Etik İlkeler Özlük Hakları
BAYRAMPAŞA İLÇESİNDE BULUNAN ESKİ BAYRAMPAŞA CEZAEVİ ALANI İÇİN HAZIRLANAN SAĞMALCILAR MEVKİİ KENTSEL DÖNÜŞÜM AMAÇLI İMAR PLANLARI İPTAL EDİLMİŞTİR!
BASIN AÇIKLAMALARI
Yayına Giriş Tarihi
2023-01-24
Güncellenme Zamanı
2023-01-24 14:44:52
Yayınlayan Birim
İSTANBUL

BAYRAMPAŞA İLÇESİNDE BULUNAN ESKİ BAYRAMPAŞA CEZAEVİ ALANI İÇİN HAZIRLANAN SAĞMALCILAR MEVKİİ KENTSEL DÖNÜŞÜM AMAÇLI İMAR PLANLARI İPTAL EDİLMİŞTİR!


İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin 17.12.2020 tarih ve 1346 sayılı kararı ile kabul edilip, 22.12.2020 tarihinde tasdik edilen İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mevkii Kentsel Dönüşüm Amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Plan; daha önce mahkeme kararlarıyla iptal edilen planlara büyük oranda benzer nitelikte olduğu, kamusal bir alan imara açıldığından kamu yararına aykırı olduğu, plan notlarında yapılaşma koşullarına ilişkin hükümlerin net açıklanmadığı, kesin hükümlere yer verilmediği, planlar arasında içerik ve detay olarak yapı yoğunluğu yazılması dışında hiçbir fark bulunmadığı, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planındaki içerik ve detay düzeyinin 1/5.000 ölçekli nazım imar planında da aynen yer aldığı, plan kademelenmesi ilkesine aykırı hareket edildiği, kamusal alan niteliğinde olan yerlerin özel mülkiyete dönüştürüldüğü, önceki planda belirlenen sosyal ve teknik altyapı standartlarının düşürüldüğü, yapı yoğunluğunun artırıldığı, alanın ulaşım altyapısının getirilen yoğun fonksiyon için yetersiz kaldığı, ayrıcalıklı imar haklarının oluşturulduğu, planlama ve şehircilik ilkelerine uyulmadığı gerekçeleriyle Şubemiz tarafından 2021 yılında dava konusu edilmişti.

İstanbul 5. İdare Mahkemesinde 2021/1098 Esas numarası ile görülen davada plan açıklama raporunda plan nüfusunun sunulmadığı, ilgili plan raporlarında alanda yer verilecek nüfusa dair bir hesaplama ve analiz bölümü bulunmadığı, nüfusla ilgili belirsizliğin oluştuğu, nüfus öngörüsü olmadan yapılan planın sığ olduğu ve eksiklik içerdiği bu eksiklik sebebiyle alanda öngörülen sosyal ve teknik altyapı alanlarının planlama alanındaki yeterliliği hakkında bir değerlendirme yapılamadığı, önerilen donatıların bu alanda ve alan çevresinde yaşayan nüfusun ihtiyaçlarını hangi oranda karşıladığının bilinemediği tespit edilmiştir. 

Bu durumda; davalı idare tarafından, uyuşmazlık konusu alan için gerekli olan nüfus yoğunluğu hesaplamalarının plan ve eki plan açıklama raporunda yer almadığı, nüfus oranlarına yer verilmemesi nedeniyle sosyal donatı alanlarının yeterli olup olmadığının belirsiz hale geldiği, önerilen donatı alanlarından bazılarının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği‘nde öngörülen standartların altında belirlenmesi hususunda 6306 sayılı Yasa‘da istisnai yetki tanınmış ise de, donatı alanlarının standartın altında belirlenmesi sebebinin idarece ortaya konulamadığı anlaşıldığından, dava konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planının hukuka aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Yukarıda açıklandığı şekliyle İstanbul 5. İdare Mahkemesi 30.12.2022 tarih ve 2021/1098 E. ve 2022/2758 K. numaralı kararı ile İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mevkii Kentsel Dönüşüm Amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planın iptaline karar vermiştir. 

Tüm üyelerimiz ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla, 

TMMOB Şehir Plancıları Odası 

İstanbul Şubesi


TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>