Etik İlkeler Özlük Hakları
Planlama
Yıl
2015
Sayı
2015/1
Yayınlayan Birim
GENEL MERKEZ

 

Editörden........................................................................................................... xi

DERLEME / REVIEW

Dünya Bankası Perspektifinden Sosyal Sermaye ile Kalkınma Yaklaşımları

Social Capital and Development Approaches From the Point of View of the World Bank

Baysal Balcı S....................................................................................................... 1

ARAŞTIRMALAR / ARTICLES

İzmir`de Sürdürülebilir Kentsel Planlama İçin Expo Alanının Sunduğu Riskler ve Fırsatlar

Risks and Opportunities of the Expo Area for Sustainable Urban Planning in Izmir

Egercioğlu Y, Ercoşkun Ö....................................................................................................................... 8

İstanbul`da Afet Yönetimi ve Acil Ulaşım Yollarının Değerlendirmesi

Assessment on Disaster Management and Emergency Transportation Routes in Istanbul

Aysan Buldurur M, Kurucu H..................................................................................................................... 21

Türkiye`de Geleneksel Yerleşim Örüntülerinin Özgün Karakter ve

Kültürel Mirasını Koruma Anlayışına Ontolojik Bir Yaklaşım

An Ontological Approach to the Conservation Conception of the Authentic Character and

Cultural Heritage of Traditional Settlement Patterns in Turkey

Koca F................................................................................................................ 32

Atatürk Orman Çiftliği`nin ve Ankara`nın Değişimi Dönüşümü

Fluctuating Transformations in the Atatürk Forest Farm and Ankara

Kimyon D, Serter G....................................................................................................................... 44

İstanbul`da Yeni Kentsel Devingenliğin İktidar Gramerini Açıklayıcı Bir Olgu Olarak "Bir Sonraki Proje Endişesi"

"Next Project Anxiety" as the Defining Feature of the Grammar of Power of New Urban Mobility in Istanbul

Ekinci K, Görgülü Z.................................................................................................. 64


Ekler

TMMOB
Şehir Plancıları Odası
"/>