TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

17 EYLÜL 2021 CUMA  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

ANKARA ŞUBE 

nk_08.gif, 836B ŞUBE GİRİŞ SAYFASI

 
 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      8 KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 36. KOLOKYUMU “MEKÂNSAL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM” 7-8-9 KASIM 2012, ANKARA

ETKİNLİK

Yayına Giriş Tarihi: 11.06.2012
Güncellenme Zamanı: 27.05.2014 14:44:08
Yayınlayan Birim: ANKARA

 

Etkinliğin Tarihi:

Etkinliğin Yeri:

 
Her yıl 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Dünya Şehircilik Günü Kolokyumunun 36.sı bu yıl Odamız Ankara Şubesi sekretaryasında 7-8-9 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara’da, Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.
 

 

 

 

8 KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 36. KOLOKYUMU

"MEKÂNSAL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM"

ÇAĞRI VE BİLDİRİ DUYURUSU

7-8-9 KASIM 2012, ANKARA

Neoliberal politikaların yaratmış olduğu eşitsizlikler, 1990`lardan başlayarak dünya gündemine özellikle gelir dağılımındaki adaletsizliklerden kaynaklanan ekonomik kriz ortamını dayatmış durumdadır. Toplumsal adaletsizliklerin doğal yansıması olarak; küresel sermayenin kontrolsüz bir biçimde büyüdüğü,  çevresel adaletin olmadığı bu düzende çevreyi kirletenlerle bedelini ödeyenler farklılaşmıştır. Kırsal alanların boşaltıldığı, kentlerin yarıştırıldığı, yaşam alanlarının birbirinden koparıldığı, kentin dezavantajlı kesimlerinin kentsel hizmetlere erişiminin zorlaştığı, kamusal mal ve hizmetlerin özelleştirmelerle el değiştirmeye başladığı bu dönemin en belirgin özelliği; toplumsal eşitsizlikleri giderek daha çarpıcı biçimde yansıtan mekânın da baş döndürücü değişimi ve dönüşümü olmuştur.

Ülkemizde 1960`lı yıllarda başlayan planlı kalkınma çabaları çerçevesinde, sanayileşme hareketlerinin mekânsal tercihi olan kentlere ve "kentleşme sürecine" müdahale yoluyla kalkınma hedeflenmiş, bu amaçla kentleşme politikaları geliştirilmiştir. Yaşanan süreçte sanayileşme yoluyla kalkınma hedefine kentsel rantlara bağlı zenginleşme eğilimlerinin durdurulamaması nedeniyle erişilemezken, ekonominin lokomotif sektörü olarak inşaat sektörünün seçilmiş olması da kentsel rantlara bağlı ekonomik büyümeyi desteklemiştir.

Küresel politikaların dayattığı yeni koşullar toplumsal değişimin de göstergesidir. Sanayi toplumundan, farklı bir toplumsal yaşam düzeyine geçiş süreci kentsel politikaları da belirlemektedir. Sanayileşmiş batı ülkelerinde uygulanan tüm kentsel politikalar yaşanan değişimlerin-geçişlerin yeni fiziki mekân talepleriyle örtüşmüştür. Nitekim sanayileşme ile değişen kentlere karşı yeni kentsel politikalar; Haussman`ın, Howard`ın yaklaşımları, daha sonra sanayileşmeden hizmet toplumuna geçişteki yeni mekân talepleri, değişen kent merkezlerinin oluşması bu sürecin örnekleridir.

Batı ülkelerinde kentsel dönüşüm, farklı nedenlerle yaşanan sosyal ve ekonomik değişimlerin kentsel mekâna olumsuz etkilerine müdahale amacıyla ortaya çıkmıştır.  Batıda mekânsal bozulmalara müdahale amaçlı kentsel yenileme (urban renawal); mekânsal ve toplumsal bozulma etkilerinin giderilmesini amaçlayan sağlıklılaştırma (urban rehabilitation); özellikle sanayi ve ticaret alanlarının mevcut çevresel baskılarını azaltma amaçlı olarak teknolojik yenilenmesini amaçlayan çalışmalar (urban regeneration); kentsel çöküntü alanlarının canlandırılmasını amaçlayan çalışmalar (urban revitalization); sağlıksız bölgelerin boşaltılması amaçlı çalışmalar (replacement); yapı alanlarında değer artışı yaratmayı amaçlayan kentsel değişim (urban transformation); vb. kavramlar ile farklı kentsel/mekânsal sorunlara farklı müdahale yöntemleri geliştirilmiştir. Bu kavramlardan yalnızca kentsel değişim (urban transformation); ülkemizde gerçekleştirilmekte olan kent parçalarında, değer artışı sağlamak yoluyla mekânın el değiştirmesine yönelik kentsel dönüşüm anlayışına yakın bir müdahale yöntemidir.

1990`ların sonlarında küresel yoksullaşma olarak somutlaşmaya başlamış olan ekonomik kriz ortamından çıkış için üretilen çözüm, ülkemizde ekonominin canlandırılması amacıyla adeta gelenekselleşmiş olan inşaat sektörünün desteklenmesini yeniden gündeme getirmiştir. Bütüncül planlamadan uzaklaşılarak, proje bazlı, kentsel alanlarda rant artışı sağlayarak dönüşümün gerçekleştirilmesi noktasında yoğunlaşılması ile bir yandan kent yoksulları mülksüzleştirilerek barınma haklarından yoksun bırakılırken, öte yandan da kentsel alanlarda; yeterli alt yapıdan yoksun; doğal, çevresel, tarihi ve kültürel değerleri yok sayan çok katlı yapılaşmaların önü açılmıştır.

Başlangıçta sadece kentsel alanlarla sınırlı gibi görünen rant ve yağma ekonomisinin mekânsal sonuçları, tüm termal kaynakların ve maden alanlarının paylaşılması sonrasında tüm akarsuların da HES`ler aracılığıyla yok edilmeye başlamasıyla kırsal alanlarda da köklü bir mekânsal dönüşümü başlatmış durumdadır. İnşaat sektörüne kaynak sağlama adına, 2b alanlarından başlayarak orman alanlarının, meraların, yaylaların satışa ve yağmaya açılmasının yanı sıra, kıyılar, doğal ve tarihi sit alanları da yapılaşmaya açılmış durumdadır.

Küresel politikaların yönlendiriciliğinde sınırsız ve ayrımsız biçimde değişimin yaşatıldığı bu süreçte, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 36. Kolokyumu`nun konusu "MEKANSAL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM" olarak belirlenmiştir. 7-8-9 Kasım 2012 tarihlerinde, Ankara`da, Gazi Üniversitesi`nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Kolokyum`da; başta kentsel dönüşüm olmak üzere, ülkemizde ve dünyada yaşanmakta olan mekânsal değişim ve dönüşümün çok yönlü bir biçimde tartışılması hedeflenmektedir.

36. Kolokyum`da tartışılması düşünülen ana başlıklar şöyledir;

Batı Ülkelerinde Mekânsal Dönüşüm: Farklı ülkelerde, kapitalist gelişme aşamalarında mekânsal dönüşüm talebinin karşılanma yöntemleri, kapitalizmin farklı aşamalarında uygulanan farklı kentsel politikalar,

Türkiye`de Mekânsal Dönüşümün Özgün Nitelikleri ve Nedenleri: Ülkemizde, Dünya ülkelerinden farklı gelişen dönüşüm politikalarının nedenleri ve kırsal ve kentsel mekânlarda yaratmış olduğu etkiler,

Neoliberal Politikaların Mekânı Değiştirmesi, Dönüştürmesi: Dünya kenti olma misyonunu yüklendiğini varsayan İstanbul`un sermaye hareketinin, mekânı değiştirme eğilimleri, yeni merkez arayışları ve yeni merkezin yeni sahipleri,

Kentsel Dönüşüm ve Kentli Hakları: Kentsel dönüşüm projelerine katılabilme, hak sahibi, kiracı ayrışması, dönüşüm sonrası yaratılmak istenen yeni toplumsal yapı,

Mevzuat Değişimleri Yoluyla Mekânsal Dönüşüm: Kentsel dönüşümü, maden işletmeciliğini, enerji yatırımlarını kolaylaştırmak amacıyla değişen mevzuat, bu amaca yönelik olarak yapılan reorganizasyon çalışmaları ile değişen plan yapma/onama yetkileri ve değişimin mekânsal sonuçları,

Dönüşümün Yeni Aktörleri: Yerel yönetimler, merkezi yönetim, TOKİ, ulusal/uluslararası büyük sermaye grupları ve bu güçlü aktörler arasında yer almaya çalışan kentliler,

Mekânsal Dönüşüm ve Değişimin Sosyal ve Fiziki Sonuçları: Mekânsal değişimin kentsel ve kırsal yaşam, doğa ve çevre koşulları üzerinde yaratmakta olduğu baskı ve gerilimler ile yarattığı sosyal sorunlar ve örnekler,

Kentsel Ayrışma ve Kentsel Dönüşüm: Kentsel dönüşümün ortaya çıkardığı ve keskinleştirdiği mekânsal ayrışma örnekleri (merkezler, kapalı siteler vb.),

Kırsal Alanlarda Dönüşüm ve Değişim: Neoliberal politikalar sonucu kırsal alanlarda yaşanan değişim ve dönüşümler ve bunların kırsal mekân ve yaşam üzerindeki etkileri,

Doğal Çevrede Dönüşüm ve Değişim: Kar amaçlı politikalar sonucu çevresel fakirleşme, doğal varlıkların enerji, sanayileşme ve kentleşme politikaları sonucu değişim ve dönüşümü,

Kültürel ve Tarihi Çevrede Dönüşüm ve Değişim: Kültürel ve tarihi değerlerin kar amaçlı projeler karşısında değersizleştirilmesi ve yok edilmesinin insanlığın ortak mirası algısı açısından değerlendirilmesi; kültürel, toplumsal ve ekonomik sonuçlarının irdelenmesi,

Kamu Mal ve Hizmetlerinde Dönüşüm ve Değişim; Kamusal malların el değiştirmesine neden olan/amaçlayan dönüşüm kararları ve toplumsal sonuçları.

Kolokyum`da yukarıda belirtilen çerçevede sunulacak bildiri özetlerinin özgün çalışmanın bileşenlerini içerecek uzunluk ve derinlikte olması (1000-1500 sözcük); bildiri özeti metninin yazara/yazarlara ilişkin tanımlayıcı bilgi içermemesi gerekmektedir.

Kolokyum Takvimi:

Kolokyuma bildiri özeti gönderme için son tarih

30 Haziran 2012*

Kolokyum bildirilerinin değerlendirilmesi ve kabul bildirimi

15 Temmuz 2012*

Bildirilerin tam metinlerinin teslimi

30 Eylül 2012*

36. DŞG KOLOKYUMU  (ANKARA)

7-8-9 KASIM 2012

*Kolokyum takviminde olası tarih değişikliklerini Odamız web sayfasından takip edebilirsiniz.

 

 

 

Etkinlik Sekretaryası:

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

 

Adres: Atatürk Bulvarı Bulvar Apartmanı No:219 Daire:8 Çankaya / Ankara

Tel: 0 312 418 61 43 - 418 61 82  

Faks: 0 312 418 61 96 

E posta: spoankara@spo.org.tr

Web: http://ankara.spo.org.tr/

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Prof. Dr. Baykan GÜNAY

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Prof. Dr. Mehmet ÇUBUK

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ 

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Doç. Dr. Kübra ÇAMUR

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Doç. Dr. Semahat ÖZDEMİR

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Yrd. Doç. Dr. Demet EROL

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Şule KARAASLAN

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Hülagü KAPLAN

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Özlem GÜZEY

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İsmail TANER

Amasya Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Bahri ERGEN

Bozok Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Barış ERGEN

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Sezai GÖKSU

Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ozan HOVARDAOĞLU

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Prof. Dr. Nihal ŞENLİER

İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Handan TÜRKOĞLU

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Prof. Dr. Hüseyin Murat ÇELİK

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Melih ÖKSÜZ

Mersin Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Burak BEYHAN

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Prof. Dr. Güzin KONUK

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Melih ERSOY

Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ümmügülsüm TER

Süleyman Demirel Üniversitesi

Doç. Dr. Ali TÜRK

Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin CENGİZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÜRÜTME KURULU

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Dr. Ümit ÖZCAN

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Duygu CİHANGER

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Hüseyin G. ÇANKAYA

TMMOB Şehir Plancıları Odası

R. Esra OĞUZ

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Orhan SARIALTUN

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Sultan KARASÜLEYMANOĞLU

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Filiz HEKİMOĞLU

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Gencay SERTER

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Tahir ÇALGÜNER

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Yalçın DEMİRTAŞ

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Zeynep ELİŞ

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Gediz URAK

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Ebru Vesile ÖCALIR

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Hülagü KAPLAN

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Kübra Cihangir ÇAMUR

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Nilgün Görer TAMER

Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Demet EROL

Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Fatma ERDOĞANARAS

Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ülkü Duman YÜKSEL

Gazi Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Sevinç Bahar YENİGÜL

Gazi Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Hayri ULVİ

Gazi Üniversitesi

Arş. Gör. Kadriye BurcuYAVUZ

Gazi Üniversitesi

Arş. Gör. Leyla ALKAN

Gazi Üniversitesi

Arş. Gör. Oya MEMLÜK

Gazi Üniversitesi

Arş. Gör. Zeynep ÖZDEMİR

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2007-2021
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.