Etik İlkeler Özlük Hakları
SİVRİADA’YI YAPILAŞMAYA AÇAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNİN İPTALİ DAVASI DANIŞTAY KARARIYLA YENİDEN GÖRÜLECEK!
HABERLER
Yayına Giriş Tarihi
2023-03-27
Güncellenme Zamanı
2023-03-27 13:28:43
Yayınlayan Birim
İSTANBUL

SİVRİADA`YI YAPILAŞMAYA AÇAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNİN İPTALİ DAVASI DANIŞTAY KARARIYLA YENİDEN GÖRÜLECEK!

Mülkiyeti hazineye ait İstanbul ili, Adalar ilçesi, Heybeliada Mah. (Sivriada), 97 ada, 1 parsel sayılı taşınmazı kapsayan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 23/08/2017 tarih ve 9992 sayılı oluru ile onaylanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği daha önce iptal edilen imar planlarındaki iptal gerekçelerini bertaraf etmediği, kamu yararına, şehircilik ilke ve planlama esaslarına aykırı olduğu gerekçesiyle 2017 yılında Odamız ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ile birlikte dava konusu edilmişti. T.C. İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 20/09/2019 tarih ve E:2018/13, K:2019/1727 sayılı kararıyla iptal edilen mezkur imar planlarına dair davalı idare tarafından istinaf başvurusunda bulunulmuş olup Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesinin bahsi geçen mahkeme kararını bozarak davanın reddi yönünde verdiği karar Odamız tarafından 2020 yılında temyiz edilerek Danıştay`a iletilmişti.

T.C. Danıştay Altıncı Dairesi konuya dair hukuki değerlendirmesinde özetle, 

• Uyuşmazlığa konu taşınmazın (Sivriada‘nın) "askeri alan" kullanımının "turizm+kültürel tesis" kullanımına dönüştürülmesine ilişkin daha önce idare mahkemelerince verilen iptal kararlarının iptal gerekçelerinin bertaraf edilmediği ve dava konusu imar planlarının iptal edilen imar planlarının revizyonu niteliğinde olduğu

• İmar planlarının konusunu oluşturan yap-işlet-devret modeline dair kanunun Sivriada ile ilgili hükümlerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi sebebiyle bu modelin söz konusu alanda uygulanamayacağı

• 23.08.2017 onay tarihli Sivriada 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında turizmin, adanın doğal değerlerinin korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik kullanma dengesinin sağlayan ve ekolojik yapı ile uyumluluk göstermeyen yapı ve boyutta olduğu

• Dava konusu planlarda dolgu alanları için "liman alanı" lejandı getirildiği, ancak, plan notunda bu alanda yat limanın yapılacağının anlaşıldığı, 3621 sayılı Kıyı Kanunda "liman Alanı" fonksiyonu ile "yat limanı" fonksiyonu arasında önemli farklar bulunduğu, bu anlamda 1/5000 ölçekli nazım imar planının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının lejantı ile kullanım arasında tutarsızlık bulunduğu, bu durumun planlama tekniği açısından hatalı olduğu

• Nazım imar planının en temel amaçlarından birinin sosyal ve teknik donatı alanlarının yer seçimi ve büyüklüklerinin tayini olduğu, ancak, dava konusu planda, sosyal ve teknik donatıların yerleri ve büyüklükleri planda gösterilmemiş olduğu, benzer yaklaşımın 23.03.2017 onay tarihli 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında da bulunduğu, özelikle ada üzerindeki, sosyal ve teknik donatı alanların yerlerinin belirli olmadığı

• Sonuç olarak dava konusu imar planlarının mevzuata açıkça aykırı noktalarının bulunduğu ve şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kentsel yerleşmenin mevcut ve gelecekteki durumuna uygun olmadığı 

şeklinde hükümlere yer verilmiştir. 

Yukarıda açıklandığı şekliyle T.C. Danıştay Altıncı Dairesinin E. 2020/8571  ve K. 2022/8765 sayılı kararı ile; T.C. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 02/07/2020 tarih ve E:2020/5, K:2020/794 sayılı davanın reddi yönündeki kararının BOZULMASINA ve 23/08/2017 tarih ve 9992 sayılı oluru ile onaylanan "İstanbul İli, Adalar İlçesi, Heybeliada Mah. (Sivriada), 97 Ada, 1 Parsel Sayılı Taşınmazı Kapsayan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği"ne dair yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesine gönderilmesine kesin olarak oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Tüm üyelerimiz ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

TMMOB Şehir Plancıları Odası 

İstanbul Şubesi 


TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>