Etik İlkeler Özlük Hakları
Planlama
Yıl
2016
Sayı
2016/2
Yayınlayan Birim
GENEL MERKEZ

 

 

Editörden................................................................ xi

 

DERLEME / REVIEW

 

Kentsel Büyüme ve Siyasi Bölünme Bağlamında Yerel Yönetimlerin

Yeniden Yapılandırılması

Reorganization of Local Governments within the Context of Urban Growth

and Political Fragmentation

Yoloğlu AC............................................................ 81

 

Neighborhood Sustainability Assessment Tools and a Comparative

Analysis of Five Different Assessment Tools

Mahalle Sürdürülebilirlik Değerlendirme Araçları ve Beş Farklı

Değerlendirme Aracına İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz

Yıldız S, Yılmaz M, Kıvrak S, Gültekin AB...................... 93

 

ARAŞTIRMALAR / ARTICLES

 

Bölge Planlamada Katılım: İzmir ve Batı Karadeniz

Kalkınma Ajansları Üzerine Bir İrdeleme

Participation in Regional Planning: An Evaluation on Izmir

and West Black Sea Development Agencies

Güney R, Sat NA................................................... 101

 

Kent Markalaşması Kavramının İçeriği ve Gelişimi:

Farklı Disiplinler Farklı Yaklaşımlar

Content and Development of City Branding:

Different Disciplines, Different Approaches

Akturan U, Oğuztimur S .......................................... 117

 

Ultimate ICT Network in Turkey for Smart Cities

Akıllı Kentler İçin Türkiye`deki Son Bit (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) Ağı

Yalçıner Ercoşkun ………......................................... 130

 

Kış Kenti Erzurum`da İklim, Planlama ve Yerel Yönetim Politikalarının

Etkileşim Düzeyi

The Level of Integration among Climate Issues, Urban Planning and

Local Government Policies for the Winter City Erzurum

Dursun D, Yavaş M, Güller C..................................... 147

 

Kentin "Modern Harabeler"inin İncelenmesi:

Denizli Taş Atölyeleri Örneği

Investigating the "Ruins of Modernity" of the City:

The Case of Stone Ateliers, Denizli

Orhan E............................................................ 160


Ekler

TMMOB
Şehir Plancıları Odası
"/>