TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

25 NİSAN 2015 CUMARTESİ  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ
ŞEHİR PLANCILARI ODASI

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

SAYI: 228

b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

SAYI: 2014/2

b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

İSTANBUL KENT ALMANAĞI 2013

      İL GENEL MECLİSİNİN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:
Resmi Gazete Sayısı:

İL GENEL MECLİSİNİN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 
R.G. Tarihi : 8/11/1987

R.G. Sayı : 19648

 

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ VE KAPSAM
MADDE 1 - Bu yönetmelik, il genel meclisinin çalışma esas ve usullerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

KANUNİ DAYANAK
MADDE 2 - Bu yönetmelik İl Özel İdaresi Kanunu`nun 3360 Sayılı Kanunla değişik 119 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR
MADDE 3 - Bu yönetmelikte geçen deyimlerden;
Meclis: İl Genel Meclisini,
Encümen: İl Daimi Encümenini,
Dönem: İl Genel Meclisinin bir yıllık çalışma süresini,
Birleşim: İl Genel Meclisinin belli bir gününde açılan toplantısını,
Oturum: Bir birleşimin ara ile bölünen kısımlardan her birini,
Mutlak çoğunluk: İl Genel Meclisi üye tam sayısının yarısından fazlasını,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İL GENEL MECLİSİNİN TOPLANTI ESAS VE USULLERİ

SEÇİMDEN SONRA İLK TOPLANTI
MADDE 4 - Seçim sonuçlarının alınmasından itibaren 15 gün içinde il genel meclisi vali tarafından toplantıya çağrılır.

Başkanlıkca yoklama yapılarak çoğunluğun olduğu tespit edildikten sonra başkan tarafından meclisin en genç iki üyesi geçici katip olarak davet olunur. Vali toplantıyı bir konuşmayla açar. Konuşmayı müteakip ikisi yedek olmak üzere dört katip üye gizli oyla seçilir. Geçici katipler yerlerini seçilen asıl katip üyelere terkederler.

Katipler göreve başladıktan sonra birinci ve ikinci başkan vekilleri ile il daimi encümen üyeleri seçimi gizli oyla yapılır.

Seçilen katip üyeler ile birinci ve ikinci başkan vekilleri ve seçilen il daimi encümen asıl ve yedek üyelerinin görevleri dönem başı toplantısına kadar devam eder.

OLAĞAN TOPLANTILAR
MADDE 5 - İl genel meclisi her yıl mayıs ve kasım aylarının ilk haftasında olağan olarak toplanır. Bu toplantıların süresi en çok 30`ar gündür.

Kasım ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır.

Toplantı süresi sona erdiği halde konuların incelenmesi ve görüşülmesi neticelenmemiş ise il genel meclisi 10 günü geçmemek üzere toplantıyı uzatabilir ve valilikçe sebepleri İçişleri Bakanlığına bildirilir.

Toplantı, incelenecek ve görüşülecek konu kalmadığı takdirde meclis kararı ile süresinden önce de sona erdirilebilir.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILAR
MADDE 6 - İçişleri Bakanlığı veya valilikçe lüzum görüldüğü takdirde zaman ve süresi belirtilerek il genel meclisi olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Ayrıca, il genel meclisi üyelerinin üçte ikisi gerekçeli olarak vali`den il genel meclisinin olağanüstü olarak toplanmasını isterlerse vali bu isteği görüşüyle birlikte İçişleri Bakanlığına bildirir. Uygun görülmesi halinde il genel meclisi olağanüstü toplanır.

Bu toplantıda, çağrıda belirtilen konulardan başka bir şey görüşülemez.

TOPLANTI GÜNDEMİ VE ÇAĞRI USULÜ
MADDE 7 - Toplantıların günü ve gündemi vali tarafından tespit edilir.

Toplantının gün, yer, saat ve gündemi toplantının yapılacağı günden en az 10 gün önce üyelere tebliğ edilir. Acele hallerde bu süre üç güne kadar indirilebilir. üyelerin talebi üzerine yapılacak olağanüstü toplantının, İçişleri Bakanlığı`nın uygun görüş yazısının valiliğe intikalinden itibaren 10 gün içinde yapılması zorunludur.

Olağanüstü toplantı çağrılarında, olağanüstü toplantının süresi de belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İL GENEL MECLİSİ ÇALIŞMALARI

TOPLANTI YERİ
MADDE 8 - Meclis, toplantısını daha önceden tespit edilen il genel meclisi salonunda yapar.

Toplantı yeri değişikliği yapılırsa bu husus mutad vasıtalarla ilan edilir ve üyelere duyurulur.

BAŞKANLIK DİVANI
MADDE 9 - Meclise vali başkanlık eder. Başkanlık divanı bir başkan iki katipten oluşur. İlin, vali vekili tarafından yönetilmesi halinde il genel meclisi başkanlığı vali vekili tarafından yerine getirilir.

İl genel meclisine vali veya vali vekilinin başkanlık etmesi esastır. vali veya vali vekilinin zorunlu nedenlerle toplantılara başkanlık edememesi halinde, mecliste birinci başkan vekili, bulunmadığı takdirde ikinci başkan
vekili başkanlık eder.

Başkanlık Divanının çalışmalarına yardımcı olmak üzere, görevli bulundurulabilir.

TOPLANTI YETER SAYISI
MADDE 10 - İl genel meclisi üye tam sayısının yarısından bir fazlası hazır bulunmadıkça görüşmelere başlayamaz. Üye tam sayısına vali dahildir.

Yarısından bir fazlasının hesabında üye tam sayısının yarısı kesirli ise bu kesirli sayıya bir ilave etmek suretiyle bulunacak kesirli sayı tama yükseltilir. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması üzerine vali tarafından toplantı
ertesi güne ertelenir. Ertesi günde toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde tekrar üç gün sonraya tehir edilir ve üç gün sonraki toplantının günü ve saati üyelere tebliğ edilir ve mutad vasıtalarla ilan edilir.

Bu toplantıda da çoğunluk sağlanamazsa İl Özel İdaresi Kanunu`nun 125`inci maddesine göre işlem yapılır.

GÖRÜŞMELER VE YÖNETİM
MADDE 11 - Başkanlık divanı yerini aldıktan sonra başkan tarafından yoklama yaptırılır. Toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldığı takdirde, meclisin birleşimi başkan tarafından açılır. Gündeme geçilmeden önce, başkan tarafından görevlendirilen katip; bir önceki birleşimde mecliste görüşmelere katılan üyelerin adları ile konuşmaların, okunan belgelerin ve alınan kararların özetlerini kapsayan tutanağı okur. Tutanak meclisçe kabul edildikten sonra, başkanlık divanınca imzalanır. Tutanakta meclisçe değişiklik yapılırsa sözkonusu tutanağa eklenerek aynı şekilde imza edilir.

Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa, başkan tarafından meclise bildirilir.

Vali tarafından havale edilmeyen konular mecliste görüşülemez.

Meclis üyelerinden herbiri il özel idaresini ilgilendiren konularda öneride bulunmaya yetkilidir. Bu öneri mutlak çoğunlukla kabul edilirse gündeme alınır.

Gündemin sırasında değişiklik yapılması veya gündeme ilave yapılması vali`nin veya meclisin mutlak çoğunluğunun kararıyla mümkündür.

Üyelerin gündem dışı konuşma isteği yazılı olarak başkana bildirilir. Söz verip vermemek ve söz verildiğinde süresini belirlemek yetkisi başkana aittir.

Gündem konusunda ve usül hakkında yapılacak konuşmalar en fazla On dakika ile sınırlıdır. Leh ve aleyhte olmak üzere birer üyeye söz verilir.

Gündeme geçilerek konular sırasıyla okunur ve görüşmeye başlanır.

Görüşmelerde konuşmak için önceden başkanlıktan söz istenmesi gerekir.

Görüşmelerde vali veya görevlendirdiği yetkiliye, ihtisas komisyonuna, siyasi parti gruplarına ve üyelere sırasıyla söz almada öncelik tanınır.

Siyasi parti gruplarına üye sayısı en çok olandan başlanmak suretiyle söz verilir.

Görüşme bütçeye ilişkin ise bütçe komisyonunca düzenlenen rapor okunduktan sonra üye tarafından konuşma yapılabilir.

İhtisas komisyonu ve siyasi parti grupları adına yapılacak onuşmalar en çok 20`şer dakikadır. Üyelerin konuşmaları ise 10 dakika ile sınırlıdır.

Bütçe ve program görüşmelerinde bu süreler iki kat olarak uygulanır.

Meclis, sürelerin uzatılmasına karar verebilir.

Başkan veya üyelerin teklifi üzerine görüşmelerin yeterli olduğu meclisce kabul edildiği takdirde başka üyeye söz verilemez.

Görüşülen konular hakkında üyeler her zaman tekliflerde bulunabilirler.

Üyelerin çoğunluğu kabul ettiği takdirde teklif görüşmeye alınır.

Meclisteki konuşmalar başkana hitaben yapılır. Başkan her zaman söz hakkına sahiptir.

Proğramlar meclisin mayıs toplantısında görüşülür ve karara bağlanır.

MECLİSTE DÜZEN SAĞLANMASI
MADDE 12 - İl genel meclisi görüşmeleri sırasında söz alan üyelerin konu dışına çıkmaları, kişiliğe dokunur söz söylemeleri, konuşan kişilerin sözünü kesmeleri ve meclisin düzenini bozacak davranışta bulunmaları yasaktır.

Yukarıda belirtilen hallere, aykırı davranışta bulunan üyeler, başkanlıkça uyarılır. İki defa uyarılan üye yine davranışlarında ısrar ederse başkan tarafından meclisten çıkarılır ve üç güne kadar meclise devamı yasaklanabilir.
Yasaklandığı günler için ödenek verilmez.

Meclis görüşmeleri sırasında, görüşmelerin devamının mümkün olmadığının başkanlıkça tespiti halinde, başkan tarafından ilgililere ihtarda bulunulur. Buna rağmen görüşmelerin devamının sağlanamayacağı anlaşılırsa, başkan oturuma ara verebileceği gibi, görüşmeleri bir gün sonraya da erteleyebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
OYLAMA USULLERİ VE KARAR YETER SAYISI

OYLAMA USULLERİ
MADDE 13 - İl genel meclisinde oylama usulleri gizli, iş`ari ve ad okunarak (açık) olmak üzere üç türlüdür.

a) Gizli Oylama: İl genel meclisinde seçimler ve üzerinde tereddüt bulunan seçim tutanakları hakkında, gizli oylama yapılır.

Gizli oy il genel meclisi üyelerinin oy pusulasına seçeceği kişi veya kişilerin adlarını veya kabul, red veya çekimser kelimelerini yazıp, tanıtıcı hiç bir işaret koymadan sandığa atmasıdır.

Gizli oylamalarda kullanılacak oy pusulaları zarfla birlikte başkanlıkça mühürlü şekilde düzenlenir. Üyeler; seçimlerde oy pusulasına isim yazmak, tutanaklar hakkında ise kabul, red veya çekimser kelimesini yazmak suretiyle oylarını kullanırlar.

Bundan sonra katipler tarafından başkanın gözetimi altında sandıktaki oy pusulaları sayılır ve üye adedince olduğu tespit edildikten sonra zarflar açılır. Bunlarda yazılı isimler veya kabul, red veya çekimser kelimeleri sayı
olarak tespit edilir. Sonuç başkan tarafından meclise bildirilir.

Gizli oylamalarda, oylarda eşitlik halinde oylama bir defa daha tekrarlanır, yine eşitlik olursa kuraya başvurulur. Kura birbirinin aynı olan ve üzerinde adlar veya kabul veya red kelimeleri yazılı bulunan kağıtlar bir torbaya konularak katiplerden biri tarafından çekilir. Torbadan çekilen isim veya görüş kazanmış olur.

b) İş`ari Oylama: İl genel meclisi üyesinin elini yukarı kaldırarak veya ayağa kalkarak oy`unun alınmasıdır İş`ari oylamada alınan oyları tespit etmek başkanlık divanına aittir. Çoğunluk olup olmadığından şüphe ve tereddüt edilirse, bir defa daha oya başvurulur. Şu kadar ki şüphe giderilemediği takdirde ad okunmak suretiyle
açık oya başvurulur.

c) Açık Oylama: üzerinde üyelerin ad ve soyadları yazılı oy pusulalarının sandığa atılması veya varsa elektronik oylama mekanizmasının çalıştırılması veya üyelerin adlarının okunması üzerine; adı okunan üyenin ayağa kalkarak
"Kabul", "Çekimser" veya "Red" demesi suretiyle yapılan oylamadır.

Sandıkta atılmak surtiyle yapılan oylamalarda sandık, başkanın gözetiminde ve meclis tümünde katipler tarafından açılır. Oy pusulaları sayılır ve çeşitleri ayrı ayrı tutanaklara geçirildikten sonra başkan sonucu meclise
bildirir.

İş`ari ve açık oylamalarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf tercih olunur.

KARAR YETER SAYISI
MADDE 14 - İl genel meclisi kararları aksine hüküm bulunmadıkça toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğuyla alınır.

Bir konu hakkında hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun oyu sağlanamazsa, o konunun görüşülmesi ertesi güne bırakılır. Yine çoğunluk sağlanamazsa, hazır bulunan üyelerin kabul veya red oylarından fazlasına (nisbi çoğunluğa) itibar edilir.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf tercih olunur.

BİRLEŞİME SON VERİLMESİ
MADDE 15 - Birleşime son verme yetkisi başkana aittir.

Birleşime son verilirken gelecek birleşimin günü ve saati, başkan tarafından üyelere duyurulur ve meclis salonunun uygun bir yerine asılır.

TUTANAK DÜZENLENMESİ VE KARAR YAZILMASI
MADDE 16 - İl genel meclisi görüşmeleri açılıştan bitinceye kadar katipler veya divanın sorumluluğunda görevliler tarafından tutanağa geçilir. Tutanak düzenlenmesinde teknik araçlardan da faydalanmak mümkündür.

Tutanaklar görüşmelerin sonunda başkan ve katiplerce imzalanır.

Tutanaklara göre karar özetleri katipler tarafından yazılır. Başkan ve katiplerden en az biri imzalar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
SEÇİMLER

BAŞKAN VEKİLLİKLERİ VE KATİPLERİN SEÇİMİ
MADDE 17 - İl genel meclisinin her dönem başı toplantısının ilk birleşiminde meclis üyeleri arasından birinci ve ikinci başkan vekili ile ikisi asıl, ikisi yedek olmak üzere dört katip üye gizli oyla seçilir.
Bunların görevi, yeni seçim sonuçlarının alınmasına kadar devam eder.

Önce birinci başkan vekili, sonra ikinci başkan vekili daha sonra asıl katipler, sonra da yedek katip üyeler için ayrı ayrı seçim yapılır.

Başkan vekillikleri seçiminde birden fazla, katip seçiminde ise ikiden fazla isim yazılmış olması halinde oy pusulası geçersiz sayılır.

İL DAİMİ ENCÜMENİNİN KURULUŞU VE SEÇİMLERİ
MADDE 18 - İl daimi encümeni valinin başkanlığında, beş seçilmiş ve üç tabii üyeden teşekkül eder.

İl genel meclisi her yıl dönem başı toplantısının ilk birleşiminde, üyeleri arasından gizli oyla önce beş asıl, daha sonra beş yedek üyeyi ayrı ayrı seçer.

Beşten fazla isim yazılı oy pusulası geçersizdir.

Oy pusulasına beşten az üye yazılması durumunda oy pusulası geçerli sayılır.

Oylama sonucunda en çok oy alan beş üye asıl üyeliğe seçilmiş sayılır.

Beş yedek üyenin aldıkları oy adedine göre kendi aralarında sıralaması yapılır.

İki veya daha çok sayıda yedek üyenin eşit oy alması halinde kur`a usulü ile yedek üyelik sıraları belirlenir.

Yedek üyelerin kendi aralarında sıralama işlemi seçim sonuçlarının alınmasını müteakip hemen yapılır ve seçim tutanaklarına geçirilir.

İl daimi encümenine seçilecek asıl ve yedek üyelerin ayrı ayrı ilçelerden olması zorunludur. Bir oy pusulasına aynı ilçeden birden çok üyenin adı yazılamaz, yazılması halinde oy pusulası geçersiz sayılır.

Ancak, merkez ilçe dahil ilçe sayısı beşten az olan illerde il daimi encümenine nüfusu en çok olan ilçe`den iki üyenin adı yazılabilir.

Asıl üyeliklerin seçimi sırasında iki veya daha çok sayıda üyenin eşit oy alması veya aynı ilçeden birden çok üyenin eşit oy alması (ilçe sayısı beşten az olup, nüfusu en çok ilçeden iki üye seçilmesi hali hariç) hallerinde ad
çekmeye başvurulur.

Encümenin seçilmiş üyelerinin görev süresi bir yıldır. Süreleri dolan üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Encümenin seçilmiş üyeliklerinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedeküyeler yukarıda açıklanan sıralamaya göre ve en üst sıradan başlanmak suretiyle vali tarafından göreve davet olunur.

Sıralamaya göre asıl üyeliğe davet edilecek yedek üyenin mensup olduğu ilçenin il daimi encümeninde temsil edilmesi (o ilçeden seçilen asıl üyenin encümende var olması) halinde bir alt sıradaki yedek üye davet edilir.

Bu şekilde sıra atlama uygulaması, il daimi encümeninde temsil edilmeyen ilçeden seçilmiş yedek üyeye sıra gelinceye kadar sürdürülür.

Yedek üyelerin tamamının asıl üyeliğe getirilmesinden sonra seçilmiş üyeliklerin boşalması halinde, meclis olağanüstü toplantıya çağrılarak noksan, asıl ve yedek üyeler için seçim yapılır.

Yeni seçilen asıl ve yedek üyelerin görevi meclisin dönem başı toplantısına kadar devam eder.

İHTİSAS KOMİSYONLARI TEŞKİLİ
MADDE 19 - İl genel meclisince kanunların il özel idaresine görev olarak verdiği konularda ön incelemeye ihtiyaç duyulan hallerde ihtisas komisyonları. kurulabilir.

Komisyonların üye sayısı 3`den az, 7`den çok olamaz. Komisyonların adı, sayısı, çalışma konusu ve süresi, üye sayısı her komisyon, için ayrı ayrı olmak üzere meclisce iş`ari oyla tespit edilir. Bir üye birden çok komisyonda
görev alabilir.

İhtisas komisyonları, her siyasi parti grubunun il genel meclisindeki üye sayısının, meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle teşkil olunur.

Siyasi parti gruplarının komisyonlarda temsil edilecekleri üye sayısı, vali tarafından oranlama esasına göre belirlenerek, grup başkanlıklarına önceden yazılı olarak bildirilir.

Siyasi parti grup başkanlıklarınca, vali tarafından bildirilen sayıda gösterilecek adaylar meclisce iş`ari oyla belirlenir.

Komisyon kendi arasından bir başkan, başkan vekili ve bir sözcü seçer. Komisyonlar meslek kuruluşlarından ihtisas sahibi kişilerden yararlanabilirler. Komisyona diğer üyeler katılabilir. Fakat oy kullanamazlar. Görüşlerini başkanın izniyle belirtebilirler. Komisyonlar çoğunlukla toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alırlar.

Komisyon başkanı çalışmaları sonunda düzenleyeceği raporu il genel meclis başkanlığına sunar.

Komisyonlar, valilikçe temin edilecek yerlerde çalışırlar. Komisyon başkanınca üyelerine, toplantıların zamanı ve yeri duyurulur.

Komisyonun çalışmaları il genel meclisinin toplantı dönemleriyle sınırlıdır. Komisyona havale edilen işlerin hangi tarihte bitirileceği meclisce belirlenir.

Gerektiğinde bir konu başkanca birden çok komisyona havale edilebilir. Bütçe ve mali konularda bütçe komisyonunun görüşünün de alınması zorunludur.

YÜRÜRLÜK
MADDE 20 - Bu yönetmelik İçişleri Bakanı`nın onayı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
MADDE 21 - Bu yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

MEVZUAT LİSTESİ

 
 
Copyright © 2007-2015
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

 
 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

- Hakkımızda
- Mevzuat
- Yayınlar
- Komisyolar
- TUPOB
- Kolokyum

  

- Haberler
- Raporlar
- Etkinlikler
- Basın Açıklamaları
- Yönetim Kurulundan
- Basında Odamız
- Kent Haberleri
- Yarışmalar

  

- Şehircilik Hizmetleri
- Tescilli Şirketler
- Davalar
- MİSEM
- Üyelik ve Tescil

  

- Ankara Şube
- Antalya Şube
- Bursa Şube
- Çukurova Şube
- İstanbul Şube
- İzmir Şube
- Konya Şube
- Samsun Şube

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.