TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI

16 EKİM 2021 CUMARTESİ  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMİSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DİYARBAKIR  İSTANBUL  İZMİR  KAYSERİ  KONYA  MUĞLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBİS ÜYE GİRİŞİ SPOBİS PERSONEL GİRİŞİ

GENEL MERKEZ 

 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      540 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATININ KURULMAINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Resmi Gazete Tarihi:
Resmi Gazete Sayısı:

540 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATININ KURULMAINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 

Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994   No: 540

Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994   No: 4004

Yayımlandığı R.G.Tarihi : 24/6/1994   No: 21970 Mük.

                                                                               

BİRİNCİ KISIM                                 

 

AMAÇ, GÖREV, TEŞKİLAT                             

 

AMAÇ                                                                       

    Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, kaynakların verimli kullanılması ve kalkınmanın hızlandırılması amacıyla ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel planlama hizmetlerinin bir bütünlük içerisinde etkin, düzenli ve süratli olarak görülebilmesi için Devlet Planlama Teşkilatının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir.                           

    Devlet Planlama Teşkilatı Başbakana bağlı olup, Başbakan bu Teşkilatın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir.

                                                     

GÖREV                                                                       

    Madde 2 - Devlet Planlama Teşkilatının görevleri şunlardır:               

    a) Ülkenin doğal, beşeri ve iktisadi her türlü kaynak ve imkanlarını tespit ederek, takip edilecek iktisadi, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerin belirlenmesinde Hükümete müşavirlik yapmak,                        

    b) Hükümetçe belirlenen amaçlar doğrultusunda kalkınma planları ile yıllık programları hazırlamak,                                      

    c) Bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının iktisadi, sosyal ve kültürel politikayı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak, uygulamayı etkin bir biçimde yönlendirmek ve bu konularda Hükümete müşavirlik yapmak,    

    d) Uluslararası kuruluşlarla iletişim içerisinde çalışarak ileriye dönük stratejiler geliştirmek ve topluma perspektif sağlayan politika önerilerini katılımcı bir yaklaşımla belirleyerek özel kesim için orta ve uzun dönemde belirsizlikleri giderici genel bir yönlendirme görevini yerine getirmek,      

    e) Kalkınma planlarının ve yıllık programların başarı ile uygulanabilmesi  için ilgili kurum ve kuruluşların ve mahalli idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin iyileştirilmesi konusunda görüş ve tekliflerde bulunmak,                  

    f) Kalkınma planlarının ve yıllık programların uygulanmasını izlemek ve  koordine etmek, değerlendirmek ve gerektiğinde kalkınma planlarında ve yıllık  programlarda usulüne uygun değişiklikler yapmak,                              

    g) Maliye, para, dış ticaret ve kambiyo politikalarının kalkınma planı  ve yıllık programların hedefleriyle uyum içinde uygulanması konusunda Hükümete müşavirlik yapmak,                                                              

    h) Özel sektör ve yabancı sermaye faaliyetlerinin plan hedef ve amaçlarına uygun bir şekilde yürütülmesini düzenleyecek teşvik ve yönlendirme politikaların genel çerçevesini hazırlamak ve Hükümete teklif etmek,                    

    ı) Kalkınmada öncelikli yörelerin daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayacak tedbirleri tespit ve teklif etmek, uygulamayı izlemek ve koordine  etmek,                                                                          

    j) Kalkınma planı ve yıllık programlardaki ilke ve hedeflere uygun olarak, uluslararası ekonomik kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesinde, temas ve müzakerelerin yürütülmesinde gerekli görüş ve tekliflerde bulunmak,            

    k) Bölgesel veya sektörel bazda gelişme programları hazırlamak.          

 

TEŞKİLAT                                                                    

    Madde 3 - Devlet Planlama Teşkilatı, Yüksek Planlama Kurulu, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından meydana  gelir.                                                                        

    Müsteşarlığın merkez teşkilatı ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.                                                                                    

                                                                              

İKİNCİ KISIM                     

 

BİRİNCİ BÖLÜM                                  

 

YÜKSEK PLANLAMA KURULU      

    Yüksek Planlama Kurulu              

    Madde 4 - Yüksek Planlama Kurulu, Başbakanın başkanlığında, Başbakanın belirleyeceği sayıda Bakanlar ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarından meydana gelir. Başbakanın bulunmadığı toplantılara Başbakan tarafından belir- 

lenen Devlet Bakanlarından biri başkanlık eder.                               

    Kurulun görüşeceği konuların mahiyet ve özelliğinin gerektirdiği durumlarda, Kurula Başkan tarafından diğer Bakanlar ve Kamu görevlileri de çağrılabilir.  

    Kurulun sekreterya hizmetleri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca    yürütülür.    

 

Yüksek Planlama Kurulunun Görevleri                                       

      Madde 5 - Yüksek Planlama Kurulunun görevleri şunlardır:                   

    a) İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı planlamada ve politika hedeflerin tayininde Bakanlar Kuruluna yardımcı olmak ve hazırlanacak kalkınma planları ile yıllık programları, Bakanlar Kuruluna sunulmadan önce, belirlenen amaçlara uygunluk ve yeterlik bakımından incelemek,                           

    b) Ülkenin yurt içi ve yurt dışı ekonomik hayatıyla ilgili konularda yüksek düzeyde kararlar almak,    

     c) Kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde kamu iktisadi teşebbüsleri ile ilgili her türlü kararları almak,           

    d) Yatırım ve ihracatın teşvikine ilişkin esasları tespit etmek,          

    e) Toplu Konut İdaresi ve Toplu Konut Fonu Bütçesini onaylamak,           

    f) Kanunlarla ve diğer mevzuatla yetki verilen konularda karar vermek.    

                                                                              

İKİNCİ BÖLÜM                            

 

PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU     

          

    Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu                                   

    Madde 6 - a) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı  Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında, Başbakanın belirleyeceği Bakanlar ile Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, 

Hazine Müsteşarı, Dışticaret Müsteşarı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanından oluşur.            

    Kurul toplantılarına Başkan tarafından konuyla ilgili Bakanlar davet  edilebilir ve görüşülecek konuların gerektirdiği hallerde diğer kamu görevlileri de çağrılabilir.                                                               

    Kurulun sekreterya hizmetleri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından yürütülür.  

    b) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun görevleri şunlardır:              

    1) Ülkenin yurtiçi ve yurtdışı ekonomi, para, kredi ve maliye politikalarını tespit ederek uygulanmasında koordinasyon sağlamak ve bununla ilgili gerekli  tedbirleri ve kararları almak,                                                

    2) Bakanlar Kurulunun veya Yüksek Planlama Kurulunun incelenmesini istediği konularda görüş bildirmek,      

    3) Destekleme politikalarının esaslarını belirleyerek destekleme fiyatları konusunda Bakanlar Kuruluna tavsiyelerde bulunmak,                             

    4) Ödemeler dengesindeki gelişmeleri takip ederek gerekli tedbirleri almak, ithalattan alınacak teminat ve fonlar hakkında Bakanlar Kuruluna teklifte  bulunmak,                                                                      

    5) Bakanlar Kurulunca verilen diğer görevleri yapmak,                     

    6) Kurul Kararlarının uygulanmasını takip etmek,                          

                                                                               

ÜÇÜNCÜ KISIM                                  

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI       

          

    Müsteşarlık Teşkilatı                                                      

    Madde 7 - Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı; merkez teşkilatı ile yurtdışı teşkilatından meydana gelir.      

                                                                              

BİRİNCİ BÖLÜM                              

 

MÜSTEŞAR  

                   

    Müsteşar                                                     

    Madde 8 - Müsteşar, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının en üst amiridir. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Başbakana veya görevlendireceği Devlet Bakanına bağlı olup, Müsteşarlığın faaliyetlerini sevk ve idare ile    

görevlidir.                                                                    

    Müsteşarlıkta Müsteşara yardımcı olmak üzere en fazla beş Müsteşar Yardımcısı ile bir Genel Sekreter görevlendirilebilir. Görevlendirilecek Müsteşar  Yardımcılarının sayısı Başbakan tarafından belirlenir.                         

                                                                              

İKİNCİ BÖLÜM                                  

 

ANAHİZMET BİRİMLERİ    

                        

    Anahizmet Birimleri                                                         

    Madde 9 - Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığındaki anahizmet birimleri  şunlardır:  

    a) Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü,         

    b) Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü,            

    c) İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü,                    

    d) Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü,                      

    e) Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü,                      

    f) Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü,                          

    g) Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü,                                

    h) Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı,                              

    Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı anahizmet birimlerinde gerektiğinde sürekli veya geçici özel ihtisas komisyonları kurulabilir.                    

    Ayrıca bölgesel veya sektörel bazda gelişme programlarının hazırlanması  amacıyla Müsteşarın teklifi ve Başbakanın veya Devlet Planlama Teşkilatının bağlı bulunduğu Bakanın onayı ile geçici çalışma grupları kurulabilir.

       

    Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü              

    Madde 10 - Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü;  yıllık programların makro dengelerini oluşturmak, kalkınma planlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak, konjonktürel gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,

kamu maliyesi, ödemeler dengesi, para, banka ve mali piyasalar konularında gerekli araştırmaları yapmak ve bu çerçevede gerekli politika önerilerinde bulunmak, kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görüş vermek, uluslararası

kuruluşlarla temas ve müzakerelere iştirak etmekle görevlidir.                

 

    Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü                

    Madde 11 - Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü; kalkınma planlarının makro dengelerini oluşturmak, yıllık programların hazırlanmasına katkıda bulunmak, ekonomik modeller, dünya ekonomisi, ülke ekonomileri,

ulusal ve uluslararası stratejiler, sanayileşme, teknoloji, çevre politikaları ve benzeri konularda araştırmalar yapmak, geliştiridiği makro modeller ile ekonomik ve sosyal politikaların uzun dönemli etkilerini tahmin etmek, bölgesel

entegrasyonlarla ilgili gelişmeleri ve stratejileri izlemek ve bunlara yönelik, alternatifler hazırlamak, kalkınma planlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, bu konularda uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakerelere iştirak

etmekle görevlidir.                                                           

 

    İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü                         

    Madde 12 - İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü; iktisadi sektörlerde proje geliştirme ve değerlendirme, sanayileşme, teşvik ve yönlendirme, iç ve dış ticaret politikaları konularında çalışma ve araştırmalar  yapmak suretiyle kalkınma planları ve yıllık programların hazırlanmasına  katkıda bulunmak, iktisadi sektörlerle ilgili olarak ileriye dönük stratejiler geliştirmek, kamu yatırım programını hazırlamak, kamu projelerini izlemek ve  yıl içinde revizyonu ile ilgili işlemleri yapmak, uygulamaya ait dönem raporlarını hazırlamak, uygulamayı yönlendirmek, kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile  

ilgili görüş vermek, plan ve programların uygulanması sırasında kamu ve özel   kesim kuruluşları arasında gerekli koordinasyonu sağlamak ve bu amaçla kurum ve kuruluşların üst düzey yetkili temsilcilerinin katılacağı komisyonlar kurmak,  uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakerelere iştirak etmekle görevlidir.   

                                                                              

    Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü                       

    Madde 13 - Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü; sosyal   sektörlerde çalışma ve araştırmalar yapmak suretiyle kalkınma planları ve yıllık programların hazırlanmasına katkıda bulunmak, sosyal sektörlerle ilgili

olarak ileriye dönük stratejiler geliştirmek, kamu yatırım programını hazırlamak, kamu projelerini izlemek ve yıl içinde revizyonu ile ilgili işlemleri  yapmak, uygulamayı yönlendirmek, kurumsal ve hukuki düzenlemer ile ilgili görüş

vermek, plan ve programların uygulanması sırasında kamu ve özel kesim kuruluşları arasında gerekli koordinasyonu sağlamak ve bu amaçla kurum ve kuruluşların üst düzey yetkili temsilcilerinin katılacağı muhtelif komisyonlar kurmak,     

uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakerelere iştirak etmekle görevlidir.   

 

    Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü                           

    Madde 14 - Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü; il ve ilçe bazında araştırma ve planlama çalışmaları yapmak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bu konularda yapacakları çalışmaların Kalkınma Planları ve Yıllık     

Programlarla tutarlılığını sağlamak, yapısal uyum politikalarının uygulanması  sırasında ortaya çıkabilecek sorunların çözümü amacıyla projeler geliştirmek ve bu konularda yapılacak çalışmaları koordine etmek, yerel istihdamın ve girişimciliğin geliştirilmesi çerçevesinde küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin, esnaf ve sanatkarların ve kırsal kesimin sorunlarına yönelik politikalar geliştirmek, kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görüş vermek, uygulamayı

yönlendirmek, kalkınmada öncelikli yöreleri ve ihtiyaçlarını tespit etmek, bu  yörelerin özelliklerini dikkate alarak daha hızlı bir gelişme sağlanması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, bölgesel kalkınma projeleri ile ilgili koordinasyonu sağlamak ve görev alanına giren konularda görüş vermek ve  uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakerelere iştirak etmekle görevlidir.  

 

    Avrupa Birliği İle İlişkiler Genel Müdürlüğü                           

    Madde 15 - Avrupa Birliği ile ilişkiler Genel Müdürlüğü; Avrupa Birliği  ile ilişkilerde ekonomik, sosyal, hukuki ve diğer konularda Hükümet tarafından tespit edilecek hedef ve politikalarla ilgili çalışmaları yapmak ve önerilerde bulunmak, ihtiyaç duyulan inceleme ve araştırmaları yapmak veya yaptırmakla   görevlidir.       

                                                           

    Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü                                     

    Madde 16 - Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü; bölgesel, çok taraflı   ve ikili ekonomik ilişkilerin kalkınma planları ve yıllık programlarda belirtilen ilke, hedef ve politikalarla uyumlu ve etkili bir şekilde yürütülmesi  için gerekli çalışmaları yapmak, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma çabalarına yardımcı olmak amacıyla bu ülkelere yönelik teknik yardım faaliyetlerini yürütmek, gelişme yolundaki ülkeler ve özellikle islam ülkeleri arasında ekonomik ve ticari işbirliği amacıyla kurulan teşkilatlarla ilgili gerekli çalışmaları  yapmak, bu teşkilatların daimi nitelikteki kurullarının gerektiğinde sekreterya

hizmetlerini yürütmekle görevlidir.                                            

 

    Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı                                   

    Madde 17 - Ekonomik, sosyal ve kültürel politikaları ve hedefleri belirlemekte Hükümete müşavirlik görevinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla Müsteşarlık bünyesinde, dünyadaki ekonomik, sosyal ve kültürel oluşum ve   

gelişimleri anında alacak, değerlendirecek, yetkililerin ve kamuoyunun bilgisine sunacak, arşivleyecek Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı kurulur.       

    Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı; kalkınma planları ve yıllık programların ekonomik, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerinin belirlenmesi için gerekli bilgileri ulusal ve uluslararası kuruluşlardan sağlamak, bu bilgileri kullanıcılara sunmak, Müsteşarlık bilgisayar sistemlerinin etkin olarak   kullanılması için gerekli tedbirleri almakla görevlidir.  

    Dairenin çalışma esasları Müsteşarlıkça düzenlenir. Bu birimde sözleşme  ile istihdam edilecek Bilgisayar Mühendisi ve Çözümleyici kadrolarında çalıştırılacak personelde bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 inci maddesindeki      

yartlar aranır.            

                                                  

    Yurtdışı Teşkilatı    

    Madde 18 - Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, görevi ile ilgili  olarak uluslararası ekonomik kuruluşlar ile ekonomik açıdan önemli dış merkezlerde yurtdışı teşkilatı kurabilir.                                      

    Müsteşarlığın yurtdışı teşkilatında görevlendirilecek personelin unvanları ile kadro dereceleri Ek-2 sayılı listede gösterilmiştir. Yurtdışı birimlerin   ihdası, cetvelde kayıtlı unvanların derecesi ve hangi temsilcilikler nezdinde 

kurulacağı Dışişleri Bakanının uygun görüşü ile Başbakan tarafından tespit edilir. Yeni yurtdışı birimleri kurulması gerektiğinde ilgili mevzuat hükümleri   uygulanır.                                                                    

                                                                               

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                                   

 

DANIŞMA BİRİMLERİ   

                           

    Danışma Birimleri                                

    Madde 19 - Devlet-Planlama Teşkilatı Müsteşarlığındaki danışma birimleri   şunlardır:  

    a) Müsteşarlık Müşavirleri,                                               

    b) Hukuk Müşavirliği,           

                                         

    Müsteşarlık Müşavirleri      

    Madde 20 - Teşkilatta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Müsteşara  yardımcı olmak üzere en fazla beş Müsteşar Müşaviri ve diğer birimlerde    istihdam edilmek üzere yirmibeş Müsteşarlık Müşaviri görevlendirilebilir.     

 

    Hukuk Müşavirliği                   

    Madde 21 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:                      

    a) Müsteşarlık birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,                         

    b) Müsteşarlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki  tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak  yapılmasına yardımcı olmak,                                                   

    c) 8 Ocak 1943 tarihli 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari  davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari  davalarda Müsteşarlığı temsil etmek.                                          

                                                                               

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                                 

 

YARDIMCI BİRİMLER  

                           

    Yardımcı Birimler                     

    Madde 22 - Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında yardımcı hizmetler;   Personel Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile Teşkilatın yayın ve temsil hizmetlerini yürütmek üzere Yayın ve Temsil Dairesi     

Başkanlığı tarafından yerine getirilir.                                       

    Savunma uzmanlığı, özel Kanunda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri   yerine getirir.    

         

DÖRDÜNCÜ KISIM                              

 

PLAN VE PROGRAMLARIN HAZIRLANMASI      

            

    Bilgi Toplama                 

    Madde 23 - Devlet Planlama Teşkilatı, görevleri ile ilgili olarak gerekli  gördüğü bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu

kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek tüzel kişiler bu bilgileri zamanında  vermekle yükümlüdür. 

    Bu şekilde elde edilen bilgilerden ticari sır niteliğinde olanların gizliliğine uyulur.          

                                                     

    İşbirliği         

    Madde 24 - Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bilgi toplamada, planların hazırlanmasında ve uygulamanın izlenmesinde, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar

ve özel kesim üst düzey kuruluşları ile yakın işbirliği içinde bulunur.       

    Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, kalkınma planlarının ve yıllık  programların hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi safhalarında gerekli  olan verileri, bunların toplanmasında ve değerlendirilmesindeki amaç ve zaman 

aralıkları ile bu verilerin sunulma şeklini tespit eder.                      

    Devlet İStatistik Enstitüsü, plan ve programların hazırlanmasında gerek   duyulan bilgileri zamanında ve yeterli kapsamda sağlamak amacıyla Devlet   Palanlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile yakın işbirliği içinde çalışır.       

  

    İktisadi, Sosyal ve Kültürel Hedefler İle Politikaların Tespiti            

    Madde 25 - İktisadi, sosyal ve kültürel hedefler ile potilikaların belirlenmesine esas teşkil edecek hususlar Yüksek Planlama Kurulunda görüşülerek  tespit edilir.                                                                

    Bu suretle tespit edilen esaslar Bakanlar Kurulunda öncelikle görüşülerek  karara bağlanır.   

                                                                               

    Kalkınma Planının Hazırlanması                               

    Madde 26 - Başbakan veya ilgili Bakan, Bakanlar Kurulunun onayladığı  esaslar ve hedefler çerçevesinde kalkınma planı ve yıllık programların   hazırlanması konusunda Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına direktif verir.

 

    Kalkınma Planının Kabulü                                                   

    Madde 27 - Kalkınma planının Başbakanlığa sunulmasından itibaren bir hafta içinde Yüksek Planlama Kurulu toplanır. Kurul bu planı inceleyerek, planın kabul edilmiş bulunan ana hedeflere uygun olup olmadığını bir raporla Bakanlar

Kuruluna bildirir.Plan Bakanlar Kurulunda incelenerek kabul edildikten sonra   Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına arz olunur.                           

 

    Yıllık Programların Hazırlanması ve Kabulü                      

    Madde 28 - Yıllık Programlar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca  hazırlanarak Yüksek Planlama Kuruluna sunulur. Bu Kurul programları inceleyerek bir raporla Bakanlar Kuruluna sunar. Bakanlar Kurulunda kabul edilen yıllık   

programlar kesinleşmiş olur. Yıllık programlar ile birlikte orta vadeli tahminler de sunulur.  

    Yıllık programlar, bütçeler ile iş programlarından önce hazırlanır.   Bütçelerle iş programlarının hazırlanmasında yıllık programlarda kabul edilmiş olan esaslar dikkate alınır.                                                  

    Bütçelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında, birden fazla yılı kapsayan ve Kalkınma Planı ve Yıllık Programların bütünlüğünü ilgilendiren yatırım projelerinin Programa ilave edilmesinde,

Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğünün Korunması Hakkında 3067 sayılı Kanunun 2‘nci maddesinde yer alan esas ve usullere uyulur.             

    Yıllık programlarda yer alan makro politikaların uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla Bakanlar Kuruluna değerlendirme raporları sunulur.          

 

 

    Koordinasyon                                                                

    Madde 29 - Müsteşarlık, kabul edilen planların, yıllık programların ve  projelerin uygulanmasındaki uyum ve işbirliğini sağlar.                       

    Plan, yıllık program ve proje uygulaması, Teşkilatça zaman zaman gözden  geçirilerek elde edilen sonuçlar değerlendirilir ve alınması gerekli tamamlayıcı tedbirler, belirli devrelerde hazırlanacak raporlarla Bakanlar Kuruluna sunulur.       

 

BEŞİNCİ KISIM                               

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER    

                                                                              

    Yetki Devri                                                

    Madde 30 - Müsteşar ve her kademedeki teşkilat yöneticileri, sınırlarını  açıkça belirlemek kaydıyla yetkilerinden bir kısmını yazılı olarak astlarına   devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.     

 

    Sözleşmeli Personel                                                        

    Madde 31 - Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında Müsteşar, Müsteşar  Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Müdür, Müsteşar Müşaviri, I.Hukuk Müşaviri,  Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Müsteşarlık 

Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Planlama Uzmanı, Şube Müdürü, Planlama Uzman Yardımcısı ile Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığında fiilen görevli Bilgisayar Mühendisi ve Çözümleyici kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı  

Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel istihdam edilebilir.

    Yabancı uzmanlar da sözleşmeli olarak istihdam edilebilir.                

    Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir.                       

    Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı merkez teşkilatı kadrolarında fiilen çalışan personel ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre çalışan personele Başbakanlık merkez teşkilatında çalışan      

personelin maaş ve ücretleri dışında yararlandığı fazla çalışma ücreti aynı  usul ve esaslarda ödenir.   

                                                                               

    Planlama Uzman Yardımcılığına Atama            

    Madde 32 - Planlama Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılanlara ilave olarak aşağıdaki nitelikler aranır;     

    a) Planlama hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak,           

    b) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,                

    c) Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak,                

    d) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış   olmak.   

Uzman Yardımcılığı giriş sınavında ingilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden yapılacak yabancı dil sınavında alınacak derece ağırlıklı olarak dikkate alınır.                                                                 

    Planlama Uzman Yardımcılığı giriş sınavında iki kez başarılı olamayanlar bir daha sınava alınamazlar.

 

 

 

 

    Planlama Uzmanlığı     

    Madde 33 - 32 inci maddeye göre Planlama Uzman Yardımcılığına atananlar, en az 3 yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak mesleki yeterlik ve  lisan sınavına girmek hakkını kazanırlar. Mesleki yeterlik ve lisan sınavında 

başarılı olanlar "Planlama Uzmanı" unvanını alırlar.                           

    Planlama uzmanlık sınavında iki kez başarılı olamayanlar Planlama Uzman    Yardımcılığı unvanını kaybederler ve mükteseplerine uygun kadrolara atanırlar.

    Planlama uzman yardımcılığı sınavı ile planlama uzmanlığı sınavının şekli ve uygulama esasları ile uzmanlık kademelerinin süre,esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.                                                       

             

    Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Personelin Görevlendirilmesi                

    Madde 34 - Genel ve katma bütçeli daireler, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunlara bağlı kuruluşlar ve müesseselerde çalışanlardan durumları, yönetmelikteki şartlara uygun olanlar, kurumların muvafakatı ile   

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Müsteşarlığın bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu personel kurumundan aylıksız izinli sayılır. İzinli oldukları

sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler   kendi kurumlarında çalışmış gibi addedilerek terfi ve emekliliklerinde hesaba  katılır ve herhangi bir işleme gerek kalmaksızın terfileri süresinde yapılır. 

    Ayrıca, birinci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlarda görevli personel; aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer sosyal hak ve yardımları kurum veya kuruluşlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında görevlendirilebilir. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bu konudaki talepleri, kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. 

 

    Üniversite Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi                          

    Madde 35 - Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında uzmanlık isteyen işlerde yönetmelikteki esaslar çerçevesinde üniversite öğretim elemanları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre görevlendirilebilir.      

 

    Sözleşme ile Araştırma, Etüt ve Proje Yaptırma                             

    Madde 36 -Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı,görevleri ile ilgili olarak  ihtiyaç duyduğu konularda araştırma, etüt ve proje ile uluslararası ikili ve çok taraflı temas ve toplantılar düzenleme ve bunlarla ilgili her türlü mal ve hizmetlerin sağlanması gibi işleri yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere sözleşme veya pazarlık suretiyle yaptırabilir ve bu konularla ilgili mal ve hizmet satın alabilir.                                                               

    Bu hususta 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.     

                                                                             

    Yurt Dışına Gönderilecek Personel                                          

    Madde 37 - Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Teşkilatta görevli   elemanlarını uzmanlık alanlarındaki mesleki bilgi ve tecrübelerini geliştirmek ve ihtisas yapmak üzere 657 sayılı Kanundaki kısıtlamalara tabi olmadan yurt  

dışına gönderebilir.                             

    Yurt dışına eleman gönderilmesinin usul ve esasları Müsteşarlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.    

 

    Atama     

    Madde 38 - 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan  memurların atamaları Başbakan veya ilgili Bakan tarafından yapılır. Ancak  Başbakan veya ilgili Bakan atama yetkisinin bir bölümünü Müsteşara devredebilir.

    Yurt dışı kadrolara sürekli görevle atanabilmek için Müsteşarlık birimlerinde en az beş yıl fiilen çalışmış olmak şarttır.  

    Yurt dışı kadrolara atamaya ilişkin esaslar Müsteşarlıkça çıkarılacak  yönetmelikle tespit edilir.  

 

    Kadrolar        

    Madde 39 - Kadroların tespit, ihdas, kullanma ve iptali ile kadrolara ait  diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.                                              

 

    Ek Madde 1 - 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne   İlişkin Kanunun (2) Sayılı Cetveline Devlet Planlama Teşkilatı Planlama Uzmanı ilave edilmiştir.                                                               

 

    Geçici Madde 1 - 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin  Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bölümündeki (l) sayılı cetveldeki kadrolar iptal edilerek çıkartılmıştır. Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde  yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bölümündeki (l) sayılı cetvele eklemiştir.    

 

    Geçici Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme  ile kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

    Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni kadrolara  atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, bu görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.                                

    Sözleşmeli çalıştırılanların sözleşmeleri devam eder.                     

 

    Geçici Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen düzenlemeler   yürürlüğe girinceye kadar, mevcut mevzuatın bu Kanun Hükmünde Kararnameye  aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Bu düzenlemeler altı  ay içerisinde yürürlüğe konulur.                                              

 

    Geçici Madde 4 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Devlet Planlama Teşkilatında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir. Müsteşarlık, teşkilat ve kadrolarını en geç altı ay  içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir.                      

 

    Geçici Madde 5 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında görevli personelden, en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olduktan sonra Müsteşarlıkta ihtisas gerektiren işlerde en az altı yıl çalışmış olanlar, açılacak ilk Planlama Uzmanlığı yeterlik sınavına, altı yıldan az çalışmış olanlar ise uzman yardımcılığı     

sınavına yaş sınırına tabi olmaksızın girme hakkından iki defaya mahsus olmak  üzere yararlanırlar.   

    Sınavlarda başarılı olanlar Planlama Uzmanı veya Planlama Uzman Yardımcısı kadrolarına atanırlar. Bu suretle kadro ile ilişkilendirilen personel 657 sayılı Kanundaki sınavla ilgili şartları yerine getirmiş sayılır.                    

 

    Geçici Madde 6 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte  Müsteşarlıkta 933 sayılı Kanunun 4 ve 8 inci maddelerine göre kadrosuz sözleşmeli olarak halen istihdam edilen personel de 31 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen fazla çalışma ücretinden aynen istifade eder.                

                                                                               

    Yürürlük                                                           

    Madde 40 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

                                                                               

    Yürütme        

    Madde 41 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

http://www.kentli.org/yasa/540.htm

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

MEVZUAT LİSTESİ

 
Copyright © 2007-2021
TMMOB Şehir Plancıları Odası

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Hesap No'larımız:
POSTA ÇEKİ = 107581
İŞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTİ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.