TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

21 OCAK 2022 CUMA  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      ULAŞILABİLİRLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI KAPSAMINDA 24 HAZİRAN 2011 TOPLANTI RAPORU

RAPOR

Yayına Giriş Tarihi: 16.08.2011
Güncellenme Zamanı: 26.01.2015 14:48:14
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ

 

 

TMMOB

ŞEHİR PLANCILARI ODASI BAŞKANLIĞI`NA

 

 

Konu: Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı`nda yapılan toplantıda Odamızı temsilen katılımla görevlendirilmem

 

İlgi(a): Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı`nın 08.06.2011 gün ve 99-977 sayılı yazısı.

İlgi(b): Şehir Plancıları Odası`nın 22.06.2011 gün ve 04/403 sayılı yazısı.

 

 

İlgi (a) yazı`da Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında ‘`Kamu Kurum ve Kuruluşları, Teknik Meslek Odaları ve Özürlülere yönelik faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin ulaşılabilirlik konusunda farkındalığı arttırılacaktır`` tedbirine ilişkin olarak yapılacak toplantıya katılım istenmektedir.

İlgi (b) yazı ile, 24 Haziran 2011,saat 14:00`teki toplantıya Odamızı temsilen katılımım istenmiştir.

Belirtilen tarihte gerçekleşen söz konusu toplantı ile ilgili raporumu, ekleri ile, Şehir Plancıları Odası Başkanlığımıza aşağıda sunmaktayım.

 

ULAŞILABİLİRLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

TEKNİK MESLEK ODALARI TOPLANTISI

RAPORU

 

i.  Ulaşılabilirlik Stratejisi Ve Eylem Planı (2010-2011.

 

Yüksek Planlama Kurulu tarafından 25 Ekim 2010 gün ve 2010/35 no`lu karar ile kabul edilmiş olan ‘`Ulaşılabilirlik Stratejisi Ve Eylem Planı (2010-2011)`` üç bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerden ‘`Eksen-A`` yasal mevzuat ve standardlarda düzenlemeler; ‘`Eksen-B`` toplumun her kesiminin erişebilirlik konusunda bilinçlendirmesi; ‘`Eksen-C`` yapılı çevre`de erişebilirlik, bilgi`ye erişebilirlik vb. Uygulamaları ile ilgilidir.

 

ii.   Toplantı Çağrısı ve Katılım.

Yukarıda sözü edilen toplantı anılan eylem planının Eksen-B kısmındaki ‘`B.2: Teknik elemanların ulaşılabilirlik konusunda bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi`` önceliğinin ‘`B.2.4. Kamu kurum ve kuruluşları, teknik meslek odaları ve özürlülere yönelik faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin ulaşılabilirlik konusunda farkındalığı arttırılacaktır`` tedbiri uyarınca, eylem planında sorumlu kurum olarak belirlenmiş Özürlüler İdaresi Başkanlığı`nın çağrısı ile gerçekleştirilmiştir.

 

Anılan toplantı`ya Şehir Plancıları Odamız yanında İçmimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (meslek odası olma girişimi evresinde oldukları bildirilen) temsilcileri ve  Özürlüler İdaresi Başkanlığından konu ile ilgili uzman ile birlikte ikisi şehir plancısı, birisi mimar, ikisi de peyzaj mimarı olan, engelsiz mekan düzenlemesi konusunda çalışan, beş teknik eleman katılmıştır (Ek1).

Mimarlar Odasının ve Peyzaj Mimarları Odasının da toplantya davet edildikleri ancak, mazeret göstererek, bu kez katılamayacaklarını bildirdikleri  anlaşılmış; Mimarlar Odasının Özürlüler İdaresi Başkanlığına ilettiği bu konudaki yazılı görüşü okunmuştur.

 

iii.  Toplantı Konuşmaları Özü.

Toplantı TRT`nin konu ile ilgili kısa-metraj bir tanıtım filmi ile başlamış, filmin bitiminde  Özürlüler İdaresi Başkanlığı uzmanı Dr. Deniz Çağlayan Gümüş konu ilişkin olarak, eylem planı`nı ve toplantı amacını içeren konuşma ve sunuş yaptı.

 

Oturma sırasına göre, toplantıda ikinci konuşmayı yapan İnşaat Mühendisleri Odası`nı temsilen katılan İnş. Müh. Metin Korkmaz, TMMOB`ne bağlı odaların denetim yetkilerinin nerede ise olmadığını; bina denetimlerinin belediyelerin istediği binalarda yapılabildiğini; İnşaat Mühendisleri Odasının bu konuda yapılmış bir çalışması olmadığını, düzenlenen kongrelerde de yer almadığını engelsiz bir ulaşım sağlanması konusunda meslek içi eğitim sunuşları yapılabileceğini, belirtti.

 

Toplantıda üçüncü konuşmayı yapan Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu`nu temsilen katılan End. Ürünleri.Tasarımcısı. Filiz Özsuca konu ile ilgili henüz bir çalışmaları olmadığını; kavramsal projeler olarak ilgilenildiğini, bunun bir örneğinin ‘`2010  Design Turkey`` konusunun ‘`insani tasarım`` olduğunu; mobilya`dan tıbbi cihaz`a konu ile ilgili çalışmalar yapılabileceğini, otobüs tasarımı konusunun iyi bir örnek oluşturdığunu; İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 2012 Tasarım Bienali`ne konunun önerilebileceğini, belirtti.

 

Toplantıda dördüncü konuşmayı yapan İçmimarlar Odasını temsilen katılan Ferhat Eröz  konunun bireysel tasarımda ön plana konulabileceğini; engelli meslekdaşların görüşünün alınabileceğini; bu konuda TMMOB`da bir komisyon kurulabileceğini; panel, kongre gibi toplantılar düzenlenebileceğini; branşlaşma olmadığından İçmimarlar Odasının yapı denetiminde yer almadığını; projelendirme-uygulama sürecinde proje`de konunun gözden kaçabileceği gibi, uygulamada da projede yer alsa dahi, malzeme vb. gibi değişiklikler yapılabildiğini; Odaların konu ile ilgili  meslek içi eğitim yapmalarının uygun olduğunu, belirtti.

 

İnşaat Mühendisleri Odası temsilcisi yeniden söz alarak, yeni yasaya göre Odaların proje denetimi yapamadığını, denetimin kontrolörler tarafından yapılmasının öngörüldüğünü belirtti.

 

Son konuşmacı olarak, tarafımca, ilgili yasal mevzuat ile öngörülen engelsiz mekan düzenlemeleri kentsel mekanların düzenlenmesi ve bina mekanlarının düzenlenmesi olarak    iki grupta incelendiğinde öncelikle birinci grubun plan yapımı, kontrolü ve kentsel tasarım faaliyeti yönünden  Şehir Plancıları Odasını meslek ve meslektaş faaliyeti kapsamında ilgilendirdiğini;  daha önceki konuşmacıların da belirttiği gibi, bu konuda meslek içi eğitim yapılabileceği, böylelikle her kademe ve tür plan yapımı ve kontrolünde konunun içselleştirilmesinin sağlanabileceği; bilimsel toplantılar düzenlenebileceği, bu yılki Şehircilik Kongresinin alt başlıklarından birisinin konuyu da kapsadığı, bu konuda yayınların özendirilebileceği belirtilmiştir.

 

iv.   Toplantı Tutanağı (Ek2) ile istenenler .

‘`Ulaşılabilir yapılı çevrenin hayata geçirilmesinde teknik meslek odaları tarafından yürütülen çalışmalar, işlemlerde alınabilecek önlemler ve diğer önerilerin, odaların kendi bünyelerinde değerlendirilerek Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı`na 15 Ağustos 2011 tarihine kadar

Bildirilmesi``.

 

v.   Konu İle İlgili Yasal Mevzuat Öz Bilgisi.

 

Bu konuda pek çok yasamız mevcuttur. Yasaların sayı sırası ile:

§          3194 İmar Kanunu

 

§          5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu

 

§          5302 İl Özel İdaresi Kanunu

 

§          5378 Özürlüler Kanunu

 

§           5393 Belediye Kanunu

 

§           5825 Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Kanunu

 

Türkiye`de özürlüler için erişebilirliğin(ulaşılabilirliğin) sağlanmasına yönelik ilk yasal düzenleme 572 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1997 yılında yapılmıştır. Bu Kararname ile ilgili yasalarda özürlülerle ilgili düzenleme yapılmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu.

İmar Kanununa adı geçen KHK ile,bir madde eklenmiştir. Bu ‘`Ek Madde 1`` hükmü ile:

 

 "Fiziksel çevrenin özürlüler için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması için, imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda Türk Standartları Enstitüsü`nün ilgili standartlarına uyulması zorunludur."

 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından İmar Kanununda yapılan bu değişiklik sonrası ilgili yönetmeliklerde yapılı çevre`de özürlüler için erişebilirliğin sağlanmasına yönelik gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Resmi Gazetede 1999 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren bu yönetmelikler şunlardır:

 

§          3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği

 

§          Belediye ve Mücavir Alan sınırları İçinde ve Dışında Planı    Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği

 

§          İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik

 

§          Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği

 

§          Otopark Yönetmeliği

 

§          Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik

 

Bu yönetmeliklerde yapılan düzenlemeler öz olarak şunlardır:

 

3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği: Yönetmelikte ilk kez tanımı da verilerek özürlü kavramından, ulaşılabilirlikten ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE)‘nün özürlülerle ilgili standartlarından bahsedilerek, belediyelere özürlülerle ilgili mevzuat ve standartlara uyma, bunları uygulama ve diğer gerekli önlemleri de alma yükümlülükleri getirilmiştir.

Yönetmelik ile; yapılarda, açık alanlarda (yol, otopark, park, yaya bölgesi, meydan ve kaldırımlarda) ve bunlar üzerindeki ulaşım ve haberleşme noktalarında ve peyzaj elemanlarında özürlülerin ulaşabilirliğinin sağlanması için TSE standardlarına uygun düzenleme yapılması koşulu getirilmiştir.

 

Belediye ve Mücavir Alan sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği: Bu yönetmelikte de ulaşılabilirliğin sağlanması için TSE standartlarına uyulması yükümlülüğü getirilerek bazı ölçülerde ve ticari kullanımlara ilişkin maddelerde düzenlemeler yapılmıştır.

 

İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik: "Planlarda özürlülerin kentsel kullanımlar, sosyal ve teknik alt yapı alanlarında ulaşabilirliğini sağlayıcı tedbirlerin alınması amacıyla özürlülere yönelik her türlü mevzuat ve TSE standartları dikkate alınır" hükmü ile kentsel, sosyal ve teknik alt yapı standardını belirleyen tabloya, sosyal tesis alanlarının "rehabilitasyon merkezleri"ni kapsaması ile ilgili hüküm eklenmiştir.   

 

Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği: Özürlülerin ulaşabilirliğinin sağlanması için TSE standardlarına uyulması zorunluluğu getirilmiş, binaların çeşitli bölümlerindeki ölçülendirmelerde ve özelliklerde düzenlemeler yapılmıştır.

 

Otopark Yönetmeliği: Otoparkların yapımında TSE standardlarına uyulması, umumi bina, bölge otoparkları ve genel otoparklarda, 1‘den az olmamak şartıyla park yerlerinin %5‘inin özürlü işareti koyularak özürlülere ayrılması şartları getirilmiştir.

 

Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik: Sığınakların yapımında TSE standardlarına uyulması hükmü getirilmiştir. Bu yönetmelik düzenlemelerinden sonra, çoğu Büyükşehir Belediyeleri kendi imar yönetmeliklerinde gerekli uyumlaştırma düzenlemeleri yaparak, özürlüler için ulaşılabilirliğin sağlanmasını öngörmüşlerdir.

 

 

Türkiye`de özürlüler için erişilebilir(ulaşılabilir) yapılı çevreler oluşturulmasında önemli bir adım 01.07.2005 tarihinde kabul edilen 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanundur.  Bu kanun sonrasında bir dizi mevzuat düzenlemesi gerçekleştirilmiştir.

 

Adı geçen Kanunda yer alan ilk düzenleme 19. madde ile 23.6.1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda bir değişiklik yapılmasıdır. Bu Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

 

"Özürlülerin yaşamı için zorunluluk göstermesi hâlinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. Toplantının bu süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak  tasdikli  proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler, tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır. Komisyonun teşkili, çalışma usulü ile özürlünün kullanımından sonraki süreç ile ilgili usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir."

 

 

Özürlüler Kanunu`nda sözü edilen "Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" 22.04.2006 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 Bu yönetmelik yukarıdaki Kanun maddesinde de belirtildiği gibi tadilat talebinde bulunan kat malikinin diğer kat malikleriyle yapacağı toplantıda talebinin reddedilmesi durumunda kurulacak olan komisyonla ilgilidir. Kat maliki, tadilat yapılacak olan binanın ruhsat işlemlerinin yapıldığı kuruluşa başvuru yaparak bir komisyon oluşturulmasını talep edebilir. Bu komisyonun söz konusu talebin gerekliliği ve bina güvenliği açısından bir değerlendirme yapmasının koşulları Yönetmelik kapsamında ele alınmaktadır.  

 

 

5378 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi yerel yönetimlere çok açık   yükümlülükler getiren bir düzenlemedir. Bu maddede

 

"Kamu kurum ve kuruluşlarına ait

 

    *      mevcut resmî yapılar, 

    *     mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi,

    *     açık ve yeşil alanlar, spor alanları  ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile

    *    gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma  açık hizmet veren her türlü yapılar

 

bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir." hükmü yer almaktadır.

 

Kanunun geçici 3. maddesinde ise toplu taşımacılık hizmetleri ile ilgili görevler belirtilmektedir:

 

 "Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır.

 

Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlüler için erişilebilir duruma getirilir."

 

Buna göre, 2012 yılı 07 Temmuzuna kadar büyükşehir belediyeleri ve belediyelerin denetim görevleri olan sistemler dahil olmak üzere, toplu taşıma taşıtlarında ve sistemlerinde özürlüler için ulaşılabilirlik önlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

 

 

Özürlüler Kanunu ile başta yerel yönetimler olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının getirilen yükümlülüklerin hayata geçirilmesine yol göstermek amacıyla, 12.07.2006 tarihinde 2006/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır.

 Genelgede 5378 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde, belirtilen uygulamaların gerçekleştirilmesi için tanınan 7 yıllık sürenin 7/7/2005 tarihinde başladığını hatırlatarak, bu konudaki en büyük görevin yerel yönetimlere düştüğü belirtilmektedir.

 Genelgeye göre, bu düzenlemeler, hazırlanacak eylem planları doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

 

Bu Genelge ile Yerel Yönetimlerin yapmaları istenen Eylem planları,

kısa vadeli (2005-2007),

orta vadeli (2008-2010) ,

uzun vadeli (2011-2012)

 

olarak belirlenecek, belediyeler bu düzenlemelerin Türk Standardları Enstitüsünün ilgili standardlarına uygun olmasına dikkat edecekler, satın alacakları, kiralayacakları veya denetimlerinde bulunan toplu taşıma araçlarının özürlülerin kullanımına uygun olmasını sağlayacaklardır.

 

12.08.2008 tarihinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen Başbakanlık Talimatı ile de;

 yapılı çevredeki uygulamaların standardlara uygun olmadığına değinilerek yeni yapılaşma alanlarında veya yeniden düzenleme yapılan alanlarda ve kamu binalarının veya kamunun kullanımına tahsis edilmiş bulunan diğer yapılarda, mevzuata uygun şekilde düzenlemelerin yapılması için gereken önlemlerin alınmasının gerektiği  bir kez daha vurgulanmıştır.

 

Erişilebilir yapılı çevre oluşturulması için yapılacak çalışmalara yön verilmesi amacıyla, Özürlüler İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda Başbakanlık Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, YÖK Başkanlığı, DPT Müsteşarlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu temsilcilerinden kurulan bir heyetle Ulusal Eylem Planı hazırlanması ve bu planın etkin olarak uygulamaya konulması için 2010 Yılı 17.11.2009 tarihli Başbakanlık Oluru ile "Herkes İçin Ulaşılabilirlik Eylem Yılı" ilan edilmiştir.

 

Bu kapsamda Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Ulaşılabilirlik Ulusal Eylem Planı Taslağı hazırlanmış ve ilgili tüm kurumların görüşleri alınarak son şekli verilmiştir. 06.05.2010 tarih ve 954 sayılı yazı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilen "Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2011)" Yüksek Planlama Kurulunun 25.10.2010 tarih ve 2010/35 sayılı Kararı ile kabul edilmiş, 12.11.2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinde;

 

 "Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır."

hükmü belediyenin görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Belediye başkanının görev ve yetkilerinin sıralandığı 38 inci maddede ise

 "n)Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak." hükmü ile

 Belediyenin giderlerinin belirlendiği 60 ıncı maddede

 "i) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar." hükmü bulunmaktadır. 

 

 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun

Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumluluklarının ele alındığı 7 nci maddesinde;

 "yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak"  hükmü bulunmaktadır.

Aynı yasanın 18 inci maddesi ile

"m) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere özürlü merkezleri oluşturmak." Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

Aynı kanunun Ek 1 inci maddesinde de

 "Büyükşehir belediyelerinde özürlülerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere özürlü hizmet birimleri oluşturulur.

 Bu birimler, faaliyetlerini özürlülere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşlarıyla işbirliği hâlinde sürdürürler.

Özürlü hizmet birimlerinin kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve işleyişine ilişkin usûl ve esaslar Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir."

hükmü yer almaktadır

31.07.2009 tarihinde 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik`in Özürlülerle ilgili tedbirler başlıklı 7 nci maddesinde

 "İdare, sunduğu kamu hizmetlerinin özürlüler tarafından kolayca erişilebilir olması için gerekli tedbirleri alır."

hükmü bulunmaktadır.

 

Birleşmiş Milletler tarafından 30 Mart 2007`den itibaren tüm devletler ve bölgesel bütünleşme örgütlerinin imzasına açılan Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme TBMM tarafından yasa olarak  onaylanmış ve aralık,2008`de  yürürlüğe girmiştir:

5825 sayılı Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Kabul Tarihi: 3/12/2008) .

 

 

TSE tarafından yayınlanmış ilgili TS`LER şunlardır:

 

 

§       TS 11783- Şehir İçi Yollar – Otobüs Durakları Yer Seçimi Kuralları

 

§       TS 12127- Şehir İçiyollar-Raylı Taşıma Sistemleri Bölüm1-Yeraltı İstasyon Tesisleri Tasarım Kuralları

 

§       TS 12136- Şehir İçi Yollar – Yol İşaretleri

 

§       TS 12174- Şehir İçi Yolları-Yaya Yolu Ve Yaya Bölgeleri Tasarım Kuralları

 

§       TS 12254- Şehir İçi Yollar – Yolda Ve Yol Kenarında Yapılan İnşaat Ve Tamirat İşlerinde Alınacak Emniyet Tedbirleri

 

§       TS 12460- Şehir İçi Yollar – Raylı Taşıma Sistemleri Bölüm5: Özürlü V Yaşlılar İçn Tesislerde Tasarım Kuralları

 

§       TS 12527- Şehir İçi Yollar – Raylı Taşıma Sistemleri Bölüm 14: İstasyon Platformu Oturma Elemanları

 

§       TS 12574- Şehir İçi Yollar – Raylı Taşıma Sistemleri Bölüm 10:İstasyon İçi İşaret V Grafik Tasarım Kuralları

 

§       TS 12575- Şehir İçi Yollar – Raylı Taşıma Sistemleri Bölüm 11: Sistem Bilgi V Panoları

 

§       TS 12576-  Şehir İçi Yollar

 --Özürlü V Yaşlılar İçin Sokak, Cadde, Meydan V Yollarda     Yapısal Önlemler V İşaretlemelerin Tasarım Kuralları

 

§  TS 12692- Şehir İçi Yollar – Raylı Taşıma Sistemleri Bölüm 13:İstasyon Platformu Emniyet Kenar Bandı V İkaz Şeridi Tasarım Kuralları

 

§       TS 12716 - Şehir İçi Yollar-Yaya Kaldırımı Koruyucu Engelleri Tasarım Kuralları

 

Bu bölümdeki bilgilerin daha geniş biçimde yer aldığı kaynaklar şunlardır:

 

* Hhttp://www.ozida.gov.tr

* Hhttp://www.tse.org.tr/

* Yerel Yönetimler İçin Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler Teknik El Kitabı, 2009, Editör:Kaplan,H., Yüksel,Ü., Gültekin, A. B., Güngör, C., Karasu, N., Çavuş, M.,  Başbakanlık Özürlüler İdaresi genel yayın no:49, ISBN:978-975-19-4679-9, Anıl Matbaacılık,Ankara.

 

vi.   Sonuç

 

Yukarıda anılan toplantının ek2`deki toplantı tutanağı`na göre,  söz konusu toplantı Ulaşılabilirlik Stratejisi Ve Eylem Planı (2010-2011) ‘`Eksen-B- toplumsal bilinçlendirme`` konusunda,  ‘`Kamu Kurum ve Kuruluşları, Teknik Meslek Odaları ve Özürlülere yönelik faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin ulaşılabilirlik konusunda farkındalığı arttırılacaktır`` tedbirine ilişkin olarak yapılmış ise de, ‘`Eksen-C`` yapılı çevre`de erişebilirlik, bilgi`ye erişebilirlik vb. Uygulamalar da farkındalık konusu ile iç içe olarak görülebilmelidir.

 

Şehir Plancıları Odası meslek faaliyet alanı ve mesleğin edinilmesindeki eğitim-öğretim içeriği sonucu olarak, şehir ve bölge planlaması ve planlamanın bir devamı olarak kentsel tasarım ile ilgili çalışmalarda bulunan üye profiline sahiptir.

Mekansal tasarım disiplinlerinden önemli birisini oluşturan bu durumu ile, mekanların düzenlenmesi ve yeniden düzenlenmesinde potansiyel olarak kilit role sahip şehir plancısının bu rapor öz konusunu oluşturan ‘erişebilirlik konusunda farkındalığının arttırılması` önemlidir.

 

Konu engelsiz mekan(barrier-free) düzenlemesinin bir bileşenini oluşturduğu evrensel tasarım(universal design) ve bunun son zamanlarda daha belirgin hale gelen herkes için tasarım(design for all) anlamında kentsel mekan kalitesi ve yaşam kalitesi konusu olduğu gibi, bir insan hakları konusudur. Dolayısı ile, bu konuda farkındalığın arttırılması ve bunun olası sonucunda erişilebilir ve okunaklı mekanların elde edilmesi sadece engellileri değil, o yerleşmedeki önce yayalar dahil tüm insanları ilgilendirmektedir.

 

Bu konuda yapılabilecek olanlar başlıklar olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir.

   

            *   meslek içi eğitim, bu kapsamda ilgili yasal mevzuatın, erişebilirlik ile ilgili   planlama   ve tasarım konularının ele alındığı kısa süreli kurs düzenlenebilir.

            *  bu kurs a.yasal mevzuat ve TS`ler: bunların farkındalığının sağlanması ve plan yapımı ile plan kontrolunda kullanılması  ile, b. erişebilirliğin planlanması ve tasarımı gibi veya bir başka anlamlı şekilde iki bölüme ayrılabilir, böylelikle katılım güçlendirilebilir.

             * Böyle kısa süreli kurslar diğer odalar ile birlikte veya diğer mesleklerden katkı alarak da, çoklu disiplin ortamı için düzenlenebilir.

             *  Oda içinde kurulacak bir çalışma grubu daha uzun soluklu bir çalışma ile, Odanın sorumluluk ve yetkileri kapsamında, meslek faaliyet alanı içinde ve öncelikle diğer mekansal tasarım disiplinleri ile olmak üzere, faaliyet etkileşim ve örtüşme alanlarını inceleyebilir.

              * TMMOB`a bağlı diğer odalarda da eşdeğeri kurulabilecek böyle çalışma grupları TMMOB`nce eşgüdümlendirilebilir; mekansal düzenlemelerin, planlamadan itibaren süreç eşgüdümü yolunda birliktelik adımı atılabilir.

 

             * Oda kendisi, veya TMMOB üst kuruluş şemsiyesinde ve/veya üniversiteler ile bilimsel toplantılar(panel, konferans, sempozyum, kollokyum, kongre vb.) düzenleyebilir; 7. Türkiye Şehircilik Kongresinde olduğu gibi, bir başka bilimsel toplantının bir kısmını bu konuya ayırabilir.

             *   TUPOB`da konunun çeşitli yönleri ile ele alınması için girişimde bulunabilir.

 

             *   Bu konuda hem meslek dergisinde, hem de diğer yayınlar olarak, yayınların arttırılması yönünde girişimde bulunulabilir.

 

                 

 

Bu konuda Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığına iletilecek görüşün oluşturulmasında çalışmaya hazır olduğumu bildiririm. Kısa sürede yapılabilecek böyle bir çalışma kapsamında, Ankara`da olup, konu hakkında bilgisi/deneyimi olan ve katkılarından yararlanılabilecek şehir plancıları olarak aşağıdaki isimler ile de görüşülerek, bir çalışma grubu oluşturulabilir.

 

Deniz Çağlayan Gümüş(Özürlüler Uzmanı-Özürlüler İdaresi Başkanlığı), Eser Atak(Özürlüler Uzmanı- şimdi Çankaya Belediyesi, Belediye Başkan Yard.), Hayri Ulvi(Gazi Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Araştırma Gör.), Başak Demirel(Çankaya Belediyesi), Sevinç Barınır(Özürlüler İdaresi Başkanlığı), Merve Yavuzdemir (Özürlüler İdaresi Başkanlığı) .                                                                                                          09, 08, 2011          

 

 

                                                                                              Saygılarımla,

                                                                                              Doçent Dr. Hülagü Kaplan(434)

                                                                                              

 

Ekler:

 

Ek1:  Ulaşılabilirlik Stratejisi Ve Eylem Planı Teknik Meslek Odaları Toplantısı Katılanlar    İmza Cetveli

Ek2: Ulaşılabilirlik Stratejisi Ve Eylem Planı Teknik Meslek Odaları Toplantı Tutanağı

 

 

 

Okunma Sayısı: 3363

Tüm Raporlar

 
Copyright © 2007-2022
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.