Etik İlkeler Özlük Hakları
Planlama
Yıl
2014
Sayı
2014/1
Yayınlayan Birim
GENEL MERKEZ

Editörden ............................................................................................x

 

GÖRÜŞ / VIEW

Atatürk Orman Çiftliği Surlarındaki İlk Gedik

Şahin SZ............................................................................................. 1

Türkiye`de Eko Belediyecilik Modelinin Uygulanabilmesi Üzerine Yaklaşım

Bostancı SH ......................................................................................... 4

Overview of the Information Society and the Informational City in Turkey

Türkiye`de Bilgi Toplumu ve Enformasyonel Kentlere Bakış

Özdemir Z............................................................................................. 6

Tasarımla Aldatmak: Megaproje Kabullerinin Ardındaki Siyaset

Tunç G ................................................................................................ 10

 

ARAŞTIRMA / ARTICLES

Kentsel Planlama Deneyimlerinin Plan Başarı Ölçütleri Çerçevesinde Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi -

İstanbul Örneği

Comparison and Evaluation of the Urban Planning Experience within the Framework of the Success Criteria for the Plan -

Istanbul Example

Gölbaşı İ............................................................................................... 18

İstanbul`da Kentsel Yeşil Alan Kullanımı ve Kentsel Yeşil Alanlardan Memnuniyet

Urban Green Area Use and Green Area Satisfaction in Istanbul

Kısar Koramaz E, Türkoğlu H..................................................................... 26

ICT and e-Governance: The web portals of Istanbul Metropolitan Municipality

Bilişim teknolojileri ve e-Yönetişim: İstanbul Büyükşehir Belediyesi`nin web siteleri

Zeka E.................................................................................................... 35

Soylulaştırmanın Yeni Biçimleriyle Yerinden Edilmeyi Yeniden Düşünmek

Revisiting "Displacement" Through New Forms of Gentrification

Sönmez B............................................................................................... 42


Ekler

TMMOB
Şehir Plancıları Odası
"/>