Etik İlkeler Özlük Hakları
Planlama
Yıl
2013
Sayı
2013/2
Yayınlayan Birim
GENEL MERKEZ

İçindekiler

 

"Mega Projeler ve İstanbul" Panelinin Değerlendirilmesi

Saadet Tuğçe Tezer

Neoliberal Kentleşme Manifestoları: Sulukule Örneği

Manifestations of Neoliberal Urbanisation: The Case of Sulukule/Istanbul

Evren Tok, Melis Oğuz

Şikago Okulu Kent Kuramı: Kentsel Ekolojik Kuram

Urban Theory of Chicago School: Urban Ecological Theory

Gencay Serter

İnsancıl Bakış Açısıyla Konut Üretimi: "Diğer Aktörler" Meselesi

Housing Production From a Humanistic Point of View: The Issue of "Other Actors"

Anlı Ataöv

Ayazma`nın Kürt Nüfusunun Medenileştirilmesi: Ayazma/Tepeüstü Kentsel Dönüşüm Projesi- Küçükçekmece, İstanbul

Civilizing the Kurdish Population of Ayazma: Ayazma/Tepeüstü Urban Transformation Project-Küçükçekmece, Istanbul

Cihan Uzunçarşılı Baysal

İstanbul Tarihi Alanda Neo-Liberal Kent Politikaları – Soylulaştırma Konusu

Neo-Liberal Urban Politics in the Historical Environment of Istanbul – The Issue of Gentrification

Ayşegül Can


Ekler

TMMOB
Şehir Plancıları Odası
"/>