Etik İlkeler Özlük Hakları
Kitaplar
24. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
Yayına Giriş Yılı
2008
Güncellenme Zamanı
04.03.2022
Yayınlayan Birim
MERKEZ
Fiyatı
0.00

GİRİŞ

2006-2008 yılı 24. çalışma dönemimize ilişkin raporumuzu sunarken, bu dönemde çalışmaları birlikte gerçekleştirdiğimiz tüm şube yöneticilerimize, temsilcilerimize, mesleki denetim görevlilerimize, komisyon üyelerimize, Odamız çalışanlarına ve katkılarını esirgemeyen üyelerimize sonsuz teşekkür etmeyi bir görev biliyoruz.

Çalışma hedeflerimiz, başta kentlerimizin nitelikli yaşam çevrelerine dönüşmesi ve bu amaçla meslektaşlarımızın kentsel çevrelerin oluşumunda asli unsur olarak bulunabilmelerini sağlamak olarak belirlenmiş, bu hedefler doğrultusunda meslek alanına, dolayısıyla kentlere, doğal çevreye ve kamu değerlerine yönelik tahribatların önlenmesi yönünde çaba harcanmıştır.

 

SUNUŞ

SUNUŞ

Değerli Meslektaşlarımız,

2006-2008 yılı 24. çalışma dönemimize ilişkin raporumuzu sunarken, bu dönemde çalışmaları birlikte gerçekleştirdiğimiz tüm şube yöneticilerimize, temsilcilerimize, mesleki denetim görevlilerimize, komisyon üyelerimize, Odamız çalışanlarına ve katkılarını esirgemeyen üyelerimize sonsuz teşekkür etmeyi bir görev biliyoruz.

Çalışma hedeflerimiz, başta kentlerimizin nitelikli yaşam çevrelerine dönüşmesi ve bu amaçla meslektaşlarımızın kentsel çevrelerin oluşumunda asli unsur olarak bulunabilmelerini sağlamak olarak belirlenmiş, bu hedefler doğrultusunda meslek alanına, dolayısıyla kentlere, doğal çevreye ve kamu değerlerine yönelik tahribatların önlenmesi yönünde çaba harcanmıştır.

Bu dönemde de yeni liberalizm politikalarının en şiddetli saldırısını kentler üzerinden gerçekleştirdiğine tanık olduk. Planlamaya, planlama kurumuna ve mesleğimize, Odamıza yönelik saldırılar, tehditler bu dönemde en üst noktaya ulaştı. Doğal, kültürel değerlerimizin yağmalanmasına, talanına ilişkin düzenlemeler ve uygulamalar bu dönemde de etkisini gösterdi. Kıyı alanlarını, orman alanlarını, mera alanlarını yapılaşmaya açan, koruma anlayışı dışındaki uygulamalar ve bu uygulamalara çanak tutacak olan yasal düzenleme çalışmaları yapıldı. Odamız söz konusu düzenlemeler gündeme gelmeden önce müdahale etmeye ve kamuoyu oluşturmaya çalıştı. Gerektiğinde yasallaşma sürecinde TBMM‘de milletvekillerine ulaştı ve görüşlerini iletti. Yasalaşan düzenlemelere ilişkin olarak Cumhurbaşkanımıza yazı yazılarak, düzenlemelerin Anayasa‘ya aykırılığı hususunda görüşlerimiz aktarıldı. Artık doğal, kültürel değerlerimizi yok etmeye yönelik, imar affına yönelik düzenlemeler kısmi olarak gündeme gelmekte olduğundan Odamız da bu konuda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye çaba gösterdi.

Bu dönemde Odamıza karşı yönelen saldırılar da yoğun bir biçimde gündeme geldi. İzmir Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Bursa Şube Yönetim Kurulu üyeleri kamu yararı doğrultusunda yürüttükleri çalışmalardan dolayı belli çıkar odaklarınca yanlış ve taraflı bilgilerle kamuoyu nezdinde hedef gösterildiler. Odamızın en temel hakkı olan kamusal fayda ilkesi doğrultusunda dava açma hakkına yönelik saldırılar gerçekleşti. Şehircilik bilimi ve planlama ilke ve esasları çerçevesinde açtığımız davaların geri çekilmesi istendi, eleştiri boyutunu aşan tehditler dile getirildi. Oysa Odamız her durum karşısında konuyu yargıya götürme seçeneğini en son seçenek olarak görmüş, dava açmadan önce bütün katılım ve tartışma süreçlerini sonuna kadar tüketmeyi ilke edinmiş, itiraz ve önerilerini önceden ilgili idareler ve kamuoyuna sunma olgunluğu ve iradesini göstermeyi ilke haline getirmiştir. Odamız bu konuda mücadelesinin ve savunduklarının arkasında sonuna kadar duracaktır. Odamıza saldırılarda bulunanlara karşı tekzip, tazminat ve suç duyurusu gibi hukuksal girişimlerde bulunulmuştur.

Odamızın yönetmeliklerine Rekabet Kurumu tarafından dava açıldı. Odamızın yaptığı mesleki denetimin altı boşaltılmaya çalışıldı. Odamız gerekli cevapları verdi. Diğer taraftan meslek alanımıza yönelik kazanımlar da elde edildi. Yargı tarafından mesleğimizin ayrı bir uzmanlık alanı olduğu tescil edildi. Bu yöndeki hukuksal mücadelemiz devam etmektedir.

Çalışma dönemimiz içerisinde, planlama disiplinine karşı bir tutumla birlikte planlama kurumlarının yetkilerinin azaltılması veya kapatılması da gündeme geldi. Mevcut planlama konusunda bakanlıklar kısmi ve parçacı yetkiler kullandı. İller Bankasının planlama konusundaki yetkilerinin lağvedilmesi gündeme geldi. Bunun yanı sıra Ulusal Deprem Konseyi lağvedildi.

Mesleğimizin çeşitli alanlarıyla ilgili, değerli üyelerimizin katılım ve katkı sağladıkları komisyon çalışmaları sonucu oluşturulan Odamız görüş ve önerileri dile getirildi. Odamız bu çalışmalar ve oluşturulan görüşler doğrultusunda benzer sorumluluk hisseden ve kamuoyuna tepkilerini dile getiren diğer meslek odaları, sendika ve örgütlerle bir araya geldi. Özellikle Kıyı Kanununa ilişkin tasarının kamuoyuna ve diğer örgütlere aktarımında etkin ve önemli bir rol oynadı. Bu anlamda, Odamız diğer örgütlerin kamu yararı doğrultusundaki çalışmalarına da destek verdi ve katkı koydu, öncülük etti.

Odamız yasal düzenlemelere ve diğer konulara ilişkin görüşlerini olabildiğince konusunda uzman olan üyelerle, diğer üyelerin, şubelerin ve temsilciliklerin görüşlerini alarak oluşturmaya çalıştı. Bu dönemin temel özelliklerinden biri de komisyonların kurulması, hayata geçmesi, çalışması ve ortaya önemli ürünler koyması oldu. Komisyonlarımız kendilerine kısa, orta ve uzun vadeli çalışma programları oluşturdu ve bu konuda faaliyetlerini yürüttü. Özellikle Su Komisyonu, Afet ve Risk Komisyonu, Koruma Komisyonu, Mesleki yeterlilik ve Yetkinlik Komisyonu etkin ve verimli çalışmalara imza attı. Odamız bu çerçeve de sadece günlük düzenlemelere tepki veren bir nitelikten çıkarak uzun dönemli politikalar oluşturmaya çalıştı. Yapılan çalışmaların yayına dönüştürülmesi de bu dönemde gündeme geldi.

Diğer taraftan Odamızın araştırma ve geliştirme, eğitim çalışmalarında bulunması, kentlere ilişkin politika üretebilmesine yönelik yeni bir örgütlenme modeli de gerçekleştirildi. Bu amaçla "TMMOB Şehir Plancıları Odası Şehircilik Araştırma ve Eğitim Merkezi Yönergesi" kabul edildi. Kurumsallaşma çalışmaları tamamlanarak önümüzdeki dönem daha aktif ve amaçlandığı biçimde çalışmaları başlatılacak olan Merkezin, yeni bir örgütlenme modeli olarak, Odamızın diğer örgütlerle, kurum ve kuruluşlarla, üniversitelerle ve üyelerle birlikte etkin ve dışa açılan bir perspektif sunması anlayışı benimsendi.

Odamız gündeme gelen yasal düzenlemelere ilişkin daha önce edindiği birikimleri ve deneyimleri de sempozyumlarla, panellerle üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaştı. Bilindiği üzere "kentsel dönüşüm" ülkemiz kentleri için bir fırsat olacağı gibi ciddi bir tehdit unsurunu da beraberinde getirmektedir. Odamız dönüşüme ilişkin görüşlerini olabildiğince detaylı olarak dile getirdi. Bu konuda düzenlenen sempozyum ile dönüşüme ilişkin projelerde dönüşüme maruz kalan, yerlerinden edilen halk ile buluştu, onlarla iletişim kurdu.

Bu dönemde yapılan etkinliklerde, basın açıklamalarında, oluşturulan raporlarda, eleştirilerle birlikte çözüm önerileri de sunuldu. İmar ve Şehircilik Kanun Tasarısında olduğu gibi Odamız içinde bulunduğu, katkı koyduğu, kamu yararına yönelik düzenlemelere destek verdi ve desteklerini her fırsatta dile getirdi. Ancak bu dönemde Odamızın görüş ve eleştirilerinin dikkate alındığı olumlu çalışmaları görmek mümkün olmadı.

Odamızın düzenli olarak gerçekleştirdiği, bu dönem İzmir‘de düzenlenen 6. Türkiye Şehircilik Planlama Kongresi ile Ankara‘da düzenlenen 31. Kolokyuma katılım beklentilerin üzerinde oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Ana Bilim Dalı işbirliği ile gerçekleştirilen "Planlama Meslek Alanı: Geçmişten Geleceğe" başlıklı Kolokyum‘un hazırlık çalışmalarında farklı bir yöntem uygulandı. Öncelikle Kolokyumun teması, program, içeriği konusunda atölyeler düzenlendi ve ilgili kişilerin görüşleri alındı. Kolokyumun akademisyen ağırlıklı olmaması yönünde çalışmalar yapılırken, Kolokyuma bildiri sunmak üzere kamudan ve serbest çalışan üyelerimizden oluşan bir oturum konuldu. Ayrıca meslekte 25. yılını tamamlayan üyelerimize 25. yıl kutlama plaketi verildi.

Odamız geçen dönemde yapılan etkinliklerin devamı niteliğinde çalışmalar da yaptı. Koruma amaçlı imar planları konusunda şehir plancılarının yetkili olmasından sonra düzenlediği etkinliklerden ikincisini Trabzon‘da "Doğal ve Özel Nitelikli Kırsal Alanların Koruma Sorunsalları ve Planlama" teması ile gerçekleştirdi.

Odamız son yıllarda mekan ve teknik altyapıya verdiği önemi bu dönemde de artırarak sürdürdü. Şubelerin kendi mekanlarına kavuşmasına yönelik önemli bir adım daha atılarak, Ankara Şube‘nin kullanımına dönük mülk satın alındı. Kurumsallaşmamız ve örgütlenmemizin güçlendirilmesine yönelik amaçlarımızın gerçekleşmesi, üyelerimize daha hızlı ve etkin hizmet vermek ve işleri kolaylaştırmak için Oda Bilgi sistemi otomasyon yazılımı hizmetinin alımı gerçekleşti.

23. Dönem Yönetim Kurulu çalışma döneminde kurulan Sürekli Eğitim Merkezi (SEM), bu dönem Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİSEM) olarak eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmaya devam etti. Odamız meslek içi eğitim seminerleri ülke ve toplum yararları doğrultusunda şehir plancılarına ve planlama öğrencilerine farklı konularda mesleki yetkinlik kazandırmayı hedeflemektedir. MISEM eğitim programlarını tamamladığımız 2006-2008 Dönemi içerisinde AutoCAD, NetCAD, ArcGIS programlarında yetkinlik sertifikası verilmeye devam etti ve şubeler bazında yaygınlaştırıldı. Kamulaştırma Bilirkişiliği eğitimi MİSEM çatışı altında Ankara, İstanbul, İzmir ve Samsun gerçekleştirildi.

Bu dönemdeki çalışmaları geçen dönemlerde yapılan çalışmaların bir devamı niteliğindedir. Odamız kuruluşundan buyana 39 yılda çok büyük mesafeler kaydetmiş ve kurumsallaşma sürecinde önemli bir aşamaya gelmiştir. Meslek alanımızın gerek hukuksal açıdan gerekse bilimsel ve teknik açıdan meşruiyeti kanıtlamıştır. Odamız bu dönemde de kamu ve toplum yararı, sosyal adalet temelinde çalışmalarını diğer dönemlerde olduğu gibi tutarlı bir şekilde sürdürmüş, mücadelesine kararlı bir şekilde devam emiştir.

Kentlerimizde yaşamakta olduğumuz problemler ve mesleki faaliyetlerimiz çeşitlenmiş meslek alanımız genişlemiştir. Bu çeşitliliğe ve zenginliğe cevap verecek bir örgütlenme modeline ve zihniyet açılımına gereksinim duyulmaktadır. Artık yeni anlayış ve yöntemlerle, daha fazla üyenin etkin olduğu, daha katılımcı süreçlerde, birlikte çalışma ortamlarının yaratılması gerekli görülmektedir. Bunu sağlamak yönünde kadroların güçlendirilmesi, gönüllü aktif katılımın sağlanması gerekir. Meslek etiği konusunun da önümüzdeki dönemin en can alıcı gündemini oluşturacağı beklenmektedir. Daha birlikte yapacak çok iş bulunmaktadır. Bunun için bulunduğumuz her bir noktada Oda çalışmalarına katkı koymak noktasında her bir üyemize eşit sorumluluklar düşmektedir.

Gündemimiz geniş bir yelpazeye yayılan sorun alanlarıyla sınırlı tutulmamış meslektaşlarımızın yetki, bilgi paylaşımı, dayanışma, sürekli eğitim ve toplumsal sorumluluk konularındaki beklenti ve duyarlılıkları Odamız ve dolayısıyla meslektaşlarımızın çalışma programını ve etkinlik alanlarını oluşturmuştur. Geçen iki yıllık sürede bir yandan kamuoyu gündemine yetişmek diğer yandan çeşitli eylem, etkinlik, yasal işlem ve yayınlar vasıtasıyla şehir planlama mesleğinin ilkeleri çerçevesinde kamuoyuna açılımlar sağlanmıştır. Bu arada kentlere ilişkin politika, plan, proje ve her türlü uygulamalarda meslektaşlarımızın temel ilkeler çerçevesinde asli unsur olarak rol almalarını sağlamak üzere yasal, kurumsal ve toplumsal düzeylerde çeşitli girişimlerde bulunulmuştur.

Önümüzdeki dönem Odamız sadece meslektaşlarının değil, aynı zamanda paydaşı olduğu demokratik kitle örgütlerinin ve duyarlı kamuoyunun sözcüsü olmayı ve ortak kaygılarını kamuoyu ile paylaşmayı sürdürmektedir. İçinde bulunduğumuz dönemde, kentlere ilişkin ilgi artmakta, dolayısıyla meslektaşlarımızın uygulama alanları ve sorumlulukları genişlemektedir. Bu nedenle Odamızın faaliyet alanı hem coğrafi anlamda hem de içerik ve konu anlamında genişlemektedir. Meslektaşlarımızın Oda faaliyetleri ve karar alma süreçlerindeki katkısı ise kurumsal gelişmenin en önemli adımını oluşturmaktadır. Önümüzdeki dönemde bu katkının ve Odamızın kurumsal gücünün artması, mesleğimiz adına başarılı adımların atılmasını diliyoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası 24. Dönem Yönetim Kurulu

 

İÇİNDEKİLER

• Sunuș

• 25. Dönem Olağan Genel Kurul Gündemi

• 24. Dönem Oda Organları

• 24. Dönem Çalıșma Ve Eylem Programı

• Örgütlenme Ve Kurumsallașma

• Onur Kurulu Çalıșmaları

• Mali Durum Ve Bütçe

• Basın Açıklamaları

• Etkinlikler

• Eğitim

• Yarıșmalar Ve Ödüller

• Davalar

• Görüș Ve Raporlarımız

• Komisyon Çalıșmaları

• Katıldığımız Etkinlikler

• Yayınlar

• Basında Oda

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>