Etik İlkeler Özlük Hakları
YEREL YÖNETİMLERİN DOĞAL, TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZİN KORUNMASINDA VE KATILIMCI YEREL DEMOKRASİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ÖNEMLİ SORUMLULUKLARI BULUNMAKTADIR.
BASIN AÇIKLAMALARI
Yayına Giriş Tarihi
2019-03-04
Güncellenme Zamanı
2019-03-05 09:41:34
Yayınlayan Birim
ANTALYA

YEREL YÖNETİMLERİN DOĞAL, TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZİN KORUNMASINDA VE KATILIMCI YEREL DEMOKRASİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ÖNEMLİ SORUMLULUKLARI BULUNMAKTADIR.

Yerel yönetimlerin kentte katılımcı yerel demokrasinin inşa edilmesinde ve sürdürülmesinde, tarihi ve kültürel değerlerimizin korunmasında önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Yerel yönetimler, toplumsal kesimler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yardımcı olmalı, kişilerin yaşadıkları bölgeye karşı aidiyet duygusunun geliştirilmesine katkı sağlamalı ve her alanda demokratik katılımı teşvik etmeli ve halkın sürekli denetimine açık olmalıdır.

Antalya kentinin öncelikleri;

1. ANTALYA KENTİNİN VİZYON VE STRATEJİLERİNİN DEĞİŞEN TEKNOLOJİ VE DEĞİŞEN İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİDEN BELİRLENMESİ GEREKMEKTEDİR. Antalya kentinin bilimsel ve teknik verilerle şekillenecek, 19 ilçeyi kapsayacak Antalya ilinin geleceğini yani vizyonunu ortaya koyacak, bütüncül, kararlı üst ölçekli kent planlama politikalarına ihtiyaç vardır. Artık kentler çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve değişiyor bugünü iyi analiz edip ihtiyaçları belirleyip geleceğin resmini oluşturmak zorundayız. Günlük politikalar değil geleceğin politikalarını kentin tüm dinamikleriyle birlikte oluşturmamız ve bunu kent planlama, ulaşım kararlarına aktarmalıyız. Kentin ekonomik, kültürel, sosyal, mekansal gelişmesine yönelik stratejileri ve hedefleri net olarak belirlenmeli, kentin vizyonu oluşturulmalı, bu hedeflere ulaşılabilmek için eylem planları kentin tüm dinamikleriyle birlikte oluşturulmalı, projeler geliştirilmeli, kent planlarıyla entegrasyonu sağlanmalıdır. Kentsel planlamalarda kamu yararının, şehircilik ilke ve esaslarına uygun plan kararlarının üretilmesi esas teşkil etmelidir.

2. GÜVENLİ BİR ULAŞIM SİSTEMİ VE TRAFİK YAPISI OLUŞTURULMALIDIR. Ülkemizde, kentlerin hızlı büyümesi ve gelişmesi, nüfus artışı ve göç, kentsel alan kullanımlarında farklılaşmaya neden olmakta, sosyal, ekonomik, çevresel koşulların değişmesi, ulaşım taleplerini etkilemekte plansız gelişen ulaşım yapısı çevresel ve sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Kentlerde üst ölçekli planlama kararlarına uygun ve şehir planlama çalışmalarında belirlenen arazi kullanım kararlarıyla uyumlu ve yeni gelişme alanlarını destekleyen kent için önerilen projeksiyon nüfus hedefi doğrultusunda kenti geleceğe taşıyacak ulaşım ana planı ve stratejilerinin oluşturulması, doğal afetlere dayanıklı, çevreyi kirletmeyen, enerji tasarrufu sağlayan ekonomik, güvenilir, uygulanabilinir ve sürdürülebilir bir ulaşım sisteminin kurulması kentlerin geleceği için büyük önem taşımaktadır. Antalya kenti de Ulaşım ana planı hedefleri doğrultusunda, ilçelere erişimin arttırılmasını sağlamak, toplu taşımayı yaygınlaştırmak ve geliştirmek, yaya öncelikli trafik kültürünün yerleşmesini sağlamak, Otopark alanları oluşturmak, toplumun her kesiminin kadın, erkek, yaşlı, genç, engelli, dezavantajlı bireylerin ulaşımdan eşit, güvenilir olarak yararlanması ve hizmetlere erişilebilirliğin sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması yasal bir zorunluluk olarak görülmelidir.

3. YEREL DEĞERLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLANMALI, KENT KÜLTÜRÜ VE KENTSEL KİMLİK YAŞATILMALI GELİŞTİRİLMELİDİR. Yaşadığı şehrin tarihini bilmeyenler maalesef onu sadece tüketeceklerdir. Bu anlamda özellikle yerel değerlerin sürdürülebilirliği ve gelecek kuşaklara tanıtımı büyük önem taşımaktadır. Kentler kendi belleklerini, kendi kültürel miraslarını ortaya koyacak kent müzeleri ve kent belleği arşivleri oluşturmalıdır. Kentsel Sit alanları korunarak yaşatılmalı kent merkezlerini canlandıracak projeler hayata geçirilmelidir.

4. KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİN EN ÖNEMLİ GÖSTERGESİ YEŞİL ALAN VARLIĞINI VE KALİTESİNİ ARTTIRMAKTIR. Kentimizde yaşam kalitemizi yükseltmenin temel göstergelerinden biri olan yeşil alan varlığı ve kalitesini arttırmamız gerekmektedir. Antalya kenti açık-yeşil alanlarının bir sistem dahilinde planlanması ve hayata geçirilmesi gerekmektedir. Antalya kenti yeşil alanlarına yönelik yurdışında birçok örneği bulunan kentsel yeşil alan strateji rehberleri hazırlanmalıdır. Açık ve yeşil alan varlığını arttırıcı çalışmalar yapılmalı günümüzde kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı olan 4.6 m2 yeterli değildir ve daha da arttırılmalıdır.

5. NÜFUS YOĞUNLUĞUNU ARTTIRICI PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ VE REVİZYONLARI YAPILMAMALIDIR. ALT MERKEZLER OLUŞTURULMALI SOSYAL VE TEKNİK DONATI STANDARTALARI NÜFUSUN İHTİYACI ORANINDA SAĞLANMALIDIR. ÖZELLİKLE KAMUSAL ALANLARIN TİCARETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİYLE YARATILAN PLANSIZ TİCARETİN OLUŞTURULMASI ÖNLENMELİDİR. Nüfus yoğunluğunu arttırıcı plan değişikliklerinden ve revizyonlarından uzak durulması gerekmektedir. Mevcut durumda kentin sosyal ve teknik donatı alanları yeterli değildir. Nüfus yoğunluğu arttırılarak bunun daha da yetersiz hale getirilmesi önlenmelidir. Kent planlama çalışmalarında alt merkezler oluşturulması ve bu alanlarda temel hizmetlerin oluşturulması, sosyal ve donatı alanların standartları sağlamasına yönelik düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Planlı ticaret ve istihdam politikaları oluşturulmalıdır. Plansız gelişen ticaret kamusal alan standartını düşürmekte, gelecekte ulaşım sıkıntıları oluşturmakta kentsel yaşam kalitesini olumsuz olarak etkilemektedir.

6. AKILLI KENT UYGULAMALARI YAYGINLAŞTIRILMALI, ANTALYA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPISI GELİŞTİRİLMELİ, ANTALYA KENT BİLGİ SİSTEMİ HAYATA GEÇMELİDİR. Kentlerde daha nitelikli hizmet görmek; doğru ve hızla erişilebilecek veri/bilgiye her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak bu bilgiler; kentin yapısı gereği, farklı uzmanlık alanları içinde, sınırlı sayıda, dağınık ortamlarda bulunmaktadır. Bu yaklaşım verilerin toplanması, güncellenmesi, analizi ve sunulması için yeterli değildir. Aynı zamanda bir kentin teknik alt ve üst yapısının denetim altında tutulması, ulaşım kontrolü, kentsel sorunlara çözüm üretilmesi, akıllı kent uygulamaları için yerel yönetimlerin "bilgi yönetimi" düzeneklerini yeniden oluşturmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Antalya kentine ait çeşitli veriler farklı kurum ve kuruluşlar tarafından toplanmakta fakat verilere ilişkin standart bir veri tabanının bulunmaması bu verilerden kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonsuzluktan dolayı yeterli şekilde yararlanılamamaktadır. Bu bakımdan kentsel faaliyetlerin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan planlama, altyapı, mühendislik, temel hizmetler ve yönetimsel bilgileri hızlı ve sağlıklı bir şekilde irdelemek amacıyla oluşturulan, konumsal bilgi sistemlerinden biri olan Kent Bilgi Sistemi kentimizde 19 ilçeyi kapsayacak şekilde hayata geçirilmelidir.

7. DOĞAL VE KÜLTÜREL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMININ SAĞLANMASI GEREKMEKTEDİR. ÇEVREYE DUYARLI PLANLAMA YAKLAŞIMI GELİŞTİRİLMELİDİR. Antalya çok zengin doğal ve kültürel kaynaklara sahip bir kenttir. Çevresel kaynakların sürdürülebilir kullanımının sağlanması, kentsel yayılmanın kontrollü olması, kentsel rantın açık ve yeşil alanlar, orman ve tarım alanları, kıyılar ve doğal kaynakları yok etmesinin ve farklı kullanımlara dönüştürülmesinin engellenmesi gerekmektedir. İklim değişikliğinin etkilerini azaltacak, atık yönetimi, enerji etkin planlama, gürültü, görsel, hava ve su kirliliğinin oluşmasının önlenmesi önem taşımaktadır.

8. GÜVENLİ KENT ANTALYA ÇALIŞMALARININ ZAMAN GEÇİRİLMEDEN HAYATA GEÇİRİLMELİDİR, İkinci dereceden deprem bölgesi olan kentimizde doğal afetlere ilişkin acil eylem planlarının oluşturulması, Afet Sakınım planlarının yapılarak riskleri en aza indirgeyecek yaklaşımlar geliştirilmeli, Kentsel Dönüşüm Master Planı çalışmaları doğrultusunda kentteki yapı ve zemin etüdleri yapılarak sağlıksız mekanların güvenli mekanlar haline dönüştürülmesi, günün her saati yaşayan canlı tüm kesim ve bölgeler için kentin güvenlik altyapısı oluşturulmalıdır.

9. KENT ESTETİĞİNİ İYİLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR YAPMAK GEREKMEKTEDİR. Bunun için kentteki tüm dinamiklerin bir araya gelerek kentin iklimsel özellikleri ve yerel değerleri göz önünde bulundurularak kent estetiğini iyileştirici belirli kural ve uygulamaların kararlılıkla belirlenmesi hayata geçirilmesi, kent estetiği komisyonlarının etkin olarak çalışması, yönetmeliklerle çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi, kentsel tasarım projelerine ve yarışmalarına özendirici yaklaşım içerisinde bulunmak gerekmektedir.

10. KENTSEL HİZMETLERDEN EŞİT ERİŞİM. Kentsel Hizmetlerden (sosyal, kültürel, sağlık, eğitim v.s.) kentlinin yaşlı, genç, çocuk, kadın, engelli, dezavantajlı tüm kesimin eşit ve etkin yararlanması, kentsel hizmetlere erişilebilirliğinin arttırılması, mahalle ölçeğinde yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik çeşitli programların ve projelerin oluşturulması gerekmektedir.

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Antalya Şubesi

X. Dönem Yönetim Kurulu

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>