TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

16 EKİM 2021 CUMARTESİ  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      388 SAYILI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ TEŞKİLATININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KHK

Resmi Gazete Tarihi:
Resmi Gazete Sayısı:

 

  (güncelleme tarihi: 08.08.2011)  

  GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ TEŞKİLATININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

    KHK‘nin Tarihi - No: 27/10/1989 - 388

    Yetki Kanunu Tarihi - No: 12/03/1986 - 3268 ; 09/04/1987 - 3347 ; 12/10/1988 - 3479 ; 01/06/1989 - 3569

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 06/11/1989 - 20334

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamına giren yörelerin süratle kalkındırılması, yatırımların gerçekleştirilmesi için plan, altyapı, ruhsat, konut, sanayi, maden, tarım, enerji, ulaştırma ve diğer hizmetleri yapmak veya yaptırmak, yöre halkının eğitim düzeyini yükseltmek için gerekli tedbiri almak veya aldırmak, kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere, Başbakanlığa bağlı tüzel kişiliğe sahip ve 23 yıl süreli Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. *1* *2* *3*

    GÖREV

    Madde 2 - Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının görevleri şunlardır;

    a) Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt , Şanlıurfa, Şırnak, Batman ve Kilis illerini içine alan GAP bölgesi için gerekli araştırma ve uygulama projelerini yapmak ve yaptırmak, *1*

    b) Bölge içindeki faaliyetleri yönlendirmek, uygulamasını değerlendirmek ve takip etmek,

    c) Bölgede uzun vadeli planlar ve yıllık programlar muvacehesinde süratle kalkınmayı sağlamak için tarım, madencilik, imalat sanayi, enerji, ulaştırma, haberleşme, inşaat, turizm gibi kamu hizmetleri, beşeri kaynaklar, sosyal ekonomi, bilim araştırma, geliştirme ve teknoloji, çevre ve şehircilik, bölge geliştirme ve kültür sektörlerinde yapılacak yatırımlar konusunda çalışmalarda bulunmak, çalışmaları yönlendirmek, koordinasyonu ve uygulamaların gerçekleşmesini sağlamak,

    d) Bölgede sektörlerarası entegrasyonu sağlayacak şekilde bölge planlamasını gerçekleştirmek,

    e) Bölgede kaynakların kullanılması, dış ekonomik ilişkiler, finansman dengesi, krediler, bankalar, fiyatlar ve sermaye piyasası konularında gerekli çalışmaları yapmak,

    f) (Değişik bend: 25/01/2006-5449 S.K./30.mad) Nazım ve uygulama imar plânlarını yapmak veya yaptırmak,

    g) Yol, su, elektrik, kanalizasyon ile konut, sanayi ve ulaştırma hizmetlerini yürütmek,

    h) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait her türlü bina ve tesislerin yapılmasında koordinasyonu sağlamak,

    ı) Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordine edilerek halkın tarımsal alan dahil her konuda eğitim düzeyinin yükseltilmesini ve her derecedeki eğitim kurumlarının açılmasını sağlamak,

    j) Başbakanlıkça bu konuda verilecek diğer görevleri yapmaktır.

    i) (Ek bend: 25/01/2006-5449 S.K./30.mad) Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini kapsayan bölgelerde kurulacak kalkınma ajansları üzerindeki koordinasyon görevini, Devlet Planlama Teşkilatının belirleyeceği usûl ve esaslara göre yürütmek,

    KURULUŞ

    Madde 3 - Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı; Güneydoğu Anadolu Projesi Yüksek Kurulu ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP İdaresi)‘ndan oluşur.

    GAP İdaresi, 2 nci maddede belirtilen hizmetleri yürütmekle görevli ve yetkilidir.

    (Mülga son fıkra: 25/01/2006-5449 S.K./30.mad)

    YÜKSEK KURUL VE GÖREVLERİ

    Madde 4 - Güneydoğu Anadolu Projesi Yüksek Kurulu; Başbakan veya görevlendireceği bir Devlet Bakanının başkanlığında Güneydoğu Anadolu Projesi ile görevli Devlet Bakanı, Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu Devlet Bakanı ve Bayındırlık ve İskan Bakanından oluşur.

    Kurulun sekreterya hizmetleri GAP İdaresince yürütülür.

    Yüksek Kurul, GAP İdaresi tarafından hazırlanacak her türlü plan, proje ve programları inceleyerek karara bağlar.

    Yüksek Kurulun çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar Başbakan onayı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

    Gerektiğinde Kurula konuları ile ilgili olarak diğer Bakanlar da davet edilebilir.

    GAP İDARESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 5 - GAP İdaresi, bir Başkan, 2 başkan yardımcısı ile yeteri kadar personelden oluşur.

    Başkan ve başkan yardımcıları hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesi hükümleri uygulanır ve bunlar Başbakan tarafından atanır.

    PERSONEL

    Madde 6 - (İlk fıkra mülga: 09/04/1990 - KHK - 418/45 md.)

    Başkan ve başkan yardımcısı kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir.

    Ayrıca, özel bilgi ve ihtisası gerektiren konularda kadro aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın yerli ve yabancı elemanlar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir.

    Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeler Bakanlar Kurulunca tesbit edilir. Sözleşme ile çalıştırılacak personel, istekleri halinde T.C.Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.

    Genel ve katma bütçeli daireler, iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunlara bağlı kuruluşlar ve müesseselerde çalışanlar, GAP İdaresi Başkanlığında sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Başkanlığın bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu personel ilgili kurumundan aylıksız izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır.

    Ayrıca, beşinci fıkrada belirtilen kurumlarda görevli personel; aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali, sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak GAP İdaresi Başkanlığında görevlendirilebilirler. (Son cümle mülga: 05/07/1991 - KHK - 433/16 md.)

    SÖZLEŞME İLE ARAŞTIRMA, ETÜT VE PROJE YAPTIRMA

    Madde 7 - GAP İdaresi, planların yapılması, tatbikatı ve koordinasyonuyla ilgili olarak araştırma, etüd ve proje tetkiki gibi işleri, üniversite öğretim üye ve yardımcıları ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere sözleşme ile yaptırabilir.

    Bu hususta Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

    KADROLAR

    Madde 8 - Ekli listelerde yeralan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellere GAP İdaresi bölümü olarak eklenmiştir.

    İDARENİN GELİRLERİ

    Madde 9 - (Değişik madde: 11/12/1997 - 4314/1 md.)

    Bu Kanun Hükmünde Kararname ile verilen görevlerin İdare tarafından yerine getirilmesi için yapılacak her türlü giderler aşağıdaki kaynaklardan karşılanır.

    a) Başbakanlık bütçesine konulacak ödenekler,

    b) Her türlü yardım, kredi, hibe ve bağışlar,

    c) Faiz, hizmet, kira gelirleri ile sair gelirler.

    Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlıkları temsilcileri ile koordine edilerek GAP İdaresi Başkanlığınca hazırlanacak bütçe, Başbakanının onayı ile yürürlüğe girer. Bütçe ile öngörülen yatırım projeleri yıllık yatırım programlarının hazırlanması ile ilgili usul ve esaslara tabidir.

    İta amiri GAP İdaresi Başkanı‘dır. Başkan bu yetkisini yardımcılarına devredebilir.

    ARAÇ, GEREÇ VE BİNA

    Madde 10 - GAP İdaresi Başkanlığının her türlü araç, gereç, bina ve tesisleri İdarenin talebi ve Başbakanlığın uygun görüşü üzerine, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile diğer ilgili kuruluşlarca sağlanır.

    UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER

    Madde 11 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılacak işlemlerde, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 832 sayılı Sayıştay Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

    GAP İDARESİNİN DENETİMİ

    Madde 12 - GAP İdaresinin denetimi 20/10/1963 tarihli ve 72 sayılı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına tabidir.

    ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    Madde 13 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre ihdas edilmiş bulunan kadrolar 23 yıl sonra hiç bir işleme gerek kalmadan iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvelin ilgili bölümünden çıkarılır. *1* *2* *3*

    Bu kadrolara atanmış olanlardan kadroları iptal edilenler durumlarına uygun kadrolara atanıncaya kadar eski kadrolarına ait her türlü hakları yeni bir kadroya atanıncaya kadar devam eder.

    Madde 14 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 15 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameyi Bakanlar Kurulu yürütür.

    KHK YE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

    11/12/1997 TARİH VE 4314 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDELERİ:

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde ek bütçe yapılır.

    Geçici Madde 2 - GAP İdaresine 1997 ve 1998 yılları bütçeleri için Kamu Ortaklığı Fonundan ayrılan miktarlar, bu İdarenin bütçesine ayrıca maledilir.

    Ek Madde 1 - GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, milli savunma ve milli güvenliğe ilişkin hususlar saklı kalmak kaydıyla görevleri ile ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler bu bilgileri zamanında vermekle yükümlüdür.

       Bu şekilde elde edilen bilgilerden ticari sır niteliğinde olanların gizliliğine uyulur.

       GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, GAP ile ilgili her konuda bilgi toplamada, planların hazırlanmasında ve uygulamanın izlenmesinde, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yakın işbirliği içinde bulunur.

   

 

 

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

MEVZUAT LİSTESİ

 
Copyright © 2007-2021
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.