TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

21 EKİM 2021 PERŞEMBE  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      BURSA, BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI GÖRÜŞÜ

KURUM GÖRÜŞÜ

Yayına Giriş Tarihi: 25.03.2009
Güncellenme Zamanı: 25.03.2009 11:58:41
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ

 

 
Bursa Çevre Düzeni Planına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Görüşü
 

T.C

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü

Dosya    : 160131203                        28 OCAK 2009

Sayı       : B.09.0.TAU.0.17.00.00    

Konu     : Çevre Düzeni Planları

İlgi:

a- Çevre ve Orman Bakanlığı'nın (ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü) 29.12.2008 gün ve 9856/72959 sayılı yazısı,

b- Çevre ve Orman Bakanlığı'nın (ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü) 29.12.2008 gün ve 9855/72958 sayılı yazısı.

c-06.06.2008 gün ve 4851-2008/5 sayılı Genelgemiz,

d-01.08.2008 gün ve 6625 sayılı yazımız.

e-TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubcsi'nm 30.06.2008 gün ve 16.08.0325 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazı ile; Bakanlığımızın, TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi'nin ilgi (e) yazısına cevabi nitelikteki ilgi (d) yazımızda 5216, 5302, 2872 ve 3194 sayılı Kanunlara değinilerek çevre düzeni planlarına ilişkin yapılacak iş ve işlemlerle, onaylama yetkisinin Bakanlığımızda bulunduğunun belirtilmesi ile.

Yine ilgi (d) yazımızda; "5302 sayılı İl Özel Kanunu kapsamında onaylı İl Çevre Düzeni Planı bulunmaması halinde yapılacak değişikliklerin çevre düzeni planı değişikliği kapsamında değil metropoliten alan planı değişikliği kapsamında ele alınması gerekmekte olup 5302 sayılı il Özel İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak il bütününde il çevre düzeni planı hazırlanıncaya kadar  1/100.000 Ölçekli Bursa Metropoliten Alan Planı, planlama alanı sınırları içerisinde yapılması İstenilen plan değişikliklerine ilişkin yetki Bakanlığımızdadır." denilmesine istinaden.

Ayrıca, ilgi (b) yazı ile; ilgi (c)'de kayıtlı Genelgemiz sonrasında çevre düzeni planlarında değişiklik yapılması ve onaması gibi hususlarda yapılacak uygulamaya ilişkin konularda ilgili kurum ve kuruluşlarda tereddüt oluşmasından ve bu sebeple daha sonra telafisi mümkün olmayan sonuçların oluşmaması ve uygulamalarda birlikteliğin sağlanmasından bahisle çevre düzeni planlarına ilişkin hususlarda Çevre ve Orman Bakanlığı'nın görüşü bildirilmektedir.

Öncelikli olarak ilgi (e) yazıya cevabi nitelikteki ilgi (d) yazımızın Çevre ve Orman Bakanlığı'na iletilmediği tespit edilmiş olduğundan ilgi (d) yazı örneği yazımız ekinde anılan Bakanlığa iletilmekte olup. İlgi (a) ve (b) yazılarda belirtilen çevre düzeni planlarına ilişkin bazı hususlarda açıklama yapılması gerektiği tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere; Bakanlığımızca 19.01.1998 tarihinde 1/100.000 ölçekli Bursa 2020 Yılı Çevre Düzeni Planı onaylanmış, bu planın plan notlarında ise 5302 sayılı il Özel İdaresi Kanunu uyarınca Bursa İl Genel Meclisi tarafından 07.03.2006 tarih ve 116 sayılı Karar ile plan notu değişikliği yapılmıştır. Ancak, Bakanlığımızca 19.01.1998 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli Bursa 2020 vılı Çevre Düzeni Planı. 13.10.2003 tarihinde söz konusu planın adı 1/100.000 ölçekli Bursa Metropoliten Alan Planı olarak düzenlenmek suretiyle yeniden onaylanmıştır. Bu çerçevede, artık söz konusu planlama alanında yapılması istenilen plan revizyonlarının çevre düzeni planı kapsamında deüil metropoliten alan planı kapsamında değerlendirilmesi gerekmekte olup yapılması istenilen değişiklik tekliflerine ilişkin iş ve işlemleri yürüterek teklifleri değerlendirme ve sonuçlandırma yetkisi Bakanlığımıza aittir. 

Buna ilave olarak, ilgi (c) Genelgemizle; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu hükümleri doğrultusunda. İl çevre düzeni planı yapılmamış ve onaylanmamış ancak il bütününde değil de birden çok belediyeyi kapsayan alanlarda gerek Bakanlığımızca gerekse de mülga Çevre Bakanlığınca onaylanan çevre düzeni planları ile bu planlarda yapılacak plan değişikliklerinde hangi kurumun yetkili olduğuna ilişkin tereddütlere dair açıklık getirilmiştir.

Bu çerçevede konu İncelendiğinde;

1-Bakanlığımızca daha evvel onaylanan, ancak 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu hükümleri uyarınca onaylı il çevre düzeni planı bulunmayan alanlarda. 5302 sayılı Kanun kapsamında yapıldığı İfade edilen plan tadilatı, revizyonu gibi. planlama iş ve işlemlerinin hiçbir yasal geçerliliği bulunmamaktadır.

Şöyle ki; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu‘nun 6. maddesinde;

"il çevre düzeni planı; Valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer İllerde İl belediyesi ve İl özel idaresi İle birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır."

şeklinde ifade edilmiştir.

Bu kapsamda. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu‘nda "il çevre düzeni planı" kavramına tanım getirilmemekle birlikte, madde hükmünden anlaşılacağı üzere bu planlar il bütününde yanılması /orunlu olan çevre düzeni planlarıdır.

Bu çerçevede, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu‘nda tanımlanan il çevre düzeni planı ile Bakanlığımızca 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında onaylanan çevre düzeni planı, hem hazırlanma ve onaylanma süreci olarak hem de kapsamı olarak birbirlerinden farklı planlardır.

Açıklık getirmek gerekirse; il çevre düzeni planı;

-İl bütününde yapılması gereken İl çevre düzeni planlarıdır.

-Valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde Büyükşehir Belediyeleri, diğer illerde İl Belediyesi ve İl Özel İdaresi ile birlikte yapılır.

-Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediye Meclisi; diğer illerde Belediye meclisi ite İl Genel Meclisi tarafından onaylanır.

Bunun anlamı İl çevre düzeni planının yapımı ve onama aşamasında sayılan mercilerden herhangi birinin eksikliği ya da planların il bütününde yapılmaması halinde hukuki açıdan gerekli koşulların sağlanmamış olacağıdır.

Halbuki, yazımız konusu planlama alanı içerisinde yukarıda ayrıntılı bir şekilde açıklanan süreçler sonucunda hazırlanarak onaylanmış herhangi bir il çevre düzeni planı bulunmamakta olup 5302 sayılı Kanun uyarınca yapıldığı İfade edilen tadilat işlemi. Bakanlığımızca onaylanan metropoliten alan planı üzerinde tadilat yapılması işlemini kapsamaktadır. Ancak, Kanunda il çevre düzeni planının hazırlanma ve onay süreci açık bir şekilde ifade edilmektedir. Bursa İl Genel Meclisi tarafından yapılan işlem il çevre düzeni planı bulunmayan bir alanda; aksine metropoliten alan planı bulunan bir alanda il çevre düzeni planı tadilatı yapmak gibi Kanun‘un öngörmediği bir işlemi gerçekleştirmektir. Kaldı ki, söz konusu planın niteliği Bakanlığımızca onaylı çevre düzeni planı da olsa yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı bu planların hazırlanma ve onama süreci birbirlerinden farklı olduğundan Bursa İl Genel Meclisi‘nce tadilat işlemi tesis ediliyor olması da hukuki açıdan ileride telafisi mümkün olamayacak durumlara neden olabilecektir.

Bir başka husus da İl Genel Meclisi tarafından onama yapılmasına ilişkin olup eğer söz konusu alanda bîr il çevre düzeni planı bulunsaydı ve bu planda değişiklik işlemi onaylanacak olsaydı, burada yalnızca İl Genel Meclisİ‘nİn onayı 5302 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yeterli bulunmamakta olup anılan Kanun il Genel Meclisi ile Büyükşehİr Belediye Meclisi tarafından planların birlikte onaylanmasını öngörmektedir.

2-Buna ilave olarak, 5216 sayılı Büyükşehİr Belediyesi Kanunu*nun 7. maddesinin b) bendinde;

"b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büvükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak: büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bîr yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak."

denilmektedir.

Bu kapsamda, 1/100.000 ölçekli Metropoliten Alan Planı haricinde 5302 savılı İl Özel İdaresi Kanunu hükümleri doğrultusunda, il çevre düzeni planı yapılmış ise bu alanlarda yapılacak plan değişikliklerinde, büyükşehir belediye sınırları içerisinde, valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri ve il özel idaresi ile birlikte yapılması ve il çevre düzeni plânına dair değişikliklerin büyükşehir belediye meclisi İle il genel meclisi tarafından onaylanması gerekmektedir.

Eğer 1/100.000 ölçekli Bakanlığımızca onaylı 1/100.000 ölçekli Metropoliten Alan Planı haricinde 5302 savılı İl Özel İdaresi Kanunu hükümleri doğrultusunda hazırlanarak onaylanmış il çevre düzeni planı bulunmuyor ise, öncelikli olarak il bütününde hazırlanacak il çevre düzeni planının hazırlanarak 5302 sayılı Kanunla belirtilmiş hükümlere uyulması suretiyle onaylanması gerekmekte olup parçacı plan revizyonlarının gerçekleştirilmemesi gerekmektedir.

Hazırlanarak onaylanacak İl Çevre DUzeni Planlarının hazırlanma ve onaylanma aşamalarında 5302 savılı İl Özel İdaresi Kanunu hükümlerine uyulması gerekmekte olup hazırlanma aşamasının büvükşehir belediyeleri ve İl özel İdaresi tarafından birlikte gerçekleştirilmesi, onaylanma aşamasının da her iki merciivi içerecek biçimde büvükşehir belediye meclisi ile il acnel meclisi tarafından birlikte onaylanması gerekmektedir. İl Çevre Düzeni Planının hazırlanma ve onaylanma aşamasında anılan Kanunda belirtilen iki organdan herhangi birinin yer almaması hususu hukuki sakatlığa neden olacağından bu şekilde hazırlanacak ve onaylanacak planların yasal geçerliliği de bulunmayacaktır.

Buna ilave olarak, 5302 sayılı İl Özel Kanunu kapsamında onaylı İl Çevre Düzeni Planı bulunmaması halinde yapılacak değişikliklerin çevre düzeni planı değişikliği kapsamında değil metropoliten alan planı değişikliği kapsamında ele alınması gerekmekte olup 5302 sayılı İl Özel idaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak il bütününde il çevre düzeni planı hazırlanıncaya kadar 1/100.000 ölçekli Bursa Metropoliten Alan Planı, planlama alanı sınırları içerisinde yapılması istenilen plan değişikliklerine ilişkin yetki Bakanlığımızdadır.

3-Ayrıca, İlgi (c) Genelgemizde 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında hazırlanan çevre düzeni planlarının niteliklerine de gerekli hukuki dayanakları ortaya konarak açıklamalar getirilmiş bulunmakta olup en son 2S72 sayılı Kanun kapsamında çıkartılan 11,11.2008 tarih ve 27051 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan "Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmeliksin 2. maddesinde Çevre ve Orman Bakanlığınca yapılacak planların ölçeğinin 1/50.000 ve 1/100.000 ölçekli olduğu ve bölge ve havza bazında yapılacağı hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Buna ilave olarak; anılan Yönetmelimin 15. maddesinde ise;

"MADDE 15 — (1) 3194 sayılı İmar Kanununun 9 uncu maddesi çerçevesinde yapılacak yatırımlara ilişkin 1/50.000 - 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planlarına ilişkin değişiklikler Çevre ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yapılır."

denilmektedir.

Ayrıca, İlgi (c) Genelgemizde belirtilen çevre düzeni planı 1/25.000 ölçekte daha önce Bakanlığımız ve mülga Çevre Bakanlığınca onaylanan planları kapsamaktadır. Kaldı ki, 1/50.000 ve 1/100.000 Ölçekli çevre düzeni planlarındaki değişiklikler de "Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik"İn 15. maddesi kapsamında Bakanlığımızca değerlendirilmekledir.

Buna ilave olarak, söz konusu planlama alanında, 13.10.2003 tarihinde 1/100.000 Ölçekli Bursa Metropoliten Alan Planı onaylanmış olup bu plan içinde yer alan 1/25.000 ölçekli onaylı çevre düzeni planlarındaki yapılması istenilen değişiklikleri de onayla ma yetkisi Bakanlığımıza aittir.

Bu kapsamda, uygulamada karışıklığa neden olunarak ileride telafisi mümkün olmayacak sorunlara yol açılmasının Önüne geçilebilmesi amacıyla kurumlarca anılan Kanunlarla ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yetkilerin kullanılması gerekmekte olup ilgi (c) Genelgemizde de açıklandığı üzere, söz konusu alanda 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu hükümlerinde ifade edildiği şekliyle il çevre düzeni planı hazırlanarak onaylanıncaya dek, Bakanlığımızca 13.10.2003 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli Bursa Metropoliten Alan Planında yapılması istenilen değişiklik, ilave ve revizyon gibi tadilat iş ve işlemlerine ilişkin yetkiler Bakanlığımıza aittir.

Bilgi alınmasını ve gereğini arz ve rica ederim.

Ek              : İlgi (d) yazı örneği                                                                                                   

DAĞITIM

-Çevre ve Orman Bakanlığına (ÇED ve Planlama Genel MUdUrlüğü)

-Bursa Valiliğine (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)

-Bursa Valiliğine (İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği) -Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına

-TMMOB Şehir Plancıları Odasına (Hatay Sok. No:24/l7 Kocatepe, 06640-ANKARA)

-TMMOB Şehir Plancıları Odası, Bursa Şubesine (Aktarhtlssam Mah., Değirmen Sok. Gökçen Kovancıgil İşhanı No:7/3 Osmangazi/BURSA)

 

 

 

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü

Dosya               : 160131203                     

Sayı                 : B.09.0.TAU.O. 17.00.00   

Konu               : Çevre Düzeni Planlan                                                                     01   AGUSTOS   2008

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI BURSA ŞUBESİNE

İlgi: a- 30.06.2008 gün ve 16,08,0325 sayılı yazınız

b-O6.O6.2008 gün ve 4851-2008/5 sayılı Genelgemiz.

İlgi (a) yazınız ile, 19.01.1998 tarihinde Bakanlığımızca onaylanan 1/100.000 ölçekli Bursa 2020 yılı Çevre Düzeni Planının. 2004 yılında yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanununun verdiği yetki ve sorumluluklar kapsamında yeniden düzenleıtdrği; Bursa‘Vilayeti jl Genel Meclisinin 07.03.2006 tarih ve 116 sayılı kararı ile l/l00.000 ölçekli Çevre‘Düzeni Planı ve l>azı plan hükümlerinin bir kısmında değişiklik yapıldığı,

5302 ve 3194 sayılı Kanunlarla, mülga Çevre Bakanlığınca hazırlanan ve 04.11.2000 tarih ve 24220 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan "Çevre Düzeni Yapılması Esaslarına Dair Yönetmelik" İle İlgi (b) Genelgemize değinilerek Bursa İl Öze] İdaresi tarafından; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu gereğince onaylanması gereken İl Çevre Düzeni Planı onaylanmadan. Bakanlığımız tarafından 19.01.1998 tarihinde onaylanan l/l00.000 ölçekli Bursa Metropoliten Alan Planında tariflenen Mudanya Planlama Bölgesinin Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan alanlarına İlişkin 1/25-000 ölçekli Çevre Düzeni Planı hazırlanması için 21.02.2008 tarihinde ihalesi, 30.06.2008târihinde de Bakanlığımızca 02.11.1990 tarihinde onaylanan 1/25.000 ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni Planının revizyonu ihalesinin yapıldığı belirtilerek; Bursa İl Özel İdaresi tarafından; il Çevre Düzeni Planı onaylanmadan, ihalesi gerçekleştirilen 1/25.000 ölçekli Mudanya Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni Planı Revizyonlarını onama yetkisine sahip olup olmadığı konusunda bilgi İstenilmektedir.

Bilindiği üzere. Bakanlığımızca 19.01.1998 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli Bursa 2020 yılı Çevre Düzeni Planı, 13.10.2003 tarihinde söz konusu planın-adı l/l00.000 ölçekli Bursa Metropoliten Alan Planı olarak düzenlenmek suretiyle yeniden onaylanftrr^tir. Bu çerçevede, attık söz konusu planlama alanında yapılması istenilen plan revizyonlarının çevre düzehî planı kapsamında değil metropoliten alan planı kapsamında değerlendirilmesi gerekmekte olup yapılması istenilen değişiklik tekliflerine ilişkin iş ve işlemleri yürüterek teklifleri değerlendirerek sonuçlandırma yetkisi Bakanlığımıza aittir.

Buna ilave olarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanünû‘nun 7. maddesinin b) bendinde;

"b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kavtlrvln, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekle nazım imar plânım yanmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama İmar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarım ve İmar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak."

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu‘ııun 6. maddesinin b) bendinin 4. fıkrasında;

"İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer İllerde İl belediyesi ve il Özel İdaresi İle birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından Onaylan ir. "denilmekle olup, söz konusu madde hükümleri ile Bakanlığımızca anılan planlama alanında onaylanan İ/100.000 ölçekli Bursa Metropoliten Alan Planı‘nın yürürlükte olduğu hususu birlikte değerlendirildiğinde;

a)    1/100.000 ölçekli Metropoliten Alan Planı haricinde 53U2 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu hükümleri doğrultusun da. il çevre düzeni planı yapılmış ise bu alanlarda yapılacak plan değişikliklerinde, büyükşehir belediye sınırları içerisinde, valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri ve il özel idaresi ile birlikte yapılması ve il çevre düzeni plânına dair değişikliklerin büyükşehir belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanması gerekmektedir.

b)   Eğer 1/100.000 ölçekli Bakanlığımızca onaylı 1/100.000 ölçekli Metropoliten Alan Planı haricinde 5302 savılı İl Özel İdaresi" Kanunu hükümleri doğrultusunda hatırlanarak onaylanmış il çevre düzeni olanı bulunmuyor ise, öncelikli olarak il bütününde hazırlanacak İl çevre düzeni planının hazırlanarak 5302 sayılı Kanunla belirtilmiş hükümlere uyulması suretiyle onaylanması‘ gerekmekte olup parçacı plan revizyonlarının gerçekleştirilmemesi gerekmektedir.‘

c)    Hazırlanarak onaylanacak II Çevre Düzeni Planları‘nm haiırlanma ve onaylanma aşamalarında 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu hükümlerine uyulması gerekmekte olup hazırlanma aşamasının büyükşehir belediyeleri ve İl özel idaresi tarafından birlikte gerçekleştirilmesi, onaylanma aşamasının da her iki mercüyi İçerecek biçimde büyükşehir belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından birlikte onaylanması gerekmektedir, il Çevre Düzeni Planının hazırlanma‘ ve onaylanma aşamasında anılan Kanunda belirtilen iki organdan herhangi birinin yer‘almaması hususu hukuki sakatlığa neden olacağından bu şekilde hazırlanacak ve onaylanacak planların yasal geçerliliği de bulunmayacaktır.

d)Buna İlave olarak, 5302 sayılı İl Özel Kanunu kapsamında onaylı İl Çevre Düzeni Planı bulunmaması halinde yapılacak değişikliklerin çevre düzeni planı değişikliği kapsamında değil metropoliten alan planı değişikliği kapsamında ele alınması gerekmekte olup 5302 sayılı II Özel İdaresi Kanunu hü kimilerine uygun olarak İl bütününde İl çevre düzeni planı hazırlanıncaya kadar 1/100.000 ölçekli-Bursa-Metropoliten Alan Planı, planlama alanı — sınırları içerisinde vapılması istenilen plan değişikliklerine ilişkin yetki Bakanlığımızdadır.

e) Bu çerçevede, l/l00.000 ölçekli Bursa Metropoliten Alan Planı içerisinde bulunan on üç adet planlama bölgesi sınırları içerisinde yer alan 1/25.000 ölçekli Mudanya Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni Plani‘nın plan revizyon sınırlarının anılan metropoliten alan planı sınırı ile örtüşmesi gerekmekte olup örtüşmemesi halinde belirlenen plan revizyon sınırlarının uygun olup olmadığına ilişkin plan revizyon alanına dair bilgi ve belgelerle birlikle Bakanlığımızdan görüş alınması, örtüşmesi halinde ise ihalesi gerçekleştirilen 1/25.000 Ölçekli Mudanya Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni Planı Revizyonlarının ihale edilmesinin ardından İncelenmek ve 3194 sayılı İmar Kanuıtu‘nun 9. maddesi kapsamında onaylanmak üzere Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi alınmasını ve gereğini rica ederim.     

Okunma Sayısı: 1927

Tüm Mevzuat - Kurum Görüşleri

 
Copyright © 2007-2021
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.