Etik İlkeler Özlük Hakları
8 KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 42. KOLOKYUMU ÇAĞRI METNİ
HABERLER
Yayına Giriş Tarihi
2018-06-06
Güncellenme Zamanı
2018-06-11 14:54:04
Yayınlayan Birim
SAMSUN

 

8 KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ

42. KOLOKYUMU

 

 "GÖÇ – MEKAN – SİYASET"

Toplumsal-Mekansal Hareketlilikler ve Planlama

 

7-8-9 Kasım 2018

Dokuz Eylül Üniversitesi – İzmir 

Tarih boyunca insanlar, gerek küresel ölçekteki paylaşım savaşları, gerek ulusal ölçekte gerçekleşen çatışma durumları, gerekse de deneyimlenen ekolojik krizler gibi sebeplerle yaşadıkları yerlerden ayrılarak farklı coğrafyalara göç etmek zorunda kalmıştır. 

Sanayi Devrimi sonrasındaki gelişmelerle göç olgusu yeniden biçimlenmiş ve kırsal alandan kentsel alanlara yaşanan göç, kentleşme ve planlama süreçlerini etkileyen başlıca unsur olmuştur. Kırdan kente göç, gelişmekte olan ülkeler için günümüzde neoliberal süreçler ve tarım politikaları aracılığıyla önemli bir sorun olmayı sürdürmektedir. Siyasi ve iktisadi tercihler, sermayenin talepleri eşitsiz mekansal gelişime neden olarak, sermaye birikiminin mekansal odağı kent merkezlerini ve özellikle metropolleri öne çıkarmakta, göçün yalnızca kırdan kente değil aynı zamanda farklı gelişmişlik düzeyine sahip coğrafi bölgeler arasında da gerçekleşmesine neden olmaktadır. Doğal alanların tahribatı ve ekolojik dengenin bozulması ise bu sürecin hem  sonucu hem de yaşam alanları yok edilen nüfusun göçünün temel nedenlerinden birisidir. 

Bu süreçte sermayenin alanların özgünlüklerini ve alan kullanıcılarını dikkate almayan talepleri, toplumsal grup ve sınıfların kent içinde yer değiştirmesine neden olmakta, yeni kentsel sorunlar/dinamikler ortaya çıkarmaktadır. Siyasetin plan bütünlüğünden kopuk, rasyonel olmayan, dengesiz ve eşitsiz büyümeye neden olan yeni birikim alanları yaratma çabaları, "yer"lerin özgün niteliklerinin-olanaklarının tek tipleşmesine, farklı toplumsal grupların ihtiyaçlarına cevap veremeyecek şekilde dönüşmesine neden olmaktadır.

Ulusal ya da uluslararası ekonomik ve siyasi politikalarda meydana gelen değişimler, kimi zaman krizleri aşmaya yönelik önlemler içerir, kimi zaman da krizleri oluşturan faktörlerin kendisi olurlar. Bu gibi dönemlerde, karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, zorunlu hareketliliklerdir. Son yıllarda Orta ve Yakın Doğu coğrafyasında yaşanan siyasi istikrarsızlıklar; savaş, açlık, güvenlik vb. sorunlar nedeniyle, artık kendi ülkelerinde barınamayan insanların sınırlar aşarak başka ülkelere göç etmesi bunun en yakın örneklerinden birisidir. Türkiye, Avrupa`ya açılan bir geçiş ülkesi olarak mülteci sorunundan en çok etkilenen ülkelerin başında gelmektedir. Yine ulusal ve uluslararası politikalar nedeniyle, Türkiye aynı zamanda kalıcı iskanın da olanaklı olduğu bir ev sahibi ülke olarak kentlerini ve kentsel yaşamını göç eden yabancılara açmıştır. Özellikle Suriye`de yaşanan savaş ve çatışma ortamı nedeniyle ülkemize sığınan mültecilerin yarattığı haraketlilik, ülkemizin en önemli gündem maddelerinden ve çözüm üretilmesi gereken sorun alanlarından birisi haline gelmiştir. Göçün neden olduğu bu zorunlu bir arada yaşam pratikleri, çok boyutlu yaklaşılması gereken sosyo-ekonomik-mekansal bir değişim-etkileşim ortaya çıkarmıştır.

Ekonomik ve siyasi krizlerin yanı sıra doğal kaynakların bilinçsiz tüketimi ve bunun sonucunda yaşanan iklim değişikleri de göç olgusunu tetikleyen önemli bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin artarak hissedildiği coğrafyalarda siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar baş göstermekte, kitlelerin toplu biçimde yer değiştirmesine neden olmaktadır.

Dönemsel ya da coğrafi olarak farklılaşan karmaşık toplumsal, ekonomik, kültürel birikimlere sahip kentsel mekanlarda değişen dinamikler içerisinde oluşan kriz ortamlarında, kentsel ve bölgesel planlama gibi araçların sorunlara çözüm üretme ya da krizleri yönetebilme kabiliyetine sahip oldukları söylenebilir. İktisadi, sosyal, mekansal, ekolojik kriz süreçlerinde ülkeler, kentler ve toplumlar kapitalist düzenin ortaya koyduğu tek taraflı çözüm reçetelerinden ciddi biçimde etkilenmektedirler.

Bu nedenlerle, siyasi karar çevresinin ürettiği politikalar ile şekillenen, kentsel alanlarda çok boyutlu etkileri olan ve ülkemizde en önemli gündem başlıklarından biri haline gelen göç olgusunu tartışmak üzere, bu yıl düzenlenecek olan Dünya Şehircilik Günü 42. Kolokyumu`nun başlığı; GÖÇ – MEKAN – SİYASET olarak belirlenmiş, sunulacak bildirilerin Göç, Mekan ve Siyaset kavramlarının ara kesitlerinde konumlanması ve bu üçlü ilişkiyi ele alan, çözümleyen, açıklayan, eleştiren ve çözüm öneren içeriklere sahip olması beklenmektedir.

Sunulacak bildirilere açılım sağlaması açısından temel konular şu şekilde belirlenmiştir:

- Nüfus Hareketliliği, Yer Değiştirme Nedenleri, Emek Piyasaları ve Planlama

- Sermaye Hareketliliği, İktisadi Siyasalar ve Krizler

- Göç, Toplumsal Refleksler ve Mekansal Sonuçlar

- Göç, Bölge, Sınır ve Mekan Sorunu

- İklim Değişikliği, Doğa Olayları, Ekolojik Krizler, Göç ve Planlama

- Yasal Düzenlemeler, Merkezi/ Yerel Yönetimler ve Göç

- Göç, Ötekiler ve Mekansal Adalet

- Göç, Sosyal, Kültürel ve Mekansal Bütünleşme , Kimlik ve Aidiyet

- Kent Mülteciliği / Mültecilerin-Göçmenlerin Yaşam/ Kent Hakkı, Birlikte Yaşam Sorunları, Dayanışma Ağları

- Toplumsal-Mekansal Hareketlilik, Kalıcılık

- Yerinden Edilme, Mülksüzleşme ve Zorunlu Göçler, Göçün Değişen Niteliği

- Edebiyatta ve Sanatta Göç-Mekan

 

Bildiri özetleri; Bilim Kurulu tarafından kolokyum temasına uygunluk, özgünlük, amaç, yöntem, kapsam ve sonuç (veya bulgular)  üzerinden değerlendirilecek olup, özetlerin en az 1000 kelime ve en fazla 1500 kelime içermesi beklenmektedir. Özet göndermek isteyenlerin metinlerini kolokyum@spo.org.tr adresine 20 Temmuz 2018 tarihine kadar göndermesi rica olunur.

Kolokyum Takvimi:

Kolokyuma bildiri özeti gönderme için son tarih

: 20 Temmuz 2018*

Kolokyum bildirilerinin değerlendirilmesi ve kabul bildirimi

: 20 Ağustos 2018*

Bildirilerin tam metinlerinin teslimi

: 28 Eylül 2018*

42. KOLOKYUM (DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ-İZMİR)

: 7-8-9 KASIM      2018

* Kolokyum takviminde olası tarih değişikliklerini ve kolokyuma ait gelişmeleri Odamız web sayfasından takip edebilirsiniz.

 

ETKİNLİK SEKRETARYASI:

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi

Adres: Alsancak 1441 Sok. No:2 Çetindağ Apt.

Kat:3 Daire: 11 Konak - İZMİR

 Tel: 0232 422 28 90

E posta: kolokyum@spo.org.tr

Web: www.spo.org.tr

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>