Etik İlkeler Özlük Hakları
Planlama
Yıl
2016
Sayı
2016/3
Yayınlayan Birim
GENEL MERKEZ

 

 

Editörden.............................................................. xi

 

GÖRÜŞ / OPINION

 

Askeri Alanlar Ankara`nın Yeşil Kuşağını Canlandırmak ve Üst Ölçekli Planlama için Bir Fırsat Olabilir mi?

Can Military Zones be an Opportunity for Revitalizing Ankara`s Green Belt and Upper Scale Urban Planning?.............................................................. 169

 

DERLEME / REVIEW

 

Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Planlanması Sürecinde Gayrimenkul Mülkiyet Haklarının Değerlendirilmesi:

İmar Hakları Transferi Plan Uygulama Aracı

Urban Development and Planning Transformation Process Assessment of Real Estate Ownership Rights:

Transfer of Development Rights Planning Implementation Tool

Özbilen N, Gülersoy NZ................................................ 172

 

ARAŞTIRMALAR / ARTICLES

 

İleri Teknoloji Sektöründe Kadın Girişimciliği: Ankara`daki Sektörel ve Mekansal Farklılaşmalar

Woman Entrepreneurship in High-Tech Sector: Sectoral and Spatial Differentiations in Ankara

Atalay Y, Varol Ç....................................................... 181

 

Endüstri-Sonrası Kentlerin Değişen ve Dönüşen Kamusal Mekânları

Changing and Transforming Public Spaces af Post-Industrial Cities

Akkar Ercan M.......................................................... 193

 

İstanbul`daki Boş Zaman Değerlendirme Mekanlarının Dağılımı Üzerine Niceliksel Bir Değerlendirme

A Geographic Approach to Leisure Spaces in İstanbul

Salihoğlu T, Türkoğlu H............................................... 204

 

İkincil Konutların Birincil Konutlara Uyarlanması: Mersin Örneği

Adapting the Secondary Houses to the Primary Houses: Mersin Sample

Cengizoğlu FP, Özyılmaz H.......................................... 219

 

İstanbul`daki Kentsel Müdahalelere "Kamu Yararı" Perspektifinden Bakış

A View Through "Public Interest" Perspective to Urban Interventions in Istanbul

Özalp S, Erkut G........................................................ 234

 

Kırsal Yerleşme Eylem Planı Yaratım Süreci: Trabzon/Salacık Köyü Deneyimi

A Rural Settlement Action Plan Design Process: The Case of Trabzon/Salacık Village

Özlü S, Beyazlı D.......................................................... 251

 

PLANLAMA Dergisi 2016 Yılı 26. Cilt Konu ve Yazar Dizini

PLANLAMA Index of Volume 26......................................... 264

 

Teşekkürler................................................................. 265


Ekler

TMMOB
Şehir Plancıları Odası
"/>