TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

01 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      DŞG 35 | 7. TŞK HERKES İÇİN KENT HERKES İÇİN PLANLAMA: AKILLICA, ADALETLE, YENİDEN (2011) GENEL BİLGİLER

KOLOKYUM GİRİŞ SAYFASI

 

"PLANLAMANIN DİLİ"

Planlamanın 21. yüzyıldaki içeriğini ve hareket alanını, 20. yüzyılın son çeyreğinin koşulları ve  çözüme ulaştırılamamış olan sorunlar belirliyor. Teknolojik ilerleme kentsel alanları beklenenden daha hızlı değiştiriyor, dönüştürüyor. Ancak, çok sayıda bilim alanından aldığı veriyi bir araya getirerek sentezini yapma, bu sentez sonrasında mekanı planlayarak ve tasarlayarak yaşanabilir insan yerleşimleri oluşturma iddiasında olan kent planlama aynı hızı yakalayamıyor.

Ülkemizde uyum sağlayamadığımız hızlı değişimin de etkisiyle, kentlerimizde özgün yerel değerler yok olurken kentlerimiz giderek kimliksizleşmekte ve aynılaşmaktadır. Yaşanan süreçte kent mekanını anlamlandırma amacıyla üretilen planlar da giderek daha çok birbirine benzemekte ve standartlaşmaktadır. Oysa kentlerin ve kentleşmenin karmaşık ve sürekli devinen yapısı, planlama disiplininin paradigmalarını dönüşmeye zorlamakta, içinde bulunduğumuz zaman, kentsel mekan ve yaşam çevresinden beklentilerin ortak algıyı zorlayan bir yapı kazanmış olması, "planlamanın dili" üzerinde düşünülmesini, çalışılmasını ve yeni arayışları zorunlu kılmaktadır.

Planların farklı ölçeklerde ve türlerde üretilmesine rağmen kendilerine özgü dil geliştirmede yetersiz kalması; planların hazırlanma süreci, kararları, tasarımı, kurgusu, uygulanması, izlenmesinin birbirine benzemesi; bölgeye, yerele özgü ekonomik, sosyal, kültürel, coğrafi farklılıkların ve tercihlerin planlara yansıtılamaması; ölçeğin, türün, yapıların gerektirdiği özgünlüklerin anlamlandırılamıyor olması;  özellikle imar planlarının, özgün mekan üretmek yerine, imar haklarının dağıtılması, yapılaşma koşullarının ve arazi kullanımın belirlenmesi öncelikli bir yaklaşıma sahip olması, "planlama dili"nin geliştirilmesinde yetersiz kalınmasının başlıca nedenleri olduğu gibi, bu durum yapısal çözümlerin üretilmesinin de önünü kapatmaktadır.

Mevzuatımızda tanımlanmış olan ve uzun yıllardan bu yana üretilen çevre düzeni planları, nazım imar planları ve uygulama imar planlarının hazırlanmasında, ölçek farklılığının yanı sıra, doğal, ekonomik, sosyal ve kültürel yapı farklılıklarından kaynaklanan zenginliğe ve yaşanan teknolojik gelişmelere rağmen, buna koşut zengin bir dil üretilememektedir. Bu çalışmaların yanı sıra son yıllarda daha sık gündem oluşturan "stratejik mekansal planlama", "kentsel yenileme", "kentsel dönüşüm", "koruma amaçlı planlama", "uzun devreli gelişme planları", "bütünleşik kıyı planları" gibi alana özgü farklı plan tartışmaları sürerken; bu tür planların üretim süreçleri, içerik, bütün ve parça ilişkisinin kurulma biçimlerine ilişkin yaşanan sorunlar, farklı plan kararlarının farklı dil gereksinimlerine ilişkin tartışmaların önümüzdeki dönemde de süreceğini gösteriyor.

Bu sorunlu yapıdan çıkış, her tür ve ölçekteki planların doğrudan arazi kullanımına yönelik plan üretme anlayışının ötesine geçmesini, kendine özgü "dil üretme" gereği üzerinden kurgulanmasını zorunlu kılıyor. Bugün planlamanın dilini zenginleştirecek güncel konuların planlamanın gündeminde yer edinmeye başlaması; "kentsel risk", "afet", "sakınım", "iklim değişikliği", "biyolojik çeşitlilik", "arazi bozunumu", "su", "taşıma kapasitesi" gibi olguların planlamaya sağlayacağı girdilerin tanımlanması, planlama ile bütünleştirilmesi, ilişkilendirilmesi gereğini de gündeme taşıyor.

Planlamanın aksayan bileşenlerini oluşturan "ötekiler" arasında sayılan özürlüler, yaşlılar, yayalar ve çocuklara kentte yer açılmasını sağlayıcı yeni yaklaşım biçimleri; neo- liberal politikaların aşındırdığı "kamusal alan" tartışmaları, kamusal, yarı-özel ve özel mekan tanımları ve bunlara ilişkin planlama ve tasarım ilkelerinin içeriği; politik, ekonomik sorunlar ve derinleşen toplumsal ayrışmalar nedeniyle oluşan tansiyonun mekansal yansımalarının tartışılması, mevcut yapıyı analiz etmekle kalmayıp, çözüm önerileri üzerine yoğunlaşılması; iyi ve kötü örneklerin geleceğe dönük yaklaşımların oluşmasında etkili olmasının sağlanması, giderek daha büyük önem kazanıyor.

Bu kapsamda, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 34. Kolokyumu‘nun konusu "PLANLAMANIN DİLİ" olarak belirlenmiştir. Erciyes Üniversitesi‘nin ev sahipliğinde Kayseri‘de gerçekleştirilecek Kolokyum‘da; planlama sürecinin bileşenleri, aktörleri, etkileri-etkilediklerinin mekansal, sosyal, ekonomik boyutları, doğal, kültürel miras ve korunması gerekli diğer tüm değerlerimize özgün planlama/tasarlama/koruma öneri ve yaklaşımlarının aşağıda belirtilen alt başlıklarda tartışılması hedeflenmektedir.

Planlama kademelenmesinin bileşenleri: Bölge planı, bölgesel ölçekte ya da il ölçeğinde çevre düzeni planları ve imar planları üretim süreçleri; içerik, okunabilirlik sorunları. 

Planlamada parçanın anlamı / dağınıklaşma: Sanayi, toplu konut, turizm, kıyı, sit, milli park, kırsal alan gibi koruma veya kullanıma ilişkin parçalanma, sektörel plan deneyimleri ve yetkilendirmenin tartışılması; yeni yaklaşım önerileri; dağınıklaşma/bütünleşme sorunları.

Ölçek, yerellik ve gelişen teknolojinin belirleyiciliğinin planlama diline yansımaları: Teknolojik gelişmeler ve planlama dili; yerel ve kültürel birikimin planlama diline yansıması ve yerel değerlerin sürdürülebilirliği; Ölçekler arası ilişki ve ölçek kavramının yitirilişi.

Güncel gelişme, değişim ve girdilerin planlama sistemi ve süreci ile ilişkilenmesi: İklim değişikliği, kentsel risk azaltma, sakınım, su, biyolojik çeşitlilik, arazi bozunumu, enerji planlaması,  özürlü, çocuk, yaşlı vd‘nin planlamanın biçim ve özü ile ilişkilendirilmesi.

Planlamada ortak dil ve standart yaratmada devletin ve Oda‘nın rolü: Planlama dilinde ortaklık ve standart arayışları; öncü kurumlar ve deneyimler; meslek odalarının ortak dil oluşturmada rolü; meslek içi eğitim ve mesleki denetim.

Koruma planlarının bütüncül planlama süreciyle ilişkisi, ortak dil arayışı: Koruma anlayışı ve dilinin dönüşen içeriği ve biçimi, tek yapıdan dokuya evirilen koruma anlayışının bütünleşme sorunu, kentsel planlamanın doğal çevre algılaması ve koruma yaklaşımı.

Politik, ekonomik, sosyal, kültürel sorunlar, toplumsal ayrışmalar, mekansal tansiyon alanları: Dönüşen alanlar; dönüşemeyen alanlar; inanç, gelir temelli ayrışmalar, vd.

Kolokyum‘da yukarıda belirtilen çerçevede sunulacak çalışmaların mevcut sorunların tespitinin yanında yeni yaklaşım önerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak içerikte olması beklenmektedir. Olumlu ve olumsuz örneklerin, alan çalışmalarından çıkarılacak deneyimlerin aktarılması, tartışma ortamını zenginleştirmesi ve derinleştirmesi önemlidir.

Bildiri özetlerinin özgün çalışmanın bileşenlerini içerecek uzunluk ve derinlikte olması (1000 -1500 sözcük); bildiri özeti metninin yazara/yazarlara ilişkin tanımlayıcı bilgi içermemesi gerekmektedir.

Kolokyum Takvimi:

Kolokyuma bildiri özeti gönderme için son tarih

16 Temmuz 2010

Kolokyum bildirilerinin değerlendirilmesi ve kabul bildirimi

30 Temmuz 2010

Bildirilerin tam metinlerinin teslimi

15 Ekim 2010

34. DŞG KOLOKYUMU  (KAYSERİ)

8-9-10 KASIM 2010

 

 

 

Sekreterya İletişim Adresi      : 

TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi

Hatay Sokak No:24/17 - 06640 Kocatepe/Kızılay -ANKARA

Tel: 0312 417 87 70 - 417 66 30 Faks: 0312 417 90 55

E-postaspo@spo.org.tr    web: http://www.spo.org.tr/

 

 

 
Copyright © 2007-2021
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.