Etik İlkeler Özlük Hakları
OLİMPOS PLANLARI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI
BASIN AÇIKLAMALARI
Yayına Giriş Tarihi
2020-05-20
Güncellenme Zamanı
2020-08-10 11:04:11
Yayınlayan Birim
ANTALYA

 Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve 12.03.2020 tarihinde Kültür ve Turizm

Bakanlığı tarafından onaylanan Kumluca İlçesi Olympos Antik Kenti I.,II. ve III. Derece

Arkeolojik Sit Alanına ilişkin Milli Park sınırları dışında kalan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni

Planı Değişikliği , 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma

Amaçlı İmar Planı 29 Nisan 2020 tarihinde askıya çıkarılmış ve kamuoyunda farklı çevreler

tarafından planla ilgili yorumlar yapılmıştır. Mesleğimizi doğrudan ilgilendiren Olimpos

Koruma Amaçlı İmar Planınına ilişkin Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi olarak plan, plan

raporunu ve plan notlarını da inceledikten sonra çeşitli yönlerden değerlendirilmede

bulunulmuştur.

Doğal değerler, tarihsel ve kültürel mirasın korunarak geliştirilmesi hedefi planlamanın temel

hedefleri arasındadır. Koruma Amaçlı İmar Planı: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını

Koruma Kanunu uyarınca belirlenen doğal sit alanları ve kentsel, arkeolojik, tarihi sit alanları

ile çakışan doğal sit alanlarının büyüklüğü ve özelliğine göre, doğal ve çevresel değerlerin

etkileşim-geçiş sahası da dikkate alınarak sürdürülebilirliğini, mutlak korunmasını ve gelecek

nesillere intikalini sağlamak amacıyla halihazır haritalar ve mülkiyet verilerine dayalı olarak,

gerekli asgari meslek gruplarının ortak çalışması ile istihdam ve katma değer yaratan

stratejileri, koruma esaslarını, sağlıklaştırma, yenilenme projelerini, uygulama etap ve

programlarını, açık alan sistemini, yaya dolaşımı ve varsa taşıt ulaşımını, altyapı tesislerinin

tasarım esaslarını, yerel sahiplilik, uygulamanın finansmanı ilkeleri uyarınca katılımcı alan

yönetimi modellerini de içerecek şekilde hazırlanacak, hazırlatılacak hedefler, araçlar,

stratejiler ile planlama kararları, tutumları, plan notları ve açıklama raporu ile bir bütün olan

nazım ve uygulama imar planlarını içeren planlardır.

Olimpos gerek doğal gerek tarihi ve kültürel yapısıyla çok çeşitli kaynak değerlerini bir arada

bulunduran uluslararası ölçekte tanınırlığı olan bir yerleşmedir. Orman varlığı, tarım alanları,

sulak alanlar, flora ve fauna varlığı, kıyılar ile geçmişten günümüze gelebilen tarihsel-kültürel

mirasın pek çoğunu birlikte bulunduran nadide yerleşmelerimizden birisidir. Planlama

sürecinde bu değerlerin sadece bir ya da birkaçının değil tümünün korunması kuşkusuz,

önemli olmaktadır. Bu gerçek tüm planlama sürecinde koruma ilkesinin öne çıkartılmasını

gerektirmektedir. Alanın 2017 yılında kaçak yapıların yoğun olarak bulunduğu alanın imar

planı yapımına gerekçe gösterilerek sit statüsünün ikinci dereceden üçüncü dereceye

düşürülmesi ve bunun gerekçesinin mevcut yapıların yasallaştırılması olması korumanın

ilkeselliğine ve bütüncüllüğüne zarar vermekte, bu koşullarla hazırlanan imar planı da

gelecekte çevre yerleşimler içinde aynı talepleri arttırarak Koruma İmar Planının

sürdürülebilirlik, mutlak koruma ve alanın özgün dokusuyla gelecek nesillere intikalini

sağlamak amaçlarıyla bağdaşmamaktadır.

Alanın bütüncül anlamda korunması ve alandaki doğal, kültürel ve tarihi değerlerin

sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Planlama kararıyla mevcut yapıların

yasallaşmasına imkan veren planlama kararları aynı zamanda hiç yapılaşmamış şu an

 

üzerinde portakal bahçeleri olan parselleri de ekolojik turizm adı altında yapılaşmaya teşvik

etmektedir. Bu da ileride alanda farklı kullanım taleplerini doğurma ve alanın günümüzde

turizmde tercih edilme nedeni olan özgün dokusunun bozulmasına yol açma riskleri

taşımaktadır.

Bu tür koruma amaçlı imar planlarının en önemli özelliklerinden birisi o bölgeye ait kapsamlı

analiz çalışmalarını içermesi gerekliliği ve bu analizlerden çıkan neticeler ışığında geleceğe

yönelik koruma stratejilerinin geliştirilmesi gerekliliğidir. Olimpos Koruma Amaçlı İmar

Planından korumadan ziyade kullanıma ilişkin planlama kararları geliştirildiğini görmekteyiz.

1000 metrekare üstündeki park alanlarına ticaret içeren kararlar getirilmesi rekreasyon

alanlarına yine ticaret kullanımı sağlaması, tarım alanlarında bağ evi yapma yapılaşma

kararları, ekolojik turizm kararlarının 1/25.000 ölçekli çevre düzeni plan kararları ile emsal ve

kullanım açısından çelişkiler taşıması, plan bütünlüğü içinde öngörülen etkileme geçiş alanı

koşulları, katılımcı alan yönetim modellerine ve uygulama etap ve programına ilişkin kararları

içermemesi, açık alan sistemini ve ulaşıma dair yaya dolaşımı, genel otopark yapısını ve

taşıma kapasitesinin çevreye vereceği etkilerin planlama kararlarında yer almaması,

korumaya ilişkin stratejilerinden çok alanın kullanımına, ticareti ve yapılaşmayı teşvik edici

stratejileri içermesi bunun yanında alanı kullanacak ziyaretçilerin ihtiyacı olan sosyal donatı

alanı ihtiyacının planda yeterince sağlanamaması koruma amaçlı imar planı mantığına

uymamaktadır.

Olimpos Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları uzun yıllardır devam etmesine rağmen bu

süreçte meslek odalarının görüş ve düşüncelerine başvurulmamış olması planlamaya katılım

sürecinin sağlıklı olarak işlemediğini göstermektedir. Halbuki koruma amaçlı imar planlarının

en temel özelliklerinden birisi sadece o yöredeki halkın değil mesleğin teknik ve bilimsel bakış

açısıyla bakan meslek odalarının görüşleri bu sürece dahil edilmesinin gerekliliğidir.

Böylesine uluslar arası tanınırlığı olan önemli bir alanın sorunlarının çözümünde katılımcı,

teknik, bilimsel ve alanın özelliklerini göz önüne alınarak özgün bir bakış açısına ihtiyaç

bulunmaktadır. Olimpos`un geçmişten günümüze devam eden sorunlarının çözümü

yapılaşmayı özendirmek değil koruma, iyi yönetim ve denetim olmalıdır.

 

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANTALYA ŞUBESİ

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>