TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

16 EKİM 2021 CUMARTESİ  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      383 SAYILI ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI KURULMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Resmi Gazete Tarihi:
Resmi Gazete Sayısı:

383 SAYILI ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI KURULMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 

 

Kanun Hük. Kar.nin Tarihi    : 19/10/1989,  No : 383   

Yayımlandığı R. G. Tarihi    : 13/11/1989,  No :20341        

                                  

I. BÖLÜM             

Amaç, Kapsam, Tanımlar

 

AMAÇ    

Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı 2872 sayılı Çevre Kanununun 9.maddesine göre "Özel Çevre Koruma

Bölgesi" olarak ilan edilen ve edilecek alanların sahip olduğu çevre değerlerini korumak ve mevcut çevre sorunlarını gidermek

için tüm tedbirleri almak, bu alanların koruma ve kullanma esaslarını belirlemek, imar planlarını yapmak, mevcut her ölçekteki

plan ve plan kararlarını revize etmek ve re‘sen onaylamak üzere Çevre Bakanlığına bağlı ve Tüzel Kişiliğe sahip Özel Çevre

Koruma Kurumu Başkanlığının kurulması ile bu Kurumun teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.(2)  

Kurumun yönetimine ve işletilmesine dair temel ilkeler şunlardır:    

    a) Milletlerarası koruma sözleşmeleri ve Çevre Mevzuatı da dikkate alınarak Bölgedeki koruma ve kullanma esaslarını tesbit

etmek ve yeni düzenlemeler yapmak.       

    b) Bölgenin bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı doğrultusunda korunması için her türlü icraatta bulunmak, araştırma

ve incelemeleri yapmak ve yaptırmak, gerektiğinde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili dernekler ve milletlerarası

kuruluşlarla işbirliği sağlamak.    

 

KAPSAM     

Madde 2 - Bakanlar Kurulunca ilan edilen ve ilan edilecek "Özel Çevre Koruma Bölgeleri" hakkında bu Kanun Hükmünde

Kararnamenin hükümleri uygulanır.        

Bölgede yapılan tahsisler, verilmiş ön izinler ile mevcut her ölçekteki plan kararları konusunda bu Kanun Hükmünde

Kararnamenin ilgili hükümleri uygulanır. 

 

TANIMLAR

Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen deyimlerden; 

    a) (Değişik : 9/8/1991 - KHK - 444/2 md.) Kurul; Çevre Bakanlığı Yüksek Çevre Kurulunu,    

    b) Kurum; Özel Çevre Koruma Kurumunu,              

-------------------------                                                       

(1) Bu KHK‘nin adı 9/8/1991 tarih ve 444 sayılı KHK‘nin 1. maddesi ile Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına

Dair Kanun Hükmünde Kararname olarak     değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.     

(2) Bu fıkrada geçen "Başbakanlığa bağlı" ibaresi 9/8/1991 tarih ve 444 sayılı KHK‘nin 7 nci maddesi ile "Çevre Bakanlığına

bağlı" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.         

 

    c) Başkanlık; Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığını,       

    d) Başkan; Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanını, 

    e) Bölge; Bakanlar Kurulu tarafından kara ve deniz sınırları belirtilen Özel Çevre Koruma alanını, 

    f) Hassas Zon; Özel Çevre Koruma BÖlgesi içinde yer alan ve Başkanlıkça düzenlenen planlarda özel işaretlerle gösterilen;

niteliğine göre tesbit edilen tedbirlerle zaman, mekan ve faaliyet türleri açısından çok kısıtlı kullanımlara izin verilen ve gerekli

sayı ve nitelikte özel personel tarafından kontrol edilen doğal rezerv alanını,  ifade eder.   

                                 

 II.  BÖLÜM           

                                 

 TEŞKİLAT      

    Merkez Teşkilatı   

    Madde 4 - Kurumun Merkez Teşkilatı Kurul, ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı birimlerden oluşur.(1)

    Kurumun merkez teşkilatı ekli cetvelde gösterilmiştir.                     

    Taşra Teşkilatı

    Madde 5 - Başkanlık genel hükümlere göre taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

 

                                  

 III.  BÖLÜM  

 

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURULU (2)  

    Kurul 

    Madde 6 - (Mülga : 9/8/1991 - KHK - 444/7 md.) 

    Kurulun Görevleri ve yetkileri  

    Madde 7 - (Mülga : 9/8/1991 - KHK - 444/7 md.)                                                                                      

 

                                    

IV. BÖLÜM   

                                   

BAŞKANLIK  

 

    Başkan 

    Madde 8 - (Değişik birinci fıkra : 9/8/1991 - KHK - 444/3 md.) Kurum Başkanı Çevre Bakanının teklifi üzerine müşterek kararla

atanır; Kurumun en üst amiridir ve Kurumun hizmetini mevzuata, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık

programlara uygun olarak yürütmekle ve Kurumun faaliyet alanına giren konularda diğer yurt içi ve uluslararası kuruluşlarla

işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasında 1173 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yardımcı olmakla görevli ve Çevre

Bakanına karşı sorumludur.  

    Başkan Bölge sınırları dahilinde görevlendirilmek üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 8/B maddesi gereğince Valilik

emrine eleman atayabilir. 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama  Usulüne İlişkin Kanun hükümleri dışında kalan

memurların atama işlemlerini yapar ve Kurumun ita amiridir. 

    Başkan Yardımcısı 

    Madde 9 - Kurumda, Başkanlığın ana hizmet birimleri ile, danışma ve yardımcı birimleri arasında koordinasyonu sağlamak ve

bu birimlerin denetiminde Başkana yardımcı olmak üzere bir başkan yardımcısı görevlendirilebilir.        

----------------------           

(1) Bu fıkrada geçen "Özel Çevre Koruma Kurulu" ibaresi 9/8/1991 tarih ve 444  sayılı KHK‘nin 7 nci maddesi ile "Kurul"

olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.   

(2) Bu KHK‘nin Özel Çevre Koruma Kurulu başlıklı, III numaralı bölümü 9/8/1991 tarih ve 444 sayılı KHK‘nin 7 nci maddesi ile

yürürlükten kaldırılmıştır.                                                                                  

   

BAŞKANLIĞIN GÖREV VE YETKİLERİ   

    Madde 10 - Başkanlık, Kurulun kararlarını da dikkate alarak aşağıdaki görevleri yapar:  

    a) Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen alanların doğal güzellikleri ve tarihi kalıntılarının ekolojik dengesinin

korunması hususunda her türlü araştırma ve incelemeleri yaptırarak, gerekli tedbirleri alır veya aldırır. 

    b) Bölge ile ilgili her ölçekteki yeni plan ve projeyi re‘sen onaylar.  

    c) Kurulca belirlenen esaslar doğrultusunda hangi çeşit tesislerin nerelerde yapılacağına, bu konuda ilgililere taşınmaz mal

tahsisine ilişkin kararları yürürlükteki mevzuata göre alır ve uygulanmasını sağlar.  

    d) Kurulun kararlarına ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak taşınmaz malların kamulaştırılması için gerekli işlemleri yapar.

    e) Bölgede her ölçekteki planlarla günübirlik alan olarak ilan edilen özel mülkiyet dışındaki alanların ve kumsalların irtifak

hakkı Başkanlığa geçer. Başkanlık bu yerleri işletir veya işletilmesini sağlar.    

                                 

 V. BÖLÜM    

                             

ANA HİZMET BİRİMLERİ   

    Madde 11 - Başkanlığın ana hizmet birimleri şunlardır:  

    a) Etüt Plan Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı   

    b) Çevre Koruma Araştırma ve İnceleme Dairesi Başkanlığı  

    Etüt Plan Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı 

    Madde 12 - Etüt Plan Proje Uygulama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:   

    a) Bölgenin, varsa; çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planları ile revizyonlarının, tamamen veya kısmen, plan

değişiklikleri dahil ada ve parsel bazına kadar imar mevzuatındaki plan yapım ve teknik esaslarına göre yeniden incelenmesini,

doğal çevreyi olumsuz yönde etkileyeceği belirlenen projelerin yeniden yapılmasını, yerli ve yabancı kişilere yaptırılmasını

veya değiştirilmesini;yoksa; gerekli görülen her ölçekteki yeni plan ve projelerin imar mevzuatındaki teknik esaslara göre

yapılmasını veya yaptırılmasını sağlar. 

    b) Kamu Kurumu ve Kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılacak enerji, sulama, ulaştırma, orman yolu ve benzeri tesisler ile

tabi kaynak kullanım tesisleri ve bunların müştemilatının Koruma ve Kullanma Esaslarına uygunluğunu inceler ve görüşünü

Başkanlığa bildirir. 

    Koruma alanlarında inşaat sezonlarının başlangıç ve bitiş tarihlerini tesbit ederek Başkanlığa bildirir.             

    c) Belediye sınırı ve mücavir alanları ile köy yerleşik alanlarının belirlenmesi aşamasında, bu kararların koruma ve kullanma

esaslarına uygunluğunu inceler ve görüşünü Başkanlığa bildirir. 

    d) Haritası olmayan alanlar için harita yapar veya yaptırılmasını sağlar. Plan yapılması için gerekli haritaları ilgili Kamu ve

Kurum Kuruluşlarından temin eder.       

    e) Bölgede altyapıyı planlar, altyapı proje ve tesislerini yapar veya yaptırılmasını temin eder.                   

    f) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapar,     

 

    Çevre Koruma Araştırma ve İnceleme Dairesi Başkanlığı   

    Madde 13 - Çevre Koruma Araştırma ve İnceleme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:  

    a) Bölgede taraf olduğumuz Uluslararası sözleşmeler ve Ulusal mevzuatla koruma altına alınan tarihi eserler ile canlı ve

cansız varlıkların korunması için gerekli tedbirleri Başkanlığa teklif eder.     

    b) Kara, kıyı, akarsu, göl ve deniz kaynaklarının verimliliklerinin korunması, geliştirilmesi ve tüketilmiş stokların yeniden

kurulması için gerekli araştırma ve incelemeleri yapar veya yaptırılmasını temin eder.    

    c) Bölgedeki sosyal ve ekonomik aktiviteler ile bu aktivitelerdeki gelişmelerin incelenmesini sağlar, bundan çıkardığı

sonuçları koruma açısından değerlendirerek Başkanlığa bildirir.             

    d) Bölgedeki kara ve su avcılığı ile ilgili korumaya yönelik tedbirleri İl Av Komisyonuna bildirmek üzere Başkanlığa teklif

eder.

    e) Bölgenin özelliklerine göre Bölgedeki mahalli araştırma ve ölçmelere ait araç ve gereci olan Kurumlardan da yararlanarak

kirlenme standartlarını belirler.         

    f) Bölgede her türlü alıcı ortamın kirlenmeden korunması amacıyla, ilgili mevzuata göre tesbit edilen kirletici tesisleri

Başkanlığa bildirir.           

    g) Belediye ve mücavir alanlar dışındaki alanlarda çöp toplama işlerinin Valiliklerle birlikte organize edilmesi için gerekli ön

çalışmaları yapar.      

    h) 1/25.000 ölçekli planlarda hassas zon olarak gösterilerek onaylanan Bölgedeki faaliyetleri izler, bu zonlar içinde bulunan

planlarla fonksiyon getirilen kamu mülkiyetindeki alanların işletilmesini ve denetlenmesini sağlar.    

    ı) Gemi, yat ve benzeri deniz araçlarının Bölgedeki geçişlerini düzenler ve bölgeye zarar verecek boşaltma ve atık tasfiyesi

eylemlerini izler ve bunlar hakkında cezai işlemlerin uygulanması için gerekli evrakı tanzim ederek Başkanlığa sunar.  

    j) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapar.        

                                

VI. BÖLÜM                   

                               

DANIŞMA BİRİMİ         

 

    Danışma Birimi      

    Madde 14 - Başkanlığın Danışma Birimi Hukuk Müşavirliğidir.        

    Madde 15 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:      

    a) Başkanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali  ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında

görüş bildirir.         

    b) Başkanlığın menfaatlerini koruyucu anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında alır, anlaşma ve sözleşmelerin

bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olur. 

    c) Başkanlığı Adli ve İdari davalarda temsil eder.

    d) Başkanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla

gerekli hukuki teklifleri hazırlar  ve Başkana sunar. 

    e) Başbakanlık, Bakanlıklar ve Bakanlık Kuruluşları tarafından hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki

açıdan inceleyerek görüşlerini bildirir.

                                     

VII. BÖLÜM    

                                   

YARDIMCI BİRİMLER     

 

    Yardımcı Birimler          

    Madde 16 - Başkanlığın yardımcı birimleri şunlardır:      

    a) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı   

    b) Personel Dairesi Başkanlığı             

    İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı        

    Madde 17 - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:  

    a) Gerekli hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların yürürlükteki mevzuata

uygun olarak kamulaştırılması işlemlerini yürütür.        

    b) Her türlü tesisten ve yatlardan alınacak ücretleri Başkanlığa teklif eder. Bu ücretlerle ayrıca çöp toplama dahil verilecek

diğer hizmetlerden mevzuatına göre alınacak ücretleri tahsil eder.       

    c) Başkanlık için ihtiyaç duyulan araç, gereç ve malzemeyi temin eder.  

    d) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin satın alma işlemlerini yürütür.        

    e) Temizlik,aydınlatma, ısıtma,bakım ve onarım, taşıma hizmetlerini yürütür.

    f) Başkanlık personelinin ve ailesinin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlar.  

    g) Sosyal Tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili işlemleri düzenler.  

    h) Başkanlığın tahakkuk işlerini yürütür.  

    ı) Genel evrak ve dosyalama işlerini yürütür.

    j) Gerektiğinde her çeşit araştırma, proje taahhüt işlemlerinin sözleşme ile yaptırılmasını temin eder.

    k) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapar.    

    Personel Dairesi Başkanlığı      

    Madde 18 - Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

    a) Başkanlığın insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapar, personel sisteminin geliştirilmesi ile

ilgili teklifleri hazırlar.  

    b) Başkanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütür.     

    c) Personelin eğitim planını hazırlar, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenler ve uygular.   

    d) Başkanlıkça verilen benzeri işleri yapar.                   

                                

 

 

 

VIII. BÖLÜM                

                          

KORUMA VE YAPILAŞMA ESASLARI   

 

GENEL ESASLAR         

    Madde 19 - Bölgede yapılacak her türlü yapı ve tesis Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde Başkanlığın iznine ve

denetimine tabidir.      

    a) Yapılan tahsisler, verilmiş ön izinler ve ruhsatlar ile her ölçekteki projeler Başkanlığın amaç ve ilkeleri doğrultusunda

yeniden değerlendirilir. Bölge içerisinde uygulanmakta olan planlar için kat ve yoğunluk sınırlaması konulabilir. Kanalizasyon

atık ve artıklarının çevreyi ve denizi kirletmeyecek şekilde yapılması mecburidir. Altyapı atık ve artıkların arıtılmasını veya açık

denize atılmasını sağlayacak şekilde düzenlenir.             

    b) Bölge sınırları dahilinde Belediye ve mücavir alanlar dışında, köy yerleşik alanları içinde ve civarında ve mezralarda

yapılacak konut, hayvancılık veya tarımsal amaçlı yapılar için Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden inşaat ve iskan ruhsatı

alınması gerekir.                        

    c) Doğayı bozmamak ve doğa ile uyum sağlamak ve kıyı mevzuatına aykırı olmamak şartıyla restoran, kafeterya, büfe,plaj,

satış yeri, ofis, iskele, yat ikmal, bakım ve onarım yerleri ile bölgenin gerektirdiği diğer tesisler, günübirlik hizmet tesisleri ve

müştemilatı ile yat yolcularının kısa süre içinde  dinlenmesini sağlamak üzere az sayıda sınırlı yatak kapasitesine sahip

yat-oteller (yatel) için inşaat ve işletme izni verilebilir.    

    d) Mevcut nazım ve uygulama imar planlarına ve mevzuata aykırı hertürlü yapı 3194 Sayılı İmar Kanunundaki esaslar

dahilinde yıktırılır. Mevzuata aykırı yapının inşaasının durdurulması veya yıktırılması için gerekli işlemler ilgili kuruluşlarca

yürütülür. Kanunda öngörülen sürelerde yıktırılmayan yapılar Bakanlıkça masrafı yapı sahibinden alınarak, Bölgedeki Kamu

Kurum ve Kuruluşlarının imkanlarından yararlanmak suretiyle yıktırılır. İşlemleri geciktiren sorumlular hakkında kanuni takibat

yapılır.                                                 

    e) Bölge sınırları dahilinde madencilik faaliyetlerinde bulunulması, taş ve kum ocağı işletilmesi ile deniz doldurulmak suretiyle

kıyı genişletilmesi yapılabilmesi için Başkanlıktan izin alınması gerekir.          

    Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce başlayıp, halen devam etmekte olan madencilik faaliyetleri, taş ve kum ocağı

işletmeleri koruma ve kullanma esasları yönünden Başkanlıkça yeniden değerlendirilir. 

    f) 2863 Sayılı Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde Sit kararları saklıdır. Ancak Kurumca hazırlanan

plan ve projelere göre gerektiğinde Sit kararı içinde yer alabilecek yeni yapılaşmalara ilişkin bina yüksekliği, taban alanı ve kat

alanı katsayısı gibi değerlerde azaltmaya gidilebilir; veya  bu yapılaşma şartları tümüyle kaldırılabilir. Yapılan veya revize edilen

planların hazırlanması aşamasında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulundan görüş alınır. Yüksek Kurul da Sit

alanlarının iptalinden ve tescilinden önce Başkanlıktan görüş ister.                      

    g) Kamu kuruluşlarınca bu alanlarda yapılacak her türlü yapı ve tesis için  Başkanlığın görüşü alınır.  

    h) Bölgede 6831 Sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi gereğince bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak

kaybettiğinden orman sınırları dışına  çıkartılan alanlar hakkında Başkanlığa bilgi verilir.        

    (Değişik: 9/8/1991-KHK-444/4 md.) Başkanlık aynı kanunun 3. maddesine göre orman rejimine alınması gerekli görülen

alanları Bakanlar Kuruluna teklif edilmek üzere Çevre Bakanlığı‘na sunar.               

 

    ı) Koruma ve yapılaşma esaslarına dair diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.        

                                  

 IX. BÖLÜM                       

                            

PERSONELE İLİŞKİN HÜKÜMLER    

   

KADROLAR        

    Madde 20 - (Değişik: 9/8/1991 - KHK - 444/5 md.)    

    Kadroların tespit, ihdas, kullanım ve iptali ile kadrolara ait diğer hususlar 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun

Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.   

    

YETKİ VE SORUMLULUK   

    Madde 21 - Başkanlık ve Taşra Teşkilatının her kademesindeki yöneticileri, yapmakta yükümlü bulundukları hizmet veya

görevleri emir ve direktiflere, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürümekten üst kademeye karşı

sorumludur.                             

                               

 X. BÖLÜM   

                           

 ÖZEL ÇEVRE KORUMA FONU  

    Özel Çevre Koruma Fonu   

    Madde 22 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesinde belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek, Bölgenin sahip olduğu

çevre değerlerini korumak ve çevre  sorunlarını gidermek amacıyla T.C. Merkez Bankası nezdinde Başkanlığa bağlı Özel Çevre

 Koruma Fonu kurulmuştur.      

    Fon‘un Gelirleri:     

    a) Çevre Bakanlığı bütçesinden Fon‘a aktarılacak meblağlar,(1) 

    b) Her türlü tesis ve yatlardan alınacak ücretler,   

    c) Fon‘dan verilecek kredilerden alınacak faizler ve diğer faiz gelirleri, 

    d) Her türlü yardım ve bağışlar ile iç ve dış krediler,  

    e) Diğer fon‘lardan bu fon‘a aktarılacak gelirler ile Çevre Kirliliğini  Önleme Fon‘unun yıllık gelirlerinin % 20‘si,   

    f) Kira ve işletme gelirleri, Bölgedeki diğer günübirlik alan olarak işletilen alanların gayri safi gelirlerinin % 35‘i,         

---------------------------------------------                                  

(1) Bu fıkrada geçen "Başbakanlık" ibaresi 9/8/1991 tarih ve 444 sayılı KHK‘nin 7 nci maddesi ile "Çevre Bakanlığı" olarak

değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.   

    g) Her türlü tanıtım, basım ve yayım işlerinden elde edilen gelirler,   

    h) İmar planları yapımına ve harita yapımına iştirak bedelleri,    

    ı) (Mülga: 9/8/1991 - KHK - 444/7md.)

    Fon‘un Kullanılması   

    Madde 23 - Fon‘un ita amiri Kurum Başkanıdır.  

 

    (Değişik: 9/8/1991-KHK-444/6 md.) Bu Fon‘un kullanılması 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet

İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

    Fon‘un gelir ve giderlerine ilişkin hesaplar Başbakanlık Yüksek Denetleme  Kurulunca denetlenir.     

    (Değişik: 9/8/1991-KHK-444/6md.)  Fon‘un kullanılmasına dair diğer hususlar Çevre Bakanlağınca çıkarılacak yönetmelikle

düzenlenir.       

 

    (Değişik cümle: 9/8/1991-KHK-444/6 md.) Fon aşağıdaki amaçlar için Çevre Bakanının onayı ile kullanılabilir.  

    a) Bölgenin korunması için araştırma faaliyetleri,                   

    b) Tesisler ve altyapı tesislerinin yapılması, yaptırılması veya onarımı, bölgenin temizlenmesi,            

    c) Personel yetiştirme ve eğitim faaliyetleri ile Bölgedeki araştırma, tanıtım ve denetim giderleri, 

    d) Teknoloji ve proje satınalınması,              

    e) Proje yarışmaları düzenlenmesi,                

    f) Başkanlığın Bölgedeki hizmetleri ile ilgili her türlü tesisi yapacak gerçek ve tüzel kişilere kredi yardımı,       

    g) Bölgenin korunması ve iyileştirilmesi için her türlü araç-gereç, malzeme, tüketim malları ve hizmet alımı,   

    h) Çevre Tanzimi, 

    j) Hayvan ve bitki nesillerinin korunması ve ıslahı için yapılacak çalışmalar,  

    k) Kira giderleri,  

    l) (Mülga: 9/8/1991 - KHK - 444/7 md.)    

                                  

XI. BÖLÜM   

                               

DİĞER HÜKÜMLER

    Yönetmelikler     

    Madde 24 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü yönetmelikler, Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı

tarihten itibaren 6 ay içinde Çevre Bakanlığınca çıkarılır.(1)         

    Uygulanmayacak Hükümler  

    Madde 25 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulandığı Bölgede;     

    a) 2872 Sayılı Çevre Kanunu ile Çevre Müsteşarlığına verilen yetkiler Başkanlığa geçer.     

    b) 3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu‘nun 2. maddesinin I/c fıkrasındaki "kaplumbağaların her vakit avlanabileceğine" dair

hükmü,               

-----------------------------------------------                                

(1) Bu maddede geçen "Başbakanlıkça" ibaresi,9/8/1991 tarih ve 444 sayılı KHK‘    nin 7 nci maddesi ile "Çevre Bakanlığınca"

olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.                                                               

    c) 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‘nun, 3386 Sayılı Kanunun 14. maddesi ile değişik 57/d maddesi

hükmü,   uygulanmaz,               

    Aykırı Hükümler 

    Madde 26 - Diğer Kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri Özel Çevre Koruma Bölgelerinde

uygulanmaz.     

    Geçici Madde 1 - 6831 Sayılı Orman Kanunu uyarınca yapılan tahsisler ile 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu çerçevesinde

çıkarılan kararnamelerin eki krokilerde belirtilen yerlerle ilgili düzenlemeler, bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden

değerlendirilir.        

    Bu alanlarda ön izin verilen veya kesin tahsis yapılmış olanlar ile özel mülkiyetteki projelerin, bu Kanun Hükmünde

Kararnameye göre hazırlanacak çevre  düzeni, nazım ve uygulama imar planına uygun hale getirilmesi için Başkanlıkça

süre verilir. Çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planları hazırlanıp yürürlüğe girene kadar, bu bölgede herhangi bir inşaat

ameliyesi yapılmaz.         

    Geçici Madde 2 - Katıldığımız Uluslararası koruma sözleşmeleri ile çevre mevzuatı esasları dikkate alınarak düzenlenecek özel

koruma bölgesi planlarının yürürlüğe konulması suretiyle yeni uygulama imar planları yapılıncaya kadar; mevcut uygulama

imar planlarına göre yapı ruhsatı almış binaların durumları, Başkanlıkça incelenir; uygun görülenlerin inşaatının mevcut hali ile

 veya projesinin değiştirilmesi şartıyla devamına müsaade edilebilir.         

    Geçici Madde 3 -  (Değişik: 9/8/1991 - KHK - 444/8 md.)         

    Kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışanların sözleşmeleri 31/12/1991 tarihine kadar geçerlidir. Ancak, bunların yeni kadrolara

atanmaları durumunda  kadro aylıklarının almakta oldukları sözleşme ücretinden (ikramiye dahil) az olması halinde aradaki

fark 31/12/1991 tarihine kadar tazminat şeklinde ödenir.  

    Geçici Madde 4 - (Ek: 9/8/1991 - KHK - 444/8 md.)

    Çevre Bakanlığına bağlanan Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının 657 sayılı Kanuna göre aylık alan kadrolu

personeline 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararname‘nin geçici 1 inci maddesine göre 31/12/1991 tarihine kadar fazla çalışma

ücreti ödenir.        

    Yürürlük        

    Madde 27 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme    

    Madde 28 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

                               

MERKEZ TEŞKİLATI  

                

    SINIFI  ÜNVANI                            DERECESİ      ADET      TOPLAM   

----------- ------------------------------    ---------- ---------- -----------

    G.İ.H.  Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı     1            1          1     

    G.İ.H.  Başkan Yardımcısı                    1            1          1     

    G.İ.H.  Daire Başkanı                        1            2          2     

    T.H.    Daire Başkanı                        1            2          2     

    G.İ.H.  Hukuk Müşaviri                       1            1          1     

   Av.Hiz. Avukat                               1            1          1     

   G.İ.H.  Şube Müdürü                          1            3          3     

   G.İ.H.  Şube Müdürü                          3            1          1     

    T.H.    Şube Müdürü                          1            7          7     

    T.H.    Şube Müdürü                          3            1          1     

    T.H.    Uzman                                3            1          1     

    T.H.    Uzman                                6            2          2     

    T.H.    Teknik Ressam                        6            1          1     

   T.H.    Teknik Ressam                        9            1          1     

 

19/10/1989 TARİH VE 383 SAYILI KHK‘YE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:             

 

       1) 23/8/1991 tarih ve 444 sayılı KHK‘nin  Geçici Maddesi:               

       Geçici Madde 2 - Özel Çevre Koruma Başkanlığında 21/8/1991 tarihinden önce görevlendirilmiş olan diğer kamu kurum ve

 kuruluşlarının personeli ile özel uzmanlık isteyen hizmetlerde çalıştırılanların sözleşmeleri 31/12/1991 tarihine kadar devam eder.

 Mülga 389 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin  31 inci maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin sözleşmeleri

de 31/12/1991 tarihine kadar geçerlidir.    

 

    Bu sayfada yer alan "Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı teşkilat şeması" için Mevzuat Külliyatının aynı

sayfasına bakınız.             

 SINIFI     ÜNVANI                                DERECESİ     ADET   TOPLAM   

----------- ------------------------------------ ----------   ------ --------- 

G.İ.H.      Mütercim                                 3          1       1      

G.İ.H.      Memur                                    6          1       1      

G.İ.H.      Memur                                    8          1       1      

G.İ.H.      Memur                                    9          1       1      

G.İ.H.      Daktilograf                              7          1       1      

G.İ.H.      Daktilograf                              9          1       1      

G.İ.H.      Şoför                                    7          1       1      

G.İ.H.      Şoför                                    9          1       1      

G.İ.H.      Şoför                                   12          1       1      

Y.H.        Hizmetli                                 9          1       1      

Y.H.        Hizmetli                                12          1       1      

               -------  -------   

 

TAŞRA TEŞKİLATI      

  

SINIFI   ÜNVANI                                   DERECESİ     ADET   TOPLAM   

-------- --------------------------------------- ------------  ------ -------- 

G.İ.H.   Bölge Müdürü                                1           1       1     

G.İ.H.   Şube Müdürü                                 2           3       3     

Av.Hiz.  Avukat                                      2           1       1     

G.İ.H.   Memur                                       9           3       3     

G.İ.H.   Tahsildar                                   9           2       2     

G.İ.H.   Tahsildar                                  10           1       1     

G.İ.H.   Şoför                                       7           1       1     

G.İ.H.   Şoför                                       9           1       1     

G.İ.H.   Şoför                                      11           1       1     

G.İ.H.   Şoför                                      12           1       1     

Y.H.     Hizmetli                                    9           1       1     

Y.H.     Hizmetli                                   11           1       1     

Y.H.     Hizmetli                                   12           2       2     

G.İ.H.   Daktilograf                                 9           2       2     

G.İ.H.   Daktilograf                                11           2       2     

T.H.     Kaptan                                      1           1       1     

T.H.     Kaptan                                      3           3       3     

Y.H.     Gemici                                     12           5       5     

                                                             -------- ------   

                                                 TOPLAM=        32       32    

 

                           Merkez Teşkilatı  = 37                              

                           Taşra  Teşkilatı  = 32                               

                                             ------                            

                          GENEL TOPLAM       = 69          

 

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

MEVZUAT LİSTESİ

 
Copyright © 2007-2021
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.