Etik İlkeler Özlük Hakları

Üyelik Yükümlülükleri

Madde 71
a)
(Değişik:RG-8/2/2017-29973) Her tür Oda ödentisi ile para cezalarının yazılı bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde Odaya ödemeyenler hakkında 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre kovuşturma yapılır. Adreslerini değiştiren üyeler, yeni adreslerini Odaya bildirmedikçe eski adreslere yapılan duyurular üyeye iletilmiş sayılır. Üyenin vefat etmesi halinde üyenin Odaya olan tüm borçları silinir. 

b)  Ödentilerini yasal süreleri içerisinde ödemeyen üyelerden bu ödentiler ödendikleri tarihte yürürlükteki Oda ödentisi miktarından alınır.

c) (Değişik:RG-8/2/2017-29973) Emekli veya maluliyet aylığı alıp çalışmayanlardan; askerlik görevini yapanlardan askerlik süresince; yurt dışına çıkanlardan yurt dışında kaldıkları sürece çalışmadıklarını belgelemek koşuluyla; çalışmayıp lisansüstü öğrenim yapanlardan öğrenimleri süresince ve işsiz olduklarını belgeleyenlerden çalışmadıkları sürece; bu dönemlere dair üye ödentisi alınmaz.

d)  (Değişik:RG-8/2/2017-29973) Mesleğini sürekli olarak uygulamayacağını, mesleği ile ilgili herhangi bir işte çalışmayacağını ve bu yoldan gelir sağlayamayacağını yazılı olarak bildiren üyeler; bu durumlarını belgelemek, Oda kimlik belgesini geri vermek, bu süre içerisindeki odaya olan yükümlülüklerini yerine getirmek ve odaya olan borcunu ödemek, başvuru tarihine kadar olan üyelik ödentilerinin tamamını ödemek koşuluyla Oda Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten ayrılabilirler. Ancak mesleğini uygulamayacağını beyan ederek üyelikten ayrılanlar, mesleklerini uyguladıklarının belgelenmesi durumunda, üyelikten ayrıldıkları tarihten itibaren tüm ödentilerini ödemek zorundadırlar. Ayrıca bu kişiler mesleğini icra etmeyeceğine dair beyanlarına aykırı işlem yapmaları nedeniyle Oda Onur Kuruluna sevk edilir.

e)  (Değişik:RG-8/2/2017-29973) Diploma alarak mesleklerini uygulama hakkını kazananlar, Odaya zorunlu kayıt süresi olan üç ay içinde kayıt olmasalar dahi, kayıt için başvurduklarında üç ay içinde kayıt olmuş gibi işlem yapılır, ancak belgelemek koşulu ile iş bulana kadar ödentileri alınmaz. Üniversitelerde akademik personel olarak görev yapan üyeler bu görevleri süresince üyelikten ayrılamazlar.

f)  (Değişik:RG-8/2/2017-29973) Üyenin hangi şube yetki alanında kalacağı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi esas alınarak belirlenir. Ancak üyenin iş adresinin başka bir ilde bulunması durumunda ise üyenin başvurusu ve belgelemesi halinde iş adresi esas alınır.

g)  (Değişik:RG-8/2/2017-29973) Odaya ödenti borcu, o yılın üyelik ödenti miktarının 1/3`ünü aşan üyelerin, borçlarının tamamını ödemedikçe büro tescil belgesi, üyelik belgesi ve Oda ile olan benzeri bürokratik işlemleri yerine getirilmez.

TMMOB
Şehir Plancıları Odası
"/>