Etik İlkeler Özlük Hakları

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2009 -2010

Yayına Giriş Tarihi
05.06.2010
Güncellenme Zamanı
07.11.2021
Yayınlayan Birim
MERKEZ
Okunma Sayısı: 3601

"Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri

Bitirme Projesi Yarışması 2009 -2010"

Yarışma Şartnamesi

1.     Yarışmayı Düzenleyen Kuruma İlişkin Bilgiler

Yarışma, Türkiye Planlama Okulları Birliği tarafından düzenlenmektedir. Yarışmanın sekreteryası, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından yürütülmektedir.

Adı

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Adresi

Hatay Sokak  No: 24/17  Kocatepe,  06640 - Ankara

Telefon Numarası

0 312 417 87 70

Fax Numarası

0 312 417 90 55

Elektronik Posta Adresi

spo@spo.org.tr

Web Adresi

www.spo.org.tr

İlgili Raportörler

Nuray Çolak, Ayla Doğanç

Yarışma Yeri

TMMOB Şehir Plancıları Odası

2.     Yarışmanın Tanımı

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2009-2010, 10 Şubat 2004 tarihinde imzalanan "Türkiye Planlama Okulları Birliği" (TUPOB) İşbirliği Ön Protokolünde de belirtildiği üzere, TMMOB Şehir Plancıları Odası ile planlama okulları arasında koordinasyonu, işbirliğini ve sürekli bilgi akışını sağlama ilkesi doğrultusunda planlanmıştır.

Yarışma Türkiye‘de yer alan Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri‘nde; diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje, rapor çalışmaları hazırlayan lisans öğrencileri arasında düzenlenen bir yarışmadır.

3.     Yarışmanın Amacı ve Konusu

Yarışmanın amacı; mesleğe adım atma aşamasında olan Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerinin meslek odası çatısı altında yarışma tecrübesini yaşama fırsatı yakalamalarını sağlamak, meslek odası ile şehir ve bölge plancısı adaylar arasındaki bağı daha da güçlendirmek ve planlama disiplini ile ilgili birimlerin dinamik, girişimci, çözüm üretme konusunda yaratıcı olan Şehir ve Bölge Plancısı adaylarını keşfetmesine olanak sağlamaktır.

Yarışmanın diğer amaçları; ülkemizde yer alan üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri‘nde uygulanmakta olan eğitim sistematiğinin karşılaştırılmasına, çıkarımlar yapılmasına olanak sağlamak, yarışmaya geleneksel bir kimlik kazandırarak, planlama mesleğinin topluma anlatılması ve tanıtılmasıdır.

Yarışmanın konusu; yarışmanın yapıldığı yıl, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri‘nin diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje, çalışma konu ve ölçeklerini kapsayacak olan rapor çalışmalarıdır. Yarışma konuları her yıl Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri‘nin diploma konusu paralelinde değişebilmektedir.

4.     Yarışmanın Türü ve Şekli

Yarışma, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri‘nde; diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje ve rapor çalışmaları hazırlayan öğrencilere açık, serbest, ulusal ve tek kademeli fikir yarışmasıdır.

5.     Yarışma Dokümanının Görülmesi ve Temini

Yarışma dokümanı aşağıda belirtilen, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri‘nin bulunduğu ilde yer alan TMMOB Şehir Plancıları Odası Şubesi veya İl Temsilciliğinden bedelsiz olarak görülebilir ve edinilebilir.

Yarışma dokümanının görülebileceği ve alınabileceği yerler:

(http://www.spo.org.tr/)

•         TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

•         TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi

•         TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi

•         TMMOB Şehir Plancıları Odası Çukurova Şubesi

•         TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

•         TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi

•         TMMOB Şehir Plancıları Odası Konya Şubesi

•         TMMOB Şehir Plancıları Odası Samsun Şubesi

•         TMMOB Şehir Plancıları Odası Isparta İl Temsilciliği

•         TMMOB Şehir Plancıları Odası Kayseri İl Temsilciliği

•         TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon İl Temsilciliği

•         TMMOB Şehir Plancıları Odası ve Şubeleri web sayfaları

Yarışma Başvurularının Yapılacağı Yer ve Son Başvuru Tarih - Saati

a) Başvuruların yapılacağı yer                        : Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün

bulunduğu ilde Odanın Şubesi veya İl Temsilciliğine başvuru yapılacaktır.

b) Son başvuru tarih ve saati                         :16.07.2010, saat: 17.00

c) Değerlendirme için jüri tarihi, saati ve yeri : 23.07.2010, saat:10:00 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gülbahçe Kampusü Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Urla/İzmir

- Yarışma dokümanı ve gerekli belgeler bir dizi pusulası (verilen belge ve dokümanların sıra numarası ile gösterildiği belge) ile birlikte verilir. Şehir Plancıları Odası‘nın yarışma ile ilgili yarışma katılımcılarından, yarışma dokümanını oluşturan belgelerin tamamını teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine imzalı beyanını alır.

- Yarışma katılımcıları yarışma dokümanını satın almakla, yarışma koşul ve kurallarını kabul etmiş sayılır.

6.     Yarışmaya Katılım Esasları

        Türkiye‘deki bir Şehir ve Bölge Planlama Bölümü‘nde 2009 - 2010 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz ve/veya Bahar yarıyılında diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje, rapor çalışmaları hazırlayan ve/veya almaya hak kazanmış lisans öğrencisi olmak,

         Jüri üyeleri ve raportörlerle birinci dereceden akraba olmamaktır.

Kimlik Zarfı; yarışmacıların, projelerin teslim edildiği ambalaj içine proje ile aynı rumuzu (bkz. şartname madde:13/b) taşıyan ve üzerinde "Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2009 -2010 Kimlik Zarfı" ibaresi yazılmış bir zarf şeklinde olacaktır.

Bu zarflara;

-         Yarışmacıların yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten ve kimlik bilgilerinin (adı - soyadı, okul numarası, üniversite adı, iletişim bilgileri) yer aldığı imzalı yazı,

-         Yarışmacının kayıtlı olduğu yarıyılı gösterir öğrenci belgesi,

-         Yarışmacılardan istenen açıklama raporu (bkz. şartname madde:11/b)

konulacaktır.

Ambalaj içinde kimlik zarfı bulunmayan projeler, jüri kararıyla tutanağa kaydedilerek yarışmaya kabul edilemezler.

7.     Yarışma Jüri Üyeleri, Raportörleri ve Sekreteryası

 

Asli Jüri Üyeleri

Yard. Doç. Dr. Ahu Dalgakıran (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Yard. Doç. Dr. Sibel Ecemiş Kılıç (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Yard. Doç. Dr. Nursen Kaya (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

Aslı Özaylak (TMMOB Şehir Plancıları Odası)

Necati Uyar (TMMOB Şehir Plancıları Odası)

Yard. Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

Nehir Yüksel (TMMOB Şehir Plancıları Odası)

Yedek Jüri Üyeleri

Tuğba Kurt (TMMOB Şehir Plancıları Odası)

D.Çağrı Çifteler (TMMOB Şehir Plancıları Odası)

Raportörler

Nuray Çolak (TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi)

Ayla Doğanç (TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi)

Sekreterya

Sultan Karasüleymanoğlu (TMMOB Şehir Plancıları Odası)

8.      Yarışma Ödülleri

Ödüller

Yarışma sonucunda seçilen ilk üç (3) projenin sahipleri, TMMOB Şehir Plancıları Odası Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilmekte olan eğitimlerden seçtikleri birine ücretsiz olarak katılmaya hak kazanacaktır*

-  Birinciye; Dizüstü Bilgisayar

-  İkinciye; Video Kamera            

- Üçüncüye; Dijital Fotoğraf makinesi

-Ayrıca tüm katılımcılara Oda yayınlarından oluşan kitaplar hediye edilecektir

verilecektir.

Mansiyonlar

Jürinin gerekli görmesi halinde 3 projeye kadar mansiyon verilebilecektir.    

Jürinin, başvuran projeler arasından birine ya da birkaçına ödül verme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ödüller yarışma sonuçlarının ilanı sonrasında; yarışma süresi ve takviminde (bkz. şartname madde:10) belirtilen kolokyum tarihinde yarışmacılara sunulur.

 

* Eğitimlere yarışmanın ilan tarihinden itibaren iki (2) yıl içerisinde kayıt yaptırılması zorunludur.

 

9.          Yarışmacılara Verilecek Dokümanlar

TMMOB Şehir Plancıları Odası Şubeleri ve İl Temsilcilikleri tarafından yarışmacılara;

-         Yarışma Şartnamesi,

-         Yarışma Tip Başvuru Formu verilecektir.

10. Yarışma Süresi ve Takvimi

Yarışma, yarışmanın ilk ilan tarihi ile başlar ve tasarımların son teslim edileceği tarihte sona erer.

a) Yarışma ilanı                                             : 05.06.2010

    Son soru sorma tarihi                                 : 24.06.2010

    Soruların yanıtlanması                                 : 10.07.2010

b) Projelerin son teslim tarihi ve saati               : 16.07.2010, saat: 17.00

c) Jürinin değerlendirme için toplanacağı tarih    : 23.07.2010, saat: 10.00

d) Yarışma sonucu ilan tarihi                           : 30.07.2010

e) Sergi tarihi ve yeri*                                    : 08.11.2010

f) Kolokyum tarihi, saati ve yeri*                      : 08.11.2010-10.11.2010   

*Sergi ve Kolokyum yeri: Erciyes Üniversitesi

11.Yarışmacılardan İstenilenler ve Teslim Esasları

a) Yarışma projeleri;

-  Çalışmanın vurgulanmak istenen ve önemli görülen tüm fikir ve tasarım detaylarını kapsar.

-  Malzeme, biçim, teknik serbesttir.

- Çalışmaların en çok 2 adet (fazlası değerlendirme dışı bırakılacaktır) 70x100 cm ebatlarında dikey poster olarak sunulmaları gerekmektedir.

b) Yarışmacıların projelerini; planlama tasarım ilkelerini, ana fikirlerini, ulaşılan sonucu değerlendirdikleri ve içinde "anahtar kelimeleri" belirten en çok 1000 kelimeden oluşan bir açıklama raporu ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

c) Yarışmacıların; yarışma projelerini, proje açıklama raporlarına ve kimlik zarfına kendilerinin belirlemiş olduğu rumuz (bkz. şartname madde:13/b) ile tanımlamaları, ayrıca yarışma adının ("Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2009 -2010)  projenin, açıklama raporunun kapağına ve kimlik zarfının üzerine yazılması, projelere hiçbir şekilde isim ya da kimlik çağrıştırabilecek bir işaret konulmaması gerekmektedir.

d) Projeleri 1 takım çıktı (70x100), 1 adet CD olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

12. Soru ve Cevaplar

Yarışmacılar, 24.06.2010 saat 18.00‘e kadar yarışmaya ait sorularını spo@spo.org.tr adresine göndererek jüriye sorabilirler. Yarışmacılar, sorularının raportörler aracılığı ile ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmekle sorumludurlar. Jüri, 10.07.2010 tarihinde toplanarak soruları yanıtlayacak ve yanıtlar şartname alan tüm yarışmacılara e-posta olarak gönderilecektir. Ayrıca sorular ve yanıtlar 11.07.2010 tarihinden itibaren Şehir Plancıları Odası‘nın tüm web sitelerinde yayınlanacaktır.

13. Yarışma Projelerinin Teslim Tarihi - Yeri ve Esasları

a) Projeler; 16.07.2010 tarihinde mesai saati sonuna kadar Şehir Plancıları Odası Şubeleri‘ne veya İl Temsilcilikleri‘ne teslim edilecektir.

b) Rumuz ve ambalaj esasları; Rumuz 5 rakamlı, 1x4 cm ebatlarında olup; poster(ler) üzerinde, proje raporunun her sayfasında, zarflarda, ambalajda sağ üst köşeye yazılacaktır. Ambalaj üzerinde; "Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2009 -2010" ve TMMOB Şehir Plancıları Odası, Hatay Sokak No:24/17 06640 Kocatepe / Ankara adresi yazılacaktır. Kimlik zarfı, açıklama raporu ve projenin katlanmadan düz olarak bir ambalaj içerisinde teslimi yapılmalıdır.

14. Yarışma Sonucunun İlanı

Yarışma projelerinin değerlendirmeleri sonunda orijinal imzalı tutanak ve raporlar jüri başkanı tarafından yarışmayı açan Şehir Plancıları Odası yetkilisine teslim edilir. Şehir Plancıları Odası, yarışmanın sonucunu en geç onbeş (15) gün içinde web siteleri ve bülten kanalıyla ilan eder.

Jüri değerlendirme tutanakları, raporları ve üyelerin bireysel raporları, yarışma sonuçlarının odaya bildirilmesini izleyen bir hafta içinde tüm katılımcılara bildirilir.

15. Yarışma Projelerinin Sergilenmesi

Yarışmanın sonuçlarının ilanından sonra, 08.11.2010 - 10.11.2010 tarihleri arasında ödül alan tüm projeler sergilenecektir. Sergi ve kolokyumun yeri, Kayseri Erciyes Üniversitesi‘dir. Sergi ücretsiz olup, halka açıktır. Şartname gereği, proje sahipleri, projelerinin sergilenmesini kabul etmiş sayılır.

16. Yarışma Projelerinin Geri Verilmesi

Sergi ve kolokyum sonrası bir (1) ay içinde projeler yarışmacılar veya vekilleri tarafından geri alınmalıdırlar. Şehir Plancıları Odası‘nın ilgili şube ve il temsilciliği bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir.

17. Yarışmanın Yayınlanma Usulleri

Projeler, proje sahipleri belirtilerek; TMMOB Şehir Plancıları Odası ve şubelerinin web sitelerinde "yarışma arşivi" bölümü başlığı altında yayınlanır ve yayına dönüştürülür. Yarışmaya katılmakla proje sahipleri, projelerinin yarışma dolayısıyla yapılacak kitapçıkta, yayınlanmasını kabul etmiş sayılır.

18. Yarışmanın İptali

TMMOB Şehir Plancıları Odası, yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

BAŞVURU FORUMUNA VE YARIŞMA ŞARTNAMESİNİ AŞAĞIDAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>