Etik İlkeler Özlük Hakları
Planlama
Yıl
2021
Sayı
2021/3
Yayınlayan Birim
GENEL MERKEZ

 

DERLEMELER / REVIEWS

COVID-19 Pandemisinin Derinleştirdiği Sosyo-Mekânsal Eşitsizlikler ve Kentsel Alanın Yeni Dinamikleri

Socio-Spatial Inequalities Deepened by the COVID-19 Pandemic and New Dynamics of Urban Space

Pehlivan H.

Tasarımda Değer-Yarar İlişkisi ve Temsil Problemi Üzerine Bir İrdeleme

A Discussion on the Value-Utility Relationship and Representation Problem in Design

Babadağ M, Haşlakoğlu O.

Çevresel Dönüm Noktaları ile Ekosistem Hizmetleri ve Ekonomik Kökenleri

Environmental Milestones and Ecosystem Services and Economic Origins

Ersoy Mirici M.

Açık Yeşil Alan Sistemi Planlanma ve Tasarım Süreçlerinde Millet Bahçelerinin Rolü

The Role of Nation Gardens in the Planning and Design Processes of the Open Green Space System

Şenik B, Uzun O.

Türkiye`de Kentsel Dönüşümün Yasalar ve Aktörler Üzerinden Dönemsel Olarak Değerlendirilmesi

Periodical Evaluation of Urban Transformation in Turkey Via Laws and Actors

Yolcu F.

Can Sustainable Neighborhoods Contribute to Reducing the Impacts of Pandemics Like COVID-19?

An Evaluation in the Context of LEED-ND System

Sürdürülebilir Mahalleler, COVID-19 Benzeri Pandemilerin Etkilerini Azaltmaya Katkıda Bulunabilir mi?

LEED-ND Sistemi Bağlamında Bir Değerlendirme

Yıldız S, Özdemir Yıldız

ARAŞTIRMALAR / ARTICLES

Kentsel Yenileme ile İlgili Yasal Düzenlemelerde Takdir Yetkisinden Gelen Esneklikler

Flexibility from Discretion in Legal Regulations on Urban Renewal

Tarakçı S, Şence Türk Ş.

Kültürel Mirasa Katkı Sağlayan Kültür Rotalarında Yerelin Katılımı ve Sosyo-Ekonomik Kalkınması Üzerine Bir Yaklaşım

An Approach to the Participation of the Local Community and the Socio-Economic Development

in Cultural Routes Contributing to the Cultural Heritage

Üstündağ K, Özer E.

Müştereklerin Çitlenmesi Ekseninde Kadınlar: Ekofeminist Perspektiften Türkiye`de Çevre Hareketleri

Women in the Axis of the Enclosure of Commons: Environmental Movements in Turkey from the Ecofeminist Perspective

Hazar Kalonya D.

Farklı Sokak Kanyonlarında Rüzgârın Hava Kirliliği Dağılımı Üzerindeki Etkisi: Erzurum Örneği

The Effect on Air Pollution Distribution of Wind in Different Street Canyons: The Case of Erzurum

Sarı EN, Yılmaz S.

İmar Barışının Kentsel Korumaya Yönelik Olumsuz Etkilerinin İstanbul Tarihî Yarımada Perspektifinden İncelenmesi

Investigation of Negative Effects of Zoning Peace on Urban Conservation from the Perspective of Istanbul Historical Peninsula

Bulubay C.

Türkiye`deki Serbest Planlama Bürolarının Coğrafyası: Mekansal ve Sektörel Analiz

Geography of Private Planning Offices in Turkey: Spatial and Sectoral Analysis

Öktem Ünsal B, Aksümer G.

KBAM 2020 Dosyası

Kuşak Değişimi Bağlamında Kentsel Kamusal Mekânı Yeniden Düşünmek

Rethinking Urban Public Space in the Context of Generational Change

Karaibrahimoğlu S.

Kentin Organik Dokusunun Değişiminin Yapılan Planlama Çalışmaları ile Karşılaştırılarak İncelenmesi, Isparta Örneği

Comparison Between Change in the Organic Urban Fabric and Urban Planning Studies, A Case Study of Isparta

Aydın N, Polat E.

Soylulaştırmanın Güncel Dinamiklerinin Bir Analizi: Serinyol/Antakya Örneğinde "Öğrencileştirme" Süreci ve Etkileri

Analysis of the Current Dynamics of Gentrification: "Studentification" Process and its Impact in Serinyol/Antakya Case

Aslan AS, Çakır B.

 


TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>