Etik İlkeler Özlük Hakları
ÇEVRE YAPILAŞMA KOŞULLARINA AYKIRILIK GETİREN İMAR PLANLARI İPTAL EDİLDİ!
HABERLER
Yayına Giriş Tarihi
2023-06-09
Güncellenme Zamanı
2023-06-09 11:51:08
Yayınlayan Birim
İSTANBUL

ÇEVRE YAPILAŞMA KOŞULLARINA AYKIRILIK GETİREN İMAR PLANLARI İPTAL EDİLDİ!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı‘nın 25.08.2021 tarihli ve 1597073 sayılı yazısı ile; 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkında Kanun uyarınca 25.08.2021 tarihinde onaylanan İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şevketiye Mahallesi 1242 ada 2 parsel ile tescil harici alana ilişkin NİP-34062515 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan ve UİP-34374479 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çevre yapılaşma koşullarına aykırılıklar içermesi, kamu yararına, şehircilik ilke ve esaslarına, mevzuata aykırı olduğu ve ayrıcalıklı imar hakkı tanıması gerekçeleriyle Odamız tarafından 2021 yılında dava konusu edilmişti.

İstanbul 3. İdare Mahkemesi`nde 2021/2294 esas numarası ile görülen davada, mezkur mahkeme, dosya içeriğinde yer alan bilgi ve belgeler ile bilirkişi kök ve ek raporunun birlikte değerlendirilmesinden, dava konusu edilen 25.08.2021 t.t.`li imar planların öncesinde alanda 23.09.2019 t.t.`li imar planlarının bulunduğu, 23.09.2019 t.t.`li imar planları, 1221 ada 239 parsel, 1242 ada 1 ve 2 parseller ile bir kısım tescil harici alanları (eski 1221 ada 212 parsel) kapsamakta olduğu, planlama alanı kısmen Konut+Ticaret Alanı, kısmen yeşil alan, kısmen özel eğitim alanı, kısmen cami alanı ve kısmen de yol alanı olarak kurgulandığı, mahkeme kararları ile söz konusu planların bir kısmı iptal edilmiş olup 25.08.2021 t.t.`li imar planları ile 1242 ada 2 parsel ile bir kısım tescil harici alanlara (park ve yol alanı) yönelik yeni kararlar getirildiği, bu kapsamda önceki planda park alanı olarak belirlenmiş kısımların dava konusu planlarda kültürel tesis alanı, sağlık tesis alanı ve teknik alt yapı alanı olarak planlandığı, Ticaret + Konut Alanının ve yol alanlarının geometrisi korunduğu ve Ticaret + Konut Alanındaki yapılaşma şartlarının da Z+3 kat ve KAKS:1.00 olarak muhafaza edildiği, Nazım İmar Planında ticaret kullanımına ilişkin olarak alt ölçekli planı yönlendirici ve sınırlayıcı bir karar üretilmemiş olduğu, Uygulama imar planında ticaret kullanımı için belirlenen orana yönelik dayanak belirtilmediği, ilgili kurumlardan güncel görüş alınmadığı, yakın çevrede yer alan imar planlarında kabul edilen kat rejiminin dışına çıkıldığı, kaldırılan park alanı yerine hizmet etki alanı içinde bu fonksiyonda yeni bir alan ayrılmadığı anlaşıldığından dava konusu imar planlarında şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varmıştır. 

Yukarıda açıklandığı şekliyle İstanbul 3. İdare Mahkemesi E. 2021/2294 ve K. 2023/1339 sayılı kararı ile " İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şevketiye Mahallesi 1242 ada 2 parsel ile tescil harici alana ilişkin NİP-34062515 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan ve UİP-34374479 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı"nın iptaline karar vermiştir. 

Tüm üyelerimiz ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

TMMOB Şehir Plancıları Odası 

İstanbul Şubesi


TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>