TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANA SAYFASI

TUPOB İŞBİRLİĞİ ÖN PROTOKOLÜ

 
Türkiye Ulusal Planlama Okulları Birliği, Türkiye‘de lisans düzeyinde Şehir ve Bölge Planlama eğitimi veren üniversite, enstitülerin ilgili bölümleri tarafından Şehir Plancıları Odası sekreteryasında oluşturulan bir organizasyondur.
 

TÜRKİYE ULUSAL PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ

(TUPOB)

İŞBİRLİĞİ ÖN PROTOKOLÜ

 • Kuruluş

Türkiye Ulusal Planlama Okulları Birliği, Türkiye‘de lisans düzeyinde Şehir ve Bölge Planlama eğitimi veren üniversite, enstitülerin ilgili bölümleri tarafından Şehir Plancıları Odası sekreteryasında oluşturulan bir organizasyondur.

 • Birliğin Kuruluş Gerekçesi

Türkiye‘de Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri‘nde yapılmakta olan eğitim - öğretimde, kalite ve yeterlilik açısından ülkemizin gereksinmelerine ve planlamanın dinamik doğasına uygunluğunun sağlanabilmesi, ayrıca ülkemizdeki planlama eğitiminin dünya standartlarında kabul görmesi ve buna bağlı olarak; öğrenciler, mezunlar ve öğretim elemanlarının dolaşımının olanaklı kılınabilmesi bakımından Türkiye Ulusal Planlama Okulları Birliği‘nin kurulması ivedi bir gereklilik taşımaktadır.

Bu noktadan hareketle, söz konusu alanda ulusal ortak platformun kurulması, birliğin temel çıkış noktasını teşkil etmektedir.

 • Amaç ve Hedefler:

TUPOB, lisans düzeyinde eğitim veren ulusal şehir planlama okulları arasında koordinasyonun sağlanması, eğitim sürecinin ve planlama mesleğinin kalitesinin sürekli yükseltilmesi, uluslararası standartlarla uyumlu bir yapılanma kavuşturulması ve bu yolla planlama mesleğinin meşruiyetinin ve etkinliğinin arttırılması temel amaçlarıyla kurulmuştur.

Bu amaçla TUPOB,

 • Planlama okulları arasında iletişim ve etkileşimde birleştirici bir rol üstlenmek,
 • Planlama okullarının eğitim programlarının ulusal ve uluslararası ölçütleri gözeterek iyileştirilmesi ve yeniden yapılandırılması konusunda ortak ve eşgüdümlü çalışmalar yapmak, ülke ölçeğinde verilmekte olan planlama eğitim ve öğretiminde asgari ortak standartların belirlenmesi çalışmalarını örgütlemek,
 • Meslekiçi eğitim yoluyla planlama mesleğinin, plancının ve ilgili yan disiplinlerin mesleki yeterlilik düzeyinin sürekli gelişimine katkı sağlamak,
 • Saptanan öncelikli konularda ortak bir çalışma platformu ve söz konusu alanlarda bir uzlaşma sağlamak,
 • Planlama eğitimi ve planlama pratiği arasındaki ilişkiyi sürekli kılmak ve geliştirmek amacıyla, planlama okulları ile plancı istihdam eden kurum ve kuruluşlar arasında etkin işbirliği ve dayanışmayı sağlamak,
 • Planlama eğitimi ve mesleğinin önündeki sorunlara ve bu sorunların çözümüne ilişkin belirlenen ortak görüşlerin kamuoyu ve ilgili çevrelere dağıtılmasını sağlamak,

temel hedeflerini benimsemektedir.

Bu süreçte, TMMOB Şehir Plancıları Odası, meslek odası ile planlama okulları arasında koordinasyon, işbirliği ve sürekli bilgi akışını sağlama görevlerini üstlenecektir.

 • Birliğin Aktiviteleri
 • Planlama öğrencilerinin buluşturulması amacı ile ortak çalışma zeminleri hazırlanması ve bu amaçla bir "Planlama Öğrencileri Platformu" nun oluşturulmasına katkı sağlanması,
 • Etkinliklerin yaygın bir şekilde duyurulması, ilgili çevrelerin karşılıklı görüş alışverişinin sağlanması, bu amaçla Türkiye Planlama Okulları Birliği web sayfasının hazırlanması ,
 • Öncelikli konularda planlama öğrencilerine, planlama eğitimcilerine ve plancılara yönelik olarak, meslek içi eğitim seminerleri, yuvarlak masa toplantıları, proje ve çalışma grupları ve workshoplar oluşturulması ve her yıl Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu‘nda ana temaya uygun olarak bir "planlama eğitimi oturumu" düzenlenmesi,
 • Her yıl TUPOB toplantılarının düzenlenmesi, birliğin temel aktiviteleri olarak belirlenmiştir.
 • Üyelik

Türkiye‘deki lisans düzeyinde şehir ve bölge planlama eğitimi veren üniversite ve enstitülerin Şehir ve Bölge Planlama bölümleri birliğe üye olabilirler.

 • Birliğin İşleyişi

Her yıl Birliğin dönem başkanlığını yürütecek Şehir ve Bölge Planlama Bölümü rotasyonla belirlenir. Dönem başkanlığına yardımcı olmak üzere bölümün belirleyeceği en çok iki kişi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezince belirlenen en çok beş kişilik bir sekreterya görevlendirilir.

Birlik, her yıl Dünya Şehircilik Günü‘nde planlama okulları bölüm başkanları ve oda temsilcileri ile biraraya gelerek yıllık olağan toplantısını gerçekleştirir. Dünya Şehircilik Günü‘nün üçüncü gününün sonunda, bu toplantının sonuçları, alınan kararlar ve bir yıl sonrasının öncelikli konuları deklare edilir.

7- Mali Hükümler

Birliğin ayrı bir bütçesi yoktur. Birlik faaliyetlerinin gerektirdiği giderler, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından karşılanır.

Bu sayfa 30.08.2007 gününden itibaren 2509 defa okunmuştur.