Etik İlkeler Özlük Hakları

Oda Üyeliğinden Ayrılma Koşulları

ODA ÜYELİĞİNDEN AYRILMA İŞLEMLERİ;

Oda üyeliğinden ayrılma işlemleri iki koşul altında uygulanabilmektedir. Aşağıda yer alan koşullardan herhangi birini sağlamanız halinde gerekli belgelerin Odamız birimlerine iletilmesi ve üyelikten ayrılma talebinin iletildiği tarihe kadar Odaya herhangi bir borcunun olmaması ( aidat / tescil borcu / belge ödentisi , vb. ) durumunda; üyelikten ayrılma talebi Yönetim Kurulu`na iletilir.

Türkiye'de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihdisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindediirler. Ayrıca üniversitelerde akademik personel olarak görev yapan üyeler bu görevleri süresince üyelikten ayrılamazlar.

(*) Ayrılma işlemlerinde; Odamız tarafından talep edilen belgeleri öğrenmek veya aşağıda yer alan koşullar haricindeki durumlar için bağlı olduğunuz Şubeyi veya Oda Genel Merkezi'ni arayabilirsiniz.

Planlama mesleğinin icra edilmemesi halinde;

Odamız Ana Yönetmeliğinin 71/d maddesinde belirtilmektedir. Buna göre;

d) (Değişik:RG-8/2/2017-29973) Mesleğini sürekli olarak uygulamayacağını, mesleği ile ilgili herhangi bir işte çalışmayacağını ve bu yoldan gelir sağlayamayacağını yazılı olarak bildiren üyeler; bu durumlarını belgelemek, Oda kimlik belgesini geri vermek, bu süre içerisindeki odaya olan yükümlülüklerini yerine getirmek ve odaya olan borcunu ödemek, başvuru tarihine kadar olan üyelik ödentilerinin tamamını ödemek koşuluyla Oda Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten ayrılabilirler. Ancak mesleğini uygulamayacağını beyan ederek üyelikten ayrılanlar, mesleklerini uyguladıklarının belgelenmesi durumunda, üyelikten ayrıldıkları tarihten itibaren tüm ödentilerini ödemek zorundadırlar. Ayrıca bu kişiler mesleğini icra etmeyeceğine dair beyanlarına aykırı işlem yapmaları nedeniyle Oda Onur Kuruluna sevk edilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında

Kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında 657 sayılı kanuna tabii çalışılıyor olması halinde;

657 sayılı kanuna tabii çalışılıyor olması halinde;

TMMOB Ana Yönetmeliği`nin 114.maddesinde belirtilmektedir. Buna göre;

Madde 114: Herhangi bir nedenle mesleki etkinliğini sürdürmek istemeyen, yedek subaylık ve erlik hariç olmak üzere silahlı kuvvetler mensubu olan ya da kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında asli ve sürekli görevde çalışırken üyelikten ayrılmak isteyen üyeler; bu durumu bağlı olduğu Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek, gerektiğinde belgelemek, Oda Kimlik belgesini geri vermek ve o tarihe kadarki üyelik ödentilerinin tamamını ödemek koşuluyla, Odadan ayrılabilirler.

TMMOB
Şehir Plancıları Odası
"/>