Etik İlkeler Özlük Hakları
Planlama
Yıl
2019
Sayı
2019/3
Yayınlayan Birim
GENEL MERKEZ

 Editörden....................................................................................................................................................................... xi

DERLEMELER / REVIEWS

Yerel Siyasette Yerel Demokrasiyi Geliştirme Uygulamaları: Konsensus Tabanlı İşbirliği Geliştirme Örneği

Applications of Local Democracy Development in Local Politics: Consensus Based Cooperation

Development Example

Kaygısız Ü....................................................................................................................................................................185

Kamusal Alanın Dönüşümü ve Kentsel Mekanın İletişimsel Niteliği Üzerine Düşünmek

Thinking on the Transformation of the Public Sphere and the Communicative Nature of Urban Space

Kahraman MD............................................................................................................................................................195

ARAŞTIRMALAR / ARTICLES

Analysis of the Regulation of "Zoning Reconciliation" in Local Governments

"İmar Barışı" Düzenlemesinin Yerel Yönetimler Düzeyinde Etkilerinin Analizi

Polat ZA......................................................................................................................................................................202

Desantralizasyon, Basitleştirme, Deregülasyon ve Yeniden-regülasyon Politikaları Kapsamında Planlamanın

Araçsallaştırılması; Bursa`da Riskli Yapı Tespitine Dayalı Parsel Bazındaki Plan Değişikliklerinin

Kentsel Mekana Etkisi

Instrumentalization of Planning Within the Scope of Decentralization, Simplification, Deregulation

and Re-regulation Policies; the Impact of Parcel-scale Plan Amendments for Risky Buildings

Upon Urban Space in Bursa

Güler ZE, Ünverdi L...................................................................................................................................................210

Kentsel Aidiyette Meydanlar, Trabzon Belediye Meydanı Örneği

Squares in Urban Belonging, the Example of Trabzon Municipality Square

Özdoğan H.................................................................................................................................................................229

SEKA Kağıt Fabrikası Endüstriyel Mirasın Dijital Yöntemlerle Aktarılması

Digital Representation of SEKA Paper Mill`s Industrial Heritage

Muşkara Ü, Tunçelli O................................................................................................................................................247

The Organization of Urban Space and Socio-Economic Characteristics: A Graph Theory-Based Empirical

Study Using Hierarchical Cluster Analysis

Kentsel Mekân Organizasyonu ve Sosyo-Ekonomik Yapı: Hiyerarşik Kümeleme Analizi Kullanılan Grafik Teorisi

Temelli Ampirik Bir Çalışma

Boampong E, Çubukçu KM........................................................................................................................................259

‘Yeşil Alan`dan Geleneğe: Somut/Somut Olmayan Kültürel Miras Dikotomisi, Kültürel Peyzaj ve Yedikule

Bostancılığını Dünya Mirası Olarak Korumak

From ‘Green Space` to Tradition: Tangible/Intangible Cultural Heritage Dichotomy, Cultural Landscape

and Protecting Yedikule Vegetable Gardening as World Heritage

Aykan B, Başyurt İ......................................................................................................................................................271

İstinat Duvarlarının Kent Kimlik Ögesi Olarak Değerlendirilmesi - Artvin Örneği

Evaluation of the Retaining Wall as Urban Identity Element - Case of Artvin

Eminağaoğlu Z, Surat H.............................................................................................................................................288


Ekler

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>