Etik İlkeler Özlük Hakları

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI RACİ BADEMLİ İYİ UYGULAMALAR ÖDÜLÜ-2009 YARIŞMASI

Yayına Giriş Tarihi
24.06.2009
Güncellenme Zamanı
26.10.2009
Yayınlayan Birim
MERKEZ
Okunma Sayısı: 1389

 

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI RACİ BADEMLİ İYİ UYGULAMALAR ÖDÜLÜ-2009

YARIŞMASI SONUÇLANDI  

"TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü-2009" Yarışmasında, teslim alınan 4 adet proje üzerinden 10.10.2009 tarihinde yapılan Jüri Değerlendirmesi sonucunda;

Özel bir alana ilişkin proje uygulamasını kentsel bağlamı içinde iyi değerlendirmiş olması, düzenleme sırasında yalınlığın estetiğini kullanarak nitelikli bir kamusal ortak alan yaratmış olması nedeniyle Datça Cumhuriyet Meydanı Düzenlemesi Projesine "İYİ UYGULAMA" Ödülü verilmesine, ödüle değer bir proje bulunmadığı için "ÖZENDİRME" ödülü verilmemesine, OYÇOKLUĞU ile karar verilmiştir.

 

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI RACİ BADEMLİ İYİ UYGULAMALAR ÖDÜLÜ-2009

JÜRİ DEĞERLENDİRME RAPORU

"TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü-2009" Yarışmasında, son teslim tarihi olan 28.09.2009 tarihine kadar teslim alınan 4 adet proje üzerinden 10.10.2009 tarihinde TMMOB Şehir Plancıları Odası‘nda toplanan Jüri Değerlendirme Kurulu aşağıdaki konuları karara bağlamıştır;

1)     Yarışma şartnamesinde belirtilen 9 jüri üyesinden Doç.Dr.Zeynep Enlil‘in mazereti nedeniyle katılamadığı toplantıya Prof.Dr.A.Emel Göksu, Doç.Dr.Baykan Günay, Doç.Dr.Çağatay Keskinok, Doç.Dr.Demet Erol, Doç.Dr.Ali Cengizkan, Remzi Sönmez, Ceren Gamze Yaşar, Derya Kesik ve yedek üye Pınar Özcan katılmışlardır.

2)     Jüri Başkanlığına oybirliği ile Doç. Dr. Çağatay Keskinok seçilmiştir.

3)     Öncelikle teslim alınan projelerin usul ve şekil şartları açısından Yarışma Şartnamesi gereklerini sağlayıp sağlamadığı konusu incelenmiştir. İnceleme sonucunda; Isparta-Yalvaç Kültürel-Doğal Değerlerin Korunması, Geliştirilmesi ve Turizmin Çeşitlendirilmesi Projesi, Datça Cumhuriyet Meydanı Düzenlemesi, Trabzon Zağnos Vadisi Kentsel Yenileme Projesi, Eskişehir-Odunpazarı Tarihsel ve Kentsel Sit Alanı Beyler Sokak Düzenlemesi‘nin Yarışma Şartnamesi‘nin ölçüt ve biçim şartlarına uygun olduğu tespit edilmiştir.

4)     Jüriye sunulan 4 projenin dokümanlarının jüri üyeleri tarafından incelenmesine geçilmiş ve belirlenen süre içinde dokümanlar incelenmiştir.  

5)     Jüri, projelerin değerlendirilmesi ile ilgili yöntemi tartışmıştır.

6)     Jüri tarafından yapılan değerlendirmelerin jüri raporunda ifade edilmesi karara bağlanmış ve projeler üzerinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir;

 

Isparta-Yalvaç Kültürel-Doğal Değerlerin Korunması, Geliştirilmesi ve Turizmin Çeşitlendirilmesi Projesi

Jüri Heyeti değerlendirmeleri sonucunda;

·        Proje kapsamında, tarihi çevrenin korunması konusunun, aynı zamanda bir sosyal kalkınma projesi olarak düşünülmüş olması, olumlu bir yerel yönetim çabası olarak değerlendirilmiştir.

·        Tarihi çevrenin korunması probleminin, kültürel çevrenin de korunması ve geliştirilmesi ile birlikte ele alınmış olması olumludur.

·        Ancak projenin, bu kapsamda yeterli araçları ve potansiyelleri iyi değerlendiremediği,

·        Birbirleri ile ilişkileri var olmakla birlikte, değişik proje konularının kapsamlı bir planlama dâhilinde ele alınmadığı,

·        Müdahale alanlarının ve müdahale stratejilerinin, koruma konusunda olumlanan bir vizyon içinde planlanmadığı,

·        Koruma ve kalkınma konusundaki olumlanan düşüncelerin, iyi bir profesyonelleştirme ve sistematikleştirme çabası içinde geliştirilmemiş olduğu görülmüştür.  

 

Datça Cumhuriyet Meydanı Düzenlemesi

Jüri Heyeti değerlendirmeleri sonucunda;

·        Proje kapsamında, bir yaya sisteminin devamlılığının kurgulandığı görülmüştür.

·        Kentin parçalarını bir araya toplamaya çalışan bir anlayış geliştirildiği,

·        Projede gerçekleştirilen düzenlemenin, toplumsallaşmaya katkıda bulunabilecek nitelikler taşıdığı ve bir ‘yer‘ yarattığı,

·        Kentsel dokular arasında önemli bir can alıcı nokta yarattığı, kentsel dokuları bütünleştirmeye katkıda bulunduğu, kıyı ve deniz yönüne doğru açılım olanaklarının ve potansiyellerinin iyi değerlendirildiği,

·        Sadeliğin estetiğinin yaratıldığı görülmüştür.

·        Projede tescilli bir yapı olmamakla birlikte, halk tarafından Çatal Mağara olarak bilinen taş yapının proje kararları ile hem korunmuş hem de işlevlendirilmiş olması,

·        Kentin bir alanının projelendirilmesi konusunu kentsel bağlamı içinde ele almış olması

olumlu değerlendirilmiştir. Ancak,

·        Meydanın deniz yönüne doğru doğal açılımı olarak görülebilecek kısımda kullanılan malzemenin, meydan düzenlemesinde kullanılan malzeme ile uyumlu olmadığı,

·        Proje alanının hemen bitişiğindeki ortak kamusal alanlarla -özellikle deniz yönünde- yapı malzemesi açısından tutarlılığın olmayışının bir eksiklik olduğu,

·        Projenin yatay elemanları ve farklılaşmaları, olumlu gözlenmekle birlikte, düşey elemanlar ve farklılıklar oluşturmada zayıf kaldığı tespit edilmiştir.

 

Trabzon Zağnos Vadisi Kentsel Yenileme Projesi

Jüri Heyeti değerlendirmeleri sonucunda;

·        Karadeniz Bölgesindeki kentsel alan içinde kalmış ve yapılaşmış Vadilerin geri kazanılması açısından proje olumlu değerlendirilmekle birlikte, yerel özgünlüklerin (doğal, tarihi yapı) ve potansiyellerin yeterince değerlendirilmediği görülmüştür.

·        Vadinin geri kazanılması konusunda projede bir kaygı bulunmakla birlikte, alan içinde kullanım tanımı yapılmamış bir Özel Proje Alanı yaratılması, Vadinin korunması konusunda bir belirsizlik yaratmaktadır.

·        Projenin, kentsel bağlam ile ilişkisinin zayıflığı,

·        Planlama ve tasarım ölçeğinde Vadiye yaklaşım olanaklarının zayıflığı,

·        Vadinin doğu yakasında yer alan tarihsel dokunun, kentin diğer parçaları ile bütünleşme açısından vadi planlamasında ele alınmamış olması,

·        Doğal çevreyi yeniden kazanma çabası ile tutarlı olmayan peyzaj düzenlemesi,

·        Karadeniz sahilinin denize paralel kentsel gelişiminde dikey bir aks oluşturan ve bu anlamda bir potansiyel taşıyan Vadinin kentsel çevre ile bütünleşmesinde bir fırsat olarak ele alınmamış olması,

·        Proje sunumunda, alandan çıkarılan kesimin yeniden iskân edildiği kentsel alanlara dair bilgi verilmemiş olması,

·        Yerinde iskân olanaklarının düşünülmemiş olması,

·        Afet risklerini dikkate almayan peyzaj tasarımı

olumsuz yönler olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca,

·        Yaya alanlarının, Vadinin en alt kotundan geçirilmesi, yayaların alana ulaşımını kısıtlamakta, Vadinin iki yakası arasında bir yaya ilişkisi kurulamamaktadır.

·        Alandan çıkarılan kesimin yeniden iskânı ile üretilen kentsel çevrenin niteliği ve bu kesimin iskânının koşulları konusunda proje sunumu eksikliği vardır.

·        Proje bütününde kentsel politika, planlama ve tasarım ilişkisi güçlü biçimde kurulamamıştır.

 

Eskişehir-Odunpazarı Tarihsel ve Kentsel Sit Alanı Beyler Sokak Düzenlemesi

Jüri Heyeti değerlendirmeleri sonucunda;

·        Bu tür tarihsel dokuların bulunduğu bir yerde, yeniden yapılaşma yerine mekân kalitesini arttırmaya yönelik tedbirlerin alınmış olması olumlu bulunmuştur.

·        Projenin, Eskişehir kentine ilişkin kapsamlı bir bütünleşik anlayışın parçası olduğu anlaşılmakla beraber, proje sunumunda bu kapsamlı yaklaşımın gösterilmediği, 

·        Projenin toplumsal yaşamı yeniden üretme konusunda yeterince geliştirilmediği,

·        Proje alanı içinde korunan yapıların iç mekânının iyileştirmesine dair herhangi bir ilke geliştirilmediği,

·        Cephe düzenlemesi konusu, kentsel koruma alanında önemli bir bileşen olmakla birlikte, projede bunun ötesine geçen, yapıyı ve dokuyu kapsamlı olarak ele alan bir yaklaşım izlenmediği görülmüştür. 

7)     Bu saptamalar üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda;

Özel bir alana ilişkin proje uygulamasını kentsel bağlamı içinde iyi değerlendirmiş olması, düzenleme sırasında yalınlığın estetiğini kullanarak nitelikli bir kamusal ortak alan yaratmış olması nedeniyle Datça Cumhuriyet Meydanı Düzenlemesi Projesine "İYİ UYGULAMA" Ödülü verilmesine, ödüle değer bir proje bulunmadığı için "ÖZENDİRME" ödülü verilmemesine, OYÇOKLUĞU ile karar verilmiştir.

 

 

 

Ekler
TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>