Etik İlkeler Özlük Hakları
Planlama
Yıl
2015
Sayı
2015/3
Yayınlayan Birim
GENEL MERKEZ

Editörden........................................................ xi

 

GÖRÜŞ / VIEW

 

ŞPO Bursa Şubesi Üye Anketi Değerlendirmesi

Evaluation of UCTEA Chamber of City Planners Bursa Branch Membership Survey

Tunç G............................................................... 159

 

TRA1 Düzey 2 Bölge Planı (2014–2023); Planlama Süreci ve Kapsamı

TRA1 NUTS II Regional Development Plan (2014–2023); Planning Process and Conten

Toy S.................................................................. 171

 

DERLEME / REVIEW

 

Yaratıcı Endüstrilerin Yerel Ekonomilerdeki Önemi ve Tasarımın Bu Endüstrilere Katkısı

The Importance of Creative Industries in the Local Economy and The Contribution of Design to Creative Industries

Hocaoğlu D.............................................................. 189

 

ARAŞTIRMALAR / ARTICLES

 

Enerji Verimliliği Temasının Türkiye Şehir Planlama Sistemine Entegrasyonu: Lapseki Kenti İçin Bir Yaklaşım

Integration of The Energy Efficiency Theme Into The Urban Planning System of Turkey:An Approach For The City of Lapseki

Sınmaz S................................................................... 195

 

Ebeveynlerin Fiziksel Çevreye Yönelik Algısının Çocukların Fiziksel Aktivite Düzeylerine Etkisi

The Effect of Perceived Physical Environment on Children`s Physical Activity

Ekşioğlu Çetintahra G, Çubukçu E ……………........................... 205

 

Yer Seçimi Sürecinde Yeni Yerleşim Alanları Üretiminin Doğal Yapı ve Planlar ile İlişkisinin Yeniden Düşünülmesi - Küçükçekmece İlçesi – Atakent Mahallesi Örneği

Re-thinking the Relationship Between Natural Conditions and Plans in the Production of New Residential Areas in the Site Selection Process, Case study: Kucukcekmece – Atakent District Küçükali UF.................................................................... 212

 

Biyokütle enerjisi Karacabey`in kırsal kalkınması için bir potansiyel olabilir mi?

Can biomass energy be a potential for rural development? A roadmap for Karacabey (Bursa)

Balcı P, Evren Y................................................... 227

 

KİTAP İNCELEME / BOOK REVIEW

Bir Başkentin Anatomisi 1950`lerde Ankara

Ülkenli ZK................................................................ 238


Ekler

TMMOB
Şehir Plancıları Odası
"/>