TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANA SAYFASI

KURULUŞ PROTOKOLÜ-2009

Türkiye Ulusal Planlama Okulları Birliği, Türkiye‘de lisans düzeyinde Şehir ve Bölge Planlama eğitimi veren üniversite, enstitülerin ilgili bölümleri tarafından Şehir Plancıları Odası sekreteryasında oluşturulan bir organizasyondur.  

1-      Kuruluş

Türkiye Planlama Okulları Birliği (TUPOB), Türkiye`de lisans ve/veya lisansüstü düzeyinde Şehir ve Bölge Planlama eğitimi veren üniversiteler ile enstitülerin ilgili Bölümleri tarafından Şehir Plancıları Odası sekreteryasında oluşturulan bir organizasyondur.

2-      Birliğin Kuruluş Gerekçesi

Türkiye`de Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinde yapılmakta olan eğitim – öğretimde, kalite ve yeterlilik açısından ülkemizin gereksinmelerine ve planlamanın dinamik doğasına uygunluğunun sağlanabilmesi, ayrıca ülkemizdeki planlama eğitiminin dünya standartlarında kabul görmesi ve buna bağlı olarak; öğrenciler, mezunlar ve öğretim elemanlarının dolaşımının olanaklı kılınabilmesi bakımından Türkiye Planlama Okulları Birliği`nin kurulması ivedi bir gereklilik taşımaktadır.

Bu noktadan hareketle, söz konusu alanda ulusal ortak platformun kurulması, gereğinde ülke planlama ve şehirleşme sorunlarına çözüm bulunması Birliğin temel çıkış noktasını teşkil etmektedir.

3-      Amaç ve Hedefler:

Birlik, lisans ve/veya lisansüstü düzeyinde eğitim veren ulusal şehir planlama okulları arasında koordinasyonun sağlanması, eğitim sürecinin ve planlama mesleğinin kalitesinin sürekli yükseltilmesi, uluslararası standartlarla uyumlu bir yapılanmaya kavuşturulması ve bu yolla planlama mesleğinin meşruiyetinin ve etkinliğinin arttırılması temel amaçlarıyla kurulmuştur.

Bu amaçla Birlik,

 • Planlama okulları arasında iletişim ve etkileşimde birleştirici bir rol üstlenmek,
 •  lanlama okullarının eğitim programlarının ulusal ve uluslararası ölçütleri gözeterek iyileştirilmesi ve yeniden yapılandırılması konusunda ortak ve eşgüdümlü çalışmalar yapmak, ülke ölçeğinde verilmekte olan planlama eğitim ve öğretiminde asgari ortak standartların belirlenmesi çalışmalarını örgütlemek,
 • Meslekiçi eğitim yoluyla planlama mesleğinin, plancının ve ilgili yan disiplinlerin mesleki yeterlilik düzeyinin sürekli gelişimine katkı sağlamak,
 • Ülkemizde planlama ve şehirleşme konularında saptanan öncelikli konularda ortak bir çalışma platformu oluşturmak,
 • Planlama eğitimi ve planlama pratiği arasındaki ilişkiyi sürekli kılmak ve geliştirmek amacıyla, planlama okulları ile plancı istihdam eden kurum ve kuruluşlar arasında etkin işbirliği ve dayanışmayı sağlamak,
 • Planlama eğitimi ve mesleğinin önündeki sorunlara ve bu sorunların çözümüne ilişkin belirlenen ortak görüşlerin kamuoyu ve ilgili çevrelere dağıtılmasını sağlamak,
 • Öğretim ve eğitim alanlarında sinerji oluşturmak,
 • İlgili ulusal (TÜBİTAK, TÜBA vb) ve uluslar arası kuruluşlarla etkinlikler düzenlemek, bilgi alışverişinde bulunmak

temel hedeflerini benimsemektedir.

Bu süreçte, TMMOB Şehir Plancıları Odası, meslek odası ile planlama okulları arasında koordinasyon, işbirliği ve sürekli bilgi akışını sağlama görevlerini üstlenecektir.

4-      Birliğin Aktiviteleri

 • Planlama öğrencilerinin buluşturulması amacı ile ortak çalışma zeminleri hazırlanması ve bu amaçla bir "Planlama Öğrencileri Platformu" nun oluşturulmasına katkı sağlanması,
 • Etkinliklerin yaygın bir şekilde duyurulması, ilgili çevrelerin karşılıklı görüş alışverişinin sağlanması, bu amaçla TUPOB web sayfasının hazırlanması,
 • Öncelikli konularda planlama öğrencilerine, planlama eğitimcilerine ve plancılara yönelik olarak, meslek içi eğitim seminerleri, yuvarlak masa toplantıları, proje ve çalışma grupları vb oluşturulması ve her yıl Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu`nda ana temaya uygun olarak bir "planlama eğitimi oturumu" düzenlenmesi,
 • Her yıl Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu sırasında, bir sonraki dönem başkanlığını yürütecek Bölümün belirlenmesi ve yeni dönem çalışma programının görüşülmesi için TUPOB olağan toplantılarının düzenlenmesi, bunun dışında her yıl en az 1 kez (ise yıl ortasında) olmak üzere, çalışma programı çerçevesinde TUPOB Koordinasyon toplantılarının düzenlenmesi,

Birliğin temel aktiviteleri olarak belirlenmiştir.

 

 

5-      Üyelik

Türkiye`deki lisans ve/veya lisansüstü düzeyinde şehir ve bölge planlama eğitimi veren üniversite ve enstitülerin Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri Birliğe üye olabilirler.

6-      Birliğin İşleyişi

Birlik, her yıl Dünya Şehircilik Günü`nde planlama okulları Bölüm başkanları ve oda temsilcileri ile biraraya gelerek yıllık olağan toplantısını gerçekleştirir, dönem başkanını belirler. Dünya Şehircilik Günü`nün sonunda, bu toplantının sonuçları, alınan kararlar ve bir yıl sonrasının öncelikli konuları açıklanır. Birliğin işleyişi her yıl dönem başkanlığınca gerçekleştirilir.

Birliğin işleyişi, mevcut dönem başkanlığında; bir önceki dönem ve gelecek dönem başkanı Bölümlerden oluşan bir Yürütme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Her yıl Birliğin gelecek (bir sonraki yılın) dönem başkanlığını yürütecek Şehir ve Bölge Planlama Bölümü rotasyonla, Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu sırasında yapılan TUPOB olağan toplantılarında belirlenir. Dönem başkanlığına yardımcı olmak üzere Bölüm ve TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezince belirlenen kişilerden oluşan en az beş kişilik bir sekreterya görevlendirilir.

7- Mali Hükümler

Birliğin ayrı bir bütçesi yoktur. Birlik faaliyetlerinin gerektirdiği giderler, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından karşılanır.

8- Geçici Hüküm

Birliğin işleyişinin Yürütme Kurulu tarafından gerçekleştirilmesi ilkesi 2006 yılında yapılan Koordinasyon toplantısında kararlaştırıldığı için, 2006 yılında Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu (Kongre) sırasında yapılacak TUPOB olağan toplantısında, 2006-2007 ve 2007-2008 dönemlerinin başkanlıklarını yürütecek iki Bölüm belirlenecektir. 2007 yılından itibaren ise, ilgili yılın dönem başkanlığını yürütecek Bölüm belirlenmiş olacağından, bir sonraki yılın dönem başkanı belirlenerek devam edecektir.

TUPOB ÜYELERİ  

 • BOZOK ÜNİVERSİTESİ
 • DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
 • ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ
 • GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
 • İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 • İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
 • KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 • MERSİN ÜNİVERSİTESİ
 • MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
 • ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 • SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 • SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
 • YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 • YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
 • TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI

Bu sayfa 28.10.2009 gününden itibaren 2091 defa okunmuştur.