Etik İlkeler Özlük Hakları
ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ`NE KARŞI AÇILAN DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ALINDI
HABERLER
Yayına Giriş Tarihi
2023-09-21
Güncellenme Zamanı
2023-09-21 10:40:05
Yayınlayan Birim
MERKEZ

 Özel Hastaneler Yönetmeliği`ne Karşı Açılan Davada Yürütmeyi Durdurma Kararı Alındı

02.04.2022 tarih ve 31797 sayılı Resmi Gazete ilan edilen düzenleme ile Özel Hastaneler Yönetmeliği`nin 8. maddesinin (a) bendinde yapılan değişiklikle eğitim tesislerine ayrılan mekansal alanlarda, özel hastane yapımına imkan tanıyan yönetmelik düzenlemesi yapılmıştır. 

Dava konusu işleme dair yürütmesinin durdurulması talebimiz Danıştay 10. Daire Başkanlığı`nda 2022/3697 esas no ile görülmekte olan davada ret edilmiş ve bu durum üzerine Odamızca itiraz başvurusu yapılmıştır. Yapılan başvuru üzerine Başkanlık tarafından yeniden değerlendirilme yapılmış ve aşağıda iletilen hukuki değerlendirme neticesinde sözkonusu düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği 13.09.2023 tarihinde Odamıza tebliğ edilmiştir. 

"Bakılan davada, davalı idarece, yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair imar, çevre, yapı ve yapım mevzuatında bir düzenleme yapılmamış, 3359 sayılı Kanun, (mülga) 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca davalı idarenin görev, yetki ve sorumluluk alanına giren bir hususta (özel hastane binasının bulunduğu alan ile ilgili aranan belgenin niteliğinde) değişiklik yapılmıştır. 

Uyuşmazlığa konu düzenlemeyle, eğitim tesislerine ayrılan mekansal alanlarda, bu alanlarda yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak özel hastane yapımına imkan tanınmıştır. 

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği eki plan gösterimlerinde ayrı lejantlarla gösterilen, farklı fonksiyonlara karşılık gelen, ulaşım başta olmak üzere sosyal ve teknik altyapıya getireceği yük birbirinden farklı olan kullanımların, yer seçimi kararlarının imar planı kapsamında ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği kuşkusuzdur. 

Bu doğrultuda, eğitim ile sağlık kullanımları da birbirinden farklı nitelikte ihtiyaçlara yönelik kullanımlar olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde farklı detay alt sınıflarında ve farklı sembollerle gösterilmiştir. 

Uyuşmazlık bu çerçevede ele alındığında, bir özel hastanenin, ancak hastane veya özel sağlık tesisi olarak yapı kullanma izni belgesi almış olan binalarda kurulabildiği, bu belgenin alınabilmesi için de, özel hastane binasının bulunduğu alanda, özel sağlık tesisi yapılabilmesinin planlar arası kademeli birliktelik ilkesi uyarınca nazım imar planı ile uygulama imar planında öngörülmüş olması gerektiği dikkate alındığında, özel hastanenin eğitim tesisleri alanında kurulamayacağı, eğitim tesisleri alanında yapılabilmesinin "sağlık tesisi yapılabilir olmak" koşuluna bağlanmasının da düzenlemeyi imar mevzuatına uygun hale getirmeyeceği anlaşılmaktadır. 

Bu durumda, dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık bulunmamakta olup, dava konusu düzenlemenin bu haliyle uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararlara sebebiyet verileceği de ortadadır…"

TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak, Anayasal yetkilerimiz çerçevesinde yaşam alanlarımıza yönelik rant odaklı, kamu yararına aykırı müdahalelere karşı  mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurgulayarak üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.


TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>