Etik İlkeler Özlük Hakları

Oda İşyeri Temsilcilikleri Yönetmeliği

 

ODA İŞYERİ TEMSİLCİLİKLERİ YÖNETMELİĞİ

 

AMAÇ

Madde 1: İşyeri Temsilciliği, Oda amaçlarının gerçekleştirilmesi, Oda çalışmalarının yaygınlaştırılması ve etkinliğinin arttırılması, işyerlerinde üyelerin karşılaştıkları mesleki sorunların giderilebilmesi, öneri ve dileklerini Odaya iletebilmeleri amacıyla oluşturulur.

Madde 2:  İşyeri Temsilcisi`nin tüzel kişiliği yoktur. Görev ve yetkileri çerçevesinde Oda veya Şube Yönetim Kurulu`na karşı sorumludur. Odanın bir çalışma birimidir.

KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Madde 3: İşyeri Temsilciliği, Oda veya Şube Yönetim Kurulunun kararı ile kurulur veya kapatılır.

Madde 4: İşyeri Temsilcileri, Oda veya Şube Yönetim Kurulunun (varsa İl Temsilciliği`nin) eşgüdüm ve denetimi altında çalışırlar.

Madde 5: İşyeri Temsilciliği, bir Temsilci ve Yardımcısından oluşur. Yeterli sayıda üye yoksa, Temsilci Yardımcısı seçilmez.

TEMSİLCİ VE YARDIMCISININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 6: İşyeri Temsilcilikleri`nin görevleri şunlardır:

a) İşyerindeki üyelerin çalışma koşulları ve meslekleri ile ilgili sorunlarını ve görüşlerini belirleyerek Odaya iletmek,

b) Oda görüş ve kararlarını üyelere duyurmak ve üyelerin Oda etkinliklerine katılmalarını sağlamak,

c) Üyeler arasında, mesleki ve sosyal dayanışmayı geliştirici etkinliklerde bulunmak,

d) Gerektiğinde İşyeri yöneticileriyle, Oda adına ilişki kurarak, meslektaşların sorunlarının çözümü için girişimlerde bulunmak ve Oda-İşyeri ilişkilerine yardımcı olmak,

e) Oda veya Şube Yönetim Kurulları tarafından verilen görevleri yerine getirmek,

f) İşyeri Temsilcileri toplantılarına katılmak,

g) Oda adına yaptığı tahsilatı, en geç bir hafta İçerisinde Odaya iletmek.

Madde 7: İşyeri Temsilcileri, belirlenen görevlerin yerine getirilmesinde, Oda veya Şube Yönetim Kurulunun vereceği yetkileri kullanır ve görevlerin yerine getirilmesinde Oda veya Şube Yönetim Kurulu`na karşı sorumludur.

Madde 8: İşyeri Temsilcileri ve Temsilci Yardımcıları, İşyerindeki üyelerin istemleri doğrultusunda, Oda veya Şube Yönetim Kurulları tarafından görevlendirilirler veya görevden alınırlar.

Madde 9: Temsilci ve Yardımcısının görev süresi, kendilerini görevlendiren Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlıdır.

TEMSİLCİLİK SEÇİMLERİ

Madde 10: Temsilcilik seçimi, Oda veya Şube Genel Kurulunun yapılmasından sonra, Yönetim Kurulunun, (varsa) o işyerindeki eski temsilciyi veya orada çalışan bir üyeyi görevlendirmesi ile yapılır.

Madde 11: Görevlendirilen üye, görevlendirildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde, seçim toplantısının yeri ve saatini belirleyerek üyelere ve Yönelim Kurulu‘na duyurur, seçim toplantısını gerçekleştirir.

Madde 12: Temsilcilik seçim toplantısı, işyerindeki üyelerin 3/4‘ünün katılım ve üyeler arasından seçilen toplantı başkanı tarafından yürütülür. Katılım, katılan üyelerin imzaladığı bir tutanakla saptanır.

Madde 13: Temsilci seçilebilmek için, ödentî borcunun olmaması, Oda kimlik belgesinin o yıl İçin onaylı olması ve Odalardan herhangi bir disiplin cezası alınmamış olması gerekir. Seçime başlanmadan Önce, adayların isimlerinin belirlenerek tutanağa geçirilmesi zorunludur.

Madde 14: Temsilci ve Temsilci Yardımcısı kapalı oyla seçilirler. Oy pusulaları, toplantı başkanı veya görevlendireceği üye tarafından açık olarak sayılır. Sonuç bir tutanakla belirlenir. Her üye bir tek adaya oy verebilir.

Madde 15: Adaylar arasından en çok oyu alan üye, İşyeri temsilcisi, İkinci sıradaki üye, temsilci yardımcısı olur. Eşitlik halinde kura çekilir.

Madde 16: Yönetim Kurulu, gerekli görürse bir üyesini gözlemci olarak görevlendirebilir. Toplantı ve seçim tutanağı ile oy pusulaları en geç bîr hafta içerisinde Odaya İletilir. Tutanakların ulaşmasından sonra 15 gün içerisinde Oda veya Şube Yönetim Kurulu, Temsilci ve Temsilci Yardımcısını atar. Durum, ilgili kuruma yazı ile bildirilir. Yönetim Kurulu tarafından gerekçesi belirtilerek, görevlendirilmeyen Temsilci görev yapamaz. Seçim yenilenir.

GENEL HÜKÜMLER VE YÜRÜRLÜK

Madde 17: Bu Yönetmelikte yer almayan konularda TMMOB Yasası, Tüzüğü, Yönetmelikleri, Oda Tüzük ilgili yönetmelikleri İle Oda Yönetim Kurulu kararlan geçerlidir.

Madde 18: Yönetmelik 29 Şubat 1992 tarihli 17. Genel Kurul kararı ile kabul edilmiştir. Oda organlarında yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yönetmeliği Oda Yönetim Kurulu yürütür.

 


 

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>