Etik İlkeler Özlük Hakları
2. TOPLUMSAL CİNSİYET / KENT / MEKAN SEMPOZYUMU
HABERLER
Yayına Giriş Tarihi
2019-02-06
Güncellenme Zamanı
2019-03-13 13:36:59
Yayınlayan Birim
MERKEZ

 

2. TOPLUMSAL CİNSİYET / KENT / MEKAN SEMPOZYUMU

 

11-12 MAYIS 2019 / Ankara Barosu Konferans Salonu (ABEM)

 

Dünyaya gelmek insanın, bedensel ve zihinsel gerçekliğiyle işlemekte olan bir doğal ve toplumsal gerçekliğin içine dahil olması; var olmak ise bu iki gerçeklik arasında sürekli katedilen bir yol, verilen mücadele, direnme ve razı gelme, yeniden tanımlama, üretme, gelişme ve benzeri pek çok süreci yaşamak demek. Kişilerin yaşadıkları çok çeşitli varoluş deneyimlerinin gözden kaçırılmaması gereken iki önemli yönü var: Bunlardan birincisi bu deneyimlerin ancak sosyolojik imgelemi hesaba katarak doğru anlaşılabileceği; ikincisi ise bu deneyimlerin sadece bir sosyal mekanda değil aynı zamanda toplumsal olarak kurulmuş bir fiziksel mekanda geçiyor oluşu. Yani, gündelik hayat deneyimlerimizden politik mücadeleye, kadınlık ve erkekliğin oluşumundan yerleşim yerlerimizin yaşanabilirliğinin değerlendirilmesini kapsayan pek çok olgu, süreç ve işlem gibi hep sosyo-mekansal nitelikteler. 

 

Bununla birlikte, 1980`li yıllardan itibaren sosyal bilim alanında gerçekleşen paradigmatik değişime kadar toplumu ve insanı inceleyen disiplinlerde mekansal boyutun pek dikkate alınmadığı, diğer yandan çalışma nesnesi mekan olan kent planlama, mimarlık, coğrafya gibi disiplinlerde ise toplumsal yapı ile mekan arasındaki etkileşimin, var olan karmaşıklığını kavramaktan uzak bir biçimde ele alındığı söylenebilir. Son otuz-kırk yıldır sosyal bilimler içinde disiplinler arası etkileşimlerin artması ve bir "mekansal açılımın" gerçekleşmesiyle söz konusu eksikliğin ve kopukluğun giderek aşıldığını görüyoruz.

 

2017 yılında birincisini gerçekleştirdiğimiz "Toplumsal Cinsiyet/Kent/Mekan Sempozyumu"nu bu olumlu gelişmeye katkıda bulunmak üzere ve en genel anlamıyla "toplumsal yapıya/imgeleme olan erillik ile mekanın etkileşimini, bunun çeşitli yollarla nasıl yeniden üretildiğini ve bu duruma karşı neler yapılabileceğini tartışmak" niyetiyle tasarlamıştık. 19. yüzyıldan itibaren dalga dalga gelişen feminist mücadele ve özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte görünür olup büyüyen LGBTQİA hareketin toplumsal algıda yarattığı değişimler ve siyasi-sosyal haklar temelli kazanımların değerinin farkındalığıyla yola çıkmıştık.

 

Bu toplumsal hareketlerin kent/mekan çalışmaları üzerindeki etkisini, diğer yandan ise bu alanlarda yürütülen tartışmaların sahip oldukları mekansal boyutu gözden kaçırmadan yaşam alanlarımızın kuruluşunu toplumsal cinsiyet perspektifinden irdelemeye her zamankinden çok ihtiyacımız var demiştik. Bu ihtiyacı katlayan şey dünyadaki pek çok muadili gibi Türkiye`deki siyasi iktidarın "erkek olmayanları" ayrıştırması, baskı altına alması ve iktidar olgusunun şiddetinin en çok hissedildiği toplumsal alanlardan biri olan cinsiyet eşitsizliğini ve erkeklerin tahakkümünü kamusal alanda ve çeşitli yasal kılıflar altında bilinçli olarak körüklemesi. 

 

Yukarıda kısaca değindiğimiz akademik durumlar, siyasi gelişmeler ve ataerkil baskının hedefi olan insanların özgürleşmesine olan acil ihtiyaçtan yola çıkarak;

 

Ø  Mekanın cinsiyetçi ve/veya cinsiyet-cinsel kimlik körü kurgusunun ataerkil güç ilişkilerinin ve erkek egemenliğinin yeniden üretimine katkıda bulunduğu gerçeğini açığa çıkarmak ve bu anlamda mevcut üretim sürecinin tartışılmasını gelenekselleştirilmek,

Ø  Özel-kamusal ayrımı yapmaksızın kentsel sistemler başta olmak üzere yaşam alanlarımızın çok çeşitli bölümlerinde yerleşik olan toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ortaya koymak ve bunlarla mücadele yollarını tartışmak,

Ø  Eril tahakküme karşı verilen mücadele ve direnişlerin toplum tarafından tanınmasına, benimsenmesine bu pratiklere verilen toplumsal değerin artırılmasına katkı sunmak,  

Ø  Kadınların ve çeşitli cinsel kimliklerin toplumsal varoluşu açısından tespit edilen sorunların çözümüne yönelik, farklı disiplinlerin bakış açılarından beslenen, mekana ve kente dair yeni okuma yöntemlerini ortaya koymak,

Ø  İstihdam politikalarının geliştirilmesinde ve çalışma koşullarının belirlenmesinde, yerel/kamusal hizmetlerin sunumunda toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetilmesine ve bu ilkeyi özümseyen bir yerel/merkezi yönetim anlayışının geliştirilmesine katkı sağlamak için,

Toplumsal Cinsiyet/Kent/Mekan Sempozyumu`nun ikincisiyle devam ediyoruz.

 

Sempozyum için aşağıda belirtilen konu başlıklarından birine dahil olan ve 500-700 sözcük içeren bildiri özetlerinizi 08 Mart 2019 Cuma gününe kadar spokadinkom@spo.org.tr adresine göndermenizi bekliyoruz. Sunum için kabul edilen ve sunulan bildiriler kitap olarak yayınlanacaktır. Bilim Kurulunca önerilen ve ŞPO Yayın Kurulu tarafından onaylanan bildiriler makale formatında istenilerek Planlama  dergisi özel sayısında yayın sürecine alınacaktır.

Ø  Mekanın oluşumu, kent planlama, kentsel tasarım ve mimarlık vd. (mekansal ve stratejik planların hazırlanması ve uygulanması süreçleri, kent planları, yaşanabilirlik göstergeleri, güvenlik sorunları, ayrımcılık/dışlanma süreçleri vb.)

Ø  Yaşam alanlarımızın dönüşümü (muhafazakarlaşma, neoliberalizmin etkisi, iklim değişikliği, doğal kaynakların özelleştirilmesi, mega projeler, kentsel dönüşüm projeleri vb.),

Ø  Yerel-merkezi yönetimlerde kadının karar alma mekanizmalarında yer alması ve temsili, yerel hizmetlerin sunumu, cinsiyete duyarlı bütçeleme (yerel hizmetlerin yerine getirilmesinde merkeziyetçilik ve idari vesayet -bütünşehir yasası, belediyelere kayyum atanması- vb.),

Ø  Kadın emeği ve üretim ilişkileri (emek süreçleri, emek politikaları, ekonomik krizlerin etkisi, esnek-güvencesiz çalışma koşulları/mekanları vb.),

Ø  Göç ve Toplumsal Cinsiyet,

Ø  Cinsiyetin inşası hakkında kuramsal tartışmalar (kadın, LGBTQİA çalışmaları ve hegemonik erkeklik krizi vb.)

Ø  Hak temelli mücadeleler (İstanbul sözleşmesi, karma örgütlerde kadının yeri, vb.)

 

Birlikte üreteceğimiz, eril tahakküme karşı ve eşitlikçi bir dünyayı kurma yönünde dayanışmayı büyüteceğimiz verimli bir sempozyum dileğimizle.

 

 

BİLİM KURULU*

Prof. Dr. Aksu BORA

Bağımsız Araştırmacı

Dr. Öğr. Üyesi A. Aslı ŞİMŞEK ÖNER

Atılım Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Bediz YILMAZ BAYRAKTAR

Bağımsız Araştırmacı

Dr. Burcu HATİBOĞLU

Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Burcu ŞENTÜRK

Ege Üniversitesi

Dr. Öğr. Gör. Ceren LORDOĞLU

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Dr. Deniz ALTAY BAYKAN

Bilkent Üniversitesi

Dr. Ece ÖZTAN

Bağımsız Araştırmacı

Ege TEKİNBAŞ

Bağımsız Araştırmacı

Doç. Dr. Emel COŞKUN

Düzce Üniversitesi

Prof. Dr. Funda ŞENOL CANTEK

Bağımsız Araştırmacı

İlknur ÜSTÜN

Kadın Koalisyonu

Doç. Dr. Kübra CİHANGİR ÇAMUR

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Melda YAMAN

Bağımsız Araştırmacı

Prof. Dr. Melek GÖREGENLİ

Bağımsız Araştırmacı

Dr. Öğr. Üyesi Melis OĞUZ

Beykent Üniversitesi

Prof. Dr. Özlem CANKURTARAN

Hacettepe Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Özlem İNGÜN KARKIŞ

Doğuş Üniversitesi

Doç. Dr. Saniye DEDEOĞLU

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Selda TUNCER

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. Serpil SANCAR

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Serap KAYASÜ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Sevgi UÇAN ÇUBUKCU

İstanbul Üniversitesi

Dr. Yasemin KALAYLIOĞLU

Bağımsız Araştırmacı

Doç. Dr. Yasemin ÖZGÜN

Bağımsız Araştırmacı

Yıldız TOKMAN

CEDAW Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Yonca ALTINDAL

Balıkesir Üniversitesi

*(alfabetik sıra ile)

 

 

 

YÜRÜTME KURULU* (ŞPO Yönetim Kurulları-Kadın Komisyonu Üyeleri)

Ayşecan AKŞİT

Büşra CİZRELİOĞLU

Ceren İLTER

Deniz KİMYON TUNA

Dilek KARABULUT

Emel KARAKAYA AYALP

Esra OĞUZ

Filiz HEKİMOĞLU

Gözde GÜLDAL

Gül TÜZÜN

Gülçin TUNÇ

Hülya ÇETİNKAYA

Kumru ÇILGIN

Kübra CİHANGİR ÇAMUR

Nuran TALU

Nursun AKINCI

Özlem ŞENYOL KOCAER

Pelin Pınar GİRİTOĞLU

Pınar YURDADÖN ASLAN

Sıla ÖZKAVAF

Sultan KARASÜLEYMANOĞLU

Ümit ÖZCAN

Yasemin İLKAY

*(alfabetik sıra ile)

 

 

 

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>