Etik İlkeler Özlük Hakları
ÇEKMEKÖY`DE ORMAN ARAZİSİNİN TRT’YE TAHSİSİYLE DOĞAL ALANLARI TAHRİP EDECEK İMAR PLANLARI İPTAL EDİLMİŞTİR!
HABERLER
Yayına Giriş Tarihi
2023-02-02
Güncellenme Zamanı
2023-02-02 16:26:06
Yayınlayan Birim
İSTANBUL

ÇEKMEKÖY‘DE ORMAN ARAZİSİNİN TRT`YE TAHSİSİYLE DOĞAL ALANLARI TAHRİP EDECEK İMAR PLANLARI İPTAL EDİLMİŞTİR!

İstanbul ili, Çekmeköy ilçesi, 966, 973 parsellerin bir kısmı ile 967, 968, 969, 970, 971, 972, 974 sayılı parsellerin tamamı ve kadastral yol alanına ilişkin 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; "mevzuata ve hukuka aykırı olduğu, planlama alanının 15.06.2009 tasdik tarihli 1/100.000 ölçekli istanbul çevre düzeni planında "orman alanı" lejantında yer aldığı, daha önce askeri alan olarak kullanılan alanın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 29.08.2019 tarih ve 201539 sayılı yazısı ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 5108 sayılı Kanunun 47. maddesi ve 2954 sayılı Kanunun 60. maddesi gereğince "çekim platosu yapılmak ve kurumlar görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere" Türkiye Radyo Televizyon (TRT) adına tahsis edildiği, bu tahsis kapsamında söz konusu alanın TRT tarafından çekim platosu ve faaliyetlerinde kullanılabilmesi için mer‘i plan kararlarının değiştirilerek "kentsel ve bölgesel sosyal altyapı alanları" fonksiyonuna alınması gerektiğinin plan değişikliği gerekçe raporunda belirtildiği, Anayasa ile koruma altına alınarak devletin hüküm ve tasarrufu altında değerlendirilen orman alanlarının ancak ve ancak kamu yararı ilkesi gözetilerek kamu hizmetlerinin üretilmesi hususunda kullanılabileceği" gerekçeleriyle Şubemiz ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesinin müdahilliği ile 2021 yılında dava konusu edilmişti. 

İstanbul 9. İdare Mahkemesinde görülen davada mezkur mahkemenin 29.12.2022 tarih ve 2021/1119 E. ve 2022/2541 K. numaralı kararında çevre düzeni planı ve imar planları yönünden iki farklı değerlendirmede bulunulmuştur. Mahkeme çevre düzeni planları bakımından planların mevzuata, hukuka ve şehircilik ilkelerine uygun olduğu gerekçeleriyle 1/100000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğinin iptali yönündeki talebimizin REDDİNE karar verilmiştir. Ancak, mahkeme yine aynı kararında imar planları yönünden yaptığı açıklamada "dava konusu planlama alanında bir önce geçerli olan 23.10.2009 tasdik tarihli Çekmeköy nazım ve uygulama imar planının Mahkememizin 30.10.2020 tarih, E:2018/2097, K:2020/1430 sayılı kararı ile iptal edildiğinden alanın plansız kaldığı, hem alanın plansız kalması hem de üst ölçekli 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında değişikliğe gidilmesi nedeniyle alanda nazım ve uygulama imar planının yapılmasını gerekli kıldığı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 22. maddesinde imar planlarının hazırlanması sürecinde yerleşilebilir alanların belirlenmesi amacıyla eşik analizinin yapılması zorunlu olup, plan kararlarının oluşturulmasında temel plan altlığı olarak kullanılacağı hususunun belirtilmesine rağmen söz konusu nazım imar planı ve uygulama imar planının hazırlanması sürecinde eşik analizinin yapılmadığı, ayrıca Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 23. ve 24. maddesinde tanımlanan analiz çalışmalarının yapılmadığı, planlama süreci aşamalarından olan sentez aşamasının gerçekleştirilmediği görülüğünden gelinen bu aşamada, davaya konu nazım ve uygulama imar planının mevzuatla belirlenen kurallara uygun olarak yapılmaması, yeterli analiz ve çalışmalar yapılmadan planlama yapılmasından dolayı davaya konu 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planının şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı ve hukuka uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır." ile imar planlarının İPTALİNE karar vermiştir. 

Yukarıda açıklandığı şekliyle İstanbul 9. İdare Mahkemesinin 29.12.2022 tarih ve 2021/1119 E. ve 2022/2541 K. numaralı kararı ile "İstanbul ili, Çekmeköy ilçesi, 966, 973 parsellerin bir kısmı ile 967, 968, 969, 970, 971, 972, 974 sayılı parsellerin tamamı ve kadastral yol alanına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plannın" iptaline karar vermiştir. Çevre düzeni planı değişikliği konusunda avukatlarımız aracılığıyla istinaf yoluna başvuruda bulunulmuştur. 

Tüm üyelerimiz ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla, 

TMMOB Şehir Plancıları Odası 

İstanbul Şubesi


TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>