Etik İlkeler Özlük Hakları
Planlama
Yıl
2015
Sayı
2015/2
Yayınlayan Birim
GENEL MERKEZ

 

 

Editörden................................................................. xi

 

GÖRÜŞ / REVIEW

Tarihi Kent Merkezinde Bitmeyen Bir Film; Perşembe Pazarı`ndan Kim Gidecek?

An Endless Film in Historical Centre of the City; Who Will Go from Perşembe Pazarı?

Balcan C.................................................................... 81

 

DERLEME / REVIEW

Antalya Büyükşehir Belediyesi Plan Kararlarının 6360 Sayılı Büyükşehir Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi

Evaluation of Antalya Metropolitan Municipality Planning Decisions under Metropolitan Law No. 6360

Hansu L........................................................................ 85

 

ARAŞTIRMALAR / ARTICLES

Kentsel Dönüşüm Öncesi Kentsel Yaşam Kalitesi Araştırmasına Yönelik Yöntem Önerisi ve

Ataşehir Barbaros Mahallesi Örneklemi

A Pre-application Method for Urban Regeneration Projects Using Qualitative and Quantitative Indicators of

Urban Quality of Life in Istanbul`s Atasehir Barbaros Neighborhood

Okumuş DE, Eyüboğlu EE..................................................... 93

Mevcut Yığılmaların Kümelenmeye Dönüşümünde İlişkilerin Mekansal Dağılımı ve Yakınlık Olgusu

The Spatial Distribution of Relationships and the Proximity Factor in the Transformation of Agglomerations to Clusters

Müderrisoğlu B, Gezici Korten EF........................................... 107

Türkiye`deki İBBS2 Bölgelerini Lojistik Firmalarının Dağıtım Sistemleri ile Tekrar Düşünmek

Rethinking NUTS 2 Regions in Turkey with Logistic Firms` Distribution Systems

Sakarya A, Erkut G, Evren Y................................................... 122

Akdeniz Bölgesi`nde Kentleşme Sürecinin Kırsal Bileşenleri: 70 Yıl Sonra Erdemli

Rural Constituents of the Urbanization Process in the Mediterranean Region: Erdemli after 70 Years

Bayraktar U, Beyhan B, Kiper N, Yoloğlu AC, Erkılıç H..................... 134

LGBTT Bireylerin Buluşma Noktası Olarak Kullandıkları Mekânların Şehir Planlama Kapsamında İncelenmesi

An Examination of Spaces Used as Meeting Points by LGBTT Individuals in the Scope of City Planning

Güney ME, Demircioğlu F..................................................... 147


Ekler

TMMOB
Şehir Plancıları Odası
"/>