TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

16 EKİM 2021 CUMARTESİ  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      ODA İL TEMSİLCİLİKLERİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi:
Resmi Gazete Sayısı:

AMAÇ
Madde 1:
TMMOB Şehir Plancıları Odası İl Temsilcilikleri, TMMOB Yasası‘‘nın (7303 sayılı Yasa ve 68, 85 Sayılı KHK‘‘terle değişik 6235 sayılı Yasa) 2. Maddesi ve Şehir Plancıları Odası Tüzüğünün 6. Maddesi İle belirtilen amaçlar çerçevesinde, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda, Oda etkinliklerinin ülke düzeyinde yaygın olarak sürdürülmesi, üyeler ve yerel kuruluşlarla Oda arasında karşılıklı etkin iletişim sağlanması amacıyla kurulurlar.

Madde 2:
Temsilciklerin tüzel kişiliği yoktur. Görev ve yetkileri çerçevesinde Oda Yönetim Kurulu‘‘nu temsil ederler. Oda Yönetim Kurulu‘‘na karşı sorumludurlar.

KURULUŞ
Madde 3:
İl Temsilciliği;
a) Oda Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda,
b) Şube Yönetim Kurulunun önerisiyle,
c) En az beş Oda üyesinin bulunduğu illerde, o İlde yerleşik yıllık vizesini yaptırmış üyelerden en az yarıdan fazlasının gerekçeli, yazılı başvurusu ve gerekiyorsa Şube Yönetim Kurulunun uygun görüşü alınarak, bir ay içinde Oda Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulur.

Madde 4:
Temsilcilik kuruluş dönemi çalışmaları, Oda Yönetim Kurulunun görevlendireceği bîr üye veya gereğinde üç kişilik bir kurul tarafından Yönetmelik hükümleri çerçevesinde bir ay içerisinde tamamlanır. Gerekli durumlarda, Oda Yönetim Kurulu, bîr üyesini de bu çalışmaları izlemekle görevlendirebilir. Temsilcilik seçimi yapılıp, durum bir tutanakla Oda Yönetim Kurulu‘‘na iletildikten sonra kuruluş çalışması ve görevler tamamlanmış sayılır. Varsa, TMMOB İl Koordinasyon Kurutu‘‘na bir ay içinde bildirilir.

Madde 5:
Temsilcilik etkinlik bölgesi il sınırıdır. İl sınırını aşan konularla ilgili çalışmalar için Oda Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirmeler yapılabilir. ..

Madde 6:
(3.c) maddesinde belirtilen durumlar dışında; bölge, il veya İlçe bazında gerekli sayıda kişiden oluşan yetkili temsilcilikler Oda Yönetim Kurulu karan ile geçici olarak oluşturulabilirler. Bunların görev süresi ve çalışma biçimi Yönetim Kurulu‘‘nca belirlenir. Söz konusu ilde (3c) maddesinin oluşması halinde dördüncü madde uygulanır.

TEMSİLCİLİK ORGANLARI
Madde 7:
İl Temsilciliği: Özel görevlendirmeler dışında o ilde yerleşik üyeler arasından seçilen, Oda Yönetim Kurulunun ataması ile görev yapan bir İl Temsilcisi ve iki II Temsilcisi Yardımcısından oluşur. Ayda en az bir kez toplanır, gerekli değerlendirmeleri yaparak, yetkili olduğu konulara ilişkin etkinlikleri, Oda Yönetim Kurulunun bilgisi çerçevesinde yürütür. İl Temsilcisi gerekli gördüğü durumlarda II Temsilci Yardımcılarına bazı yetkilerini devreder, görevlendirmelerde bulunur.

Madde 8
: İl Danışma Kurulu: O ilde yerleşik üyelerden oluşur. En az üç ayda bir toplanır. Oda ve Temsilcilik çalışmalarını değerlendirir, önerilerde bulunur. Oda ve meslek açısından önemli gördüğü konuları gündeme alır. Yapılan değerlendirmeler ve öneriler İl Temsilcisi tarafından Oda‘‘ya iletilir. Toplantıya katılanların saptanması ve tutanakların tutulması II Temsilcisi‘‘nin görevidir. Toplantı tarihi, yeri ve saptanmışsa gündemi en az bir hafta önceden o ildeki üyelere Temsilci tarafından bildirilir.

TEMSİLCİNİN GÖREVLERİ
Madde 9:
Temsilcinin görevleri:
a) Temsilcilik bölgesinde özel ve kamu kesimlerinde ücretli veya serbest çalışan üyelerin mesleki sorunlarını belirleyici çalışmalar yapmak,
b) Üyelerin ve mesleğin sorunlarına ilişkin konularda, üyelerle Oda ve/veya Şube Yönetim Kurulları arasında iletişimi arttırmak,
c) Oda ve Şube Yönetim Kurullarının çalışma programlan ve kararları doğrultusunda gerekli etkinlik ve meslek çıkarlarını gözeten etkinlik ve girişimlerde bulunmak,
d) Temsilcilik bölgesinde kentleşme, planlama ve imar uygulamalarına ilişkin bilgi ve görüşleri, etkinlikleri
e) Odaya iletmek. Bu gibi konularda, Oda Genci Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak ülke ve meslek çıkarlarını gözeten etkinlik ve girişimlerde bulunmak,
f) Odadan yetki aldığı konularda Odayı temsil etmek,
g) Etkinliklere üyelerin katılımını sağlayacak çalışma grupları oluşturmak,
h) Aylık çalışma ve mali raporları düzenli olarak Odaya iletmek,
i) Mali İşler Yönetmeliği uyarınca, Temsilcilik hesaplarını tutmak,
j) Oda Bülteni‘‘ne Temsilcilik etkinliklerini, bölgedeki çalışmaları, durumu, toplantı ve benzeri etkinliklerini
k) haber olarak zamanında iletmek,
l) Temsilcilik karar ve tutanak defterine, yapılan toplantıları, önerileri, kararlan ve Odaya giden raporların bir özetini işlemek, ve ildeki TMMOB İl Koordinasyon Kurulu‘‘na katılmak, alınan kararlar ve etkinlikler hakkında Yönetim Kurulu‘‘nu bilgilendirmek,
m) Danışma Kurulu‘‘nu toplantıya çağırmak, toplantı kayıtlarını tutmak, değerlendirme ve önerileri Oda Yönetim Kurulu‘‘na iletmek.

TEMSİLCİLİK SEÇİM VE ATAMASI
Madde 10:
Temsilci seçimi. Yönetmeliğin gerektirdiği, Oda Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü
zamanlarda Oda Yönetim Kurulunun yazılı bildirimiyle Temsilci veya Oda Yönetim Kurulunun
görevlendirdiği üye yo da kurul tarafından süresi içinde gerçekleştirilir.Süresi içinde ve Yönetmelikteki esaslara uygun bir seçimin yapılmaması halinde, temsilcinin veya görevli
kişi ya da kurulun görevleri bitmiş sayılır. Oda Yönetim Kurulu, gerekli görevlendirmeleri en geç bir ay içerisinde yeniden yapar.

Madde 11: Bütün İl Temsilciliklerinde, Olağan Genel Kurulun yapıldığı tarihten itibaren 45 gün içerisinde
yeni seçimler yapılır. Oda Yönetim Kurulu, Genel Kuruldan sonraki 20 gün içerisinde, temsilciye, temsilcilik seçiminin yapılması için yazılı bildirimde bulunur.Temsilci uygun toplantı tarihi ve yerini Oda Yönetim Kurulu‘‘na bir hafta içinde önerir. Oda Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşen seçim toplantısı, toplantı tarihinden en az 10 gün önce o ilde yerleşik üyelere temsilci tarafından yazılı olarak duyurulur. Duyuruda toplantının yeri, tarihî, saati ve gündemi yer alır.

Madde 12: Temsilci, seçim toplantısına sunulmak üzere, çalışma süresini kapsayan çalışmalarını, mali durumu ve önerilerini içeren bir rapor hazırlar. Bu rapor, seçim tarihinden en az 10 gün önce, o ildeki üyelere ve Oda Yönetim Kurulu‘‘na iletilir.

Madde 13:
Temsilcilik seçimi toplantısı, o İlde yerleşik (Oda Yönetim Kurulu‘‘nca belirlenen listedeki) üyelerin yarıdan fazlasının katılımının bir tutanakla tespiti ile başlar. Toplantıya katılan her üye, adı karşısına imza atar. Gerekli çoğunluğun sağlandığı belirlendiğinde, durum, Temsilci veya Oda Yönetim Kurulunun görevlendirdiği üye ya de kurul ile eğer katılmışsa gözlemci Oda Yönetim Kurulu Üyesi‘‘nin imzası ile saptanır.Toplantıyı yönetmek ve tutanakları hazırlayıp imzalamak üzere, üyeler arasında açık oylama ile bir Toplantı Başkanı seçilir. Toplantı Başkanı gerek görürse, kendisine yardımcı seçebilir. Toplantı Başkanı gündemi, TMMOB ve Oda toplantılarındaki usûllere göre uygular.

Madde 14:
Temsilci ve Temsilci Yardımcısı olmak isteyenler, Toplantı Başkanı‘‘na başvururlar. Adaylar, toplantıya katılanlara duyurulur. Seçim, gizli oy açık sayım esasına göre yapılır. Temsilci adayları veTemsilci Yardımcısı adayları kendi İçlerinde aldıkları oylara göre sıralanır, en çok oyu alanlar seçilmiş sayılır.Temsilci veya Temsilci Yardımcısı adayı olmak için, üyenin TMMOB Yasası‘‘nın 26. Maddesi‘‘nin (b), (c), (ç)
bendlerindeki cezalardan birini almamış olması gerekir.

Madde 15: Toplantı ve seçim sonuçlarını içeren tutanak, oy pusulaları ile birlikte Odaya iletilir. Oda Yönetim Kurulu, toplantı, seçimler ve seçilenler hakkında Yasalar, Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde uygunsuzluk bulunmaması halinde, seçilen kişileri Temsilci ve Temsilci Yardımcısı olarak atar. Atananlar, Valiliğe, belediyelere ve ilgili kuruluşlara yazılı olarak bildirilir.

GÖREV SÜRESİ VE GÖREVDEN ALMA
Madde 16: Temsilci ve Temsilci Yardımcılarının görev süresi iki yıldır. Olağan Genel Kurul tarihinden itibaren 45 gön içerisinde Temsilcilik seçimleri yenilenir. Görevleri sona erenler yeniden aday olabilirler.

Madde 17: Temsilci ve/veya temsilci yardımcıları, Yönetmeliğin 9. Maddesi‘‘nin (g) bendinde belirlenen görevlerini düzenli olarak yerine getirmediklerinde, Oda Yönetim Kurulu tarafından yazı ile uyarılırlar. İki yazılı uyarıdan sonuç alınamazsa, temsilci ve/veya temsilci yardımcıları, Oda Yönetim Kurulu Kararı ile görevden alınırlar.

Madde 18: Temsilcilik yerleşik üyelerin yarısının başvurusu ve/veya görevlerini kötüye kuşandıklarının, görevlerini yerine getirmediklerinin saptanması halinde, temsilci ve/veya temsilci yardımcıları, Oda Yönetim Kurulu kararıyla görevden alınabilirler.

Madde 19: Temsilci ve/veya temsilci yardımcıları görevden alındıklarında bir ay içerisinde, Yönetmelikte belirlenen usûllere uygun seçimler yapılarak, yerlerine yeni kişiler atanır. Oda Yönetim Kurulu, yeni seçim ve atama yapılıncaya kadar, o ilde yerleşik üyelerden birisini geçici olarak temsilci atar, durum Valilik ve ilgili kuruluşlara yazılı olarak bildirir.

Madde 20: Herhangi bir nedenle, görev süresi dolmadan veya 17. ve 18. maddeler sonucu görevinden ayrılan temsilci veya temsilci yardımcılarının yerine, varsa seçimlere katılan adaylar arasından en çok oy alanlar sırasıyla ve Oda Yönetim Kurulu kararıyla atanırlar. Atanacak, seçime katılmış ve oy almış üye yoksa, Oda Yönetim Kurulu kararıyla, bir ay İçerisinde yeni seçim yapılır.

Madde 21: Temsilcinin görevden alınması veya ayrılması durumunda,-yerine seçim yapılamaması veya atanacak kimse olmaması halinde; bir ilde temsilcilik faaliyetinin sürdürülmesinin olanaksız olması veya Oda etkinlikleri açısından gereksiz olması halinde ve zorunlu durumlarda Oda Yönetim Kurulu kararı ile Temsilcilikler kapatılabilir.

YETKİ VE SORUMLULUK
Madde 22:
Temsilci ve temsilci yardımcıları, tüm çalışmalarında, Şube ve Oda Yönetim Kurulu‘‘na karşı sorumludurlar. Yönetmelik ve Oda Yönetim Kurulu‘‘nca belirlenen konularda verilen yetkiler çerçevesinde etkinlik gösterirler.

Madde 23:
Temsilcilik çalışmaları ve kayıtları, en az yılda bir kez Şube veya Oda Yönetim Kurulu‘‘nun bir üyesi tarafından yerinde denetlenir. Sonuç, bir raporla belirlenir; Oda Yönetim Kurulu‘‘na İletilir.
Madde 24: Temsilci yardımcıları, il temsilcisine karşı sorumludurlar

MALİ HÜKÜMLER
Madde 25:
Temsilciliğin gelir bütçesi yoktur. Temsilcilik giderleri Oda Bütçesinin ilgili kısmından karşılanır. Yıllık bütçede, Temsilcilik giderleri için ayrılan ödenek, Temsilcilik talepleri ve Oda gelirleri ile birlikte değerlendirilir. Oda Yönetim Kurulu‘‘nun belirlediği miktar, Temsilcilik hesabına aktarılır. Bu miktar belirlenirken, İl Temsilciliğinin gerçekleştirdiği tahsilat miktarı, temsilcilik ödeneğini teşvik edici yönde dikkate alınır.
Temsilciler, giderlerini, gider çizelgelerine düzenli olarak işlerler. Bu çizelgeler, her ayın sonunda, o aya
ait sarf evrakı ile birlikte Oda‘‘ya gönderilir.
Temsilciler Oda adına yaptıkları tüm tahsilatı, her ayın sonunda Oda hesabına yatırırlar. Giderler bu
tahsilattan mahsup edilemez.
Olağandışı harcamalar, Oda Yönetim Kurulu kararı ile Oda bütçesinin ilgili ödeneğinden karşılanır.

Madde 26: Mali işlere ilişkin uygulamalarda Mali İşler Yönetmeliği çerçevesinde hareket edilir. Bu Yönetmelikte belirlenmeyen veya çelişik durumlarda, sırasıyla TMMOB ve Oda Mali İşler Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

GENEL HÜKÜMLER VE YÜRÜRLÜK
Madde 27:
Bu Yönetmelik de açık olmayan durumlarda, TMMOB Yasası, Tüzüğü, Oda Tüzüğü ile ilgili Yönetmelikler ve Oda Yönetim Kurulu kararlarına uyulur.

Madde 28:
Bu Yönetmelik, 29 Şubat 1992 tarihli 17. Genel Kurul kararı ile kabul edilmiştir. Oda organlarında yayınladığı tarihte yürürlüğe girer. Yönetmeliği Oda Yönetim Kurulu yürütür.

MEVZUAT LİSTESİ

 
Copyright © 2007-2021
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.