TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ
ANA SAYFA BÝZE ULAÞIN BAÐLANTILAR SÝTE HARÝTASI

19 OCAK 2022 ÇARÞAMBA  

HAKKIMIZDA MEVZUAT YAYINLAR KOMÝSYONLAR TUPOB KOLOKYUM
ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DÝYARBAKIR  ÝSTANBUL  ÝZMÝR  KAYSERÝ  KONYA  MUÐLA  SAMSUN  TRABZON
SPOBÝS ÜYE GÝRÝÞÝ SPOBÝS PERSONEL GÝRÝÞÝ

TRABZON ÞUBE 

nk_08.gif, 836B ÞUBE GÝRÝÞ SAYFASI

 
 
 
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB
b_haber_bulteni.gif, 3,9kB

      TRABZON ÞUBE TARÝHÇESÝ

1994 yýlýnda TMMOB Þehir Plancýlarý Odasý Trabzon Ýl Temsilciliði kurulmuþ olup, Temsilciliðimizin kuruluþ sonrasýnda, ve daha sonraki yýllardaki Ýl Temsilcileri, yardýmcýlarý, ve Þube Yönetim Kurulu ile Mesleki Denetim Görevlilerimiz aþaðýda yer almaktadýr.

  
1994
Ýl Temsilcisi: Kadir GÜNAY (Kurucu)
 
1996
Ýl Temsilcisi: Filiz TAÇ
Temsilci Yardýmcýsý: M. Þükrü KULEÝN
Temsilci Yardýmcýsý: Fatma Çiftçi KULEÝN
Mesleki Denetim Görevlisi: Filiz TAÇ
 
1997
Mesleki Denetim Görevlisi: Murat ÖZYABA
 
1998
Ýl Temsilcisi: Murat ÖZYABA
Temsilci Yardýmcýsý: Ayþegül HANEDAN
Temsilci Yardýmcýsý: Fatma Çiftçi KULEÝN
Mesleki Denetim Görevlisi: Fatma Çiftçi KULEÝN

1998-2000
Ýl Temsilcisi: Özgür Bora YAPRAK
Mesleki Denetim Görevlisi: Fatma Çiftçi KULEÝN

2000
Ýl Temsilcisi: Özgür Bora YAPRAK
Temsilci Yardýmcýsý: Sezgin YÜKSEL
Temsilci Yardýmcýsý: Ercan ÞEN
 
2002
Ýl Temsilcisi: Fatma Çiftçi KULEÝN
Temsilci Yardýmcýsý: Hacý Salih HACISALÝHOÐLU
Temsilci Yardýmcýsý: Ercan ÞEN
Mesleki Denetim Görevlisi: Fatma Çiftçi KULEÝN
 
2003
Ýl Temsilcisi: Fatma Çiftçi KULEÝN
Temsilci Yardýmcýsý: Hacý Salih HACISALÝHOÐLU
Temsilci Yardýmcýsý: Ercan ÞEN
 
2004
Ýl Temsilcisi: Ayhan TURAN
Temsilci Yardýmcýsý: Fatma Çiftçi KULEÝN
Temsilci Yardýmcýsý: Ercan ÞEN
Mesleki Denetim Görevlisi: Mehmet ÖZTÜRK
 
2006
Ýl Temsilcisi: Ayhan TURAN
Temsilci Yardýmcýsý: Ercan ÞEN
Temsilci Yardýmcýsý: Esra ATAKAN
Temsilci Yardýmcýsý: Þengül ÇELÝK
Temsilci Yardýmcýsý: Mesut YEÞÝLTEPE

2008
Ýl Temsilcisi: Ercan ÞEN
Temsilci Yardýmcýsý: Ersin TÜRK
Temsilci Yardýmcýsý: Hacý Salih HACISALÝHOÐLU
Temsilci Yardýmcýsý: Esen KAMBER
Temsilci Yardýmcýsý: Arzu ÇÝFTÇÝ
Mesleki Denetim Görevlisi: Mesut YEÞÝLTEPE
 
06.02.2010 tarihinde TMMOB Þehir Plancýlarý Odasý Samsun Þubesinin IV. Olaðan Genel Kurulunda Trabzon`da Þehir Plancýlarý Odasý Doðu Karadeniz Þubesi kurulmasýna iliþkin önerge oybirliði ile kabul edilmiþtir. Önerge tartýþýlmasý sonucunda Þube kurulma taleplerinin TMMOB Þehir Plancýlarý Odasý 26. Olaðan Genel Kurulunda görüþülmesine esas olmak üzere Ercan ÞEN, H. Salih HACISALÝHOÐLU, Sezgin YÜKSEL, Kadir GÜNAY ve Hüseyin KAHRAMAN` dan oluþan bir çalýþma komisyonu oluþturulmasýna karar verilmiþ, Odamýzýn 26. Dönem Genel Kurulu`nda Trabzon Ýlinde Þube kurulmasý kararý alýnarak; Oda Yönetim Kurulu`nun 18.09.2010 tarihinde yapýlan toplantýsýnda 3 nolu karar gereði Trabzon Þube Yönetim Kurulu Üyeleri atamalarý yapýlmýþtýr.

1)    Þube Baþkaný, Hacý Salih HACISALÝHOÐLU
2)    Þube II. Baþkan, Kadir GÜNAY
3)    Þube Sekreteri, Sezgin YÜKSEL
4)    Þube Saymaný, Mehmet ÖZTÜRK
5)    Üye, Arzu ÇÝFTÇÝ
6)    Üye, Ýsmail Hakký SANDIKÇI
7)    Üye, Selim ÖZGÜREL
 
2011 yýlýnda Þehir Plancýlarý Odasý Trabzon Þubemiz, Ocak ayý itibariyle mekâný açýlmýþ ve Þube personeli görevine, Þehir Plancýsý Aynur TURAN (Þube Sekreter Yardýmcýsý ve Mesleki Denetim Görevlisi) gelmiþtir.
Þubemiz etki alanýnda kalan 6 ilimiz bulunmakla birlikte; Trabzon, Rize, Giresun, Artvin, Gümüþhane ve Bayburt`tur. Þubemize Giresun ve Rize Temsilciliðimiz baðlý bulunmaktadýr.

21.01.2012 CUMARTESÝ GÜNÜ YAPILAN ÞUBEMÝZÝN ÝLK YÖNETÝM KURULU TOPLANTISINDA ÞUBE YÖNETÝM KURULUMUZUN GÖREV DAÐILIMI AÞAÐIDAKÝ GÝBÝ YAPILMIÞTIR.

1)    ÞUBE BAÞKANI, HACI SALÝH HACISALÝHOÐLU
2)    ÞUBE II. BAÞKANI, KADÝR GÜNAY
3)    ÞUBE SEKRETERÝ, ARZU ÇÝFCÝ
4)    ÞUBE SAYMANI, ERSÝN TÜRK
5)    ÜYE, SELÝM ÖZGÜREL
6)    ÜYE, ÝSMAÝL HAKKI SANDIKÇI
7)    ÜYE, SEDA ÖZLÜ  
 

10.03.2012 CUMARTESÝ GÜNÜ YAPILAN ÞUBEMÝZÝN YÖNETÝM KURULU TOPLANTISINDA ÞUBE YÖNETÝM KURULUMUZUN GÖREV DAÐILIMI AÞAÐIDAKÝ OLUÞMUÞTUR.
Þube Yönetim Kurulu Üyemiz Arzu ÇÝFCÝ, 20.02.2012 tarihli dilekçesi ile Þube Sekreterliði ve Þube Yönetim Kurulu üyeliðinden ayrýlmýþ ve Þube Sekreterliði görevine Yönetim Kurulu üyesi Seda ÖZLÜ gelmiþ ve Yönetim Kurulu Üyeliðine yedek üyelerimizden Ercan ÞEN göreve gelmiþtir.

1)    ÞUBE BAÞKANI, HACI SALÝH HACISALÝHOÐLU
2)    ÞUBE II. BAÞKANI, KADÝR GÜNAY
3)    ÞUBE SEKRETERÝ, SEDA ÖZLÜ
4)    ÞUBE SAYMANI, ERSÝN TÜRK
5)    ÜYE, ERCAN ÞEN  
6)    ÜYE, SELÝM ÖZGÜREL
7)    ÜYE, ÝSMAÝL HAKKI SANDIKÇI
 
 
29.03.2013 CUMARTESÝ GÜNÜ YAPILAN ÞUBEMÝZÝN YÖNETÝM KURULU TOPLANTISINDA ÞUBE YÖNETÝM KURULUMUZUN GÖREV DAÐILIMI AÞAÐIDAKÝ OLUÞMUÞTUR.
 
Þube Saymaný Ersin TÜRK, 25.03.2013 tarihli dilekçesi ile Þube Sekreteri Seda ÖZLÜ, 28.03.2013 tarihli dilekçesi ile Yönetim Kurulu üyeliklerinden ayrýlmýþ ve Yönetim Kurulu üyeliklerine, yedek üyelerimizden Þube Sekreterliði görevine Fatih AYAZ, Þube Saymanlýðý görevine Mehmet ÖZTÜRK gelmiþtir.
 
1)    ÞUBE BAÞKANI, HACI SALÝH HACISALÝHOÐLU
2)    ÞUBE II. BAÞKANI, KADÝR GÜNAY
3)    ÞUBE SEKRETERÝ, FATÝH AYAZ
4)    ÞUBE SAYMANI, MEHMET ÖZTÜRK
5)    ÜYE, ERCAN ÞEN  
6)    ÜYE, SELÝM ÖZGÜREL
7)    ÜYE, ÝSMAÝL HAKKI SANDIKÇI
 

ÞUBEMÝZÝN II. GENEL KURULU  III. DÖNEMÝNÝN ÝLK YÖNETÝM KURULU TOPLANTISI 15.01.2014 TARÝHÝNDE YAPILARAK ÞUBE YÖNETÝM KURULUMUZUN GÖREV DAÐILIMI AÞAÐIDAKÝ GÝBÝ YAPILMIÞTIR. 


1)    ÞUBE BAÞKANI, KADÝR GÜNAY
2)    ÞUBE II. BAÞKANI, ADEM TANRIVER
3)    ÞUBE SEKRETERÝ, ERCAN ÞEN
4)    ÞUBE SAYMANI, FATÝH AYAZ
5)    ÜYE, SERHAT DURUKAN
6)    ÜYE, HACI SALÝH HACISALÝHOÐLU
7)   ÜYE, ÝSMAÝL HAKKI SANDIKÇI 

2015 YILINDA GENEL KURUL SONRASI ÞUBEMÝZÝN YÖNETÝM KURULU TOPLANTISINDA ÞUBE YÖNETÝM KURULUMUZUN GÖREV DAÐILIMI AÞAÐIDAKÝ OLUÞMUÞTUR.


1)    ÞUBE BAÞKANI, KADÝR GÜNAY
2)    ÞUBE II. BAÞKANI, ADEM TANRIVER
3)    ÞUBE SEKRETERÝ, ERCAN ÞEN
4)    ÞUBE SAYMANI, FATÝH AYAZ
5)    ÜYE, SERHAT DURUKAN
6)    ÜYE, MEHMET ÖZTÜRK
7)   ÜYE, ÝSMAÝL HAKKI SANDIKÇI  
 
 

 
Copyright © 2007-2022
TMMOB Þehir Plancýlarý Odasý

 
ATATÜRK BULVARI BULVAR APT. 219/ 7 ÇANKAYA/ANKARA
TEL: (+90) 312 418 30 75   FAKS:(+90) 312 417 90 55
e-POSTA: spo@spo.org.tr

Oda aidatlarýnýzý kredi kartýnýzla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLÝ AÝDAT ÖDEME

Hesap No'larýmýz:
POSTA ÇEKÝ = 107581
ÝÞ BANKASI =TR 150 00 64 00 000 142 990 496 497
VAKIFBANK =TR 230 00 150 01 58 00 184 530 2308
GARANTÝ BANKASI =TR 33 000 62 000 52 80 000 62 99 383

Key Yazýlým Çözümleri A.Þ.