TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

27 MAYIS 2015 ÇARŞAMBA  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ
ŞEHİR PLANCILARI ODASI

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

SAYI: 228

b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

SAYI: 2014/2

b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

İSTANBUL KENT ALMANAĞI 2013

      İMAR PLANI YAPILMASI VE DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK (ESKİ)

Resmi Gazete Tarihi:
Resmi Gazete Sayısı:

İMAR PLANI YAPILMASI VE DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

(Bu konuda güncel bilgi için 2001 17/3/2001 tarihinden itibaren geçerli olan PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK incelenmelidir.)

Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 3194 - 3 Mayıs 1985

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 2 Kasım 1985- Sayı: 18916

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; insan, toplum, çevre münasebetlerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatırımların yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağın korunma, kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek üzere hazırlanacak imar planlarının ve bu planlar üzerinde yapılacak değişikliklerin hangi esaslar dahilinde yapılacağını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve/veya dışında yapılacak her ölçekteki imar planı ve değişikliklerini kapsar.

(Ek fıkra RG:02.09.1999-23804)

Özel kanunlara göre belirlenen alanlarda Kanun ile farklı hüküm getirilmemiş ise plan yapımına dair teknik kurallar konusunda bu Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Tanımlar

Madde 3 - Bu Yönetmelik adı geçen terimler aşağıda tanımlanmıştır:

1) (Değ. RG:02.09.1999-23804)Nazım İmar Planı: Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan, varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanan ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır.

2) (Değ. RG:02.09.1999-23804)Uygulama İmar Planı: Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan ve nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve esaslarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve 1/1000 ölçekte düzenlenen raporuyla bir bütün olan plandır.

3) Revizyon imar planı: Gerek nazım ve gerekse uygulama imar planlarının ihtiyaca cevap vermediği ve uygulamasının problem olduğu durumlarda; planın tümünün veya büyük bir kısmının plan yapım tekniklerine uyularak yenilenmesi sonucu elde edilen plandır.

4) İlave imar planı: Mevcut imar planının gelişme alanları açısından ihtiyaca cevap vermediği hallerde, mevcut imar planına bitişik ve mevcut imar planının genel arazi kullanış kararları ile tutarlı ve yine mevcut imar planı ile ulaşım açısından bütünlük ve uyum sağlayacak biçimde hazırlanmış bulunan plandır.

5) (Değ. RG:02.09.1999-23804)Mevzii İmar Planı: Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması gereğinin ve sınırlarının ilgili idarece belirlenmesi halinde, bu Yönetmeliğin plan yapım kurallarına uyulmak üzere yapımı mümkün olan, yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan sınırları dışında, planla bütünleşmeyen konumdaki, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlayan, raporuyla bir bütün olan imar planıdır.

7) Sosyal alt yapı: Sağlıklı bir çevre meydana getirmek amacı ile yapılması gereken eğitim, sağlık, dini, kültürel ve idari yapılar ile park, çocuk bahçeleri gibi yeşil alanlara verilen genel isimdir.

8) Aktif yeşil alan: Park, çocuk bahçesi ve oyun alanları olarak ayrılan sahalardır.

9) Teknik alt yapı: Elektrik, havagazı, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve her türlü ulaştırma, haberleşme ve arıtım gibi servislerin temini için yapılan tesisler ile açık veya kapalı otopark kullanışlarına verilen genel isimdir.

10) (Ek RG:02.09.1999-23804)Çevre Düzeni Planı: Ülke ve varsa bölge planı kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen, 1/100 000, 1/50 000 veya 1/25 000 ölçekte Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca İmar Kanunu çerçevesinde yapılan, yaptırılan ve onaylanan, raporuyla bir bütün olan plandır.

İKİNCİ BÖLÜM

İmar Planı Yapımına Dair Esaslar

Madde 4 - İmar Kanununun 9 uncu maddesindeki esaslara göre Bayındırlık ve İskân Bakanlığı`na verilen plan yapma, yaptırma, değiştirme ve re`sen onaylama yetkileri saklı kalmak kaydı ile, imar planları ilgili idarece doğrudan veya ihale suretiyle yaptırılabileceği gibi İller Bankası Genel Müdürlüğü`ne yetki verilmek suretiyle de yaptırılabilir.

Madde 5 - İmar planının ilgili idarece doğrudan yapılması durumunda ilgili idarenin planlama grubunda veya sözleşmeli olarak istihdam edilenlerin o yerleşmenin imar planlarının hazırlanmasında geçerli olan yeterliliği haiz olması şarttır.

İlgili idare, planlama grubunda görev alacakları Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

Madde 6 - İmar planlarının ihale suretiyle elde edilmesi durumunda; plan müellifinin, "İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlik Yönetmeliği"nde o yerleşme için belirlenen asgari yeterlilik belgesine haiz olması şarttır. Planlama yarışmaları sonucunda yapılan ihaleler bu hükmün dışındadır.

Madde 7 - İmar planı ihalelerinde İller Bankası Genel Müdürlüğü`nce bu amaçla hazırlanan tip sözleşme ve teknik şartlaşma esaslarına uyulur.

Bu esaslar; sit, sanayi, turizm gibi ağırlıkları nedeni ile özel ve tafsilatlı çalışma gerektiren durumlarda veya bölge şartlarına uymak amacıyla değiştirilmek suretiyle, özel sözleşme ve teknik şartlaşmalar yapılabilir.

Madde 8-(Değ. RG:02.09.1999-23804) Planların hazırlanması sürecinde, planı düzenlenecek alan ve yakın çevresindeki alanlarda aşağıda genel başlıklar halinde belirtilen konular ile planlama alanının özelliğine ve plan türüne göre diğer konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan veriler elde edilir:

1- Planlama alanının yeri

2- Yönetim yapısı, idari bölünüş, sınırlar

3- Fiziksel yapı

a) Jeolojik durum

b) Akarsular, taşkın alanları

c) İklim

d) Toprak kabiliyeti

e) Tarım alanları, tarımsal arazi kullanımı

f) Sulama alanları

g) Bitki örtüsü

h) Yeraltı ve yüzeysel su kaynakları, havzaları ve özellikleri

4- Maden kaynakları

5- Çevresel kaynaklar ve koruma alanları

a) Korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları ve alanları

b) Sulak alanlar

c) Özel çevre koruma alanları

d) Orman alanları

 

e) Ekolojik açıdan korunması gerekli alanlar

 

f) Milli Parklar

 

6- Demografik yapı

 

7- Sosyal yapı

 

8- Ekonomik yapı

 

9- Teknik altyapı

 

a) Ulaşım

 

b) Enerji

 

c) Çöp

 

d) İçme suyu

 

e) Kanalizasyon

 

10- Arazi kullanımı

 

11- Sektörel yapı

 

12- Askeri alanlar

 

13- Mülkiyet yapısı

 

14- Yerleşme alanları ile ilgili özellikler

 

Planlama alanı ve yakın çevresi ile alanın bölge veya kent bütünü içindeki konumunu belirlemek üzere eşik analizi, yerinde yapılan incelemeler gibi fiziksel çalışmalarla birlikte, bilimsel tekniklere ve yöntemlere dayalı, yeterli nitelikte ve kapsamda ekonomik, sosyal, kültürel, politik, tarihi, sektörel ve teknolojik araştırmalar yapılır, ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri alınır.

 

Plan kararları, yapılan inceleme ve araştırma sonuçları değerlendirilerek oluşturulur. Plan raporunda, yapılan tüm inceleme ve araştırmalar, alınan görüş ve öneriler ve yapılan değerlendirmelerle birlikte, planın gerçekleştirilmesini sağlayacak uygulama araçları, kurumsal yapı ve denetim konularına dair ilkeler de yer alır.

 

Madde 9 - Uygulama imar planlarının tamamı bir aşamada yapılabileceği gibi etaplar halinde de hazırlanabilir. Ancak, bu durumda etap sınırlarının varsa nazım planlar üzerinde gösterilmiş olması gerekir.

 

Uygulama imar planlarında, yapı adaları içinde imar parselleri gösterilir.

 

Uygulama imar planlarına uygun olarak parselasyon planları düzenlenir ve bu planlar imar planlarının ayrılmaz parçasıdır.

 

Madde 10- (Değ. RG:02.09.1999-23804)Hazırlanacak her ölçekteki imar planlarının yapım ve değişikliklerinde planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile gelecekteki gereksinimleri gözönünde tutularak sosyal ve teknik donatı alanlarında EK-1 deki tabloda belirtilen asgari standartlara uyulur.

 

Planlarda, özürlülerin kentsel kullanımlar, sosyal ve teknik altyapı alanlarına ulaşımını ve kullanımını sağlayıcı ve kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması amacıyla özürlülere yönelik her türlü mevzuat ve Türk Standartları Enstitüsü standartları dikkate alınır."

 

Madde 11 - Nazım planlar üzerinde gösterilen teknik ve sosyal altyapı alanlarının konum ile büyüklükleri, toplam standartların altına düşülmemek şartı ile uygulama planlarında değiştirilebilir.

 

Madde 12 - Her ölçekteki planlar Ek 2 de verilen lejant ve plan çizim normlarına göre hazırlanır.

 

Madde 13 - Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, şahıslarca yaptırılan her ölçekteki planlama çalışmalarında, planlaması yapılan alanın kendilerine ait olduğunu belgelemek amacı ile; tapu senedi, mülkiyete dair kesinleşmiş mahkeme kararı ve bu mahkeme kararına müstenit yetkili diğer makamlar tarafından verilmiş belge veya özel kanunlara göre tahsisi yapılıp henüz tapu siciline kaydedilmemiş, ilgili kamu kuruluşlarınca verilmiş tahsis belgesi ibraz edilmesi mecburidir.

 

(Değ.2.fıkra RG:02.09.1999-23804)

 

Farklı mülkiyetteki arazilerin plan kapsamına alınması zorunluluğu halinde, ilgili maliklerin noter tasdikli muvafakatname ile arazilerinin planlanmasına izin verdiklerinin belgelenmesi şarttır.

 

(3. fıkra 02.09.1999 tarih ve 23804 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

 

Madde 14 - Belediye ve mücavir alan sınırları içinde; belediye meclislerince aynen veya değiştirilerek onaylanıp yürürlüğe giren imar planları Belediye Başkanınca mühürlenir ve imzalanır. Mühür ve imza süresindeki gecikmeler, imar planının tatbikatını engelleyemez

 

Belediye Meclislerince uygun görülmeyen imar planı teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle, Belediye Başkanlığınca 15 gün içinde ilgilisine yazı ile bildirilir.

 

Belediye ve Mücavir alan sınırları dışında; il idare kurullarınca karar verilen imar planları Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girer.

 

Valilikçe uygun görülmeyen imar planı teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle 15 gün içinde ilgilisine yazı ile bildirilir.

 

Onaylanmış planlar; Onay tarihinden itibaren ilgili idarece herkesin görebileceği şekilde ilan yerlerinde asılmak ve nerede nasıl görülebileceği mahalli haberleşme araçları ile duyurulmak suretiyle 30 gün süre ile ilan edilir. 30 günlük ilan süresi içinde planlara itiraz, ilgili idare nezdinde yapılır.

 

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan yerlerde; Belediye Başkanlığınca Belediye Meclisine gönderilen itirazlar ve planlar, Belediye Meclisince 15 gün içinde incelenerek gerekçeleri de belirtilmek suretiyle kesin karara bağlanır ve karar tarihinden itibaren 15 gün içinde Belediye Başkanlığınca ilgilisine yazı ile bildirilir.

 

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde; Valiliğe yapılan itirazlar, Valilikçe 15 gün içinde incelenerek, gerekçeleri de belirtilmek suretiyle kesin karara bağlanır ve bu tarihten itibaren 15 gün içinde Valilikçe ilgilisine yazı ile bildirilir.

 

Madde 15 - Uygulama veya revizyon imar planı yapılan kentlerde, "3030 Sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği"nin 6 ncı maddesi uyarınca gerekli görülen ilave yönetmelik maddeleri, imar planı ile birlikte düzenlenerek onaylanır.

 

Madde 16 - Onaylanan imar planı ve eklerinden birer takım, onaylamaya esas olan karar ile birlikte Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile İller Bankası Genel Müdürlüğüne muhafaza edilmek üzere gönderilir.

 

Madde 17- (Değ. RG:02.09.1999-23804) Çevre düzeni planı, imar planı, revizyonu, ilavesi ve değişiklikleri ile mevzii imar planı yüklenicilerinin 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliğinde belirlenen grupta yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.

 

Planın ilgili idarelerce onaylanmış olması, plan müelliflerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

 

İmar Kanunu ve mevzuat hükümlerine aykırı planlar ve sorumluları hakkında 1580 sayılı Belediye Kanununun 74 üncü maddesi hükümleri ile 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı‘nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.

 

Madde 18 - Belediye Meclislerince veya Valiliklerce onaylanan her ölçekteki imar planları; büyüklükleri veya pafta adedi gözönüne alınarak, kitap halinde veya pafta pafta çoğalttırılmak suretiyle talep sahiplerine bedeli mukabilinde verilir.

 

Bedel, Belediye Encümenlerince veya Valiliklerce pafta ve sahife bazında tesbit edilir.

 

Madde 19 - Nüfusu 10.000`in altında olan belediyelerin imar planları yürürlükte olup, 3194 Sayılı imar Kanununun 44 üncü maddesi gereği çıkarılan yönetmeliklerin hükümlerine tabidir.

 

Madde 20 - (Değ. RG:02.09.1999-23804) Çevre düzeni planı, plan revizyonu, ilaveleri ve değişiklikleri ile mevzii imar planları da bu Yönetmelikteki esaslara tabidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

İmar Planı Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslar

 

Madde 21 - İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için:

 

1) İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik alt yapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır.

 

2) İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir.

 

3) İmar planında yeni bir sosyal ve teknik alt yapı alanı ayrılması durumunda 1 inci bentdeki esaslara uyulur.

 

4) (Ek RG: 02.09.1999-23804)Plan müellifinin gerekçeli uygun görüşünün alınması şarttır.

 

Madde 22 - (Ek fıkra: R.G. 30.9.1998 - 23479) Dini yapı alanlarına ilişkin planlarda ve değişikliklerinde il müftülerinin görüşü alınır. İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, iflaz şartlarının değiştirilmesi sonucu, nüfus yoğunluğunun arttırılmasına dair imar planı değişikliklerinde

 

1) (Değ. RG:02.09.1999-23804) Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları EK-1 de belirtilen standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır ve/veya artırılır.

 

2) Kat adedi arttırılmasının istenmesi durumunda; önerilecek kat adetlerinin tayininde aşağıdaki formüle göre bulunacak bir yoldaki karşılıklı bina cepheleri arasındaki asgari uzaklık, sağlanacaktır.

 

K = H1 + H2 + 7 m.

 

2

 

Yukarıdaki formülde;

 

K = Karşılıklı bina cepheleri arasındaki mesafe (m)

 

H1 = Yolun bir cephesine önerilecek yapının irtifaı

 

H2 = Yolun diğer cephesinde önerilecek yapının irtifaıdır.

 

Madde 23 - İmar planında gösterilen yolların genişletme, daraltma ve güzergahına ait imar planı değişikliklerinde;

 

1) Devamlılığı olan bir yol belli bir kesimde daraltılamaz.

 

2) Yolların kaydırılmasında, mülkiyet ve yapılaşma durumu esas alınır.

 

3) İmar planlarındaki gelişme alanlarında (7.00) m. den dar yaya, (10.00) m. den dar trafik yolu açılamaz. Mesk-n alanlarında mülkiyet ve yapılaşma durumlarının elverdiği ölçüde yukarıdaki standartlara uyulur.

 

4) İmar planı değişikliği ile çıkmaz sokak ihdas edilemez.

 

5) İmar planı içinde kalan karayolu, kent içi geçişin değiştirilmesi durumunda, Karayolları Genel Müdürlüğü`nden alınacak görüşe uyulur.

 

Madde 24 - İmar planlarında sosyal ve teknik alt yapı kullanımlarından başka herhangi bir amaca ayrılmış olan bir alanın kullanılışının değiştirilmesi durumunda;

 

1) Nazım plan ana kararlarını bozucu fonksiyonel değişiklikler plan değişikliği yolu ile yapılamaz.

 

2) Yeni belirtilen kullanışın ihtiyacı olan sosyal ve teknik alt yapı alanları Ek 1`deki tabloda belirtilen standartlara ve nüfus şartı aranmaksızın otopark yönetmeliği hükümlerine uygun olarak birlikte düzenlenir.

 

3) Yerleşmenin gelişme yönü, büyüklüğü ve arazi kullanımlarının fonksiyonel dağılımı ve genel yoğunlukları gibi nazım plan ana kararlarının değiştirilmesi ancak imar planının yeniden yapılması için mümkün olabilir.

 

Madde 25 - İmar planı değişikliklerinin onaylama, askı, onaya itiraz, itirazlarının değerlendirilmesi ve dağıtımı konularında 14 ve 16 ncı maddelerdeki esaslara uyulur.

 

Madde 26 - Bayındırlık ve İskân Bakanlığına gönderilecek imar planı değişiklik paftalarında; yerleşme adı, pafta numarası, kuzey işareti, koordinat değerleri, ölçeği, kıyı ile ilgili ise kıyı kenar çizgisi işlenir.

 

Geçici Madde 1- (Ek RG: 29.09.2000-24185(mük))Elektrik enerjisi sıkıntısının bulunduğu aciliyet arz eden durumlarda, sıkıntının umumi hayata müessir etkilerinin giderilmesine yönelik olmak koşuluyla, elektrik üretim ve iletimiyle görevli kamu kurum ve kuruluşları tarafından, mülkiyeti özel sektöre ait mobil ve yüzer elektrik santrallerinden geçici şekilde elektrik alınmasına ihtiyaç duyulduğu ve bu husus Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nca belgelendiği takdirde, bu santrallerin konumlanacağı alanlara ait imar planları hazırlanarak onay için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı‘na sunulur. Bakanlık tarafından uygun görülen imar planları 15 gün içinde onaylanır. Tesislerin mimari, statik ve tesisat avan projelerine göre inşaat ruhsatları 15 gün içinde ilgili idare tarafından verilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Yürürlük ve Yürütme

 

Madde 27 - Bu Yönetmelik 3194 sayılı İmar Kanunu ile birlikte yürürlüğe girer.

 

Madde 28 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

 

(Değ.RG:02.09.1999-23804)

 

 

EK- 1

 

Kentsel, Sosyal ve Teknik Alt Yapı(1)

 

 

 

Nüfus 0-15.000 15.000-45.000 45.000-100.000 100.000-+

 

Kreş+anaokulu 1 m2/kişi 1 m2/kişi 1 m2/kişi 1 m2/kişi

 

İlköğretim(2) 4 m2/kişi 4 m2/kişi 4.5 m2/kişi 4.5 m2/kişi

 

Ortaöğretim(2) 3 m2/kişi 3 m2/kişi 3 m2/kişi 3 m2/kişi

 

Aktif

 

Yeşil Alan(3) 10 m2/kişi 10 m2/kişi 10 m2/kişi 10 m2/kişi

 

Sağlık

 

Tesisi Alanları(2) 2 m2/kişi 2 m2/kişi 3 m2/kişi 4 m2/kişi

 

Kültürel

 

Tesis Alanları 0.5 m2/kişi 1 m2/kişi 2 m2/kişi 2.5 m2/kişi

 

Sosyal

 

Tesis Alanları(4) 0.5 m2/kişi 0.5 m2/kişi 1 m2/kişi 1.5 m2/kişi

 

Halk Eğitim

 

Merkezi 0.4 m2/kişi 0.4 m2/kişi 0.4 m2/kişi 0.4 m2/kişi

 

Dini

 

Tesis Alanları 0.5 m2/kişi 0.5 m2/kişi 0.5 m2/kişi 0.5 m2/kişi

 

İdari

 

Tesis Alanları 3 m2/kişi 3.5 m2/kişi 4 m2/kişi 5 m2/kişi

 

Teknik Alt Yapı 1 m2/kişi 2 m2/kişi 3 m2/kişi 4 m2/kişi

 

(yol ve otopark hariç)

 

 

(1) Alan hesabında, planlamaya esas olan projeksiyon nüfusu dikkate alınır.

 

(2) Özel sağlık ve özel eğitim tesisi alanları, (EK- 1a) ve (EK- 1c) de

 

belirtilen alan büyüklüklerinin altına düşülmemek kaydıyla imar planı

 

kararıyla ayrılabilir.

 

(3) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında yapılacak olan planlamalarda

 

aktif yeşil alan miktarı, kişi başına 14 m2 alınmak suretiyle

 

belirlenecektir. Bu tablodaki diğer kullanışlar ise gerek duyulması

 

halinde kullanılır.

 

(4) Sosyal tesis alanları; huzurevi, rehabilitasyon merkezi, güçsüzler evi,

 

yetiştirme yurdu gibi alanları kapsamaktadır.

 

(Değ.RG:02.09.1999-23804)

 

EK - 1a

 

Eğitim Tesisleri

 

Alan Büyüklüğü (m2)

 

Anaokulu 3 000 - 5 000

 

İlköğretim okulu 8 000 - 15 000

 

Lise, Anadolu Lisesi, Ticaret Lisesi,

 

Kız Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi 10 000 - 15 000

 

Endüstri Meslek Lisesi, Çok Programlı Lise(1) 20 000 - 30 000

 

Pratik sanat okulu 3 000 - 5 000

 

Fen Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi,

 

Otelcilik Meslek Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi 20 000 - 30 000

 

Halk Eğitim Merkezi 4 000 - 8 000

 

 

 

(x) Bu okulların atelyeleri için yeterli ilave alan ayrılır.

 

(Değ.RG:02.09.1999-23804)

 

EK- 1b

 

Sosyal ve Kültürel Tesisler

 

Asgari Alan Büyüklüğü (m2)

 

Kütüphane

 

- Küçük ilçe tipi 1 250

 

- Büyük ilçe tipi 2 000

 

- İl tipi (300 kişi) 1 050

 

- İl tipi (400 kişi) 1 070

 

Yurt (200 yatak) 2 500

 

Kreş 2 000

 

Huzurevi 7 500

 

Yetiştirme yurdu 10 000

 

Rehabilitasyon 5 000

 

Güçsüzler evi 10 000

 

 

 

(Değ.RG:02.09.1999-23804)

 

 

EK- 1c

 

Sağlık Tesisleri

 

Asgari Alan Büyüklüğü (m2)

 

Köy tipi sağlık ocağı 2 240

 

İlçe tipi sağlık ocağı 2 300

 

İlçe tipi sağlık evi 1 050

 

Sağlık merkezi (15 yatak) 2 300

 

Hıfzısıhha enstitüsü 3 200

 

Halk sağlığı laboratuvarı 1 000

 

Dispanser-semt polikliniği 5 000

 

Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi 1 050

 

Ağız ve diş sağlığı merkezi(1)

 

Acil yardım ve kurtarma istasyonu(1)

 

Doğum ve çocuk bakım evleri (75-250 yatak)(1)

 

Devlet hastaneleri (25-700 yatak)(1)

 

İhtisas hastaneleri(1)

 

Fizik tedavi ve rehabilitasyon hastaneleri(1)

 

(1) Yatak başına (130) m2 alan ayrılır.

 

 

 

(Değ.RG:02.09.1999-23804)

 

 

 

 

EK- 1d

 

Resmi Tesisler

 

Hükümet konağı

 

İlçelerde yapılacak yeni tip hükümet konakları için en az aşağıda

 

belirtilen büyüklükte alan ayrılır.

 

 

 

a- 100 x 75 m.

 

b- 80 x 70 m.

 

c- 75 x 75 m.

 

 

 

 

 

Cezaevleri

 

Asgari Alan Büyüklüğü (m2) Azami meyil (%)

 

500 kişilik 17 000 5

 

150 kişilik 9 200 5

 

K1 tipi cezaevi 1 500 5

 

K2 tipi cezaevi 400 5

 

E tipi cezaevi 14 000 5

 

(Değ.RG:02.09.1999-23804)

 

EK- 1e

 

Camiler

 

Asgari Alan Büyüklüğü (m2)

 

Küçük cami 2 500

 

Orta cami (semt cami) 5 000

 

Büyük merkez cami 10 000

 

Dini yapılar içerisinde yer alan tüm yapılanmalar tabloda belirlenmiş olan asgari alan kapsamında değerlendirilir.

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

MEVZUAT LİSTESİ

 
 
Copyright © 2007-2015
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

 
 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

- Hakkımızda
- Mevzuat
- Yayınlar
- Komisyolar
- TUPOB
- Kolokyum

  

- Haberler
- Raporlar
- Etkinlikler
- Basın Açıklamaları
- Yönetim Kurulundan
- Basında Odamız
- Kent Haberleri
- Yarışmalar

  

- Şehircilik Hizmetleri
- Tescilli Şirketler
- Davalar
- MİSEM
- Üyelik ve Tescil

  

- Ankara Şube
- Antalya Şube
- Bursa Şube
- Çukurova Şube
- İstanbul Şube
- İzmir Şube
- Konya Şube
- Samsun Şube

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.