Etik İlkeler Özlük Hakları

Oda Öğrenci Üye ve Örgütlülüğü Yönetmeliği

 

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ÖĞRENCİ ÜYE VE ÖRGÜTLÜLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmelik amacı, Şehir ve Bölge Planlama öğrenimi gören öğrencilerin, öğrenim süreleri boyunca Şehir Plancıları Odası ile iletişimi sağlamak, oda ile öğrencilerin ilişkisini güçlendirmek, öğrencilerin oda çalışmalarına katkı vermelerini aynı şekilde öğrencilerin kendi çalışmalarında da odadan gerekli yardımı, desteği almasını sağlayacak zemini oluşturmaktır. Eğitim ve öğretim sorunlarına çözüm üreten çalışmalar ile mesleki ve toplumsal sorumluluklar çerçevesinde ortaya çıkan sorunların çözümünde oda öğrenci ilişkisini kurmaktır. Bilim ve tekniği toplumsal çıkarlar çerçevesinde kullanan bir anlayışın  geliştirilmesini sağlamak;  ve bu anlamda özerk, demokratik ve bilimsel üniversite taleplerini dile getiren şehir planlama öğrencilerinin örgütlülüğünü organize etmektir. 

 

Kapsam

Madde 2 - Bu yönetmelik, Üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin "Öğrenci Üye" olarak kaydedilmesi esaslarını ve öğrenci üyelerin hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

 

Dayanak

Madde 3 - Bu yönetmelik 6235 sayılı TMMOB Kanunu, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ana Yönetmeliği 6. Maddesine ve TMMOB Öğrenci Kolu Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen;

Birlik : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB),

Oda  : Şehir Plancıları Odasını (ŞPO),

Şube: Şehir Plancıları Odası Şubelerini,

Yönetim Kurulu : Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu`nu,

Öğrenci   :Üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencilerini,

Öğrenci Üye :Üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinde öğrenim gören ve Oda`ya  kaydı yapılan lisans öğrencilerini,

Üye      : Şehir Plancıları Odası üyelerini,

İlgili Şube :Öğrenci üyenin, öğrencisi olduğu okulunun yetki alanında bulunan Şehir Plancıları Odası Şubesini,

Öğrenci Komisyonu : Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin, Şehir Plancıları Odası içerisinde faaliyet sürdürdükleri komisyonu,

Öğrenci Komisyon Üyesi: Şehir Plancıları Odası öğrenci komisyonlarında yer alan üyeleri

ifade etmektedir.

 

ÜYELİK

Öğrenci Üyeliği

Madde 5 - Türkiye`de şehir ve bölge planlama lisans eğitimi veren üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerden öğrenci ön üyeliği için aşağıdaki belgeler istenir;

a)   Üyelik Dilekçesi

b)   Üyelik Bilgi Formu

c)   Öğrenci Belgesi

d)   İki Adet Vesikalık Fotoğraf

Öğrenci üyelerin kayıt bilgileri, TMMOB Şehir Plancıları Odası bilgi işletim sisteminde tutulur. Öğrenci kimlik belgesi verilir. Bu durumda olanlar Oda Genel Kurullarına katılabilirler, ancak oy, seçme ve seçilme hakları yoktur. Mezun olan öğrenci üyenin kimlik belgesi geri alınır. Oda üye kaydı yapılır ve üye kimlik belgesi verilir.

 

Öğrenci Komisyonu Üyeliği

Madde 6 - Öğrenci Komisyon çalışmalarında yer alan her Şehir ve Bölge Planlama bölümü öğrencisi doğal üyeleridir. Bölümle ilişkili yüksek lisans öğrencisi talebi doğrultusunda ve Öğrenci Komisyonunun olumlu görüşü ile komisyonun üyesi sayılır. Öğrenci Komisyonu üyeliği için bunun dışında ayrı bir süreç gerekli değildir.

 

Öğrenci Komisyon Üyeliğinin Geçerlilik Süresi ve Son Bulması

Madde 7 – Öğrenci Komisyon Üyeliği üyesinin,

Ancak,

a)   ŞBP bölümü lisans programından ve/veya yüksek lisans programından mezun olması,

b)   Kendi isteği ile eğitimini sonlandırmış ise,

üyeliği son bulur.

Okul tarafından veya devletin hukuk organları tarafından yürütülen soruşturmalar sonucu kişinin öğrencilikten uzaklaştırılması sonucunda eğer kişi öğrencilik hayatına geri dönebilmek için karşı hukuk yollarını devreye sokmuşsa öğrenci komisyonunda soruşturma sebebi tartışılır ve komisyon üyelerinin 2/3`ünün desteklemesi koşuluyla hukuki süreç tamamlanana kadar kişi öğrenci komisyonu üyeliğine devam eder.

c)   ŞPO Öğrenci Üye ve Örgütlülüğü Yönetmelik hükümlerine, ŞPO ve TMMOB yönetmeliklerinde tarif edilen mesleki davranış ilkelerine aykırı davranması, temel insani değerlere ve haklara aykırı söylemde veya eylemde bulunması durumunda bir Öğrenci Komisyon Üyesi bu durumu dilekçe ile komisyona sunar ve komisyonun 2/3`ünün kararı doğrultusunda kişi, Öğrenci Komisyon Üyeliği`nden çıkarılır. Karar, en geç bir ay içerisinde Oda Yönetim Kuruluna da  yazılı olarak bildirilir.

 

Öğrenci Komisyon Üyeleri`nin Hak ve Sorumlulukları

Madde 8 - Komisyon üyeleri,

a)   İlgili şubenin yönetim kurulu kararı ile Oda etkinliklerinden (kurs, seminer, sempozyum, kongre, teknik gezi vb.) indirimli veya ücretsiz faydalanır.

b)   ŞPO`nun sağladığı ‘staj yeri` olanaklarından yararlanır.

c)   ŞPO`nun resmi yayın organı olan "Haber Bülteni" ve "Planlama Dergisi"nde Öğrenci Komisyonuna tahsis edilen bölümleri hazırlar.

d)   ŞPO web sitesi ‘www.spo.org.tr`de Öğrenci Komisyonu`na ayrılan alanda iletişimsel faaliyetlerini yürütürler.

  

ÇALIŞMA İLKELERİ

Komisyon Yürütme Organları

Öğrenci Komisyon Üyelerinin Çalışma İlkeleri

Madde 9 – Öğrenci Komisyon üyeleri olağan toplantılarını, her ayın ikinci haftası olmak üzere ayda en az bir kere ŞPO Şube mekanında çoğunluk aranmaksızın yaparlar. Ancak olağan toplantıda alınan karar neticesinde ya da acil bir durum karşısında Öğrenci Komisyonu`nun haberleşme araçları aracılığıyla çoğunluk aranmaksızın olağanüstü toplanma kararı alabilir.

Öğrenci Komisyon Üyeleri`nin,

a)   Toplantılarda gündemi ve Öğrenci Komisyonu sorumluluklarını belirleme,

b)   Yürütme Kurulu`nu seçme

görevleri vardır.

 

Oda Üniversite Temsilcileri

Madde 10 - ŞPO şubesine bağlı illerdeki üniversite temsilcileri, o üniversitedeki şehir ve bölge planlama öğrencilerinin oyları sonucunda seçilir. Üniversite Temsilcileri direk olarak Öğrenci Komisyonu Yürütme Kurulu`nun da üyeleridir. Bu sebeple Üniversite Temsilcileri kendi görev ve sorumlulukları dışında Yürütme Kurulu görev ve sorumluluklarıyla da yükümlüdürler. Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinde öğrenim gören; Hazırlık Sınıfı, 1. Sınıf, 2. Sınıf, 3. Sınıf öğrencileri Üniversite Temsilciliği`ne aday olabilirler. 4. Sınıf ve yüksek lisans öğrencileri Üniversite Temsilcisi olamaz.

 

Madde 11- Oda Üniversite Temsilcileri`nin Seçimi

1)   Üniversite Temsilcisi seçimleri eğitim-öğretim yılının ilk ayı içinde gerçekleştirilir.

2)   Bu seçimlerin kesin tarihi,  eğitim-öğretim yılının ilk ayı içinde gerçekleştirilen Öğrenci Komisyon toplantısında belirlenir.

3)   Seçimlerin güvenilir bir ortamda gerçekleşmesi için seçimlerde bir önceki yıl Üniversite Temsilcisi ve gerekli görüldüğü takdirde öğrenci komisyonundan bir veya daha fazla kişi görev almalıdır.

4)   Oylamadan en erken bir hafta önce oylama yapılacak yerler ve adaylık başvuru süreçleri ile ilgili bilgilendirme bölümlerin bulunduğu binalara afişler yapılarak duyurulur.

5)   Seçimde şaibeli bir durum söz konusu olunduğuna inanan her Şehir ve Bölge Planlama öğrencisi veya bölüm akademik personeli konuyla ilgili Öğrenci Komisyonu`na dilekçe ile başvurur. Komisyon söz konusu dilekçenin bir örneğini, en geç bir ay içinde, ilgili Şube kanalıyla Genel Merkeze iletir.

 

Madde 12 - Üniversite Temsilcileri`nin Görevleri

a)  Bir sonraki çalışma/eğitim dönem için Üniversite Temsilcisi seçimleri organize etmek,

b) Aylık olağan öğrenci komisyonu toplantıları dışında bir toplantı gerçekleşeceğinde iletişim araçları, bilgilendirme afişleri ve benzeri araçlarla bu toplantıları Şehir ve     Bölge Planlama bölümü öğrencilerine duyurmak,

c) Görev süreleri boyunca Şehir Plancıları Odası ile öğrencilerin ilişkisini güçlendirmektir. 

 

Öğrenci Komisyonu Yürütme Kurulu

Madde 13- Yürütme kurulu Üniversite Temsilcileri`nden ve Öğrenci Komisyonu üyelerinin seçtiği kişilerden oluşur. Yürütme Kurulu Öğrenci Komisyonu`nun bütün üyeleri ile aynı yetkilere sahiptir. Yürütme Kurulu sadece komisyonun yürütücü sorumluluklarını almıştır ve komisyon içerisinde ayrı bir üst hiyerarşik yapı teşkil etmez. Komisyonun Yürütme Kurulu toplam yedi kişidir ve Şehir ve Bölge Planlama bölümü öğrencileri tarafından seçilmiş Üniversite Temsilcisi ve Öğrenci Komisyon`u tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. Bu sayı komisyon gerekli gördüğü takdirde öğretim yılının ilk toplantısında komisyonun 2/3`ünün hem fikir olması takdiri ile değiştirilebilir. Yürütme Kurulu`nun en az %40`ı kadın üyelerden oluşmak zorundadır, fakat Öğrenci Komisyon`u üyelerinden Yürütme Kurulu adaylığı için bu oranı sağlayacak kadar kadın aday olmaması durumunda kadın adayların hepsi seçilmiş kabul edilir ve erkek adaylar arasında seçim gerçekleştirilir.

 

Mali Hükümler

Madde 14 -  Öğrenci komisyonunun ayrı bir bütçesi yoktur.  Çalışmalarında Oda olanaklarından, TMMOB ve Odaların bu konulardaki yasal düzenlemelerine ve bütçe esaslarına uygun olarak ve olanaklar çerçevesinde yararlanırlar. Üyelik ödentisi alınmaz.

 

Yürürlük

Madde 15 - Bu Yönetmelik, TMMOB Şehir Plancıları Odası 28. Olağan Genel Kurulu`nun 12/04/2014 günlü onayı ile yürürlüğe girmiştir. TMMOB ve Oda   yayınlarında yayınlanır.

 

Yürütme

Madde 16 - Bu yönetmelik TMMOB ve Oda Yönetim Kurullarınca yürütülür. 

 

 

TMMOB
Şehir Plancıları Odası

Çerez Politikası & Gizlilik Sözleşmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz

kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

"/>