Etik İlkeler Özlük Hakları
FORMULA-1 HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI
BASIN AÇIKLAMALARI
Yayına Giriş Tarihi
2003-09-08
Güncellenme Zamanı
2003-09-08 13:03:59
Yayınlayan Birim
MERKEZ
Hedeflenen alan ve havza, ekoloji, şehircilik, tarım, yaban hayatı, mevzuat…vb. bakımlarından incelenmiş, kuruluş yerinin ve etkinlik tarzının yönetmeliklere, yasalara, Anayasa’ya ve uluslararası sözleşmelere, dolayısıyla kamu yararına kesinlikle aykırı olduğu saptanmıştır.
Şöyle ki:
- İSKİ İçme Suyu Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği’nin 10(b) maddesine göre bu bölgede turizm alanı kurulamaz,
- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, bölgenin turizm alanına alınması şartıyla mera vasıflı bu alanın 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 14(c)maddesine göre tahsis amacının değiştirilmesi talebini uygun görmüştür. Ancak bu durum İSKİ İçme Suyu Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği’nin 10(b) maddesi ile çelişmektedir.
- Formula 1 yatırımı 4342 Mera Kanununun 14(c) maddesinde belirtilen kamu yatırımı niteliğini taşımamaktadır.
- Çevre ve Orman Bakanlığı kayıtlarında söz konusu yer mera değil 6831 sayılı Orman Kanunu’na tabi vakıf ormanıdır. Bu yönüyle de bu parseller 6831 sayılı Orman Kanunu’na göre değerlendirilmelidir. 1994 yılında hem 2/B şerhi ve hem de “Amme müesseselerine ait ormanlar parçalanarak satışına ve müesseseleri toprağı ile birlikte devir ve temlik edilemez” şerhi konulmuş ve bu durum Valilikçe ilan edilmiştir.
- Formula 1 projesi 3194 sayılı İmar Kanununa da aykırıdır. Alan için İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulunca 15.08.2003 tarih ve 74191 sayılı yazıyla 1/50 000 ölçekli İstanbul Metropoliten Alan Alt Bölge Nazım İmar Planı değişikliği talep edilmiş, fakat ilgili kurumların tam ve olumlu görüşleri alınmadığından plan değişikliği yapılamamıştır. Dolayısıyla üst ölçekli plan değişikliği olmadan ilgili kurumlarca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması, bir projenin tasdik edilmesi ve ruhsat verilmesi mümkün değildir. O nedenle de alan üzerindeki şantiye binası kaçak yapı kapsamındadır. Bu bina mühürlü olduğu halde yinede kullanılmaktadır.
- Alan 1/25 000 ölçekli Ömerli İçme Suyu Havzası Çevre Düzeni Koruma Planı’na göre orman ve ağaçlandırılacak alan kapsamında kalmaktadır ve parsellerin büyük bir bölümü öncelikli olarak kamulaştırılacak yerlerdendir.
- Ayrıca Formula 1 etkinliğine ilişkin ÇED raporu da bulunmamaktadır.
- Bu yerde 5 km’ lik yarış pisti, otopark, garaj, oteller, konaklama evleri, bakım atölyeleri ve yedek parça üniteleri yapılmak üzere başvuru söz konusudur.
Bu yatırımın yanında, golf alanı, 200 yataklı otel ve bir üniversitenin inşa edilmesi düşünülmektedir.
- Ayrıca, tapu kayıtları incelendiğinde, bölgede yoğun ve hızlı bir el değiştirme ve tapuların birkaç elde toplanması olgusu görülmektedir. Bundan da bölge içinde, sonraki dönemlerde benzer projeler gerçekleştirebilmek üzere spekülatif yatırımların yapıldığı anlaşılmaktadır.
- Bilindiği gibi ülkemizde sigara reklam yasağının Formula1 bağlamında serbest bırakılması konusunda 2001 yılında bir teşebbüste bulunulmuştur. Formula yarışlarının sponsorları dev tütün-sigara şirketleridir. Bu şirketlerle sigara reklam yasağının kaldırılması arasında yaşamsal bir bağ vardır. Bu yasağı devam ettiren ülkelerden Avusturya, Kanada ve Belçika’da yarışlar yapılmamaktadır. Söz konusu yasağın kaldırılması konusunda bu ülkeler üzerinde baskı uygulanmaktadır. 2001 yılında yaşanan örnek gibi bundan sonra da ülkemizde sigara reklam yasağını kaldırma teşebbüslerinin gündeme geleceği açıktır.
- Sigara reklam yasağının kalkması durumunda sigara tüketiminin yaklaşık % 50 oranında artacağı ve yılda 2 milyar dolar olan sağlık harcamasına 1 milyar dolar daha ekleneceği tahmin edilmektedir.
- Formula1 etkinliğinin bu alanda ve bu tarzda gerçekleştirilmesi Anayasa’nın 45,56,58,63,169. maddelerine aykırıdır.
- Uluslararası arenada ülkemizin tanıtımında da olumsuz etki yaratacak olan su havzası ve orman alanı içinde kalan bir yer seçimi yerine, uygun başka bir alanın seçilmesinde yarar vardır. Dolayısıyla, hedeflenen alan aslında olası kamu yararını küçülten bir seçim durumundadır.”
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Çevre İçin Hekimler Derneği, Çekül Vakfı, Doğa İle Barış Derneği, Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Orman Mühendisleri Odası, SOS Çevre Kültür İşletme Kooperatifi, Tarım Orkam Sen İst. Şubesi, TEMA Vakfı, Türk Tabipler Birliği, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Derneği, Ziraat Mühendisleri Odası
TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>