TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

16 EKİM 2021 CUMARTESİ  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      441 TARIM VE KÖYIŞLERI BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERI HAKKINDA KANUN HÜKÜNDE KARARNAME

Resmi Gazete Tarihi:
Resmi Gazete Sayısı:

441 TARIM VE KÖYIŞLERI BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERI HAKKINDA KANUN HÜKÜNDE KARARNAME

 

 

Kanun Hük. Kar. nin Tarihi: 7/8/1991,   No: 441                    

Yetki Kanununun Tarihi : 6/6/1991,   No: 3755                   

Yayımlandığı R. G. Tarihi : 9/8/1991,   No: 20955                  

V. Tertip Düsturun Cildi  : 31, Sh.:                               

                                                                                

BİRİNCİ KISIM         

                         

Amaç, Görev ve Teşkilat                           

                                                                                

    Amaç                                                                       

    Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, kalkınma plan ve programları

doğrultusunda, köylerin kalkındırılması, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesini

sağlamak, görev alanına giren altyapı tesisleri ile tarımsal, sosyal ve ekonomik

kamu hizmetlerinin yürütülmesi için, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kurulması-

na, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.                    

   

    Görev                                                                      

    Madde 2 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görevleri şunlardır:             

    a) Kalkınma plan ve programları doğrultusunda, kırsal bölgelerin kalkındı- 

rılması, tarım, hayvancılık ve su ürünlerinin geliştirilmesi için politikaların

tespitine yardımcı olmak ve bunlardan görev alanına girenleri uygulamak, tarım 

kesimi ve kırsal bölgelerin topyekün geliştirilmesi için altyapı tesislerini   

yapmak ve yaptırmak,                                                           

    b) Kalkınmanın gereklerine ve gelişen taleplere uygun olarak üretim, tü-   

ketim ve girdi ihtiyaçları ile toprak, su,bitki, hayvan varlığı ve benzeri ta- 

bii kaynakların korunması ve geliştirilmesi için araştırma, inceleme, plan,    

program ve projeler yapmak ve yaptırmak,                                       

    c) Kullandıkları tarımsal kredi ve diğer girdilerin, temin, tedarik ve dağı-

tımı ile ilgili hizmetlerde ve çiftçinin teşkilatlanmasında yardımcı olmak,    

tarım  ürünlerini destekleme politikaları ile ilgili çalışmalar yapmak, tabii  

afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde

yardım yapmak,                                                                  

    d) Gıda ve diğer tarım ve hayvancılık ürünlerinin kalite ve standartlara   

uygun olarak üretimi, işlenmesi, korunması, pazarlanması ve değerlendirilmesini

temin ve düzenlemek için gerekli kontrol sistemi ve kuruluşlarını tesis etmek, 

işletmek ve bu konularda çiftçinin teşkilatlanmasında yardımcı olmak, 

    e) Kırsal yerleşme birimlerinin yol, su,kanalizasyon, elektrik, iskan ihti-

yaçlarını karşılamak, bunların ekonomik ve sosyal tesislere, sağlıklı ve modern

fiziki yerleşme imkanlarına kavuşmalarını sağlayacak politikaları geliştirmek, 

arazi toplulaştırılması yapmak ve bunlarla ilgili araştırma, envanter, plan,   

proje yapmak ve yapılmasını sağlamak,                                          

    f) Halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak ve tüketim taleplerini karşıla-

mak için ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmak, ihracat imkanlarını geliştirmek   

üzere bitkisel üretim ve hayvancılıkta verimliliği artırıcı tedbirleri almak ve

üretimi çeşitlendirmek,                                                        

    g) Tarım ve hayvancılık konularında araştırmalar yapmak, bunların gerektir-

diği ıslah, deneme, üretme, ürün işleme, istasyon, müessese, laboratuvar ve    

benzeri tesisleri kurmak ve işletmek, bu tesisleri kurup işletmek isteyen özel 

sektöre yardımcı olmak, mevzuat çerçevesinde gerekli izni vermek,              

    h) Verimli ve faydalı tarım bilgilerini çiftçi ailelerine benimsetmek ve ül-

ke düzeyinde yaygınlaştırmak amacıyla, tarımsal yayım ve eğitim sistemi ve prog-

ramları ile projelerini hazırlamak, uygulamak, örnek çiftçi yetiştirmek üzere  

eğitim program ve projeleri uygulamak, çiftçi kadınları ve kızlarına ev ekonomi-

si, çocukları ve gençlerine teknik ve pratik çiftçilik öğretmek üzere tedbirler

almak, uygulamalar yapmak, örnek çiftçi yetiştirmek ve tarım yayımı ve eğitimi 

için her türlü eğitim merkezi gibi tesisleri kurmak, kurslar açmak, bu alanlarda

teknisyen yetiştirmek, bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla 

işbirliğinde bulunmak,                                                         

    i) Taşınır, taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını özel kanunlara göre sağ-

lamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve tarım dışında kullanılmaya  

tahsis edilecek araziyi tesbit etmek, bunların kullanılmasına izin vermek için 

ilgili kuruluşlarla koordinasyon sağlamak, devletin hüküm ve tasarrufu altında 

veya özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, harnupluk, fundalık,

makilik, çayır ve meraların altyapı tesislerini korumak ve verimlilik ilkesi   

ile ıslah, imar ve ihya etmek,                                                 

    j) Gıda konularında araştırmalar yapmak, pilot tesisler kurmak, gıda kont- 

roluna yardımcı olmak, diğer kuruluşlarla işbirliği içinde Türk Gıda Kodeksinin

hazırlanması ve uygulanmasını gerçekleştirmek, gıda ve yem sanayileri ürünleri-

nin belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek, 1734 sayılı Yem Kanunu ile ve-

rilen işleri yapmak, yem tescil ve kontrol hizmetlerini yürütmek,              

    k) Bitkilerde ve ürünlerinde meydana gelen hastalıklar, haşereler ve yabancı

otlarla mücadele etmek veya ettirmek, bu konularda araştırmalar yapmak, zirai  

mücadele ve zirai karantina planlarını, yıllık uygulama programlarını ve proje-

lerini yapmak, hastalık ve zararlıların yayılmalarını önlemek için tedbirler   

almak, ithal ve ihraç olunan bitkisel ürünleri hastalık ve zararlılar yönünden 

kontrol etmek, iç ve dış karantina ilkelerini, sınırlayıcı ve yasaklayıcı ted- 

birleri belirlemek, duyurmak, uygulamak, uygulamaları kontrol etmek, zararlılar

hakkında çiftçileri eğitmek, onları tehlikelere karşı uyarmak, çiftçi imkanları

ile önlenemeyen salgın hastalık ve zararlılara karşı Devlet mücadelelerini     

programlayıp uygulamak 6968 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak ve

denetlemek,

    l) Zirai mücadele ilaçlarının, alet ve makinalarının ithal, imal, satış ve 

kullanılma esaslarını tesbit etmek, uygulatmak ve bu ilaçların insan, hayvan ve

çevreye zarar vermeyecek şekilde kullanılmasını teminen gerekli denetlemeleri  

yapmak,                                                                        

    m) Hayvanların sağlığına zarar veren her türlü salgın ve paraziter hastalık-

lar ile ilgili teşhis, tedavi ve koruma tedbir ve şartlarını tespit etmek, teda-

vilerini yapmak, gerekli tesisleri kurmak, kurulmalarına izin vermek, iç ve dış

karantina şartlarını belirlemek, duyurmak, uygulatmak, hayvan hareketlerini ta-

kip etmek, hayvan park, pazar, panayır ve sergilerinde sağlık kontrollarını yü-

rütmek, tahaffuzhaneler açmak ve gerektiğinde diğer metodlarla sınırlayıcı ve  

yasaklayıcı tedbirleri almak, denetlemelerde bulunmak,                         

    n) Hayvan barınakları ve tesislerini sağlık yönünden kontrol etmek, mezbaha-

larla hayvan kesimi ve işletme tesislerinde veteriner hizmetlerini denetlemek, 

serbest veteriner hekimlerin,  hayvan hastanelerinin çalışmalarını kontrol et- 

mek,                                                                            

    o) Hayvan hastalıklarında kullanılan aşı, serum, biyolojik ve kimyasal mad-

deler ile veteriner ilaçlarını, bunların bileşimine giren etkili ve yardımcı   

maddelerini üretmek, üretimine izin vermek, norm ve özelliklerini, imal, ihzar,

ithal, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tespit etmek, imalatına ve satışına

izin vermek, kontrol etmek, kısmen veya tamamen yasaklamak, bu hizmetleri yeri-

ne getirmek için gerekli araştırmaları yapmak ve laboratuvar, imalat yerleri ve

istasyonları kurmak ve kurulmalarına izin vermek ve faaliyetlerini kontrol et- 

mek,                                                                           

    p) Veterinerlik konularında araştırmalar yapmak, çiftçilere hayvan hasta-  

lıkları ve tedavileri hakkında yayım hizmetleri götürmek, veteriner sağlık tek-

nisyeni ve laborant yetiştirmek, bunlar için gerekli okul ve tesisleri açmak,  

    r) Hayvanların verimlerini ve üretimini artırmak amacı ile ıslah, tabii,   

sun‘i tohumlama ve embriyo transferi tekniklerini uygulamak ve geliştirme prog-

ramlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, çiftçilerin modern hayvancılık    

işletmeleri kurmalarını özendirmek, bunlara gerekli desteği sağlamak, finans-  

manı ile ilgili olduğu projeleri denetlemek, hayvan yetiştiriciliği ve yöneti- 

mi konularında araştırma, eğitim ve yayım hizmetleri yapmak, hayvan soy kütüğü 

sistemini organize etmek,                                                      

    s) Su ürünleri Kanunu ile verilen görevlerden Bakanlıkla ilgili olanları   

yapmak ve yaptırmak,                                                           

    t) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak,   

denetlemek ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.                             

    

    Teşkilat                                                                   

    Madde 3 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatı, merkez, taşra ve yurt    

dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir.

 

İKİNCİ KISIM

 

Bakanlık Merkez Teşkilatı

 

    Merkez teşkilatı                                                           

    Madde 4 - Bakanlık merkez teşkilatı, anahizmet birimleri ile danışma ve    

denetim birimleri ve yardımcı birimlerden oluşur.                               

                                                                                

    Bakanlık merkez teşkilatı ekli cetvelde gösterilmiştir.                    

                                                                               

BİRİNCİ BÖLÜM    

                              

Bakanlık Makamı                                 

                                                                                

    Bakan                                                                      

    Madde 5 - Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetle-

rini mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma 

planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet

alanına giren konularda diğer Bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağla-  

makla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.                                   

    Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık

Merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve yurt dışı kuruluşların faaliyet-

lerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.         

    

    Müsteşar                                                                    

    Madde 6 - Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hiz- 

metlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç 

ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümleri-

ne uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Ba-

kanlığın bütün birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygu- 

lanmasını takip ve temin eder.                                                  

    Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı so- 

rumludur.                                                                      

    

    Müsteşar Yardımcıları                                                       

    Madde 7 - Bakanlıkta Müsteşara yardımcı olmak üzere dört müşteşar yardımcı-

sı görevlendirilebilir. (1)                                                    

                                                                                

İKİNCİ BÖLÜM  

                                 

Anahizmet Birimleri                                

                                                                                

    Anahizmet birimleri                                                        

    Madde 8 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının anahizmet birimleri şunlardır:   

    a) Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü,                          

    b) Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü,                                      

    c) Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü,                            

    d) Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü,                                  

    e) Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,      

    

    Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü                              

    Madde 9 - Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün görevleri şun-  

lardır:                                                                         

    a) Entegre ve münferit tarım ve kırsal kalkınma projelerinin hazırlanması, 

taşra kuruluşları eliyle uygulanması ve değerlendirilmesi için gerekli düzen-  

lemeleri yapmak,  

                                      

    b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığınca hazırlanan     

program ve master projeler doğrultusunda bitkisel, hayvansal ve su ürünleri    

üretim kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması, verimliliğin artırılması,    

ürünlerinin çeşitlendirilmesi, kalitenin iyileştirilmesiyle ilgili uygulama    

projeleri hazırlamak, bunların gerektirdiği ürün işleme, temizleme, istasyon,

  müessese, laboratuvar ve benzeri tesislerin kurulması için Bakanlık Makamına   

teklifte bulunmak, kurulmalarını desteklemek ve teknik yardımda bulunmak,      

    c) Hayvancılığın ve su ürünlerinin gelişmesini sağlamak ve bu istikametteki

çalışmaları yönlendirmek gayesi ile uygulama projeleri yapmak, yaptırmak, soy  

kütüğü sisteminin kurulmasına yardımcı olmak,                                  

    d) Tarım işletmelerinin ve çiftçilerin her türlü tohumluk, damızlık, fide, 

fidan, gübre, alet, makina, ekipman ve diğer girdilerin tedariki ve tahsisini  

sağlayıcı tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak, bu amaçla teknik ve ekonomik  

ihtiyaçlara göre ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerekli koordinasyonu   

sağlamak,                                                                      

    e) Taşra kuruluşlarının yetkisini aşan durumlarda bu kuruluşlar için gerek-

li malzeme, makina, ekipman ve taşıtları temin etmek,                          

    f) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan yaba-

ni fıstıklık, zeytinlik, sakızlık, harnupluk, fundalık, makilik, çayır ve      

mer‘aların geliştirilmesi amacıyla altyapı tesislerini imar, islah ve ihya et- 

mek için gerekli projeleri ve programları hazırlamak, hazırlatmak,             

    g) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.                          

    

    Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü                                          

    Madde 10 - Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:       

    a) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılması için prensip  

ve esasları belirlemek, bu konuda Bakanlık dışındaki ilgili kuruluşlarla işbir-

liği yapmak,                                                                   

    b) Bitki ve hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele amacı ile program  

ve projeler hazırlamak, hazırlatmak, 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karan-

tina Kanunu ile verilmiş görevleri düzenlemek, koordine etmek, hayvan varlığı- 

nın sağlık açısından korunması için iç ve dış karantina ilkelerini belirlemek, 

ilan etmek, denetlemek, zirai mücadele ilaçları ile hayvan hastalıklarında kul-

lanılan her nevi tedavi edici ve koruyucu ilaç, aşı, serum gibi biyolojik ve kimyasal maddeler ile bunların etkili ve yardımcı maddelerinin ithalatı, ihracatı, norm ve özelliklerini belirleyecek analizleri yapmak, imal, hazırlama, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tesbit ve ilan etmek, imalat ve satışına dair esasları belirlemek ve bu hususların taşra kuruluşları tarafından uygulanmasında onlara yardımcı olmak,                                                                 

    c) Gıda standartları ve kalite kontrol hizmetleri için temel prensip ve    

kriterleri belirlemek, duyurmak, uygulamalarını denetlemek, Türk Gıda Kodeksi- 

ni hazırlamak, mecburi uygulanan standartların kontrolünü yapmak ve ilgili mev-

zuatla verilen tohumluk, fide, fidan ve benzeri girdilere ilişkin kontrol ve   

düzenleme esaslarını belirlemek, duyurmak, bunların uygulamalarını denetlemek, 

    d) Tarım arazisinde ekili, dikili ve mera gibi tabii bitki alanlarının ve  

bunların ürünlerinin taşınır ve taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını ve tabii

afetlerden zarar gören çiftçilere özel kanunlara göre yardım yapılmasını sağ-  

lamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bu çalışmalara yardımcı ol- 

mak,                                                                            

    e) Su ürünleri avcılığının esaslarını belirlemek bu konuda Su Ürünleri Ka- 

nununun ilgili maddelerinde belirtilen görevleri yapmak,                       

    f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.                          

    

    Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü                                

    Madde 11 - Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünün görevleri şunlar-

dır:                                                                            

    a) Zirai sulama, toprak muhafaza ve arazi ıslahı, bitki ve hayvan yetişti- 

riciliği ve diğer tarımsal faaliyetlerde gerektiğinde kurulacak birlikler, or- 

taklıklar, döner sermayeli ve uygun görülen hallerde hükmi şahsiyeti haiz iş-  

letmelerin kurulma esaslarını belirlemek, döner sermayeli işletmelerle bu iş-  

lerle meşgul birimler, şirketler ve işletmeler arasında ortaklıklar tesis et-  

mek, taşra kuruluşlarına yardımcı olmak ve benzeri faaliyetlerde bu hizmetleri 

Bakanlık adına düzenlemek,                                                     

    b) Bakanlığın görev alanına giren kooperatifçiliği teşvik etmek ve geliş-  

tirmek üzere, kooperatif ve üst kuruluşların kurulmasına izin vermek, etüt ve  

proje yaptırmak veya gerektiğinde yapmak, kooperatiflere ait tesislerin işle-  

tilmesinde yardımcı olmak, teknik ve mali yardımda bulunmak, gerektiğinde ilgi-

li kooperatifleri idari, mali ve hukuki yönden kontrolörler aracılığı ile de-  

netlemek,                                                                       

    c) Yukarıda yer alan görevlerin yapılması maksadıyla tesis edilen fonların 

kullanılmasını sağlamak,                                                       

    d) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkanlarını geliştirmek amacıyla

el sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve el 

sanatları mamüllerinin pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirleri almak, bu ko-  

nularda taşra teşkilatına yardımcı olmak,                                       

    e) Kooperatifçiliğin gelişmesine temel olacak politika ve ilkelerin tespit 

edilmesine ve gerekli düzenlemelerin yapılmasına yardımcı olacak her türlü     

araştırma, programlama, planlama, dokümantasyon ve eğitim hizmetlerini yapmak,

    f) Tarımla ilgili faydalı bilgileri çiftçilere yaymak, örnek çiftçi yetiş- 

tirmek gayesi ile eğitim program ve projeleri uygulamak, teknik ve pratik çift-

çi, usta, bahçıvan ve teknisyen ile hayvan bakım ve sağlık elemanları yetiştir-

mek üzere eğitim merkezleri ve kurslar, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği   

yapmak suretiyle yeni okullar açmak, açtırmak başarılı olanları ödüllendirmek  

ve taşra kuruluşlarına yardımcı olmak,                                         

    g) Tarım ürünlerinin pazarlanması, üreticilerin teşkilatlanması ve idaresi 

için araştırma ve uygulamalar yapmak,                                          

    h) Bakanlığın görev alanına giren konularda milli ve milletlerarası nite-  

likteki çiftçi kuruluşları, meslek odaları, eğitim ve öğretim kurumları, vakıf-

lar ve benzeri hizmet yapan kuruluşların teşkilatlanmasının desteklenmesinde   

yardımcı olmak, gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,                   

    i) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.                          

    

    Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü                                      

    Madde 12 - Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:   

    a) Tarım ve hayvancılık konularında her türlü araştırmalar yapmak,         

    b) Gıda standartları ve kalite kriterlerini tesbit etmek, yeni tesisler kur-

mak ve gıda konularında araştırmalar yapmak,                                   

    c) Bitkiler ve ürünlerinde meydana gelen hastalıklar, zararlı canlılar ve  

yabancı otlarla ilgili araştırmalar yapmak,                                    

    d) Hayvan hastalıklarında kullanılan aşı, serum, biyolojik ve kimyasal mad-

deler ile koruma ilaçlarını, bunların bileşimine giren etkili ve yardımcı mad- 

delerinin norm ve özelliklerini tesbit etmek ve bu hizmetleri yerine getirmek  

için araştırmalar yapmak,                                                      

    e) Hayvancılığın ve su ürünlerinin gelişmesini sağlamak ve bu istikametteki

çalışmaları yönlendirmek gayesi ile uygulama araştırmaları yapmak, yaptırmak,  

    f) Veterinerlik konularında araştırmalar yapmak.                           

    

    Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı          

    Madde 13 - Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkan-  

lığı‘nın görevleri şunlardır:                                                  

    a) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda yabancı ülke ve ku-

ruluşlarla ilgili münasebetleri 1173 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yürüt-

mek,                                                                           

    b) Avrupa Topluluğu ile ilişkilerde Bakanlık hizmetlerinin süratli, düzen- 

li, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, gerekli tedbirleri   

almak,                                                                         

    c) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Danışma ve Denetim Birimleri

                                                                                

    Danışma ve denetim birimleri                                               

    Madde 14 - Tarım ve köyişleri Bakanlığı danışma ve denetim birimleri şun-  

lardır:                                                                         

    a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,                                               

    b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,                  

    c) Hukuk Müşavirliği,                                                       

    d) Bakanlık Müşavirleri,                                                   

    e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.                                  

                                                                                

    Teftiş Kurulu Başkanlığı                                                   

    Madde 15 - Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan  

adına aşağıdaki görevleri yapar:                                               

    a) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü 

faaliyet ve işlemlerinin teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,     

    b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve prog- 

rama uygun çalışmasını temin etmek üzere gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana

sunmak,                                                                        

    c) Özel kanunlarla ve Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak,   

                                                                                

    Teftiş Kurulunun çalışma usul ve esasları ile müfettiş yardımcılığına alın-

ma, bunların yetiştirilmeleri ile diğer hususlar tüzükle düzenlenir.           

    

    Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı                      

    Madde 16 - Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görev- 

leri şunlardır:                                                                 

    a) İstatistik ve envanter çalışmaları yapmak,                              

    b) Tarım ve kırsal kalkınma strateji ve politikalarını geliştirmek, uzun   

vadeli planlarla kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer al- 

ması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bununla ilgili temel politikaların

ilmi araştırma esaslarına göre tespitini yapmak ve Bakan onayını aldıktan sonra

Devlet Planlama Teşkilatına göndermek,                                          

    c) Tarım ve kırsal kalkınma ile ilgili hedefleri, planları ve yıllık prog- 

ları hazırlamak ve hazırlatmak, entergre tarım ve kırsal kalkınma projelerini  

teknik ve ekonomik esaslara göre hazırlamak, hazırlatmak ve bu amaçla gerekli  

düzenlemeleri yapmak,                                                          

    d) Bakanlık bütçesini hazırlamak, Bakanlık faaliyetlerinin bütçe ve prog-  

ram uygulamalarının takibini, kontrolünü, değerlendirilmesini ve koordinasyonu 

sağlamak,                                                                       

    e) Bakanlığa Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakan-

lar Kurulu kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın anahizmet politikasının ve iş programlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,                            

    f) Hukuk Müşavirliği ile işbirliği yapmak sureti ile kanun, tüzük ve yönet-

melik taslaklarını hazırlamak, diğer bakanlık ve kuruluşlardan gelecek kanun,  

tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında Bakanlık görüşünü belirlemek,          

    g) Bakanlığın dış kaynaklı projeleri, programları ile ilgili hizmet ve faa-

liyetlerine ait çalışmalarda koordinasyonu sağlamak,                           

    h) Üretimin yönlendirilmesine yardımcı olan mahsul tahminleri, destekleme  

fiyatları ve diğer teşvik unsurlarının tespitine yardımcı olmak ve gerekli ça- 

lışmaları yapmak,                                                               

    i) Kredi ihtiyacı, plasmanı ve uygulamaları konusunda çalışmalar yapmak ve 

uygulamada ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,                          

    j) Ülkenin olağanüstü hallerdeki temel gıda maddesi stoklarının tespit ve  

gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri belirlemek,                         

    k) Bakanlığa gelecek her türlü teklif ve istekleri inceleyerek, Bakanlığın 

imkan ve kaynaklarının anahizmet birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlar ara- 

sında dengeli bir şekilde dağılması, hizmetlerin ortak bir plan ve program     

çerçevesi içinde yürütülmesi, araç, gereç, bina ve personel israfının önlenmesi

için çalışmalar yapmak,                                                         

    l) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.                          

    

    Hukuk Müşavirliği                                                          

    Madde 17 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:                        

    a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, 

cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,                    

    b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki ted- 

birleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak ya- 

pılmasına yardımcı olmak,                                                      

    c) 8 Ocak 1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari 

davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari dava- 

larda Bakanlığı temsil etmek,                                                  

    d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve prog- 

rama uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazır- 

lamak ve Bakana sunmak,                                                        

    e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan    

gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek   

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı tarafından oluşturulacak  

görüşe yardımcı olmak üzere görüşlerini bildirmek,                             

    f) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

   

    Bakanlık Müşavirleri                                                       

    Madde 18 - Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardım-

cı olmak üzere 30 Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir. Bakanlık müşavirleri  

Bakanlık Makamına bağlıdır.                                                    

    

    Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği                                      

    Madde 19 - Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri dü-  

zenlemek ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini  

sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.        

                                                                                

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM     

                               

Yardımcı Birimler                                  

                                                                                

    Yardımcı Birimler                                                           

    Madde 20 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığındaki yardımcı birimler şunlardır:  

    a) Personel Genel Müdürlüğü,                                               

    b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,                                  

    c) Yayın Dairesi Başkanlığı,                                               

    d) Savunma Sekreterliği,                                                   

    e) Özel Kalem Müdürlüğü,                                                    

                                                                                

    Personel Genel Müdürlüğü                                                   

    Madde 21 - Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:                

    a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalış- 

maları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulun- 

mak,                                                                           

    b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işlerini yapmak,        

    c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim programları

düzenlemek ve uygulamak,                                                       

    d) Toplu iş sözleşmeleri ile ilgili işlemleri yürütmek,                    

    e) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.                          

    

    İdari ve Mali işler Dairesi Başkanlığı                                     

    Madde 22 - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:  

    a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hiz-  

metleri yürütmek,                                                              

    b) İhtiyaç duyulan taşınmazların kiralama, satın alma işlemlerini yürütmek,

    c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,                   

    d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yap- 

mak,                                                                            

    e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek

ve yürütmek,

    f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmala-

rını sağlamak,                                                                  

    g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya Müsteşara   

sunulmasını sağlamak,                                                          

    h) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlem-

lerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,       

    i) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bun-

lara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,                           

    j) Genel evrak ve arşiv ile ilgili hizmetleri yürütmek,                    

    k) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak,                          

    

    Yayın Dairesi Başkanlığı                                                   

    Madde 23 - Yayın Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:                

    a) Ülkemizin toprak, su, iklim gibi tabii kaynaklarını, bitki, hayvan, su  

ürünleri gibi konularını, köy hayatını, geleneksel ve bugünkü el sanatlarını,  

doğal bitki ve hayvan türlerini ve çiftçilerimizin ilgi alanına giren diğer ko-

nuları derlemek, basımını yapmak ve yaptırmak,                                 

    b) Bu konuları araştıran ve derleyenlere basımı ve dağıtılması konularında 

yardımcı olmak,                                                                 

    c) Yukarıdaki konuları tanıtacak, benimsetecek, film, slayt ve benzeri bel-

geleri hazırlamak, hazırlatmak,                                                

    d) Zirai arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek,          

    e) Eğitim kurumları, çiftçi kuruluşları ve tarımla ilgili kamu ve özel di- 

ğer teşekküller ile zirai yayın konusunda işbirliği yapmak,                    

    f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak,                           

    

    Savunma Sekreterliği                                                       

    Madde 24 - Savunma Sekreterliği, özel kanununda ve diğer kanunlarda belir- 

tilen görevleri yapar.                                                          

    

    Özel Kalem Müdürlüğü                                                       

    Madde 25 - Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:                    

    a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,                           

    b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,    

    c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, bayramlarla il-  

gili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,   

    d) Bakanca verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sürekli Kurullar

 

    Sürekli Kurullar                                                           

    Madde 26 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının sürekli kurulu Yüksek Komiserler

Kuruludur. Bu kurul, 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Ka-

nunda belirtilen görevleri yapar.                                              

                                                                                

ÜÇÜNCÜ KISIM        

                            

Taşra Teşkilatı, Yurt Dışı Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar            

    

    Taşra Teşkilatı                                                            

    Madde 27 - Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 27/9/1984 tarih-

li ve 3046 sayılı Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak, Bakanlığı temsilen İl ve İlçe   

seviyesinde taşra teşkilatı kurulabileceği gibi, bağlı kuruluşları da herbölge,

İl ve İlçede gerektiği hallerde ayrı birimler halinde teşkilatlanabilir. Bakan-

lığı; İl idare kurullarında Bakanlık il Müdürleri, ilçe idare kurullarında Ba- 

kanlık İlçe Müdürleri temsil eder.                                              

    Bakanlık il ve ilçe kuruluşlarının çalışma usul ve esasları ile bunların   

birbirleriyle olan ilişkileri bir yönetmelikle belirlenir.                     

    

    Yurt Dışı Teşkilatı                                                       

    Madde 28 - Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hak- 

kında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak, yurt dışı teşkilatı kur-

maya yetkilidir. Yurt dışı görev süresi üç yıldır. Gerektiğinde bu süre bakan  

onayı ile en çok bir yıl uzatılabilir.                                         

    

    Bağlı Kuruluşlar                                                           

    Madde 29 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır:    

    a) (...) (2)                                                                

    b) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü                                           

    c) Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü                                        

                                                                                

DÖRDÜNCÜ KISIM     

                               

Sorumluluk ve Yetkiler                               

                                                                                

    Yöneticilerin sorumlulukları                                               

    Madde 30 - Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili

kuruluşların her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet  

veya görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuta, plan ve program-

lara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yöneticiye karşı sorumludur.

   

    Koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu                                                             

    Madde 31 - Bakanlık görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve   

kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun   

olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak ted-

birleri almakla görevli ve yetkilidir.                                         

    Bakanlık diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyet-

lerinde, belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli

işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla sorumludur.                              

    

    Mahalli idareler ile koordinasyon sorumluluğu                              

    Madde 32 - Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koor-

dinasyonu sağlamaktan sorumludur.                                              

    

    Yetki devri                                                                

    Madde 33 - Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticile-

ri gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerin-

den bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri, yetki devreden amirin

sorumluluğunu kaldırmaz.                                                        

                                                                                

BEŞİNCİ KISIM     

                           

Çeşitli Hükümler                              

    

    Diğer Kanunlarla verilen görevler                                          

    Madde 34 - 2510 sayılı İskan Kanunu, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve   

1581 sayılı Kanunla ilgili olarak 3143 sayılı Kanunda ve diğer mevzuatta belir-

tilen ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı ile Bakanlığına intikal etmiş bulunan 

görevlerden Tarım ve Köyişleri Bakanlığını ilgilendirenler, Tarım ve Köyişleri 

Bakanına ve Bakanlığına intikal eder.                                          

                                                                                

    Atama                                                                      

    Madde 35 - 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunda belirtilenler dışında  

kalan memurların atanmaları, taşra teşkilatına ilişkin bulunanlar valilik emrine

olmak ve bunlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uygulanmak kay-

dıyla Bakan tarafından yapılır Ancak, Bakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt ka-

demelere devredebilir.                                                          

    Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarına ait mevzuatta yer alan atamaya iliş-

kin hükümler saklıdır.                                                         

                                                                                

    Kadrolar                                                                   

    Madde 36 - Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara iliş-

kin diğer hususlar Genel Kadro ve Usulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hüküm-

lerine göre düzenlenir.                                                        

                                                                 

    Araştırma, etüd ve proje hizmetleri                                         

    Madde 37 - Bakanlık, görev alanına giren konularda hertürlü araştırma, etüd

ve proje hizmetlerini gerçek ve tüzel kişilere sözleşme ile yaptırılabilir.    

                                                                                

    Yürürlükten kaldırılan hükümler                                            

    Madde 38 - 6/3/1985 tarihli ve 3161 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

   

    Geçici Madde 1 - Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ait hertürlü menkul ve

gayrimenkul, araç, gereç, malzeme, döşeme, demirbaş ve personelin Orman Bakanlı-

ğı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığına devri iki Bakanlık arasında yapılacak pro-

tokolle tesbit edilir. İhtilaf halinde sorun Başbakanlıkça çözümlenir.

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 1991 yılı harcamaları, Tarım Orman ve Köyiş-

leri Bakanlığı 1991 Mali Yılı Bütçesinden karşılanır. Bu konuda düzenlemeler   

yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.                                 

    

    Geçici Madde 2 - 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerde   

yeralan Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ait kadrolar iptal edilerek adıge-

çen Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerden çıkarılmış ve ekli listelerde 

yeralan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cet-

vellere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bölümleri olarak eklenmiştir.

            

    Geçici Madde 3 - Bakanlık Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı bu Kanun Hük-

münde kararnamede belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve

hizmetler, mevcut personel eliyle yürütülmeye devam olunur.                    

    

    Geçici Madde 4 - Diğer mevzuatta Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına yapıl-

mış olan atıflar, hizmetin özelliğine göre, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Ku-

ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Orman Bakanlığının Ku-

ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümlerine ya- 

pılmış sayılır.                                                                

    

    Geçici Madde 5 - Kadroları kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar,

durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilirler. Müsteşar, müsteşar yardımcı- 

sı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, kurul başkanı ve daire başkanı hariç, 

diğer personelden kadro ve görev unvanları değişmeyenler hiç bir işleme gerek  

kalmaksızın yeni kadrolara atanmış sayılırlar. Bunların eski kadrolarına ait ay-

lık, ek gösterge, hertürlü zam ve tazminatları ile diğer özlük hakları şahısla-

rına bağlı olarak devam eder.                                                  

    Ancak bunların atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge ile zam ve   

tazminatlarının toplamı, eski kadrolardan almakda olduğu aylık, ek gösterge ile

zam ve tazminatlardan az olduğu takdirde aradaki fark tazminat olarak ödenir.  

    

    Geçici Madde 6 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen tüzük ve yönetme- 

likler yürürlüğe girinceye kadar Arazi Toplulaştırma Tüzüğü ve diğer mevcut tü-

zük ve  yönetmeliklerin, bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümle- 

rinin uygulanmasına devam olunur. Sözü edilen tüzük ve yönetmelikler engeç altı

ay içinde çıkarılır.                                                           

    

    Yürürlük                                                                    

    Madde 39 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.   

    

    Yürütme                                                                    

    Madde 40 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatı

                                                                               

                                                  Danışma ve           Yardımcı

Müsteşar   Müsteşar Yrd.   Anahizmet Birimleri    Denetim Birimleri    Birimler

-------- --------------- ---------------------- -------------------- -----------

Müsteşar 1)Müsteşar Yrd. 1.Tarımsal Üretim ve   1.Teftiş Kurulu Baş- 1.Personel

         2)Müsteşar Yrd.   Geliştirme Genel Mü-   kanlığı            Genel Mü- 

         3)Müsteşar Yrd.   dürlüğü (3)                               dürlüğü(3)

         4)Müsteşar Yrd. 2.Koruma ve Kontrol    2.Araştırma, Planla- 2.İdari ve

         5)Müsteşar Yrd.(1)  Genel Müdürlüğü (3)  lama ve Koordinas-   Mali İşl.

                                                  yon Kurulu Başkan-   Dai. Bşk.

                                                  lığı                         

                         3.Teşkilatlanma ve     3.Hukuk Müşavirliği  3.Yayın Da-

                           Destekleme Genel                           iresi    

                           Müdürlüğü (3)                              Başkanlığı

                         4.Tarımsal Araştır-    4.Bakanlık Müşavir-  4.Savunma 

                           malar Genel Mü-        leri                 Sekreter-

                           dürlüğü (3)                                 liği    

                         5.Dış ilişkiler ve Av- 5.Basın ve Halkla    5.Özel Ka-

                           rupa Topluluğu         İlişkiler Müşa-      lem Mü- 

                           Koordinasyon Dai-      virliği              dürlüğü 

                           resi Başkanlığı                                     

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                                        

(1) Müsteşar Yardımcısı kadrosu, 3046 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (i) bendi

    uyarınca, 15/1/1997 tarih ve 97/46679 sayılı Kararname ile dört‘ten beş‘e  

    çıkarılmıştır.

                                                              

(2) (a) bendinde yer alan "Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü" ibaresi, 7.7.1993    

    tarih ve 39-08/D-1-93-335 Sayılı Cumhurbaşkanlığı onayı ile Başbakanlığa   

    bağlandığı için metinden çıkarılmıştır.

                                                             

(3) Tarımsal üretim ve Geliştirme; Koruma ve Kontrol; Teşkilatlanma ve Destek- 

    leme; Personel genel müdür yardımcılıkları kadroları dört‘den beş‘e, Tarım-

    sal Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığı kadrosunun ise üç‘ten beş‘e çıka-

    rılması 5/8/1997 tarih ve 97/47411 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile karar-

    laştırılmıştır. (Bkz.R.G.: 5/8/1997 - 23071 Mük.)

 

http://www.tarim.gov.tr/arayuz/6/icerik.asp?efl=mevzuat/kanun/kanun.htm&curdir=\mevzuat\kanun&fl=bakanlik_kurulus.htm

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

MEVZUAT LİSTESİ

 
Copyright © 2007-2021
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.