TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

06 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
 
<< İlk <<  < Önceki <
  / 56  > Sonraki >  >> Son >>
 

YARGI KÜLTÜR VE TÜRİZM BAKANLIĞI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA KARARA VARDI

Odamızın 3.11.2003 günlü, 25278 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgelerinde Ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması Ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik” in iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açmış olduğu davada, Danıştay Altıncı Dairesince yürütmeyi durdurma istemimizin reddine ilişkin 2.7.2004 günlü, E:2004/89 sayılı kararına itiraz edilerek, yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istenmişti.

ODAMIZIN AÇTIĞI DAVADA; YARGI, PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNDE SOSYAL DONATI ALANI STANDARTI ARANMAYACAĞI YÖNÜNDEKİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ALDI

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca gerçekleştirilen ve 8.7.2005 günlü, 25869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Plan Yapılmasına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin, standartlardan çok küçük kentsel sosyal donatı alanı yaratılabileceği, özellikle özel eğitim ve sağlık kullanımlarında hiç bir standarta uyutmayacağı, ticari niteliklerin ön plana çıkacağı, afetten kaynaklı olağanüstü durumun kamu ve kent yaran dışında kullanılmasının sağlanacağı, bu değişikliğin İmar Kanununun ve Yönetmeliğin ruhuna aykırı olduğu iddia edilerek, iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtığımız davada yargı oybirliği ile anılan yönetmelik değişikliğinin yürütmesini durdurdu.

KIYI KANUNU TASARISI BASIN AÇIKLAMASI

KIYI KANUNU TASARISI KISMİ SORUNLARI ÇÖZMEK YERİNE KIYILARIMIZIN BÜTÜNÜNDE YEPYENİ VE TELAFİSİ OLANAKSIZ SORUN ALANLARI TANIMLIYOR Son yıllarda mevzuatta yapılan değişiklikler genellikle, koruma-kullanma dengesini gözetmekten çok, bu değerleri fütursuzca tüketme yolunu seçmektedir. Bu mevzuat değişikliklerine ise, doğal ve kültürel değerleri barındıran kıyı bölgelerini yatırım alanına dönüştürme çabası içindeki pek çok yerli ve yabancı proje dayanak gösterilmektedir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca hazırlanan ve Kıyı Kanununun bazı maddelerini değiştiren ve ilave hükümler getiren “3621 Sayılı Kıyı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı” da, yasama çalışmalarının bu kaygı ve baskılar ile hazırlandığını doğrulamaktadır. Bu Tasarı ile; kıyıları toplumsal kullanıma açık ve erişilebilir mekanlar olmaktan çıkaracak, yatırımcıların hizmetine sokacak, kıyıları ve su alanlarını özelleştirecek, kıyılardaki kaçak yapı ve tesisleri yasallaştıracak, böylelikle benzer nitelikte yeni yapı ve tesislerin kıyıların hemen her yerinde yapılabilmesine olanak sağlayacak düzenlemeler getirilmektedir.

ODAMIZ 24. OLAĞAN GENEL KURULU TAMAMLANDI

Odamız Yönetim Kurulu TMMOB Şehir Plancıları Odasının çalışmalarını ve vizyonunu özetleyen genel kurul bildirgesini 18 Mart günü Genel Kurulun ilk gününde sundu. 24. Olağan Genel Kurulunu başarılı bir şekilde tamamlayan TMMOB Şehir Plancıları Odası, Genel Kurulun ardından, görev dağılımını 27 Mart 2006 günü yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında oy birliği ile belirledi.

22 MART DÜNYA SU GÜNÜ, MALATYA'DA İÇERKEN HASTALIĞA YAKALANDIĞIMIZ, TRAKYA'DA BOĞULDUĞUMUZ BİR GÜNDEMLE KUTLANIYOR!....ANKARA 20 MART 2006

BASINA VE KAMUOYUNA

Son dönemde ülke gündemine arka arkaya giren Malatya’daki “su”dan kaynaklı sağlık sorunları ve Trakya’daki sel felaketi, su kaynaklarının doğru planlanıp yönetilmesinin çok büyük bir önem taşıdığını bir kez daha açıkça gözler önüne serdi.

ŞUBE GENEL KURULLARI TAMAMLANDI VE ŞUBELERDE YÖNETİM KURULLARI GÖREV DAĞILIMINI YAPTI

Genel Kurullardan Şubeler ilk Yönetim Kurulu toplantılarını yaparak görev dağılımını yaptılar. Aşağıda görev dağılımları belirlenen Şube Yönetim Kurulu üyelerimize başarılar diliyoruz.

TMMOB "AB MÜZAKERELERİ ÇALIŞMA GRUBU" ÇALIŞMA KONULARINI BELİRLEDİ..

TMMOB bünyesinde AB müzakere sürecinin mücadele sürecine çevrilmesine yönelik söylemimize ilişkin çalışmalarda bulunmak ve TMMOB olarak müzakere sürecine sürekli aktif katılım sağlayıp gerekli bilgilendirmeleri yapmak üzere “AB Müzakereleri Çalışma Grubu oluşturulmuştur”. Oluşturulan Grubun 19 Ocak 2006 tarihli toplantısında aldığı kararlar doğrultusunda 35 adet konu başlığı belirlenmiştir:

MÜELLİF YÖNETMELİĞİ YENİDEN DÜZENLENDİ

7 Ocak 2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Anılan Yönetmelikle 2.11.1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca, Odamız görüşleri ve katkıları ile hazırlanan ve ekte sunulan Yönetmelik yürürlüğe girdi.

YENİ YÖNETMELİĞİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN...

KAÇAK YAPILARLA İLGİLİ SON GELİŞMELERİ DE "AF-RANT-OY ÜÇGENİ" BELİRLİYOR... 30.12.2005

Alan Da Memnun Satan Da...

Kentlerimizin biçimlenmesinde kangren bir unsur olarak ön plana çıkan kaçak yapılaşma süreci ve kaçak yapıların affedilmesinin sakıncaları, tüm yaşananlara, Odamızın tüm bilgilendirme ve açıklamalarına karşın anlaşılmış görünmüyor. Dahası, kaçak yapılara asla izin verilmeyeceği ve kaçak yapı yapanın cezalandırılacağı yönündeki en üst düzeyden yapılan açıklamalar da süregelen uygulamalarla sulandırılıyor. Bu konuya ilişkin Türk Ceza Kanunu’na eklenen cezai hükümlerin sürekli yumuşatılarak kaçak yapıya verilen tavizler haline gelmekte olduğu, Odamızca iki ayrı basın açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuş ve bu konuda bir kamuoyu bilinci yaratılmasına çalışılmıştı. Buna karşın, 2006 yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında, Kanun Tasarısına; “12.10.2004 tarihinden önce yapılmış olup kullanma izni verilmeyen yapılara yol, su, elektrik, telefon, kanalizasyon, doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinin birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi durumunda, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu kanunun yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine kullanma izni alınıncaya kadar geçici olarak elektrik veya su bağlanabilir. Bu kapsamda su veya elektrik bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez.” biçiminde bir hüküm eklendi ve bu hüküm 27.12.2005 tarihinde Meclis Genel Kurulundan da geçerek yasalaştı.

KAÇAK YAPI İNŞAATLARI DURDURULMALI İMAR MEVZUATI BU DOĞRULTUDA YENİLENMELİ 25.03.2004

Son günlerde, yerel seçimlerin bütün yoğunluğuyla gündemi belirlediği bir dönemde, başta İstanbul’da ve orman alanlarının bulunduğu kıyı bölgelerinde olmak üzere, kentlerimizde ölçüsüz bir kaçak yapılaşma faaliyeti başlamış bulunmaktadır. Belediyelerin yönetimine talip olan adayların bir çoğunun kaçak yapılaşmayı önlemek ve durdurmak anlamında karalı bir söylem geliştirmediği bu dönemde, 28 Mart’ta yapılacak seçimlerde yeniden aday olan Belediye başkanlarımızın çoğunluğu da, kaçak yapılaşmayı yalnızca izlemekle yetiniyor görünmektedirler. Anayasamıza göre, kentlerimizin planlı gelişmelerine yönelik faaliyetlerin içinde aktif görev alan bir meslek grubu olarak, telafisi güç kaçak yapılaşmayı kaygıyla değerlendirmekteyiz.

82 YILLIK CUMHURİYETİMİZİN KENTLERİ TORBA YASALAR VE PARÇACI PROJELERLE GEÇİŞTİRİLMEYİ HAKETMİYOR 29.10.2005

Bugün Odamız ve meslek alanımızın ulusal düzeyde gerçekleştirilen yasal düzenleme çalışmaları ve gündemleri ile İzmir kenti gündeminde yer bulan ve bulması gerektiğini düşündüğümüz Kuşadası Kruvaziyer Limanı, son dönemde İzmir’i sarsan deprem ve İzmir’de üst ölçek planlama çalışmaları hakkında değerlendirmelerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz.

ÜÇÜNCÜ BOĞAZ KÖPRÜSÜ VE BÜYÜK KENTLERİMİZDE UYGULANAN ULAŞIM POLİTİKALARININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 10.11.2005

Son dönemde özellikle İstanbul üçüncü boğaz köprüsü geçişi için gündemdeki yoğunluğunu artıran kent içi ulaşım sorunu ile ilgili olarak bazı değerlendirme ve bilgilendirmeler yapılması gerekmektedir. Öncelikle büyükkentlerimizde halen ısrarla uygulanan ulaşım politikaları seçmelerinin, dünyada 1970’li yıllarda terk edilen yeni ulaşım yatırımları ile sorunun çözülebileceğini sanan ancak başarısızlığı üzerine terk edilen düşüncenin devamı olduğunu söylemek gerek. Oysa yeni ulaşım yatırımlarının sorunu çözmek yerine, kısa vadeli rahatlamalar ardından daha yoğun sorunlarla yeni yatırımları gerektirdiği ve böylece bir kısır döngü yarattığı dünyada çoktan anlaşılmış durumda. Çağdaş ulaşım politikaları ise, “talep yönetimi” anlayışını odağına alarak, kent merkezlerine otomobil girişinin sınırlanması yönünde yeni ve çok büyük yol altyapısı yatırımları yerine, toplutaşım öncelikli politikalarla çözümün olanaklılığını göstermekte.
Bu haliyle öncelikle çağdaş ulaşım politikalarının oluşumuna neden olan sürecin, çağdaş ulaşım politikalarının gereklerinin bilinmesi ve çözümlerin de bu bağlamda tartışılması gerektiği açıkça ortada durmakta...

ISRARLI YANLIŞLAR YENİ 17 AĞUSTOS'LARI HAZIRLIYOR 18.08.2004

ISRARLI YANLIŞLAR YENİ 17 AĞUSTOS’LARI HAZIRLIYOR

Hafızalarımızdaki canlılığını, can yakıcılığını halen koruyan 17 Ağustos 1999 tarihinden sonra toplumsal ve siyasal hatalarımızın hızla düzeltileceğini sanmıştık. Yanılıp yanılmadığımızı anlamak için; büyük depremin neden büyük bir yıkıma yol açtığına, geçen 6 yılda yapılanlara ve bunların geleceğe ilişkin umut verip vermediğine bir kez daha bakalım.

ŞPO VE HKMO ORTAK BASIN AÇIKLAMASI 15.07.2005

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ve TMMOB Şehir Plancıları Odası’ndan


BASINA VE KAMUOYUNA


15 Temmuz 2005, Ankara


TARIM TOPRAKLARI İLE KIYILAR GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA YOK EDİLMEK İSTENİYOR, ÖLÜ DOĞAN YASALAR ÇEVREYİ DE ÖLDÜRECEK

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 3 Temmuz 2005 tarihinde kabul edilen “Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 13. ve 19. maddesi ile “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu”nun geçici 1. maddesi Anayasa ilkelerinin, doğal değerlerimizin ortadan kaldırılmasını öngörüyor.

"YIPRANAN KENT DOKULARININ YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUN" TÜM UYARILARIMIZA KARŞIN YASALAŞTIRLDI. 23.06.2005

Son dönemde, kent ve kamu yönetimi, yapı, afet, planlama ve imar mevzuatlarına ilişkin bir çok düzenleme gerçekleştirildi. Bu yeni yasal düzenleme arayışlarının bir kısmı kamuoyunca yeterince tartışılmaksızın çok kısa sürelerde yasalaşıp yürürlüğe girerken, bir kısmı çok uzun süren tartışmalara ve uzlaşmalara karşın yasalaşamıyor.


Bu anlamdaki en çarpıcı-çelişkili düzenleme arayışına, Başbakanlık tarafından 01/03/2005 tarih itibariyle TBMM Başkanlığına sunulan başlangıçta “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Kanunu Tasarısı” olan adı daha sonra “Yıpranan Kent Dokularının Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun” u örnek gösterilebilir.

ODTÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

BASINA YANSIYANLAR

ÜYELERİMİZDEN TEPKİ VE YANITLAR

TARTIŞMA METNİ

ÇEVRE YILDA BİR KEZ KUTLANAN "GÜN" LERLE KORUNAMIYOR!... 04.06.2005

5 Haziran Dünya Çevre Günü, çevrenin korunup yaşanması anlamında bir şölen olarak kutlanabilecekken ne yazık ki ülkemizde doğal, kültürel, kentsel ve çevresel değerlerin hızla ve sistematik olarak tüketilmesi biçiminde yaşanıyor. Çevre, sadece bir slogan olarak gerçek anlam ve değeri dışında “sembolik” ve “sözde” korunmaya çalışılıyor.

 
Copyright © 2007-2020
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.