Etik İlkeler Özlük Hakları
FİKİRTEPE RİSKLİ ALANI VE ÇEVRESİNİN 2. ETABINA İLİŞKİN OLARAK HAZIRLANAN İMAR PLANLARI İPTAL EDİLDİ!
HABERLER
Yayına Giriş Tarihi
2022-11-04
Güncellenme Zamanı
2022-11-04 14:39:58
Yayınlayan Birim
İSTANBUL

FİKİRTEPE RİSKLİ ALANI VE ÇEVRESİNİN 2. ETABINA İLİŞKİN OLARAK HAZIRLANAN İMAR PLANLARI İPTAL EDİLDİ! 

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi Fikirtepe Riskli Alanı ve Çevresinin 2. Etabına ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla 02.07.2021 tarihinde,

• Planların hukuka aykırı olduğu, planlama alanının çevresinde hatta Kadıköy bütününde ve İstanbul`un çoğunluğunda planlar yapı ve ekleri doğrultusunda kişi başı emsal alanı 25 m2 olarak kabullenilmekte iken dava konusu planlarda 50 m2, hatta plan notu artışı ile 71.42 m2 olarak kullanıldığı kişi başı emsal alanının 25 m2`den 50 m2`ye çıkarılmasının çevreye göre eşitsizlik yaratacağı, 

• Dava konusu alanda daha önce yapılan 02/08/2013 onay tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planına karşı açılan davada İstanbul 6. İdare Mahkemesinin E:2019/1041, K:2019/1764 sayılı kararı ile iptal kararı verildiği, anılan Mahkemenin iptal gerekçelerinin göz önüne alınmadığı, 

• Dava konusu planların kurum ve kuruluş görüşlerinin tamamının (İstanbul 5 nolu K.T.V Bölge Kurulu görüşü hariç) 2008-2009 yılına ait olduğu, yani iptal edilen 02/08/2013 onaylı planlar için alınan görüşler olduğu, 11-12 yıl önce alınan kurum görüşlerine göre plan koşullarının belirlenemeyeceği ve güncellenmesinin gerektiği,

• Dava konusu planların 2018 onaylı halihazır paftalar üzerine çizildiği ve kadastral sınırların işlenmediği, 

gerekçeleri ile İstanbul 13. İdare Mahkemesi`nde Odamız ve TMMOB Mimarlar Odası`nca dava konusu edilmiştir. 07.12.2021 tarihinde yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılan bahsi geçen planlara dair yapılan değerlendirmeler sonucu uzmanlar tarafından bilirkişi raporunda,

"…Kurum görüşlerinin süresine yönelik olarak Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde iptal edilen planlara ait görüşlerin kullanılabileceği ifade edilmekle birlikte dava konusu plana altlık teşkil eden görüşlerin süre yönünden sonsuza kadar yararlanılmasının mekanı anlamlandırmada olduğundan farklı bir noktaya taşıyabileceği endişesinin oluştuğu,

Riskli alan ilanı öncesi fiili durumun ve imar planlarının yapılaşma, nüfus değerleri ve sosyal donatı alanları bakımından yeterli düzeyde irdelenmediği, bu yönüyle dava konu planların kıyaslanabilirliğinin azaltıldığı,

Analizlerin genelleme yapılarak hazırlandığı ve yapılı alanlara dair verilen bilgilerle plan kararları ilişkisinin kısıtlı kaldığı,

Emsal hesaplarına esas kabul edilen kişi başına 50 m2 inşaat alanı kabulünün gerekçelerinin ortaya konulmadığı,

Plan notlarında emsal alanlarının kullanımına ilişkin belirlenen şartların karışıklığa neden olduğu, hususlarının tespit edilmesi nedeniyle şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uyulmadığı,

Dava konusu planlara ilişkin olarak bölge bulunan niteliğini yitirmiş, can ve mal güvenliğine tehdit oluşturan yapıların kaldırılması ve mühendislik hizmetinden yararlanmış yeni yapıların inşa edilerek ulusal boyutta önem kazanmış olan kentsel dönüşüm çalışmalarının yürütülmesinin amaçlandığı değerlendirilmekle birlikte bu çalışmaların hazırlanış şekilleri bakımındansa şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uyulmadığı…"

hükümlerine yer verilmiştir. Bu doğrultuda, İstanbul 13. İdare Mahkemesi`nin 28/09/2022 tarih ve E. 2021/1138 ve K. 2022/1638 numaralı kararında,

"…dava konusu planlar hazırlanırken riskli alan öncesi fiili durumun ve imar planlarının yapılaşma, nüfus değerleri ve sosyal donatı alanları bakımında yeterli düzeyde irdelenmediğinden planların kıyaslanabilirliğinin azaltıldığı, analizlerin genelleme yapılarak hazırlandığı, emsal hesaplarına esas kabul edilen kişi başı 50 m2 inşaat alanının gerekçelerinin ortaya konulmadığı görüldüğünden, dava konusu İstanbul ili, Kadıköy ilçesi Fikirtepe Riskli Alanı ve çevresinin 2. Etabına ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının belirtilen hususlar yönünden imar mevzuatına, planlama tekniklerine ve esaslarına aykırı olduğu sonucuna varıldığından dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmamaktadır…"

hükümlerine yer verilerek dava konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının iptaline karar verilmiştir. 

Tüm üyelerimize, meslektaşlarımıza ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla, 

TMMOB Şehir Plancıları Odası

İstanbul Şubesi


TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>