TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

16 EKİM 2021 CUMARTESİ  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Resmi Gazete Tarihi:
Resmi Gazete Sayısı:

178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 

KHK ‘nin Tarihi - No: 13/12/1983 - 178

Yetki Kanunu Tarihi - No: 17/06/1982 - 2680

Yay ımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 14/12/1983 - 18251

 

BİRİNCİ KISIM: AMAÇ, GÖREV, TEŞKİLAT

 

AMAÇ:

 

Madde 1 - (Değişik madde: 02/07/1993 - KHK - 484/2 md.)

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, maliye politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasının uygulanması, uygulamanın takibi ve denetlenmesi hizmetlerini yapmak üzere Maliye Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

 

GÖREV:

 

Madde 2 - Maliye Bakanlığının görevleri şunlardır:

a) Maliye politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasını uygulamak,

b) Devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak,

c) Harcama politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması ile Devlet bütçesinin hazırlanması, uygulanması, uygulamanın takibi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek,

d) Devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yapmak,

e) Gelir politikasını geliştirmek, uygulamak ve devlet gelirlerini tahsil etmek,

f) (Mülga bent: 02/07/1993 - KHK - 484/11 md.)

g) (Değişik bent: 20/08/1993 - KHK 516/1 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih E.1993/47, K.1993/49 Say ılı Kararı ile; Yeniden düzenlenen bent: 19/06/1994 KHK 543/1.md.) Devlete ait malları yönetmek, kamu malları ile kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz malları konusundaki yönetim esaslarını belirlemek ve bunlara ilişkin diğer işlemleri yapmak,

h) Her türlü gelir gider işlemlerine ait kanun tasarılarını ve diğer mevzuatı hazırlamak veya hazırlanmasına katılmak,

i) (Mülga bent: 02/07/1993 - KHK - 484/11 md.)

j) (Mülga bent: 02/07/1993 - KHK - 484/11 md.)

k) (Mülga bent: 02/07/1993 - KHK - 484/11 md.)

l) (Mülga bent: 02/07/1993 - KHK - 484/11 md.)

m) Milletlerarası kuruluşların Bakanlık hizmetlerine ilişkin çalışmalarını takip etmek, bu konulardaki Bakanlık görüşünü hazırlamak, yurtdışı ve yurtiçi faaliyetleri yürütmek,

n) Bakanlığın ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek onaylamak ve yıllık programlara göre faaliyetlerini takip etmek ve denetlemek,

o) Çeşitli kanunlarla Maliye Bakanlığına verilen görevleri yapmak,

p) Yukarıdaki görevlerin uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek, incelemek, teftiş etmek ve denetlemek.

r) (Ek bent: 13/11/1996 - 4208/17 md.) Karapara aklanmasının önlenmesi konusunda gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak ve bu konuya ilişkin uygulanacak esas ve usulleri belirlemek.

 

 

TEŞKİLAT:

 

Madde 3 - (Değişik madde: 02/07/1993 - KHK - 484/3 md.)

Maliye Bakanlığı teşkilatı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir.

 

İKİNCİ KISIM: BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI

 

MERKEZ TEŞKİLATI:

 

Madde 4 - Bakanlık Merkez Teşkilatı, ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.

Bakanlık merkez teşkilatı Ek - 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

 

BİRİNCİ BÖLÜM: BAKANLIK MAKAMI

 

BAKAN:

 

Madde 5 - Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, milli güvenlik siyasetine, Hükümetin genel siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla, görevli ve Başbakana karşı sorumludur.

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

MÜSTEŞAR:

Madde 6 - (Değişik madde: 08/06/1984 - KHK - 207/1 md.)

Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu ve Hesap Uzmanları Kurulu hariç olmak üzere, Bakanlığın diğer kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder.

Müsteşar yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

 

MÜSTEŞAR YARDIMCILARI:

 

Madde 7 - Maliye Bakanlığında ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere beş Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM: ANA HİZMET BİRİMLERİ

 

ANA HİZMET BİRİMLERİ:

 

Madde 8 - Maliye Bakanlığındaki ana hizmet birimleri şunlardır:

a) Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü,

b) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü,

c) Muhasebat Genel Müdürlüğü,

d) Gelirler Genel Müdürlüğü,

e) Milli Emlak Genel Müdürlüğü

f) (Mülga bent: 02/07/1993 - KHK - 484/11 md.; Yeniden düzenlenen bent: 13/11/1996 - 4208/18 md.) Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

g) (Mülga bent: 02/07/1993 - KHK - 484/11 md.)

h) (Mülga bent: 02/07/1993 - KHK - 484/11 md.)

i) (Değişik bent: 04/01/1988 - KHK - 307/4 md.) Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

j) (Değişik bent: 02/07/1993 - KHK - 484/4 md.) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,

k) (Ek bent: 08/06/1984 - KHK - 207/2 md.; Mülga bent: 20/08/1993 - KHK -516/20b md.)

l) (Mülga bent: 02/07/1993 - KHK - 484/11 md.)

 

BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

 

Madde 9 - (Değişik madde: 20/08/1993 - KHK - 516/2 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 Say ılı Kararı ile; Yeniden Düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/2 md.)

Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanundaki teşkilat ve hükümler çerçevesinde Devlet hukuk danışmanlığı ve muhakemat hizmetlerini yürütmekle görevlidir.

Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü, hukuk müşavirleri, müşavir hazine avukatları ve hazine avukatları genel bütçe içindeki kamu kurum ve kuruluşlarını her tür ve derecedeki yargı ve icra mercileri ile hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsil ederler.

4353 sayılı Kanunun 19 uncu maddesindeki bildirim idare ve vergi mahkemelerine de yapılır.Aynı Kanunun 22 nci maddesinde esasları belirlenen idari davalarda temsil yetkisi, idare ve vergi mahkemelerini de kapsar.

Vergi dairesi başkanlıklarının taraf olduğu davaların ilgili mercilerde takip ve savunmasını yapmak üzere, vergi dairesi başkanlıkları emrinde yeterli sayıda hazine avukatı görevlendirilir.Vergi dairesi başkanı 4353 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile kendisine verilen yetkiyi hazine avukatına veya vergi müdürüne devredebilir.

Vergi dairesi başkanlıkları emrinde çalıştırılacak hazine avukatlarının çalışma usul ve esasları Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü ve Gelirler Genel Müdürlüğü tarafından müştereken belirlenir.

Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, mevzuatında başkaca bir takip mercii ve usulü öngörülmeyen Hazineye ilişkin diğer alacakları takip etmeye yetkilidir.

4353 sayılı Kanunun 26 ve 34 üncü maddelerinde Bakanlığa tanınan yetkileri, sınırları belirlenmek suretiyle muhakemat müdürlerine devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

 

BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

 

Madde 10 - Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli kuruluşların bütçe hazırlık çalışmaları sırasında gözönünde bulunduracakları teknik ilkeleri tesbit etmek ve bütçe hazırlık çalışmalarını koordine etmek,

b) Kuruluşlarca hazırlanan bütçe tekliflerini inceleyerek bunların kalkınma planları ve yıllık programlara uygunluğunu sağlamak, teklifleri konsolide ederek bütçe kanunu tasarılarını gerekçesi ile birlikte hazırlamak,

c) (Değişik bent: 20/08/1993 - KHK -516/3 md.:İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı Kararı ile; Yeniden düzenlenen bent: 19/06/1994 - KHK - 543/3md.) Bütçenin

kalkınma planları ve yıllık programlarda belirlenen hedefler doğrultusunda ve takip edilen ekonomi ve maliye politikalarıyla uyumlu bir şekilde uygulanmasını sağlamak, uygulamaya ait bütçe işlemlerini yapmak,

d) Yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar üzerine dairelerince teklif edilecek ek ve olağanüstü ödenek taleplerini ve bütçe uygulamasına dair diğer kanun tekliflerini inceleyerek bunlardan uygun bulunanları tasarı

haline getirmek,

e) (Değişik bent: 20/08/1993 - KHK - 516/3 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı Kararı ile; Yeniden düzenlenen bent: 19/06/1994 - KHK - 543/ 3 md.) Ödenek,

gelir ve nakit verilerini derleyerek bunları harcama politikaları açısından değerlendirmek ve uygulamayı yönlendirmek; genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin ve fonların her mali yılın başında o yıl

için hazine nakit akımını da dikkate alarak ayrıntılı harcama programlarını yapmak, gerekli görülen hallerde bu programları değiştirmek ve ilgili kuruluşlar nezdinde uygulamaları izlemek,

f) (Değişik bent: 20/08/1993 - KHK - 516/3 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı Kararı ile; Yeniden düzenlenen bent: 19/06/1994 - KHK - 543/3md.) Kamu

harcamalarında tasarruf sağlanması, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikasının yürütülmesi amacıyla kamu istihdam politikası ve giderlerle ilgili kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklerin uygulanmasını

düzenlemek, standartları tespit etmek ve sınırlamalar koymak; bu hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak,

g) Harcama politikalarını etkiliyebilecek her türlü kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik tekliflerini inceleyerek bunlar hakkında Bakanlığın görüşünü hazırlamak,

h) Maliye Bakanlığınca teklif edilecek kamu giderlerine ilişkin kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik tasarılarını hazırlamak,

i) Yürürlükte bulunan mevzuatın mali hükümlerinin uygulanmasını yönlendirmek, bu konuda ortaya çıkacak her türlü meseleyi çözmek, tereddütleri gidermek,

j) Kuruluşların gider taahütlerini kontrol etmek ve hesaplarını tutmak, bunlara ilişkin sözleşme tasarılarını vize etmek,

k) Bütçenin geliştirilmesi, etkin ve verimli bir şekilde uygulanması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak,

l) Devlet harcamaları konusunda diğer mevzuat ile Maliye Bakanlığına verilen görevleri yapmak,

m) Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri kontrolörleri vasıtasıyla incelemek ve denetlemek.

n) (Ek bent: 20/08/1993 - KHK - 516/3 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/ 47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen bent: 19/06/1994 - KHK - 543/3 md.) Kanun, kanun

hükmünde kararname, bakanlar kurulu kararı, yönetmelik ve diğer mevzuatla kurulmuş fonlardan gerekli görülenlerin gelirlerinin toplanmasına, giderlerinin yapılmasına ilişkin esas ve usulleri tesbit etmek, bütçe

ile ilişkilerini düzenlemek, bütçelerinin hazırlanmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek; fonların gelir ve giderleri ile gelirlerinden yapılacak kesintilere ilişkin olarak esas, usul, miktar ve oranların belirlenmesi,

bunların tasfiyesi veya birleştirilmesi hakkında bütçe kanunlarında yer alacak hükümler konusunda teklifler hazırlamak ve uygulamaya yönelik tedbirleri almak,

o) (Ek bent: 20/08/1993 - KHK - 516/3 md; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/ 47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen bent: 19/06/1994 - KHK - 543/3 md.) Kamu

personeline sağlanan sosyal servis ve hizmetler karşılığında alınacak bedelleri belirlemek; kamu hizmetlerinden bedeli karşılığında verilebileceklerin fiyatlandırma esas ve ilkelerini tesbit etmek; bu suretle elde

edilen gelirlerin ilgili bütçelere mal edilmesi ve gerektiğinde ödenek şeklinde kullandırılmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek.

(Değişik fıkra: 20/08/1993 - KHK - 516/3 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen fıkra: 19/06/1994 - KHK - 543/3 md.) Bakanlıklar ile

ayrı bütçesi bulunan idare ve kurumlar ve katma bütçeli kuruluşlar nezdindeki Maliye Başkanlıkları ile Bütçe Dairesi Başkanlıkları bu Genel Müdürlüğe bağlıdır.

 

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Madde 11 - (Değişik madde: 20/08/1993 - KHK - 516/4 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/4 md.)

Muhasebat Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Devlet hesaplarının kayıtlarını tutmak, uygulamaları izlemek, dönem sonuçlarını çıkarmak, değerlendirmek ve yayımlamak,

b) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve özel bütçeli dairelerle bunlara bağlı döner sermayeli işletmelerin, Devlet sermayesi ile kurulmuş işletmelerin ve fonların muhasebe sistemlerini, gerektiğinde ilgili dairelerle birlikte belirlemek, bu konudaki mevzuat düzenlemeleri ile ilgili hazırlıkları yapmak,

c) Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerde ve gerektiğinde bunlara bağlı döner sermayeli işletmeler ile fonlarda; gelirlerin toplanması, giderlerin ödenmesi, değer ve emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerini yapmak üzere saymanlıklar kurmak ve kaldırmak, vezneler açmak ve kapamak, sayman mutemetleri görevlendirmek veya görevlendirmeye izin vermek, bu işlemleri yetkisiz bir şekilde yapanlar veya yaptıralanlar hakkında kanuni takibatta bulunulmasını sağlamak.

d) Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerin sermaye kaynaklarına, bütçe ve harcama ilkelerine, mali yönetim ve denetimlerine ilişkin esasları düzenlemek, bunların gayri safi hasılatı üzerinden genel bütçeye aktarılacak miktarın tesbitine esas oranları belirlemek ve uygulamaya yön vermek, bu işletmelerin vergi mükellefiyet ve sorumluluğu ile diğer kanuni kesintilere ilişkin yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirip getirmediklerini incelemek ve denetlemek, nakit varlıkları, gelir ve giderleri ile dönem karları üzerinde tasarrufta bulunmak, yeni kurulacak döner sermayeli işletmelerin kurulmasına izin vermek, tahsis edilecek sermayeyi belirlemek.

e) Saymanlık hizmetlerine ve Devlet muhasebesine ilişkin olarak doğacak tereddütleri gidermek,

f) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli işletmeler ve fonların hesaplarına ilişkin Sayıştay ilamlarını saymanlıklara tebliğ etmek, bu ilamları ve diğer kişi borçlarını izlemek, tahsilatını sağlamak ve gerektiğinde terkin işlemlerini yaptırmak,

g) Devlet muhasebesinin geliştirilmesi, etkin ve verimli bir şekilde uygulanması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak,

h) Saymanlıkların ve kurumların hesap ve işlemlerini merkezde ve gereken yerlerde incelemek ve denetlemek,

i) Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin kesin hesaplarını almak, incelemek, Hazine genel hasabını çıkarmak, kesin hesap kanun tasarılarını hazırlamak,

j) Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerin hesaplarını almak, incelemek, yıl sonlarında sermayelerine eklenecek tutarları belirlemek ve bunların muhasebe kayıtlarına geçirilmesini sağlamak, gerektiğinde fonların ve özel bütçeli kuruluşların hesaplarını almak,

k) Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetin gereği olarak kullanılan malzeme, ilk ve hammadde, demirbaş, araç ve gereçlerin muhasebeleştirilmesi ve idaresine ait konularda düzenlemeler yapmak, bu konuda doğacak tereddütleri gidermek,

l) Görev alanına giren konularda diğer mevzuat ile Bakanlığa verilen görevleri yapmak,

m) Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri kontrolörleri vasıtasıyla incelemek ve denetlemek, Genel bütçeli daireler nezdindeki merkez saymanlıkları, askeri ve mülki tüm nakit saymanlıkları, genel ve katma bütçeli kurum saymanlıkları, kadroları Bakanlıkta olan döner sermaye ve fon saymanlıkları bu Genel Müdürlüğe bağlıdır.

 

GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

 

Madde 12 - Gelirler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Devlet gelirleri politikasını hazırlar ve uygular,

b) Devlet gelirlerine ilişkin kanun ve tüzükleri ve bunlarla ilgili her türlü değişiklikleri hazırlar,

c) Devletin gelir bütçesini gerekçesi ile birlikte düzenler,

d) Mahalli idarelerin vergi sisteminin devlet vergi sistemi ile uyumunu sağlayıcı tedbirleri alır,

e) Gelirlere tesiri olan her türlü kanun teklif ve tasarılarını inceleyip, bunlar hakkındaki düşüncelerini bildirir ve tasarıların devlet gelirleri politikasına ve vergi tekniğine uygunluğunu sağlar,

f) Milletlerarası vergi ilişkilerini yürütür, ikili veya çok taraflı vergi anlaşmaları yapar,

g) Devlet gelirlerine ilişkin kanunların uygulanmasını sağlar,

h) Devlet alacaklarının süresinde ve kanunlara uygun bir şekilde tahsili için gerekli tedbirleri alır,

i) Vergi denetimini gerçekleştirir,

j) Vergi tekniği uygulaması hizmetlerini geliştirir, diğer vergi ile ilgili işlemleri yapar,

k) Uygulamadaki anlaşmazlıklar ve tereddütler üzerine sorulara cevap verir,

l) Silinmesi gereken vergilere ve tahsil edilemeyerek zaman aşımına uğrayan Hazine alacaklarının kanunlar gereğince silinmesine dair işlemleri yapar,

m) Tahakkuk ve tahsilat hesaplarını ve istatistiklerini toplar, değerlendirir, yayımlar.

n) (Ek bent: 20/08/1993 - KHK - 516/5 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen bent: 19/06/1994 - KHK - 543/5 md.) Milletlerarası kuruluşlarla vergi ile ilgili konularda işbirliği yapar, toplantılara katılır ve görüş bildirir,

o) (Ek bent: 20/08/1993 - KHK - 516/5 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen bent: 19/06/1994 - KHK - 543/5 md.) Vergi istihbarat hizmetlerini yürütür,

p) (Ek bent: 20/08/1993 - KHK - 516/5 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen bent: 19/06/1994 - KHK - 543/5 md.) Teşkilat ve görev alanına giren işlemlerin yürütülmesi için bilgi işlem hizmetlerini tasarlar ve uygular, bu amaçla gerekli örgütlenmeyi sağlar,

r) (Ek bent: 20/08/1993 - KHK - 516/5 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen bent: 19/06/1994 - KHK - 543/5 md.) Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri kontrolörleri vasıtasıyla inceletir ve denetletir.

 

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

 

Madde 13 - (Değişik madde: 20/08/1993 - KHK - 516/6 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/6

md.)

Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların yönetimine ilişkin hizmetleri, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak yürütmek,

b) (Değişik bend: 03/07/2003 - 4916 S.K./23. md.) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı ayni hak tesisi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin

kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi işlemleriyle ormanlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki diğer yerler ile Devletin özel mülkiyetindeki yerlerde bulunan taş, kum,

çakıl ve toprak ocaklarının kiraya verilmesi işlemlerini yapmak,

c) Devlete intikali gereken taşınır ve taşınmaz mallarla hakların Hazineye maledilmesi işlemlerini yürütmek, taşınmaz malların tescilini, taşınır malların tasfiyesini sağlamak,

d) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden kamu hizmeti için kullanılması gerekli olanları; genel, katma ve özel bütçeli idarelere tahsis etmek ve tahsis amacının ortadan

kalkması veya amaç dışı kullanılması halinde tahsisi kaldırmak; tahsisi kaldırılan taşınmaz mallar üzerinde Hazine dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapı ve tesisleri tasfiye etmek, tasfiyeye ilişkin esas ve

usulleri belirlemek,

e) Devlete ait konutları yönetmek ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutların yönetimi konusundaki politikaları belirlemek, her yıl yurt içi ve yurtdışındaki kamu konutlarının kira ve yakıt bedelleri ile işletme,

bakım ve onarım esaslarını tespit etmek,

f) Hazineye ait taşınmaz malların envanter kayıtlarını tutmak ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz mallarının envanter kayıtlarının tutulmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemek,

g) Bakanlık adına yapılacak kamulaştırma işlemlerini yürütmek ve diğer genel bütçeli kuruluşların kamulaştırdığı yerlerin Hazine adına tescilini sağlamak,

h) Kanunlar ve antlaşmalar gereğince muayyen zümrelere izafetle elkonulması gereken para, mal ve hakların işlemlerini yapmak ve tasfiyelerini sonuçlandırmak,

i) Genel bütçeye dahil dairelerin hizmet dışı kalan taşınır mallarının satışını yapmak veya Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü aracılığı ile sattırmak,

j) Bakanlık hizmet binaları ve İçişleri Bakanlığının görüşünü almak suretiyle, hükümet konaklarının yapımını programlamak, satınalma işlemlerini yürütmek ve bunların onarımlarını yapmak,

k) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz mallar üzerindeki yönetim esaslarını tesbit etmek,

l) Kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz mal edinme ve yönetimine ilişkin olarak hazırlayacakları kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında görüş bildirmek,

m) Kamu mallarına ilişkin politikaları tespit etmek,

n) Hazine mallarıyla ilgili diğer mevzuatla Bakanlığa verilen görevleri yürütmek,

o) Görev alanına giren konulardaki alacakların süresinde ve mevzuata uygun olarak takip edilerek tahsil aşamasına getirilmesi için gerekli tedbirleri almak,

p) Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri kontrolörleri vasıtasıyla incelemek ve denetlemek.

 

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULUNUN GÖREVLERİ

 

Madde 14 - (Mülga madde: 02/07/1993 - KHK - 484/11 md.; Yeniden düzenlenen madde: 13/11/1996 - 4208/19 md.)

Mali Suçları Araştırma Kurulu, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde sayılan görevler ile çeşitli kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirir.

 

GÜMRÜK MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

 

Madde 15 - (Mülga madde: 02/07/1993 - KHK - 484/11 md.)

 

KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

 

Madde 16 - (Mülga madde: 02/07/1993 - KHK - 484/11 md.)

 

TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

 

Madde 17 - (Değişik madde: 02/07/1993 - KHK - 484/6 md.)

Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) 16/05/1984 tarihli ve 3007 sayılı Kanunda belirtilen işleri yapmak,

b) 20/01/1993 tarihli ve 3864 sayılı Kanunla Bakanlığa verilen görevleri yürütmek,

c) Gümrük denetimine tabi her türlü eşya için sundurmalar, antrepolar, ambarlar, açık sahalar ve bu mahiyette depolar işletmek,

d) Devlete intikal eden taşınır mallar ile genel bütçeye dahil dairelerin hizmet dışı kalan taşınır mallarından tasfiyesine karar verilenlerin satışını yapmak (30/05/1985 tarihli ve 3212 sayılı Kanun kapsamında olanlar hariç),

e) Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri kontrolörleri vasıtasıyla incelemek ve denetlemek,

f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

Madde 18 - (Değişik madde: 02/07/1993 - KHK - 484/7 md.)

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın yurtdışı ve milletlerarası veya ikili münasebetlerini yürütmek,

b) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birliği ile ilgili hususlarda koordinasyonu sağlamak, bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri almak, uyum ve

uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek,

c) Bakanlığın yurtdışında bulunan görevli birimlerinin faaliyetlerini düzenlemek ve yönetmek,

d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

 

BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

 

Madde 18/A - (Ek madde: 08/06/1984 - KHK 207/3 md.; Mülga madde: 20/08/1993 - KHK - 516/20b md.)

 

AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

Madde 18/B - (Ek madde: 14/04/1989 - KHK - 367/6 md ; Mülga madde: 02/07/1993 - KHK - 484/11 md.)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ

 

DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ:

 

Madde 19 - Maliye Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

b) Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı,

c) (Değişik bent: 08/06/1984 - KHK - 207/4 md.) Araştırma, Planlama ve Koondinasyon Kurulu Başkanlığı,

d) Bakanlık Müşavirleri.

e) (Ek bent: 08/06/1984 - KHK - 207/4 md.) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

 

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI:

 

Madde 20 - (Değişik madde: 19/06/1994 - KHK - 543/7 md.)

Maliye Teftiş Kurulu, bir Başkan ile Maliye Başmüfettişi, Maliye Müfettişi ve Maliye Müfettiş Yardımcılarından oluşur ve Bakanın emri veya onayı üzerine, Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar.

a) Genel, katma ve özel bütçeli dairelerle fonlar, döner sermayeli kuruluşlar, kuruluş ve statüsü ne olursa olsun sermayesinin en az yarısı Devlete ait olan kuruluşlar ve bu daire ve kuruluşların birlikte veya ayrı ayrı sermayelerinin en az yarısına iştiraki olan kuruluşları teftiş etmek,

b) İmtiyazlı şirketlerle sermayesinde (a) bendinde yer alan kuruluşların iştiraki bulunan kuruluşları, yetkili makamların isteği ve Maliye Bakanının izni ile teftiş etmek,

c) Dernek vakıf ve sendikaları mali yönden teftiş etmek,

d) Çeşitli kanun, tüzük, yönetmelik ve kararların Maliye Bakanına ve Maliye Müfettişlerine tanıdığı teftiş ve inceleme yetkilerini kullanmak,

(a) bendinde sayılan daire, kuruluş, fon ve ortaklıklar hakkında kendi kanunlarında özel denetim hükümleri öngörülmüş olması, Maliye Müfettişlerinin teftiş ve inceleme yetkilerini kısıtlamaz.

Teftişe tabi olan daire, kuruluş, fon, dernek, vakıf, sendika ve ortaklıkların görevlileri, bunlara ait para ve para hükmündeki evrak ve ayniyat ile her türlü mal ve eşyayı ve bunlarla ilgili gizli de olsa bütün defter ve belgeleri, isteği üzerine Maliye Müfettişine göstermeye, saymasına ve incelemesine yardım etmeye mecburdurlar. Milli güvenlikle ilgili olup gizli kalması gereken konularda Muhasebei Umumiye Kanununda yer alan özel hükümler saklıdır.

Teftiş sonucunda gizli veya açık zimmet veya ihtilas veya işlemlerinde önemli suistimali görülen ya da muhafaza veya idaresi altında bulunan para ve para hükmündeki evrak ve ayniyat ile her türlü mal ve eşyayı ve bunların defter ve belgelerini göstermeyen memurlar, Maliye Bakanlığı memuru iseler Maliye Müfettişi tarafından, diğer bakanlıklara ve dairelere mensup iseler müfettişin talebi üzerine atamaya yetkili amirleri tarafından görevlerinden uzaklaştırılırlar. Ancak, görevinden uzaklaştırılması gereken memur Milli Savunma Bakanlığına mensup ise, kolordu komutanının veya daha büyük amirlerinin yazılı izinlerinin alınması gerekir. Teftiş veya tahkik sırasında memuriyeti başında kalması teftişin veya tahkikatın yapılmasını güçleştireceğine kanaat getirilen memurlar, Maliye Bakanlığı memuru iseler, Bakanlığın izni ile Maliye Müfettişi tarafından, diğer bakanlıklara mensup iseler Maliye Müfettişinin talebi üzerine ilgili bakanlıklar tarafından görevlerinden uzaklaştırabilirler.

Teftiş ve inceleme, sermayesinde Devletin iştiraki olan kuruluş, şirket, dernek, vakıf ve sendikalara ait olduğu takdirde, Müfettiş raporu ilgili mercie tevdi edilir ve gereği bu merciler tarafından yapılarak sonucu Maliye Bakanlığına bildirilir.

Maliye Teftiş Kurulu Başkanı, Maliye Müfettişi sıfat ve yetkilerini haiz olup, müfettişlerin Bakan adına idaresi ve çalışmalarının düzenlenmesi görevini yerine getirir. Maliye Teftiş Kurulu ve Maliye Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esasları tüzükle düzenlenir.

 

HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI:

 

Madde 21 - Maliye Bakanına bağlı Hesap Uzmanları Kurulunun görevleri şunlardır:

a) 4709 sayılı Hesap Uzmanları Kurulu kurulmasına Dair Kanunun Hesap Uzmanları Kuruluna verdiği görevleri yapmak, yetkilerini kullanmak,

b) Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda mevzuat ve uygulama ile ilgili etüd, araştırma ve diğer çalışmaları yapmak ve tekliflerde bulunmak,

c) Çeşitli kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla hesap uzmanlarına verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

d) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Hesap Uzmanları Kurulunun teşkili ve çalışma esasları tüzükle düzenlenir.

 

ARAŞTIRMA PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI:

 

Madde 22 - (Değişik madde: 08/06/1984 - KHK - 207/5 md.)

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanının görevleri şunlardır:

a) Bakanlığa Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın ana hizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak, bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek,

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,

d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

e) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma Programlarının uygulanmaları sırasında, Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları Bakanlık veya Bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerini yürütmek,

f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek,

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında Bakanlık görüşünün tespitine yardımcı olmak,

h) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak,

ı) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürürtmek.

 

BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ:

 

Madde 23 - Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere otuz Bakanlık müşaviri görevlendirilebilir.

Bakanlık müşavirleri Bakanlık makamına bağlıdır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: YARDIMCI BİRİMLER

 

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ:

 

Mükerrer Madde 23/A - (Ek madde: 08/06/1984 - KHK - 207/6 md.)

Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.

 

YARDIMCI BİRİMLER:

 

Madde 24 - (Değişik madde: 20/08/1993 - KHK - 516/8 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı Kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/8 md.)

Maliye Bakanlığındaki yardımcı birimler şunlardır:

a) Personel Genel Müdürlüğü,

b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

c) Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı,

d) Savunma Sekreterliği,

e) Özel Kalem Müdürlüğü,

 

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

 

Madde 25 - Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak; personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

b) Bakanlık personelinin atama, nakil, özlük, emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak,

c) Bakanlık kadrolarının ilgili birimlerinin görüşünü aldıktan sonra dağıtım, tahsis ve tenkisini sağlamak,

d) (Değişik bent: 20/08/1993 - KHK - 516/9 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı Kararı ile; Yeniden düzenlenen bent: 19/06/1994 - KHK - 543/9 md.) Bakanlık

merkez ve taşra teşkilatı ile ilgili eğitim planlarının koordinasyonunu sağlamak, Bakanlık personeli ile ilgili temel eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

e) (Ek bent: 20/08/1993 - KHK - 516/9 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı Kararı ile; Yeniden düzenlenen bent: 19/06/1994 - KHK - 543/9 md.) Personel

hareketleri ve eğitim faaliyetleri ile ilgili yayım hizmetlerini yürütmek,

f) (Ek bent: 20/08/1993 - KHK - 516/9 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı Kararı ile; Yeniden düzenlenen bent: 19/06/1994 - KHK - 543/9 md.) Bağlı ve ilgili

kuruluşların özel kanunları dolayısıyla Bakanlığa verilmiş görevlerin yürütülmesinde koordinasyonu sağlamak,

g) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak

 

KOMPTROLÖRLÜK DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

 

Madde 26 - (Mülga madde: 08/06/1984 - KHK - 207/9 md.)

 

EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

 

Madde 27 - (Mülga madde: 20/08/1993 - KHK - 516/20b md.)

 

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

 

Madde 28 - (Değişik madde: 08/06/1984 - KHK - 207/8 md.)

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak,

h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın içi ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

l) Kıymetli ve kıymetsiz matbu evrakı hazırlamak, mahallerine sevk ettirmek ve bu konularla ilgili her türlü muameleleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak,

m) Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.

 

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

Madde 29 - (Değişik madde: 20/08/1993 - KHK - 516/10 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/10 md.)

Bilgi işlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır.

a) Bakanlığın bilgisayar hizmetlerini ilgili birimlerle birlikte yürütmek,

b) Bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak Bakanlık birimleri arasında koordinasyon ve işbirliği esaslarını belirlemek,

c) Bakanlık merkez ve taşra kuruluşlarının haberleşme ve her nevi elektronik sistemlerinin temin, tesis, bakım ve onarımlarına ilişkin esasları belirlemek, gerekli görülen hallerde bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,

d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

GENEL SEKRETERLİK:

 

Madde 30 - (Mülga madde: 08/06/1984 - KHK - 207/9 md.)

 

SAVUNMA SEKRETERLİĞİ:

 

Madde 31 - Savunma Sekreterliği, özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar.

 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ:

 

Madde 32 - Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,

b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,

d) Bakanca verilecek diğer görevleri yapmak.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM: SÜREKLİ KURUL

 

MALİ SUÇLARLA MÜCADELE KOORDİNASYON KURULU

 

Madde 33 - (Mülga madde: 08/06/1984 - KHK - 207/9 md.; Yeniden düzenlenen madde: 13/11/1996 - 4208/20 md.)

Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen şekilde oluşturulur ve aynı maddede verilen görevleri yerine getirir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM: TAŞRA, YURTDIŞI TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR

 

TAŞRA TEŞKİLATI:

 

Madde 34 - (Değişik madde: 20/08/1993 - KHK - 516/11 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/11 md.)

Bakanlık taşra teşkilatı, defterdarlıklardan oluşur.Ek (3) sayılı cetvelde belirtilen bölgelerde Gelirler Bölge Müdürlükleri de kurulabilir.

Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra

teşkilatında gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapılabilir.

 

YURTDIŞI TEŞKİLATI:

 

Madde 35 - Bakanlık, Kamu Kurumu ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.

BAĞLI KURULUŞLAR

 

Madde 35/A - (Ek madde: 02/07/1993 - KHK - 484/9 md.)

Maliye Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır:

a) T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü,

b) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü,

c) Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü

d) (Ek bent: 20/08/1993 - KHK 516/12 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen: 19/06/1994 - KHK - 543/12 md.) Kefalet Sandığı

 

DÖRDÜNCÜ KISIM: SORUMLULUK VE YETKİLER

 

YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI:

 

Madde 36 - Bakanlık merkez, taşra, yurtdışı teşkilatı ile ilgili kuruluşların her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur.

 

KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA BAKANLIĞIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU:

 

Madde 37 - Bakanlık ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer Bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklarla danışma ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

(Ek fıkra: 20/08/1993 - KHK - 516/13 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/ 47, K.1993/49 say ılı kararı ile:Yeniden düzenlenen: 19/06/1994 - KHK - 543/13 md.) Devlet gelir ve giderleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz mal edinme ve yönetimini ilgilendiren hususlar hakkında hazırlanacak kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer düzenlemeler ile mahalli idarelerin gelirlerine ilişkin olarak hazırlanacak tasarılar hakkında Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınması zorunludur.

(Ek fıkra: 20/08/1993 - KHK - 516/13 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/ 47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen fıkra: 19/06/1994 - KHK - 543/13 md.) Maliye Bakanı, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, bütçenin transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar, belediyeler, belediyelere bağlı kuruluşlar, özel idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve benzeri kuruluşlar, fonlar ve fonlara tasarruf eden kuruluşlar ve vergi muafiyeti tanınan vakıflardan her türlü mali işlemleri ile ilgili bilgi, belge ve hesap durumlarını almaya; bu belge ve hesap durumları ile borçlanma ve ödeme imkanları üzerinde inceleme yaptırmaya; bütçe ödenekleri ile diğer imkanları en etkin şekilde kullanmak üzere gerekli önlemleri almaya, bu maksatla gereğinde ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan önlemlerin uygulanmasını istemeye yetkilidir.

(Ek fıkra: 20/08/1993 - KHK - 516/13 md.İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/ 47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen fıkra: 19/06/1994 - KHK - 543/13 md.)Kuruluşlar, hizmet ve faaliyetlerinde insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, verimli ve müessir bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere, bütçelerinin hazırlık ve uygulama safhalarında, Maliye Başkanlığı veya Bütçe Dairesi Başkanlıkları ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak zorundadırlar.

 

MAHALLİ İDARELERLE KOORDİNASYON SORUMLULUĞU:

 

Madde 38 - Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

 

BAKANLIĞIN DÜZENLEME GÖREV VE YETKİSİ:

 

Madde 39 - Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

 

YETKİ DEVRİ:

 

Madde 40 - Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

 

BEŞİNCİ KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

ATAMA:

 

Madde 41 - 23/04/1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Bakan tarafından yapılır.

Ancak, Bakan bu yetkilerini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

Bakanlık ilgili kuruluşlarının kuruluş kanunlarında atamaya ilişkin hükümler saklıdır.

 

BAZI GÖREVLERE ATAMADA ARANACAK ŞARTLAR:

 

Madde 42 - (Değişik madde: 02/07/1993 - KHK - 484/10 md.)

a) Bakanlığın yurtdışı teşkilatındaki kadrolara atanabilmek için, ekonomi, hukuk, idari ve siyasal bilimler dalları ile bunlara eşit en az dört yıl öğretim yapan fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak ve ingilizce, Fransızca, Almanca, Arapça veya atanılacak ülkede geçerli yabancı dillerden birini bilmek şarttır.

Yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanabilmek için, Bakanlık birimlerinde en az üç yıl çalışmış olmak zorunludur.

Yurtdışı teşkilatında görev süresi üç yıldır. Bu süre en çok iki yıl uzatılabilir. Bakanlık disiplin kurulu kararı ile dış göreve devam etmesi mahzurlu görülenler hakkında 23/04/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

Tekrar yurtdışı göreve atanabilmek için, merkez veya taşra teşkilatında en az üç yıl görev yapmış olmak şarttır.

b) Müşteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, defterdar, daire başkanı, genel müdür yardımcısı görevlerine atanacakların hukuk, iktisat, maliye, işletme ve yönetim bilimi alanlarında lisans veya lisans üstü öğretim görmüş veya Maliye Meslek Yüksek Okulunu bitirmiş ve Maliye Bakanlığında en az üç yıl fiilen çalışmış olmaları gerekir.

c) Teknik daire başkanlıklarına atanacaklarda, Maliye Bakanlığında üç yıl çalışmış olma şartı aranmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

 

KONTROLÖR,UZMAN VE DENETMEN ÇALIŞTIRILMASI

 

Madde 43 - (Değişik madde: 20/08/1993 - KHK - 516/14 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E. 1993/47, K. 1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/14 md.)

a) Kontrolör çalıştırılması:Bütçe ve Mali Kontrol, Muhasebat, Gelirler, Milli Emlak, Tasfiye işleri Döner Sermeye işletmeleri Genel Müdürlükleriyle Bakanlıkça uygun görülecek birimlerde kontrolör çalıştırılabilir.

Kontrolörler, bağlı bulundukları genel müdürlük teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak; teftiş, inceleme ve soruşturma işleriyle kanunlar ve diğer mevzuatla kendilerine verilen görevleri yaparlar.

Bunlar, en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe stajyer kontrolör olarak alınırlar ve en az üç yıl çalıştıktan sonra yapılacak, yeterlik sınavında başarılı olmak şartıyla kontrolör olarak atanırlar. Kontrolörlerin mesleğe giriş ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

b) (Değişik bent: 22/07/1998 - 4369/84 md)

1. Bakanlık merkez teşkilatında, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde Devlet Bütçe Uzmanı, Muhasebat Genel Müdürlüğünde Devlet Muhasebe Uzmanı, Gelirler Genel Müdürlüğünde Devlet Gelir Uzmanı, Milli Emlak Müdürlüğünde Devlet Malları Uzmanı, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığında Maliye Uzmanı çalıştırılabilir. Bu uzmanlara, diğer görevlerinin yanısıra bağlı oldukları başkanlık ve genel müdürlüklerin görev alanına giren konularda ilgili kuruluşlar nezdinde araştırma, inceleme (vergi incelemesi hariç) ve analiz yaptırılabilir.

2. Bakanlık taşra teşkilatında Gelir Uzmanı, Muhasebe Uzmanı ve Milli Emlak Uzmanı çalıştırılabilir.

3. Bunlar en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından (taşra teşkilatında çalıştırılacak olanlarda en az iki yıllık yükseköğretim kurumlarından) mezun olanlar arasından yapılacak özel yarışma sınavı sonunda mesleğe uzman yardımcısı olarak alınırlar ve en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak şartıyla Bakanlık merkezinde açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olanlar kadrolarına uygun uzman unvanını alırlar. Uzmanların mesleğe giriş ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

4. Muhasebat Genel Müdürlüğü, Gelirler Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı "Uzman" kadrolar ında (A.P.K.Uzmanı dahil) en az üç yıldır görev yapmakta olanlar, olumsuz sicil almamış olmaları ve yukarıda belirtilen yönetmeliklerin meslekle ilgili şartlarını (yaş şartı hariç) taşımaları kaydıyla söz konusu yönetmelik esaslarına göre Devlet Muhasebe Uzmanlığı, Devlet Gelir Uzmanlığı, Devlet Malları Uzmanlığı veya Maliye Uzmanlığı için yapılacak yeterlik sınavına alınırlar ve başarılı olmaları halinde anılan kadrolara atanırlar.

5. Yaş şartı hariç, ilgili yönetmeliklerindeki şartları taşıyan Bakanlık personelinden yapılacak özel sınavı kazananlardan Maliye Yüksek Eğitim Merkezinde yapılacak uzmanlık eğitiminde başarılı olanlar, Gelir Uzmanı, Muhasebe Uzmanı veya Milli Emlak Uzmanı kadrolarına atanabilirler. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.

c)Denetmen çalıştırılması:Gelirler Genel Müdürlüğünce, vergi incelemeleri ve taşra gelir birimlerinde denetim yapmak üzere defterdarlıklar ve vergi dairesi başkanlıkları emrinde vergi denetmenleri (bölge müdürlüklerinin kurulması halinde defterdarlık ve vergi dairesi başkanlıklarında görevlendirilmeyenler bölge müdürlüğüne bağlı olarak);

Muhasebat Genel Müdürlüğünce, genel ve katma bütçeli idareler ile bunlara bağlı işletme ve fonlardaki saymanlıklarda denetim yapmak üzere defterdarlıklara bağlı muhasebe denetmenleri; Milli Emlak Genel Müdürlüğünce, milli emlak ve Devlet mallarına ilişkin olarak inceleme ve araştırmalar; milli emlak birimlerinde denetim yapmak üzere, milli emlak dairesi başkanlıkları emrinde de çalıştırılabilecek, defterdarlıklara bağlı milli emlak denetmenleri; çalıştırılır.

Kanunlarda kontrol memurlarına yapılmış olan atıflar, ilgisine göre bu denetmenlere ve denetmen yardımcılarına yapılmış sayılır.

(Değişik fıkra: 22/07/1998 - 4369/84 md.) Bunlar en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasında yapılacak sınav sonucunda mesleğe denetmen yardımcısı olarak alınırlar ve en az üç yıl çalıştıktan sonra bu süredeki çalışmaları olumlu bulunanlar Bakanlıkça açılacak yeterlik sınavında başarılı olmak şartıyla ilgili bulundukları denetmen kadrolarına atanırlar. Denetmenler yer değiştirme suretiyle atamaya tabidir ve Denetmenlerin mesleğe giriş ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

 

KADROLAR

 

Madde 44 - Kadroların tesbiti, ihdası, kullanılması ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

 

İNTİKAL EDEN GÖREV VE YETKİLER:

 

Madde 45 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, Maliye Bakanı ve Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanı ve Bakanlığına ait görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetlerden taşınır ve taşınmaz her türlü mallardan Maliye Bakanı ve Bakanlığının Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği, Bankalar Yeminli Murakıpları Kurul Başkanlığı ve Hazine Kontrolörleri vasıtasıyla icra ettiği, kullandığı, taşıdığı ve sahip oldukları hariç, diğerleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Maliye ve Gümrük Bakanlığına devredilmiş sayılır.

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER:

 

Madde 46 - a) 4709 sayılı Hesap Uzmanları Kurulu Kurulmasına Dair Kanun ile 4353 sayılı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün Kurulmasına Dair Kanunlar hariç olmak üzere 2996 sayılı Maliye Vekaleti Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Kanun ile bu Kanuna ek kanunlar ve değişikliklerinin bu Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenen hususlara ilişkin hükümleri ile diğer kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki 2825 sayılı Kanunun ek ve değişikliklerinin merkez Teşkilatına ait hükümleri ile diğer kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

 

 

 

 

EK MADDELER

 

MALİYE BAŞKANLIĞI VE BÜTÇE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

Ek Madde 1 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin her birinde Maliye Bakanlığına bağlı Maliye Başkanlığı veya Bütçe Dairesi Başkanlığı kurulur.Bütçe Dairesi Başkanlıklarını, kurumların hizmet yükü ve iş hacimlerini gözönünde bulundurmak suretiyle, birden fazla kuruma hizmet vermek üzere görevlendirmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

Hangi kurumlarda Maliye Başkanlığı kurulacağı Ek:2 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Maliye Başkanlığı, Başkanın emri altında Bütçe Dairesi Başkanı ve Merkez Saymanlık Müdürü ile bunlara bağlı servislerden oluşur.

 

MALİYE BAŞKANININ GÖREVLERİ

 

Ek Madde 2 - (Ek madde: 20/08/1993 KHK 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Maliye Başkanı bulunduğu kurum nezdinde Maliye Bakanlığının temsilcisi olup, görevleri şunlardır:

a) Kendisine bağlı birimlerin işlemlerinin kanun hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak,

b) Maliye Bakanlığı ile kurum arasındaki ilişkilerde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

c) Bulunduğu kurumun harcama, mali işlem, karar ve tasarruflarını Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygunluğu açısından izlemek,

d) Görev alanına giren konularda kurumca sorulan hususları cevaplandırmak,

e) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 110 uncu maddesindeki görevi ifa etmek. Maliye Başkanları, Maliye Bakanlığı merkez denetim elemanlığı görevinde en az 10 yıl bulunmuş olanlar ile en az Genel Müdürlük Daire Başkanlığı veya Büyükşehir Belediyesi bulunan illerde görev yapmakta olan defterdarlar arasından ortak kararname ile atanırlar.

 

BÜTÇE DAİRESİ BAŞKANLIKLARININ GÖREVLERİ

 

Ek Madde 3 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Bütçe Dairesi Başkanlıklarının görevleri şunlardır:

a) Görevlendirildiği kurumca hazırlanan bütçe tekliflerini Bakanlıkça belirlenen ilke ve standartlar açısından inceleyerek, bunlara uygunluğunu sağlamak ve süresi içinde Bakanlığa vermek; kurumun bütçe uygulamasına ilişkin talep ve tekliflerini değerlendirerek görüş belirtmek suretiyle Bakanlığa iletmek,

b) Kurumun Merkez ve Taşra teşkilatında kullanılacak ödeneklere ait ödeme emirlerini düzenlemek ve göndermek,

c) Bütçe kayıtlarını tutmak,

d) Kurumun kesin hesabını düzenlemek, bu amaçla tüm birimlerinin bütçe hesaplarını toplamak ve birleştirmek,

e) Katma bütçeli idarelerin taşınır ve taşınmaz mallarının kiraya verilmesi, trampa edilmesi, satılması, mülkiyetin gayri ayni hak tesis edilmesi ile ilgili işlemlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bunların gelirlerinin tahakkukunu takip etmek,

f) Kuruma ait memur, sözleşmeli personel, işçi ve geçici işçilerin serbest ve tutulu kadro ve pozisyonlarının ve bunlardan fiilen dolu olanların ünvan, derece, sınıf ve görev yerlerine göre kayıtlarını tutmak,

g) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 48 ve 49 uncu maddeleri gereğince Bakanlıkça vize edilen kadro ve görevlerin, merkez ve taşra birimleri itibariyle dağıtımına ilişkin kayıtları tutmak ve dağılım listelerini vize etmek,

h) Kurumun taşıt, lojman, sosyal tesis, hizmet binası ve benzeri hususlara ilişkin olarak kayıtlarını tutmak ve istatistiki bilgileri toplamak,

i) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

 

MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREVLERİ

 

Ek Madde 4 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Merkez Saymanlık Müdürlükleri, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve diğer mevzuatla saymanlara verilen görevleri yapmak, mevzuata uygun bulunmayan giderler hakkında görüşleri ile birlikte Maliye Başkanına bilgi vermek ve Bakanlıkça verilen diğer işleri yapmakla görevlidirler.

 

KATMA BÜTÇELİ İDARELER SAYMANLIK HİZMETLERİ

 

Ek Madde 5 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Maliye Başkanlığı bulunmayan kurumlarda Bütçe Dairesi Başkanları, Maliye Başkanlarının görevlerini de yerine getirirler.

Maliye Başkanlığı bulunmayan katma bütçeli idarelerde Merkez Saymanlık Müdürlüğü görevleri Bütçe Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

 

MALİ DANIŞMA KURULU

 

Ek Madde 6 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Mali Danışma Kurulu, Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcılarından birinin başkanlığında Sayıştay üyelerinden iki kişi, Bütçe ve Mali Kontrol, Muhasebat Genel Müdürleri ile Maliye Başkanları Bütçe Dairesi Başkanları ve Merkez Saymanlık Müdürleri arasından seçilecek 6 kişiden oluşur. Ayrıca, zimmetlerin silinmesi ile ilgili hususlarda Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü; gelir belgelerinin şekil ve çeşitlerinin tespiti ile ilgili hususlarda Gelirler Genel Müdürü, milli emlak ile ilgili konularda Milli Emlak Genel Müdürü Kurula katılır.

Kurulun, toplanma ve çalışma esas ve usulleri ile üyelerin seçimi, toplantı ve karar nisabına ilişkin hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Kurulun sekreterya hizmetleri Muhasebat Genel Müdürlüğünce yürütülür.

 

 

 

 

 

MALİ DANIŞMA KURULUNUN GÖREVLERİ

 

Ek Madde 7 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Mali Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Gelir ve gider kanunlarının uygulanmasına ilişkin belgelerin şekil ve türlerini belirlemek,

b) Devlet hesaplarının işleyişi ve değişiklikleri ile ilgili konularda görüş tespit etmek,

c) Mal ve nakit saymanları ile gelir ve gider memurlarının zimmetlerinin silinmesi konusundaki talepleri inceleyerek karara bağlamak ve Bakanın onayına sunmak,

d) Mücbir sebeplerle takip ve tahsiline imkan kalmayan zimmetlerin silinmesi hususunda görüş belirlemek,

e) Bakanlık Makamınca, kurulda görüşülüp karara bağlanması istenilen hususlarda görüşünü belirleyip Makama sunmak.

Kurulun başkan ve üyelerine ayda ikiden fazla olmamak üzere her toplantı için 1000 göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonunda bulunan miktar üzerinden toplantı ücreti ödenir.

 

GELİRLER BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Ek Madde 8 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Gelirler bölge müdürlükleri, Gelirler Genel Müdürlüğünün bilgi işlem, istihbarat ve denetim hizmetlerini bölge düzeyinde yürütmek üzere doğrudan Gelirler Genel Müdürlüğüne bağlı olarak kurulur.

(Değişik fıkra: 22/07/1998 - 4369/83 md) Bölge Müdürlüklerinde, Gelirler Bölge Müdürünün yönetimi altında denetim, planlama ve uygulama, istihbarat ve bilgi işlem, rapor izleme ve değerlendirme faaliyetleri ile eğitim ve destek hizmetlerinin yürütülmesi için yeteri kadar gelirler bölge müdür yardımcısı görevlendirilir.

Bölgede görevlendirilen personelin özlük işlemleri ve sicillerinin tutulması Bakanlıkça yürütülür. Ancak, gerekli görülen hallerde bu işlemlerin yürütülmesi kısmen veya tamamen defterdarlıklara devredilebilir.

Bölge müdürlüklerinin görev, çalışma usul ve esasları ile Bakanlık ve diğer taşra birimleriyle olan ilişkileri yönetmelikle belirlenir.

 

GELİRLER BÖLGE MÜDÜRÜ VE YARDIMCILARI

 

Ek Madde 9 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; Değişik madde: 22/07/1998 - 4369/83 md.)

Gelirler Bölge Müdürü; bölge müdür yardımcıları vasıtasıyla bölgesindeki bilgi işlem hizmetlerinin belirlenen ilkelere uygun olarak yürütülmesini, istihbarat ve istatistik bilgilerinin toplanıp değerlendirilmesini ve ilgili birimlere aktarılmasını, emrindeki vergi denetmenlerinin denetim çalışmalarının planlanmasını ve bölge müdürlüğünün eğitim hizmetlerini sağlamakla görevlidir. Gelirler bölge müdür yardımcıları, Bölge Müdürlüğünün işbirliği ve koordinasyon içinde çalışması ve verilen görevlerin yerine getirilmesinde Gelirler Bölge Müdürüne yardımcı olurlar.

Gelirler Bölge Müdürleri, Gelirler Genel Müdürlüğü daire başkanları, vergi inceleme yetkisini haiz Bakanlık merkez denetim elemanlığı görevinde en az on yıl bulunmuş olanlar ile en az iki yıl vergi dairesi başkanlığı yapmış olanlar;

Gelirler Bölge Müdür Yardımcıları ise vergi inceleme yetkisini haiz Bakanlık merkez denetim elemanlığı görevinde en az sekiz yıl bulunmuş olanlar ile Devlet memuriyetinde en az onbeş yıl bulunmuş olan Gelirler Genel Müdürlüğü şube müdürleri, bilgi işlem merkezi müdürleri, vergi dairesi müdürleri, vergi müdürleri, gelir müdürleri ve takdir komisyonu başkanları arasından atanırlar.

 

VERGİ İSTİHBARAT UZMANLARI

 

Ek Madde 10 - (Ek madde: 20/08/1993 KHK 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Gelirler Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında vergi istihbarat uzmanları çalıştırılır.

Vergi istihbarat uzmanlarının görevi, gerçek ve tüzel kişilerin vergilendirmeye ilişkin hesap ve işlemleri ile vergi kanunlarına göre suç teşkil eden fiilleri hakkında bilgi ve delil toplamak ve vergi incelemesine yetkili mercilere aktarmaktır.

İlgili bütün kişi ve kurumlar, vergi istihbarat uzmanlarına görevlerinin ifası sırasında her türlü yardım ve kolaylığı sağlamakla yükümlüdürler.

Vergi istihbarat uzmanları, en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe uzman yardımcısı olarak alınırlar ve en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak şartıyla Bakanlık merkezinde açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olanlar Vergi İstihbarat Uzmanı kadrosuna atanırlar. Bunların mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, çalışmaları ve yükselmelerine ilişkin usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

 

DEFTERDAR

 

Ek Madde 11 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Defterdar, bulunduğu ilde Maliye Bakanlığının en büyük memuru ve il ve bağlı ilçeler teşkilatının amiri olup, işlemlerin kanun hükümlerine göre yürütülmesi, denetlenmesi, merkez ve taşradan sorulan soruların cevaplandırılması, kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulması, atamaları il ‘e ait merkez ve ba ğlı ilçeler maliye memurlarının sicillerinin tutturulması ile görevli ve sorumludur.

Gerek görülen yerlerde defterdara yeterli sayıda yardımcı verilir.

Vergi dairesi başkanları, dairelerinin yetki ve konularıyla sınırlı olmak üzere defterdarın gelir idaresine ilişkin yetkilerinden Bakanlıkça belirlenenleri kullanırlar.

İl ve ilçe birimlerini defterdar adına kontrol etmek üzere defterdar emrine denetmenler verilebilir.

 

DEFTARDARLIK BİRİMLERİ

 

Ek Madde 12 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Defterdarlık birimleri, defterdarın yönetimi altında gelir, muhasebat, milli emlak ve muhakemat birimleri ile personel müdürlüğünden oluşur.

Büyükşehir belediye sınırları içinde ayrıca ilçe teşkilatı il merkezlerindeki ilçe malmüdürlükleri dışındaki birimler doğrudan doğruya defterdarlığa bağlıdır.

GELİR BİRİMLERİ

 

Ek Madde 13 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Defterdarlık gelir birimleri vergi daireleri ve gelir müdürlüklerinden oluşur.

 

VERGİ DAİRELERİ

 

Ek Madde 14 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Vergi daireleri, defterdarlığa bağlı başkanlık, müdürlük veya bağlı vergi dairesi şeklinde kurulur. İl ve ilçe merkezlerindeki vergi dairelerinin kuruluş şekli, sayısı, faaliyet bölgeleri, bunların hangi vergi, resim ve harçların tahakkuk ve tahsili ile uğraşacakları Bakanlıkça belirlenir.

Vergi dairelerinde, bir başkan veya müdürün yönetimi altında yeterli sayıda yardımcı, şef ve diğer memurlar; bağlı vergi dairelerinde ise, malmüdürünün yönetimi altında şef ve diğer memurlar çalıştırılır. Gerekli görülen vergi dairelerinde gelir uzmanları ve yardımcıları çalıştırılabilir.

Vergi dairesi başkanlıklarında: kurulan bölümleri yönetmekle görevli yeterli sayıda vergi müdürü, vergi dairesi başkanı emrinde çalışan vergi denetmenleri, vergi davalarını takip etmekle görevli hazine avukatları bulunur. Ayrıca başkanlığın işlemlerini yürütmek üzere takdir ve uzlaşma komisyonları kurulabilir.

Vergi daireleri, vergi kanunları ve özel kanunlar ile bu kanunlara dayanılarak Bakanlıkça belli edilen kamu gelirleriyle ilgili mükellefi tesbit, tarh, tahakkuk, tecil, tahsil, terkin, ödeme, iade ve muhasebe işlemlerini; bu işlemlere ilişkin olarak vergi dairesi veya mükelleflerce yaratılan ihtilaflarla ilgili yargı mercii nezdinde Hazineyi temsilen dilek ve savunmalarda bulunulması, gerektiğinde temyiz ve tashihi karar talebinde bulunulması ve yargı kararlarının uygulanması işlemlerini yürütür.

Vergi dairelerinde saymanlık işlemlerinden doğan Sayıştaya hesap verme görevi, başkanlık şeklinde kurulan vergi dairelerinde muhasebe ve tahsilat işlemlerinden sorumlu vergi müdürü; müdürlük şeklinde kurulan vergi dairelerinde vergi dairesi müdürü; bağlı vergi dairelerinde ise malmüdürü tarafından yerine getirilir. İcra memuru ve tahsildarlar, Sayıştaya hesap vermekle yükümlü müdüre karşı sorumludurlar.

Tahakkuk hatalarından doğan mali zararlardan bu işlemleri yapan memurlar, başkanlık şeklinde kurulan vergi dairelerinde tahakkuk işlemlerinden sorumlu vergi müdürü, müdürlük şeklinde kurulan vergi dairelerinde ilgili müdür yardımcısı, bağlı vergi dairelerinde ilgili şef ile birlikte sorumludurlar.

Bakanlık, vergi, resim ve harçlara ilişkin terkin yetkisini kısmen veya tamamen vergi dairesi başkanları ve müdürlerine devredebilir. Vergi dairesi başkanının veya müdürünün yetkilerinden bir kısmı Bakanlığın onayı ile müdür veya müdür yardımcılarına devredilebilir. Bu durumda devredilen işlerden doğacak sorumluluk, yetki devredilenlere aittir. Bu yetki, vergi dairesi başkanı veya müdürünün denetim sorumluluğunu kaldırmaz.

Vergi dairesi başkanlığınca yapılacak ödemelere ilişkin olarak ita amirliği yetkisi vergi dairesi başkanına devredilebilir.

Vergi dairelerinin kuruluş, görev, yetki ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar ile gelirler bölge müdürlükleri ve defterdarlıklarla ilişkileri Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikte düzenlenir.

 

VERGİ DAİRESİ BAŞKANI

 

Ek Madde 15 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Vergi dairesi başkanı, vergi dairesi başkanlığının amiri olup doğrudan defterdara bağlıdır.

Vergi dairesi başkanı ve emrindeki vergi müdürleri, vergi dairesi müdürünün muhtelif kanunlarda yeralan tüm görev, yetki ve sorumluluklarına sahiptirler. Ayrıca, vergi dairesi başkanları bu Kanun Hükmünde Kararname ve diğer kanunlarda gelir müdürüne verilen görev ve yetkileri de kullanırlar.

Vergi dairesi başkanları, vergi incelemesi yetkisini haiz Bakanlık merkez denetim elemanlığı görevinde en az on yıl bulunmuş olanlar arasından atanırlar. Vergi dairesi başkanlıklarında en az 5 yıl vergi müdürü olarak görev yapanlardan yapılacak sınavda başarılı olanlar da vergi dairesi başkanlığına atanabilirler. Bu sınava ait esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.

 

GELİR MÜDÜRLÜKLERİ

 

Ek Madde 16 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

İllerde defterdara bağlı olarak iş hacmi dikkate alınmak suretiyle bir veya birden fazla gelir müdürlüğü kurulur.

Gelir müdürlüğünde, gelir müdürünün yönetimi altında yeterli sayıda müdür yardımcısı, şef ve diğer memurlar çalıştırılır.

Gelir müdürlüklerinin görevleri şunlardır:

a) Bulundukları il ve bağlı ilçelerde vergilendirme ile ilgili soruları defterdar adına cevaplandırmak,

b) Teftişlerde defterdar adına verilecek cevap ve emirleri hazırlamak,

c) Vergi dairelerinden toplanan istatistiki bilgileri il bazında derleyip, Gelirler Genel Müdürlüğüne veya Gelirler Bölge Müdürlüğüne göndermek,

d) Terkini gereken amme alacaklarının terkinini defterdar adına tekemmül ettirerek ilgililere bildirmek,

e) Vergi kanunları ve diğer kanunların gelir müdürlüğüne verdiği işleri yapmak. Gelir müdürü, görevlerin tam ve zamanında yapılmamasından ve verdiği emirlerden doğan Hazine zararından müdür yardımcısı, müdür yardımcısı yoksa servis şefiyle birlikte sorumludur.

 

MUHASEBAT BİRİMLERİ

 

Ek Madde 17 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde; 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Muhasebat birimleri, muhasebe müdürlükleri, saymanlık müdürlükleri ve malmüdürlüklerinden oluşur.

 

MUHASEBE MÜDÜRLÜKLERİ

 

Ek Madde 18 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Muhasebe müdürlükleri, ildeki veya Bakanlığın görevlendirilmesi halinde il dışındaki genel bütçeli dairelerin saymanlık hizmetlerini yürütürler. Ayrıca, görev alanları içindeki her tür saymanlığın Bakanlığa göndereceği dönem sonu ve diğer hesap bilgilerini toplar, kontrol ederek belirlenen usul ve esaslara göre merkeze gönderirler; saymanlıklar arasında koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamak üzere defterdar adına belirlenecek görüş ve önerileri hazırlarlar.

Muhasebe müdürlüğünde bir müdürün yönetimi altında yeterli sayıda müdür yardımcısı ile şef ve diğer personel çalıştırılır.

Muhasebe müdürleri, sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştaya hesap verirler. Ancak, Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde müdür yardımcılarına saymanlık yetki ve sorumluluğu devredilebilir. Bu durumda da muhasebe müdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir bütün olarak Sayıştaya vermeye devam ederler.

 

SAYMANLIK MÜDÜRLÜKLERİ

 

Ek Madde 19 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Saymanlık müdürlükleri, bulundukları yerde bölge müdürlüğü ve baş müdürlük şeklinde örgütlenmiş olan daireler ile askeri birimlerin ve diğer dairelerin saymanlık hizmetlerini ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirirler. Kadroları Maliye Bakanlığına ait olan döner sermaye ve fon saymanlıkları da bulundukları illerdeki defterdarlıklara bağlıdırlar.

Saymanlık müdürlüğünde, bir müdürün yönetimi altında yeterli sayıda müdür yardımcısı ile şef ve diğer personel çalıştırılır.

Saymanlık müdürleri sayman sıfatı ile Sayıştay ‘a hesap verirler.Saymanl ık yetkisi ve sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde müdür yardımcılarına devredilebilir.Bu durumda da saymanlık müdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesabını bir bütün olarak Sayıştay ‘a verme ğe devam ederler.

 

MAL MÜDÜRLÜKLERİ

 

Ek Madde 20 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat, milli emlak ve muhakemat servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği malmüdürlüklerinde yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı çalıştırılabilir.

Malmüdürü, ilçe Maliye teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar.

Malmüdürleri sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştay ‘a hesap verirler. Saymanl ık yetki ve sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde saymanlık müdür yardımcılarına devredilebilir bu durumda da malmüdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir bütün olarak Sayıştay ‘a vermeye devam ederler.

 

MİLLİ EMLAK BİRİMLERİ

 

Ek Madde 21 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Milli emlak birimleri; milli emlak dairesi başkanlığı, milli emlak müdürlüğü ve başkanlık veya müdürlük olmayan yerlerde de malmüdürlüğü milli emlak servislerinden oluşur. Milli emlak birimlerinde milli emlak uzmanı ve yardımcıları çalıştırılabilir.

Milli emlak memuru bulunmayan ilçelerde milli emlak işlemleri görevlendirilecek diğer memurlar tarafından yürütülür.

Bakanlık gerekli görülen il ve ilçelerde bir veya birden fazla sayıda milli emlak dairesi başkanlığı ve milli emlak müdürlüğü kurmaya yetkilidir. Milli emlak birimlerinin kuruluş, görev ve çalışma esasları yönetmelikle düzenlenir.

 

MİLLİ EMLAK BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ

 

Ek Madde 22 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

İl ve ilçe milli emlak birimleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevlerinin il ve ilçeye ilişkin olanlarını yürütür.

İl ve ilçe ayniyat kesin hesapları milli emlak birimlerince hazırlanır. Milli emlak dairesi başkanlığı, milli emlak müdürlüğü ve bunların bulunmadığı yerlerde malmüdürlüğü memurlarından biri ayniyat saymanı olarak görevlendirilir.

Hazine taşınmaz mallarının tescil ve ferağı ile ilgili olarak çeşitli kanunlarda defterdara verilmiş olan yetkiler, milli emlak dairesi başkanına, milli emlak müdürüne, emlak müdürüne veya diğer memurlara devredilebilir.

İlçe kamulaştırma kıymet takdiri komisyonunun maliye üyesi; milli emlak dairesi başkanlığı, milli emlak müdürlüğü, bunların olmadığı yerlerde de malmüdürlüğü memurları arasından seçilir.

Milli emlak dairesi başkanı, milli emlak müdürü ve malmüdürü, milli emlak işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini temin etmek, görev alanındaki milli emlak işlemlerinden doğan hak ve alacakların zamanında tahakkuk ettirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

İlgili memur ve şefler, sözü edilen görevlerin tam veya zamanında yerine getirilmemesinden dolayı tahakkuk noksanından veya zamanında takip ve tahakkuk ettirilmemesi nedeniyle tahsil edilemez bir hale gelmiş Hazine hak ve alacaklarından başkanlık şeklinde kurulan milli emlak birimlerinde emlak müdürü, müdürlük şeklinde kurulan birimlerde müdür yardımcısı, malmüdürlüklerinde malmüdürü ile birlikte sorumludur.

 

MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANI

 

Ek Madde 23 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Milli emlak dairesi başkanı doğrudan defterdara bağlı olup, milli emlak dairesi başkanlığının amiridir. Başkanın emrinde yeteri kadar emlak müdürü, bilgi işlem müdürü ve milli emlak denetmeni bulunur.

Milli emlak dairesi başkanı, görev alanına giren idari davalarda, 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanunun 22 nci maddesindeki "daire amiri" yetkisini haizdir.

Milli emlak dairesi başkanları, Maliye Bakanlığı merkez denetim elemanlığı görevinde en az on yıl bulunmuş olanlar arasından atanır. Milli emlak dairesi başkanlıklarında en az 5 yıl emlak müdürü olarak görev yapanlardan yapılacak sınavda başarılı olanlar da milli emlak dairesi başkanlığına atanabilirler. Bu sınava ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.

 

MUHAKEMAT BİRİMLERİ

 

Ek Madde 24 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

İl muhakemat birimlerinde muhakemat müdürlerinin yönetiminde, muhakemat müdür yardımcıları, müşavir hazine avukatları, hazine avukatları, şef, raportör ve memurlar çalıştırılır.

Muhakemat müdür yardımcıları da 4353 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen temsil yetkisini haizdir.

İl muhakemat birimleri 4353 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde sayılan görevleri yapar. Bakanlıkça verilecek veya devredilecek olan yetkileri kullanırlar.

Muhakemat müdürleri, muhakemat müdür yardımcıları, müşavir hazine avukatları ve hazine avukatları Maliye Bakanlığı ile Hazineyi ilgilendiren işlerde genel bütçe içindeki diğer daireleri idare ve vergi mahkemelerinde vekil sıfatıyla temsil ederler.

 

PERSONEL MÜDÜRLÜKLERİ

 

Ek Madde 25 - (Ek madde: 20/08/1993 - KHK - 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde: 19/06/1994 - KHK - 543/15 md.)

Personel müdürlüklerinin görevleri şunlardır:

a) İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak,

b) İl kadrolarının; dağıtım, tahsis, tenkis ve değişiklikleri ile ilgili tekliflerde bulunmak,

c) Aday memurların eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak; il teşkilatının hizmet içi eğitim planının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulanmasına yardımcı olmak,

d) Defterdarlık personelinin her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin işlemleri yürütmek,

e) Bakanlıkça (Personel Genel Müdürlüğü) verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI VE MALİYE MEMURLARININ YETİŞTİRİLMELERİ

 

Ek Madde 26 - (Ek madde: 22/07/1998 - 4369/85 md.)

Maliye Bakanlığında yardımcı hizmet birimi olarak "Maliye Yüksek E ğitim Merkezi Başkanlığı " kurulmuştur. Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığının görevleri; Bakanlık personelinin çağdaş yönetim teknikleri ve mali mevzuat konularında bilgilerini artırmak, modern kamu yönetiminin gereklerine uygun, yenilikçi ve gelişmeye açık birer yönetici olarak yetiştirilmelerini sağlamak, hizmet içi eğitim faaliyetlerini yürütmek, kurs, panel, konferans ve seminerler düzenlemek, mali idarenin geliştirilmesi konularında araştırma, inceleme ve anketler yapmak, bunları yayımlamak ve önerilerde bulunmak, kamu maliyesi ve ekonomi yönetimi alanındaki gelişmeleri, uygulamaları ve yayımları izlemek ve Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.

Uzmanlık ve denetmenlik yarışma sınavını kazananlar ile yükselme sınavlarında başarılı olan personelin eğitimi Maliye Yüksek Eğitim Merkezinde düzenlenecek özel programlarla yapılır. Eğitim programları, ölçme, değerlendirme, sınav ve diğer hususlara ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.

Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanı müşterek kararname, Başkan Yardımcıları ise Bakan onayı ile atanırlar. Bunlar sırasıyla, Bakanlıktaki Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları için ilgili mevzuatında öngörülen tüm haklardan aynen yararlanırlar. Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi hükümlerine göre veya ders yüklerini tamamlayıp tamamlamadığına bakılmaksızın 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi dikkate alınarak ders ücreti karşılığı öğretim elemanı çalıştırılabilir. Merkezde ücret karşılığı mesleki ders vermek için görevlendirilen Bakanlık personeline 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre ayda 20 saati geçmemek üzere okutmanlar kadar ders ücreti ile sınav ücreti ödenir.

 

GEÇİCİ HÜKÜMLER

 

Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlığına ait kadrolardan Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği, Bankalar Yeminli Murakıpları, Kurul Başkanlığı ve Hazine Kontrolörlerine ait kadrolar dışında kalan kadrolar personeli ile birlikte başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Maliye ve Gümrük Bakanlığına devredilmiş sayılır.

Bakanlığın teşkilat ve kuruluşu bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca genel hükümlere göre yeni kadrolar tesbit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, devredilen kadroların kullanılmasına devam olunur.

Geçici Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile Maliye Bakanlığı ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı memurlarından kadro ve görev ünvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

Maliye ve Gümrük Bakanlığına devredilen kadrolardan Müsteşar ve Müsteşar yardımcıları ile Maliye Bakanlığı ve Gümrük ve Tekel Bakanlığının danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerin genel müdür, daire başkanı, kurul başkanı ve bunların yardımcılarına ait kadrolardan aynı ünvanları taşıyanlar ile aynı mahiyetteki hizmetlerin ifasına yönelik kadrolar şahsa bağlı kadrolar olup, her ne sebeple olursa olsun boşalmaları halinde genel hükümlere göre iptal edilmiş sayılır. Maliye ve Gümrük Bakanı, yeni kadrolar tesbit ve ihdas edilerek gerekli atama işlemleri yapılıncaya kadar bu kadrolarda bulunan memurlardan birini, görevli oldukları birim hizmetlerinin yürütülmesini tedvirle görevlendirilebilir.

Kadro ve görev ünvanları değişenler veya kaldırılanlarla, şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar Bakanlığın Merkez ve Taşra teşkilatında yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü mali ve sosyal haklarıyla durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler.

Yukarıdaki (2) ve (3) üncü fıkrada sayılanların bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atanmaları halinde ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü haklarının bu yeni kadrolarında kaldıkları sürece ödenmesine devam olunur.

Geçici Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlığında istihdam edilen bağlı ve ilgili kuruluş personeli ilgili oldukları kuruluşlara en geç bir yıl içerisinde iade edilir.

Geçici Madde 4 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 5 - Bakanlık taşra ve yurtdışı teşkilatı ve bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 34. ve 35 inci maddelerinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler, mevcut taşra ve yurtdışı teşkilatı yürütülmeye devam olunur.

Geçici Madde 6 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık Merkez Teşkilatında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.

Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir. Bu süre içerisinde Bakanlık kadrolarını, bu Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen teşkilat yapısına uygun hale getirmek üzere, bakanlığın teklifi, Devlet Personel Dairesinin görüşüne dayanılarak kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolarda sınıf, ünvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Geçici Madde 7 - (Ek madde: 08/06/1984 - KHK - 207/10 md.)

Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılmış birimlerde görevli personel durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslara bağlı olarak saklı tutulur.

 

YÜRÜRLÜK:

 

Madde 47 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME:

 

Madde 48 - Bu Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

KHK YE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

 

1 02/07/1993 TARİH VE 484 SAYILI KHK ‘N İN GEÇİCİ MADDELERİ:

 

Geçici Madde 1 - Diğer mevzuatta Maliye ve Gümrük Bakanlığına yapılmış olan atıflar, hizmetin özelliğine göre bu Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümlerine yapılmış sayılır.

 

Geçici Madde 2 - Ekli (I) sayılı listede belirtilen kadrolar iptal edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin Maliye Bakanlığı bölümünden çıkarılmış, ekli (2) sayılı listede ihdas edilen kadro adı geçen bölüme eklenmiştir.

Kadroları kaldırılanlar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilirler. Bunların eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, hertürlü zam ve tazminatları ile diğer özlük hakları şahıslarına bağlı olarak devam eder.

Ancak, bunların atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlarının toplamı eski kadrolardan almakta olduğu aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlardan az olduğu takdirde, aradaki fark tazminat olarak ödenir.

 

Geçici Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin, bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Sözü edilen tüzük ve yönetmelikler en geç altı ay içinde çıkartılır.

 

Geçici Madde 4 - (Mülga madde: 20/03/1997 - KHK - 570/14)

 

Geçici Madde 5 - En az 15 yıldan beri Maliye ve Gümrük Bakanlığının maliye kesiminde çalışanlardan 42 nci maddenin (b) bendinde öngörülen öğrenim dallarına bakılmaksızın dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar aynı bentte belirtilen görevlere atanabilirler.

2 19/06/1994 TARİH VE 543 SAYILI KHK ‘N İN MADDE VE GEÇİCİ MADDELERİ:

Madde 16 - 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvelin Maliye Bakanlığına ait bölümünden ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar çıkarılmış; ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek Maliye Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.

Madde 17 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesi "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün (a) bendinin değişik 11 inci fıkrasına "Devlet Bütçe Uzman Yard ımcıları, "ibaresinden sonra gelmek üzere "Devlet Muhasebe Uzman Yard ımcıları, Devlet Gelir Uzman Yardımcıları, Devlet Malları Uzman Yardımcıları, Maliye Uzman Yardımcıları, Vergi İstihbarat Uzman Yardımcıları, Gelir Uzman Yardımcıları, Milli Emlak Uzman Yardımcıları " ve "Devlet Bütçe Uzmanl ığına " ibaresinden sonra gelmek üzere "Devlet Muhasebe Uzmanl ığına, Devlet Gelir Uzmanlığına, Devlet Malları Uzmanlığına, Maliye Uzmanlığına, Vergi İstihbarat Uzmanlığına, Gelir Uzmanlığına, Milli Emlak Uzmanlığına " ibaresi eklenmiştir.

Madde 18 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli II sayılı ek gösterge cetvelinin "4 Başbakanlık ve Bakanlıklarda" bölümünden "Gelirler Bölge Müdür Yard ımcısı, Vergi Dairesi Başkan Yardımcısı, Milli Emlak Dairesi Başkan Yardımcısı " ünvanlar ı, I sayılı ek gösterge cetvelinin "IGenel İdare Hizmetleri Sınıfı " bölümünün "h" f ıkrasından "Muhasebe Denetmenleri, Vergi Denetmenleri, Milli Emlak Denetmenleri" ünvanlar ı çıkarılmış aynı yere "Maliye Uzman ı " ünvan ı eklenmiş, aynı "h" f ıkrasının sonuna "En az 3 y ıl süreli yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokulu bitirerek yapılacak sınav sonunda denetmen yardımcısı kadrolarına atanmış ve en az 3 yıl bu kadrolarda çalıştıktan sonra, bu süredeki çalışmaları olumlu bulunmak kaydıyla Muhasebe Denetmeni, Vergi Denetmeni ve Milli Emlak Denetmeni kadrosuna atanmış olanlar " ibaresi ilave edilmiştir.

Madde 19 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü maddesinden sonra gelen "Zam ve Tazminatlar" başlıklı Ek Maddesinin "II. Tazminatlar" k ısmının (A) bölümünün (h) bendine "Maliye Bakanl ığı Muhasebe, Vergi ve Milli Emlak Denetmenleri ile bunların yardımcıları " ibaresi: ayn ı bölümün (i) bendine "Devlet Bütçe Uzmanlar ı " ibaresinden sonra gelmek üzere "Devlet Muhasebe Uzmanlar ı, Devlet Gelir Uzmanları, Devlet Malları Uzmanları, Maliye Uzmanları, Vergi İstihbarat Uzmanları, Gelir Uzmanları, Milli Emlak Uzmanları " ibaresi eklenmiştir.

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

 

Madde 20 - 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ve 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeler sonucunda kadroları kaldırılanlar, Bakanlıkta boş bulunan durumlarına uygun diğer kadrolara en geç 6 ay içinde atanırlar ve bu süre içinde her türlü mali haklarını eski kadrolarına göre almaya devam ederler.

Bunların atandıkları yeni kadrolarına ait her türlü ödemeler dahil maaşlarının net tutarı, eski kadrosunda en son ayda ödenen her türlü ödemeler dahil maaşının net tutarından az ise aradaki fark giderilinceye kadar hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmadan tazminat olarak ödenir.

Yurtdışı teşkilatı kadrolarındaki "Maliye ve Gümrük Müşaviri" ünvan ı "Maliye Müşaviri" olarak de ğiştirilmiş ve halen Maliye ve Gümrük Müşavir kadrolarında bulunan personel başka bir işleme gerek kalmaksızın Maliye Müşaviri kadrolarına atanmış sayılır.

Maliye Bakanlığı yurtdışı teşkilatındaki yedi müşavir üç ataşe kadrosu Gümrük Müsteşarlığının yurtdışı teşkilatı kuruluncaya kadar, halen dolu olanlardan Gümrük kökenli personel dahil bu Müsteşarlık personelinden atama yapılmak suretiyle kullanılır.

 

Geçici Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihte Muhasebe, Vergi ve Milli Emlak Denetmeni veya Denetmen Yardımcısı kadrolarında görev yapmakta olup bu kadrolara atandıktan sonraki çalışmalar olumlu bulunanlardan bu kadrolarda geçen hizmet süreleri,

a) Üç yıldan az olanlar sırasıyla Muhasebe Denetmen Yardımcısı, Vergi Denetmen Yardımcısı ve Milli Emlak Denetmen Yardımcısı kadrolarına,

b) Üç yıdan fazla olanlar sırasıyla Muhasebe Denetmeni Vergi Denetmeni ve Milli Emlak Denetmeni kadrolarına atanmış sayılırlar

Bunlardan (b) bendinde belirtilenlerin ek gösterge ödemelerinde üç yıl yardımcılık kadrosunda görev yapmış olma şartı aranmaz, (a) bendinde belirtilenlerin Kontrol Memurluğu kadrolarında geçmiş olan süreleri Denetmen Yardımcılığında geçmiş sayılır.

Maliye Müfettiş Yardımcısı, Hesap Uzman Yardımcısı veya stajyer Kontrolör kadrolarında görev yapmakta iken çeşitli nedenlerle Denetmen ve Denetmen Yardımcısı kadrolarına atanmış olanların, sözkonusu kadrolarda geçirdikleri süreler Denetmen Yardımcısı kadrolarında geçmiş sayılır.

 

Geçici Madde 3 - Bakanlık için meslek memurları yetiştirmek üzere açılmış bulunan Ankara ve İzmir Maliye Meslek Liseleri, Bakanlıkça uygun görülecek tarihe kadar Personel Genel Müdürlüğüne bağlı olarak öğretime devam ederler.

Okulların kapatılması halinde, bu okullara tahsis edilmiş olan taşınır ve taşınmaz mallar, Bakanlığın diğer birimlerinde ihtiyaç duyulan hizmetler için kullanılmak üzere tahsis edilir.

 

Geçici Madde 4 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin, bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Sözü edilen tüzük ve yönetmelikler en geç altı ay içinde çıkarılır.

 

Geçici Madde 5 - Milli Emlak Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinde; 31/12/1998 tarihine kadar zorunlu ve özel durumlara mahsus olmak ve kadastro işlemleri, imar uygulamaları, taşınmaz malların mahalli tesbitlerinin yapılması, bilgisayar sistemlerinin kurulması, kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz mallarının envanterinin yapılması amacıyla genel ve katma bütçeli idarelerde çalışan mühendis tekniker ve teknisyenler ilgili kuruluşların muvafakatı alınarak özlük haklarını kendi kurumlarından almak ve maliye memurlarının aldığı ek ücret ve ödemelerden Bakanlıkça uygun görülecek miktar ve oranda yararlandırılmak suretiyle geçici olarak çalıştırılabilirler.

 

{ EK - 1 SAYILI CETVEL }

 

EK - 1 SAYILI CETVEL

(Değişik cetvel: 20/08/1993 - KHK - 516 ; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve

E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen cetvel: 19/06/1994 - KHK - 543)

 

MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI

 

Danışma ve Müsteşar Müsteşar Yrd. Anahizmet Birimleri Denetim Birimleri Yardımcı Birimler

------------ ------------------ -------------------------- ---------------------- ----------------------

Müsteşar Müsteşar Yrd. 1-Başhuk.Müş.ve 1-Maliye Teftiş 1-Personel Gn.Md.

Muhakemat Gn.Md. Kurulu Bşk.

Müsteşar Yrd. 2-Bütçe ve Mali 2-Hesap Uzmanları 2-İdari ve Mali

Kontrol.Gn.Md. Kurulu Bşk. İşler Dai.Bşk.

Müsteşar Yrd. 3-Muhasebat Gn.Md. 3-Arş.Planlama ve Koor- 3-Bilgi İşlem Dai.Bşk.

dinasyon Kurulu Bşk.

Müsteşar Yrd. 4-Gelirler Gn.Md. 4-Bakanlık Müş. 4-Savunma Sekreterliği

Müsteşar Yrd. 5-Milli Emlak Gn. 5-Basın ve Halk. 5-Özel Kalem Müdür Md. İliş.Müşavirliği

6-Tas.işl.Döner Serm.

İşletmeleri Gn.Md.

7-Av.Top.ve Dış ilş.

Dai.Bşk.

EK - 2 SAYILI CETVEL

(Ek cetvel: 20/08/1993 - KHK - 516; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen cetvel: 19/06/1994 - KHK - 543)

MALİYE BAŞKANLIĞI KURULACAK KURUMLAR

Kurumlar

1 - Başbakanlık

2 - Milli Savunma Bakanlığı

3 - İçişleri Bakanlığı

4 - Maliye Bakanlığı

5 - Milli Eğitim Bakanlığı

6 - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

7 - Sağlık Bakanlığı

8 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

9 - Karayolları Genel Müdürlüğü

10 - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

11 - Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

EK - 3 SAYILI CETVEL

(Ek cetvel: 20/08/1993 - KHK 516; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen cetvel: 19/06/1994 - KHK - 543)

 

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLER BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNİN MERKEZLERİ VE KAPSADIĞI İLLER

 

Bölge Müdürlüğü Merkezi : Kapsadığı İller

1) Adana : Adana, Gaziantep, Hatay, İçel, Kayseri, Kahramanmaraş, Niğde

2) Ankara : Ankara, Afyon, Aksaray, Çankırı, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Sivas, Yozgat

3) Antalya : Antalya, Burdur, Denizli, Isparta

4) Bursa : Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya

5) Edirne : Edirne, Kırklareli, Tekirdağ

6) Erzurum : Erzurum, Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Van

7) İstanbul Avrupa Yakası : İstanbul Avrupa Yakası

8) İstanbul Asya Yakası : İstanbul Asya Yakası

9) İzmir : İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Uşak

10) Kocaeli : Kocaeli, Bartın, Bolu, Sakarya, Zonguldak

11) Malatya : Malatya, Adıyaman, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli

12) Samsun : Samsun, Amasya, Çorum, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Trabzon

 

http://www.idealhukuk.com/index.asp

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

MEVZUAT LİSTESİ

 
Copyright © 2007-2021
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.