yerlerinin bulunacağı konut dışı kentsel çalışma alanı olarak tariflenmişken, iptal edilen imar planında  konut+ticaret kullanımına dönüştürmüştür. Ayrıca yükseklik serbest verilerek parselin çevresinde hiç yer almayan yükseklikte yapı yapılma ayrıcalığı tanımış ve planda yapılan sosyal donatı hesaplarında yanıltıcı rakamlar yazılarak mevzuata aykırı, inşaat alanını arttıran kararlar getirilmiştir.

Diğer taraftan kazanmış olduğumuz bu hukuki mücadele ile İzmir kamuoyu ile benzer bir konuyu ek olarak paylaşmak istiyoruz. Bahsi geçen 358 ada 155 no.lu parselle aynı hat üzerinde ve yaklaşık 600 metre mesafedeki 3777 ada 2 ve 4 parseller için Bornova Belediyesi`ne konut dışı kentsel çalışma alanından konut+ticarete dönüştürülen imar planı değişikliği başvurusu yapılmış ancak ‘1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu bütününde değerlendirilmesi gerektiği‘ nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 10 Mart 2014 tarih ve 229 sayılı meclis kararı ile reddedilmiştir. Ancak 2014 yılında aynı nitelikteki bir imar planı değişikliği meclisten hukuğa aykırılıklarını belirterek reddetmişken mahkeme kararı ile iptal edilmiş FolkartIncity Projesi imar planı değişikliği 2016 yılında meclisten onaylanmıştır. Folkart`ın Eski Basmane Otogar alanındaki projesi, İEF sponsorluğu gibi konularla birlikte düşünüldüğünde ikilik içeren meclis kararları şüphe uyandırmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi sermaye grupları çıkarlarını gözeten, ayrıcalıklı imar hakkı tanıyan, kent bütününde ciddi sorunlar yaratacak olan parsel bazlı plan değişiklerini onaylamayı durdurmalıdır.  Parsel bazlı yapılan plan değişiklikleri kent suçu olmanın yanı sıra planı iptal edilen inşaatlar durmalı ve yıkılmalıdır. Bu süreçte kamuya yüklenecek tüm maddi yüklerin sorumlusu bu plan değişikliklerini onaylayan İzmir Büyükşehir Belediyesidir.

Ayrıca söz konusu imar planı değişikliğinin yer aldığı bölge 3. sanayi sitesi içerisinde yer almakta olup mevcutta birçok işyerini barındırmaktayken alanın mülkiyetinin Folkart`a geçmesi sonrasında alandaki binalar riskli yapı ilan edilmiş ve bölgede kiracı olarak yer alan işyerleri konuyu 60 gün içinde boşaltmalarını isteyen bir mektubun gelmesiyle öğrenmişlerdir. Bu örnekten de gördüğümüz gibi hükümetin kent içinde kalan sanayi alanlarının kent dışına taşınması yönünde verdiği beyanların kent bütününde planlı olarak ele alınmamış, kent içinde nereye taşınacakları dahi belirsiz ve hazırlıksız bir şekilde kiracı olan işyerlerinin yerinden edilmesini ve bu alanda istihdam eden onlarca kişinin ailesi ve tedarikçilerle birlikte düşünüldüğünde büyük mağduriyetlere neden olduğu ve olacağı ortadadır. Dolayısıyla kent içindeki sanayi alanlarının dönüşümü ve etkilenecek yüzlerce kişinin bu örnekte görüldüğü gibi sermayenin keyfiyetine bırakılmış durumdadır. Ülkede yaşanan ekonomik kriz düşünüldüğünde önemli istihdam sağlayan bu alanların bir sermaye grubunun ellerine teslim edilmesi ve halkın işsiz kalmasına neden olması başta planı onaylayan Büyükşehir Belediyesinin halkına karşı işlediği sorumsuzluğu göstermektedir.

Yukarıda bahsi geçen konulardan anlaşılmaktadır ki mahkemenin iptal ettiği plan değişikliği yalnızca bir sermaye grubuna ayrıcalıklı imar hakkı ile yaratılan rantın yanında konunun kent kimliğinden, kentlinin ekonomik durumuna kadar önemli toplumsal sonuçlara da yol açacağı ve bölgede yer alan diğer iş alanlarının da bu tür rant baskısıyla karşı karşıya olacağını göstermektedir. Bu anlamda başta Büyükşehir Belediyesi‘nin, çok geç olmadan özellikle son yıllarda İzmir‘in sermayenin eline bırakılmış kentleşmesinin bir an önce kamudan yana politikalar ve planlama araçları ile ivedilikle ele alması gerekmektedir.

Aynı zamanda mahkemenin plan iptal kararı gereği alanda fiili olarak devam eden inşaata ilişkin gereğini Bornova Belediyesi`nin inşaatı durdurması için yazışmaları başlatmış bulunmaktayız. Mahkeme kararının uygulanması konusunun da takipçisi olacağımızı ve belediyenin üstüne düşen görevi ve halka karşı sorumluluğunu yerine getirmesi için mücadelemizi kamuoyuna bildiririz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi

 

Okunma Sayısı: 317

Tüm Şube Basın Açıklamaları
Tüm Basın Açıklamaları

 
Copyright © 2007-2019
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.