Etik İlkeler Özlük Hakları

İlk Tescil Başvurusu

Bilindiği üzere; Şehir planlama meslek alanının imar mevzuatı ile tanımlanan temel çalışma konuları arasında olan; "çevre düzeni planı", "nazım imar planı"," uygulama imar planı", "imar planı değişikliği", "mevzi imar planı", "koruma amaçlı imar planı", kentsel tasarım, kentsel dönüşüm projeleri gibi her tür ve ölçekteki planlarla, diğer şehircilik hizmetleri; ilgili mevzuat gereğince Odamız üyesi şehir plancıları tarafından kurulmuş olan tescilli serbest şehircilik bürolarının, sicil durumunda herhangi bir sorun olmayan yetkili şehir plancıları tarafından yapılabilmektedir.

Bu nedenle, Serbest Şehircilik Hizmeti üretmek isteyen meslektaşlarımızın, vergi kayıt işlemini tamamladıktan sonra bir ay içerisinde Odaya Büro Tescil kaydı oluşturması gerekmektedir.

SERBEST ŞEHİRCİLİK BÜROSU İLK TESCİL BAŞVURULARINDA UYULACAK ESASLAR

SÜRE: Serbest Şehircilik Bürosu, Serbest Şehircilik Hizmetini yürütmek için, vergi kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde tescil ve kaydını yaptırmak zorundadır.

BAŞVURU YERİ: Serbest Şehircilik Bürolarının ilk tescil başvurularını hizmet bölgesi içinde bulundukları Şube Başkanlığına yapmaları gerekmektedir.

İLK TESCİL İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR:

• Aşağıdaki koşulları taşıyan gerçek kişi, tüzel kişi ve kuruluşlar Serbest Şehircilik Bürosu olarak kayıt ve tescil edilir:

1) Serbest meslek erbabının tabi olduğu vergi sistemine kayıtlı Yetkili Serbest Şehirci ve bunların kurdukları adi ortaklıklar

2) Sermaye şirketlerinde, ana sözleşmelerinde yazılı amaç ve konusu Serbest Şehircilik Hizmeti yapmaya uygun olan, diğer faaliyetleri Serbest Şehircilik Hizmeti yapmaya mesleki etik açısından engel oluşturmayan, Serbest Şehircilik Hizmeti faaliyetlerini yapmaya yeterli donanıma sahip olanlardan; sermayelerinin %51‘i Yetkili Serbest Şehirciye ait olan şirketler ya da tüm şirket ortaklarının TMMOB üyesi olması halinde Yetkili Serbest Şehircinin hisselerinin ortakların kayıtlı olduğu Oda sayısına bölümünden az olmadığı şirketler

• Faaliyetleri arasında emlak komisyonculuğu gibi gayrimenkulun satışı ya da kiralanmasına yönelik faaliyetler bulunan serbest şehircilik bürolarının tescili yapılmaz.

• Bir Yetkili Serbest Şehirci yalnızca bir Serbest Şehircilik Bürosunun sahibi, ortağı ve Yetkili Serbest Şehircisi olarak görev alabilir. Yetkili Serbest Şehircisinin bir başka Serbest Şehircilik Bürosunun ortağı veya sahibi olduğu belirlenen Serbest Şehircilik Bürosunun tescili ve tescil yenilemesi yapılmaz. Ancak, bir Yetkili Serbest Şehircinin çoğunluk hisselerine sahip ortağı olduğu şirket ile aynı il sınırları içinde olmak koşuluyla, serbest meslek erbabının tabi olduğu vergi sistemine tabi gerçek kişi olarak yaptıracağı Serbest Şehircilik Bürosu kayıt ve tescil işlemi bu kapsam dışındadır.

GEREKLİ EVRAKLAR:

A) Serbest Meslek Büroları İçin İlk Tescil İşleminde;

1. Başvuru ve Kayıt Formu eksiksiz olarak doldurulmuş, Serbest Şehircilik Bürosunun Yetkili Şehir Plancısı tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olmalıdır. Başvuru ve Kayıt Formunun teslim tarihi kesinlikle doldurulmalıdır. (Ek 3A)

2. Tüm yetkili şehir plancılarının kamu kurum ve kuruluşları ile onlara bağlı şirketlerde çalışılmadığına dair beyanları gerekmektedir. (Ek 3C)

3. Tüm yetkili şehir plancılarının Odamıza tescilli sermaye şirketlerinde Yetkili Şehir Plancısı ya da ortağı olmadıklarına dair beyanları gerekmektedir. (Ek 3D)

4. İşyeri adresine göre ilgili vergi dairesinden alınacak kuruluş statüsüne ve faaliyetine uygun vergilendirmeye tabi olduğunu gösterir belge ilk tescil başvuru dosyasına eklenmelidir. (Vergi Levhası Fotokopisi)

5. Faaliyet gösterilecek yıla ilişkin serbest meslek defterinin noter onaylı ilk sayfasının örneği ilk tescil başvuru dosyasına eklenmelidir. (Yevmiye Defteri Ön Sayfa Fotokopisi veya Defter Beyan Başvuru Dilekçesi)

6. Yetkili Serbest Şehircinin şirket veya şahıs bürosu statüsüne uygun imza sirküleri ilk tescil başvuru dosyasına eklenmelidir.

7. Sosyal Güvenlik Kuruluş Belgesi ilk tescil başvuru dosyasına eklenmelidir.

8. Gereğinde ilgili Bakanlık tarafından verilen İmar Planı Yapımı Yeterlilik Belgesi ilk tescil başvuru dosyasına eklenmelidir. Eğer güncel İmar Planı Yapımı Yeterlilik Belgesi yoksa olmadığına dair beyan gerekmektedir.  (Ek 3F).

9. Ek 3A`da beyan edilen ve ücretli olarak çalışan şehir plancılarına ilişkin en az son 3 aylık SGK ödentilerini gösterir belge tescil yenileme dosyasına eklenmelidir. (SGK Hizmet Dökümü) Şirkette ücretli olarak çalışan şehir plancısı bulunmaması durumunda Ek 3A`da yer alan "BÜRO ÇALIŞANLARI (ŞEHİR PLANCILARI/TEKNİK PERSONEL)" kısmı "Ücretli çalışan şehir plancısı bulunmamaktadır." yazılarak yetkili şehir plancısı tarafından imzalanmalıdır.

10. İlk tescil ücretinin web sayfasında yer alan hesaplardan birine yatırılması durumunda ödemenin dekontu, Şubelerimizden nakit ya da kredi kartı ile ödenmesi durumunda ise ödeme makbuzunun fotokopisi ilk tescil başvuru dosyasına eklenmelidir. (Banka dekontlarında büronun açık adı ile ilk tescil ücretine karşılık ücret yatırıldığı belirtilmelidir.)

B) Sermaye Şirketlerinin İlk Tescil İşlemlerinde;

1. Başvuru ve Kayıt Formu eksiksiz olarak doldurulmuş, Serbest Şehircilik Bürosunun yetkili şehir plancısı tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olmalıdır. Başvuru ve Kayıt Formunun teslim tarihi kesinlikle doldurulmalıdır. (Ek 3A)

2. Tüm yetkili şehir plancılarının kamu kurum ve kuruluşları ile onlara bağlı şirketlerde çalışılmadığına dair beyanları gerekmektedir. (Ek 3C)

3. Tüm yetkili şehir plancılarının Odamıza tescilli sermaye şirketlerinde yetkili şehir plancısı ya da ortağı olmadıklarına dair beyanları gerekmektedir. (Ek 3D)

4. Şirket ortakları, hisse oranları son durumu ve imar planı yeterlilik grubu tespiti için doldurulacak form tescil yenileme dosyasına eklenmelidir. (Ek 3E)

5. İşyeri adresine göre ilgili vergi dairesinden alınacak kuruluş statüsüne ve faaliyetine uygun vergilendirmeye tabi olduğunu gösterir belge ilk tescil başvuru dosyasına eklenmelidir. (Vergi Levhası Fotokopisi)

6. Faaliyet gösterilecek yıla ilişkin serbest meslek defterinin noter onaylı ilk sayfasının örneği ilk tescil başvuru dosyasına eklenmelidir. (Yevmiye Defteri Ön Sayfa Fotokopisi veya Defter Beyan Başvuru Dilekçesi)

7. Tüm Yetkili Serbest Şehircilerin şirket veya şahıs bürosu statüsüne uygun imza sirküleri ilk tescil başvuru dosyasına eklenmelidir.

8. Sosyal Güvenlik Kuruluş Belgesi ilk tescil başvuru dosyasına eklenmelidir.

9. Gereğinde ilgili Bakanlık tarafından verilen İmar Planı Yapımı Yeterlilik Belgesi ilk tescil başvuru dosyasına eklenmelidir. Eğer güncel İmar Planı Yapımı Yeterlilik Belgesi yoksa olmadığına dair beyan gerekmektedir.  (Ek 3F).

10. Kuruluş ana sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi örneği ilk tescil başvuru dosyasına eklenmelidir.

11. Ek 3A`da beyan edilen ve ücretli olarak çalışan şehir plancılarına ilişkin en az son 3 aylık SGK ödentilerini gösterir belge tescil yenileme dosyasına eklenmelidir. (SGK Hizmet Dökümü) Şirkette ücretli olarak çalışan şehir plancısı bulunmaması durumunda Ek 3A`da yer alan "BÜRO ÇALIŞANLARI (ŞEHİR PLANCILARI/TEKNİK PERSONEL)" kısmı "Ücretli çalışan şehir plancısı bulunmamaktadır." yazılarak yetkili şehir plancısı tarafından imzalanmalıdır.

12. Diğer oda üyeleri ile ortaklıklar söz konusu ise ilgili ortakların Oda üye belgelerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

13. İlk tescil ücretinin; web sayfasında yer alan Oda hesaplarından birine yatırılması durumunda ödemenin dekontu, Şubelerimizden nakit ya da kredi kartı ile ödenmesi durumunda ise ödeme makbuzunun fotokopisi ilk tescil başvuru dosyasına eklenmelidir. (Banka dekontlarında büronun açık adı ile ilk tescil ücretine karşılık ücret yatırıldığı belirtilmelidir.)

SPOBİS
TMMOB
Şehir Plancıları Odası
"/>