TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

26 MAYIS 2015 SALI  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ
ŞEHİR PLANCILARI ODASI

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

SAYI: 228

b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

SAYI: 2014/2

b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

İSTANBUL KENT ALMANAĞI 2013

      KÖY YOLLARI YAPIM VE BAKIM YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi:
Resmi Gazete Sayısı:

KÖY YOLLARI YAPIM VE BAKIM YÖNETMELİĞİ                       

                                                                               

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24.10.1976, No: 7/12960                

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 20.1.1977, No: 15825                   

                                                                                  

    Amaç:                          

    Madde 1 - a) Köy kalkınmasında başlıca amil olan köyyollarının ve bu yollar üzerindeki her türlü sanat yapımı inşaatlarının uzun vadeli planlanması, düzenli icraat programlarına bağlanması ve sistemli bir şekilde yürütülmesi,          

     b) Yapımı planlanmış olan yol ve her türlü sanat yapılarının inşasında,  inşaat makinaları ve araçları ile genel bütçeden köyyolu yapımı için Köyişleri Bakanlığına ayrılan ödeneğin en verimli bir şekilde kullanılarak yapım, bakım  ve onarımının sağlanmasıdır.                                                   

                                                                               

    Köyyolları ağına giren yollar:                                                                                                                           

    Madde 2 - a) 30/5/1973 tarih ve 1737 sayılı Kanunla değişik 11/2/1970 tarih ve 5539 sayılı "Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun" Devlet ve ilyollarını tanımlamış olup, bu yollar dışındaki yollar köyyolu ağına dahil olmaktadır. Buna göre; bir köyü komşu köylere, il, ilçe ve bucak merkezlerine, üretim ve tüketim merkezlerine bağlayan yollarla köylerin mahalle yolları köyyolları ağını oluşturur.                                           

     b) Köyyolları ağına giren yollar ve üzerinde bulunan her türlü sanat yapılarının yapımı, onarımı ve bakımı 2490 sayılı Kanuna veya bu Yönetmelik ve ilgili kanunlara göre Köyişleri Bakanlığınca hazırlanan yönergelere göre yapılır.  

                                                                              

    Uzun vadeli planlama:                                                                                                                                      

    Madde 3 - a) Uzun vadeli planlar; Kalkınma planı ve Hükümet programlarındaki ilkelere uygun olarak Köyişleri Bakanlığınca belirlenecek öncelik kriterleri esas alınmak suretiyle, İl Genel Meclisi görüşüne dayalı Valilik ile Bölge Müdürlüklerinin etüd ve teklifleri dikkate alınarak beşer yıllık devreler halinde YSE. Genel Müdürlüğünce hazırlanır.                                     

    b) YSE. Genel Müdürlüğünce yukarıdaki esaslara göre hazırlanan planlar   Köyişleri Bakanlığının onayına sunulur. Onaylanan planlar ve plan hedefleri  üzerinde bir değişiklik yapılmaz. Ancak, mülki bölünmede meydana gelen değişmeler veya büyük gelişmelerden doğan sebeplerle değişiklik ve eklemeler gerekirse, 4 üncü maddedeki Komisyonun veya YSE. Genel Müdürlüğünün gerekçeli teklifi ve Bakanlığın onayı ile değişiklik yapılabilir.                               

                                                                               

    Yıllık icraat programları:                                                

      Madde 4 - Yıllık icraat program teklifleri uzun vadeli plan hedeflerine  uygun olarak Köyişleri Bakanlığınca tesbit edilecek esaslara göre Vali Başkanlığında YSE. Bölge Müdürü, YSE. İl Müdürü, ilçeleriyle ilgili programların hazırlanması yönünden kaymakamlar, YSE. Bölge ve İl Müdürlüklerinin Yol ve Etüd  Plan Şeflerinden oluşan bir Komisyonca hazırlanır, YSE. Genel Müdürlüğünün  tasvibi ve Köyişleri Bakanlığının onayı ile yürürlüğe konulur. Bu programlarda YSE. Genel Müdürlüğünün gerekçeli teklifi ve Bakanlığın onayı ile değişiklik  yapılabilir.                                                                   

                                                                              

    Köyyollarının yapımı için kaynak:               

    Madde 5 - a) Köyyollarının yapımı için ödenek üç kaynaktan sağlanır.                                                                                     

    a) Yıllık bütçe imkanlarına göre Köyişleri Bakanlığı bütçesinden köyyolları yapımı için ayrılan ödenekler.

    b) Özel İdare bütçelerinden ayrılan ödenekler.                            

    c) Gönüllü Halk katılımı.                                                  

    d) Köyişleri Bakanlığı köyyollarının yalnız yapım, bakım ve onarım işlerini üzerine almıştır. Yolun geçeceği arazinin temini, Köy Kanunu hükümlerine göre, Köy İhtiyar Meclisinin görevidir.                                             

    Bu nedenle, gerekli etüdlere dayanılarak idarenin göstereceği köyyolunun   geçeceği arazi; Köy İhtiyar Meclisi tarafından temin edilip idareye teslim edilmek mecburiyetindedir. Ancak bundan sonra yol yapımına başlanır.              

                                                                               

    Malzeme ve makinalar:         

    Madde 6 - Köyyollarına lüzumlu malzeme ve makinalar, bölgelerin coğrafi durumu ve iklim şartları dikkate alınarak, bölgeler arası dengesizliğin giderilmesi, hizmet önceliği kriterleri ve plan hedefleri dikkate alınarak YSE. Genel Müdürlüğünce tesbit ve temin edilir. Bakanlığın verdiği yetkiyle YSE. Genel   Müdürlüğü lüzum gördüğü takdirde mevcut makinaları -İl Özel İdare bütçesinden alınanlar hariç- bölgeler arasında dengeler ve bunun için gerekli transferleri yapar.                                                                                                                                                         

    Teknik esaslar:                                                           

     Madde 7 - Köyyollarının ve üzerindeki tüm sanat yapılarının yapım, onarım  ve bakım işleri ile ilgili teknik esaslar YSE. Genel Müdürlüğünce hazırlanacak ve Bakanlığın onayı ile yürürlüğe konacak yönergelerle düzenlenir.            

                                                                               

    Geçici Madde - Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan 13/3/1962 tarihli ve   6/279 sayılı Bakanlar Kurulu Karariyle yürürlüğe konulan "Köyyolları Yapım ve  Bakım Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.                                

 

    Yürürlük: 

    Madde 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

    Yürütme:                   

    Madde 9 - Bu Yönetmeliği Köyişleri Bakanı yürütür.

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

MEVZUAT LİSTESİ

 
 
Copyright © 2007-2015
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

 
 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

- Hakkımızda
- Mevzuat
- Yayınlar
- Komisyolar
- TUPOB
- Kolokyum

  

- Haberler
- Raporlar
- Etkinlikler
- Basın Açıklamaları
- Yönetim Kurulundan
- Basında Odamız
- Kent Haberleri
- Yarışmalar

  

- Şehircilik Hizmetleri
- Tescilli Şirketler
- Davalar
- MİSEM
- Üyelik ve Tescil

  

- Ankara Şube
- Antalya Şube
- Bursa Şube
- Çukurova Şube
- İstanbul Şube
- İzmir Şube
- Konya Şube
- Samsun Şube

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.